Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 63 >> 

Kamen

1“Sapasirake punika sane rauh saking kota Bosra sane ring panegara Edom? Sapasirake punika sane mapangangge barak becik pisan, mamargi sajeroning kakuasan miwah kawisesan?” Punika Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kalintang mawisesa buat ngrahayuang, rauh buat nglumbrahang kamenangan Idane.

2“Napi awinanipun busanan Idane barak kadi asapunika, waluya sakadi anake sane nyekjek woh anggur mangda dados toya anggur?”

3Ida Sang Hyang Widi Wasa masaur sapuniki: “Ulun suba nyekjek parabangsane buka nyekjek buah anggure, tur tuara ada anak ane teka nulungin Ulun. Ulun nyekjek ia sajeroning pidukan Ulune, tur getihnyane suba ngecritin busanan Ulune makaukud.

4Ulun suba netepang mungguing masa buat ngrahayuang kaulan Ulune suba teka. Nah ento masa buat ngukum musuh-musuhnyane.

5Ulun dadi angob dikalane Ulun nlektekang, ditu cingak Ulun tusing ada anak ane nulungin Ulun. Nanging pidukan Ulune ngawanang Ulun dadi siteng tur Ulun lantas menang.

6Sajeroning pidukan Ulune, Ulun nyekjek bangsa-bangsane makejang tur ngenyagang ia. Ulun mriokang getihnyane ane idup ka tanahe.”

Kabec

7Tiang jaga nuturang indik sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nenten naenin rered. Tiang muji Ida malantaran sakancan pakardin Idane marep ring tiang sareng sami. Ida sampun ngamertanin rakyat Israele antuk merta sane ageng, duaning sih kapiolasan lan pasuecan Idane sane nenten rered-rered.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Ia ento kaulan Ulun. Ia tusing lakar ngapus Ulun.” Punika awinanipun Ida ngluputang ipun

9saking kasangsarannyane. Boyaja malaekat, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane ngrahayuang ipun. Ring sajeroning sih pasuecan lan kapiolasan Idane, Ida ngluputang ipun. Ida sane tansah miara ipun duke nguni.

10Nanging ipun brontak nglawan Ida tur ngawinang Ida kalintang sungsut ring kayun. Punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa dados mesehipune, tur Ida maperang nglawan ipun.

11Nanging sapangrarisipun, ipun eling ring paindikan-paindikan sane sampun langkung, ring masa panyeneng Dane Musa parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika ipun mataken asapuniki: “Ring dijake mangkin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun maicayang roh Idane ring Dane Musa.

12Ring dijake Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malantaran kawisesan Idane sampun ngardi paindikan sane ageng malantaran Dane Musa. Ida sampun miakang toyan segarane tur nuntun kaulan Idane nglintangin toya sane dalem, buat molih kabinawan sane langgeng pabuat ragan Idane.” Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nuntun ipun, pamarginipune sakadi pajalan kuda alasane, tur ipun nenten naenin katanjung.

13(63:12)

14Sakadi ingon-ingone sane kadandan ka lebake sane gemuh, kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pararian ring kaulan Idane. Ida nuntun kaulan Idane sane ngawinang kagungan parab Idane.

Panga

15Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa cingakja titiang saking suargan, saking linggih Palungguh IRatune sane suci lan luih. Napi awinan Palungguh IRatu nenten lingu malih ring titiang? Ring dijake kawisesan Palungguh IRatu? Ring dijake sih pasuecan lan sih kapiolasan Palungguh IRatune? Sampunangja Palungguh IRatu lali ring titiang!

16Palungguh IRatu sane dados ajin titiange. Leluur titiange Abraham miwah Yakub nenten uning ring titiang, nanging Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu makadados ajin titiange, sane tan mari ngrahayuang titiang.

17Napi awinan Palungguh IRatu manggayang titiang kasasar saking margin Palungguh IRatune? Napi awinan Palungguh IRatu nadosang titiang bengkung pisan kantos titiang nilarin Palungguh IRatu? Mawalija pabuat anake sane ngancangin Palungguh IRatu, pabuat rakyate sane tansah dados padruen Palungguh IRatune.

18Titiang kaulan Palungguh IRatu sane suci, sane kakaonang antuk meseh-meseh titiange buat amasa. Ipun nyekjek linggih Palungguh IRatune sane suci.

19Palungguh IRatu malaksana ring titiang sakadi anake sane nenten naenin dados pamrentah titiange, tur sakadi titiang tan naenin dados kaulan Palungguh IRatune.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 63 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran