Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 6 >> 

Dane

1Ring taun sedan Ida Sang Prabu Usia, tiang ngeton Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida malinggih ring singasanan Idane sane luur lan agung, tur busanan Idane ngebekin Perhyangan Agunge.

2Malaekat Idane pada ngadeg ngiter Ida, suang-suang pada makampid nemnem. Kampidnyane sane kekalih kanggen nekepin prarainnyane tur sane kekalih kanggen nekepin ragannyane, tur sane malih kekalih anggen dane makeber.

3Dane pada saling saurin sapuniki: “Suci, suci, suci. Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa punika maraga suci. Kaluihan Idane ngebekin jagat.”

4Suaran paramalaekate punika ngawinang dasar Perhyangan Agunge magejeran tur Perhyangan Agunge punika kalikub antuk andus.

5Irika tiang mabaos sapuniki: “Beh sengkala gede jani. Pedas idewek lakar mati, sawireh sawatek raos ane pesu uli bungut ideweke ento makejang madosa, buina idewek nongos di pantaran anake ane raosne madosa. Tur jani idewek ngeton Ida Sang Prabu, nah ento Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Kuasa!”

6Irika raris salah tunggal saking malaekate punika makeber maranin tiang. Dane makta baa sane kambil antuk sepit saking genah pamorboran aturane.

7Dane raris nyuled bibih tiange antuk baane punika saha kadulurin antuk pangandika sapuniki: “Bibih kitane suba kasuled aji baane ene. Ane jani pelih kitane suba ilang tur dosan kitane suba kampurayang.”

8Irika raris piragi tiang Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika kadi asapuniki: “Nyenke ane lakar utus Ulun? Nyenke ane lakar dadi utusan Ulune?” Irika tiang raris matur sapuniki: “Inggih titiang sairing. Utusja titiang!”

9Ida raris ngandikayang tiang mamargi buat ngrauhang pawarahe puniki ring rakyate kadi asapuniki: “Yadian ping kuda-kuda kita madingehang, nanging kita tuara ngresep, yadian kita sai-sai medasin, nanging kita tusing nawang unduk ane kasidan.”

10Sasampune punika Ida raris ngandika ring tiang sapuniki: “Dadiangja pepineh rakyate ento belog, tur kupingne bongol muah matanne buta, apanga ia eda kanti nepukin wiadin ngresep. Sawireh yen ia nepukin, ningeh wiadin ngresep, pedas ia lakar pada kase gerang.”

11Tiang raris matur sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, amunapike suenipun paindikane punika pacang mamargi?” Pangandikan Idane sapuniki: “Kanti kota-kotane pada uug tur suung, kanti umah-umahe pada tusing ada ane nongosin tur tanahe dadi tegal melakang ane suung mangmung.

12Ulun lakar ngaadang rakyate ento joh pesan tur nadiang tanahe ento makejang tegal melakang ane suung mangmung.

13Dipradene ada jlema aukud uli di pantaran jlemane adasa ane nu nongos di tanahe ento, ia masih lakar kasirnayang.” (Tued wit tarune nglawatang indik pangawit sane anyar pabuat kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran