Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yosua 6 >> 

Kota

1Gapuran kota Yerikone sampun katutup tur kagebag, mangda bangsa Israele nenten mrasidayang ngranjing. Samaliha nenten wenten anak kalugra ngranjing wiadin medal saking kota punika.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Yosua sapuniki: “Ane jani Ulun nyerahang kota Yerikone ene teken kita kayang ratu muah prajuritne ane prawira makejang.

3Kita muah wadua balan kitane patut majalan mabaris ngilehin kotane ento awai ping cepok, nem dina makelonne.

4Panditane pitung diri suang-suang ngaba trompet, patut majalan di arepan Peti Prajanjiane. Di dinane ane kaping pitu kita muah prajurit kitane patut ngilehin kotane ento ping pitu muah parapanditane pada ngupin trompetnyane.

5Sasubane keto parapanditane patut ngupin trompetnyane ngalad. Mara kita ningeh munyin trompet ngalad, anake makejang patut masuryak gargita. Kala ditu tembok kotane lakar uug. Sasubane keto wadua balane makejang patut nglantas masuk ka kotane ento.”

6Dane Yosua raris ngaturin parapanditane sarwi matur sapuniki: “Rarisangja tegen Peti Prajanjiane punika samaliha parapanditane sareng pepitu saking pantaran ragane patut mamargi ring ajeng Peti Prajanjiane, saha ngagem trompet.”

7Sasampune punika dane raris mrentahang wadua balan danene mamargi ngilehin kotane punika, kasarengin antuk prajurit pangawal sane mamargi ring arepan Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Kenginan sasampune Dane Yosua ngamedalang prentah, pasukan pangawale raris mamargi ngriinin panditane sane ngupin trompet. Ring ungkurnyane raris mamargi parapanditane sane negen Peti Prajanjian, kairing antuk pasukan pangawal sane ring ungkur. Sajeroning pada mamargi, trompete sami terus kupin.

9(6:8)

10Nanging Dane Yosua sampun ngandikain mangda parawadua balane nenten masuryak miwah sampunang mabaos angan abuku jua, ngantos wenten prentah saking dane.

11Kadi asapunika dane ngandikayang pasukane punika negen Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa ngilehin kotane punika apisan. Wusan punika dane miwah ipun malih mawali ka genahe makolem, tur masandekan irika.

12Benjangne palimunan pisan Dane Yosua sampun matangi, raris kaping kalihipun parapandita miwah paraprajurite mamargi ngilehin kotane punika, manut pidabdab sane sampun kamargiang sane dibinipun, inggih punika: pinih riin pasukan pangawal sane ring ajeng, wusan punika parapandita sane ngupin trompet, wus punika parapandita sane negen Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa tur pamuputipun pasukan pangawal sane ring ungkur. Sajeroning punika trompete terus kupin.

13(6:12)

14Ring rahina sane kaping kalih punika dane sareng sami mamargi ngilehin kotane punika apisan. Wusan punika dane miwah ipun raris mawali ka genahe makolem. Indike punika kamargiang kantos nem rahina suenipun.

15Ring rahinane sane kaping pitu, riwau galang kangin, dane miwah ipun pada matangi tumuli mamargi ngilehin kotane punika ping pitu, nganggen cara sane pateh sakadi sane sampun-sampun. Sakewanten ring rahinane punika dane miwah ipun mamargi ngilehin kotane punika ping pitu.

16Ring ilehan sane kaping pitu, rikala parapanditane ngupin trompete punika, Dane Yosua mrentahang wadua balan danene mangda masuryak, sarwi ngandika sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang kotane puniki ring semeton.

17Kota miwah sadagingipune patut kasirnayang kantos telas sirna, makadados aturan pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakewanten sundele Ni Rahab miwah sapakurenanipune, banggayang ipun kantun murip, santukan ipun ngengkebang mata-matan iragane.

18Nanging semeton tan wenang ngambil saananing barang sane patut kasirnayang. Yening semeton ngambil, semeton pacang nibakang kamewehan miwah karusakan pabuat pakemahan bangsa Israele.

19Sakancan barang-barang sane malakar antuk perak, mas, tembaga wiadin besi, patut kasanehang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Barang-barange punika jaga karanjingang ring genah arta branan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

20Irika parapanditane raris ngupin trompete punika. Wadua balane sami pada masuryak tur temboke raris uug. Duk punika prajurite raris ngranjing ka kota, tur ngrampas kotane punika.

21Prajurite sami ngaud pedang tur ngamademang sakancan anake sane ring kotane punika, lanang istri agung alit. Sakancan banteng, biri-biri, miwah keledae taler sami kapademang.

22Duk punika Dane Yosua ngandikain anake sane pecak dados mata-mata makakalih asapuniki: “Mrikaja semeton ka umah sundele punika. Ajak ipun miwah sakulawarganipune sami medal, sakadi janjin semetone ring ipun.” Sang kalih raris mamargi tumuli ngajak Ni Rahab medal, kasarengin antuk meme bapanipune, nyamanipune muani-muani, miwah kulawargannyane sane lianan.

23Sang kalih ngajak ipun sareng sami, kulawarga miwah panjakipune buat masayuban ring genah sane nampek ring kemah wong Israele.

24Sasampune punika wadua balan Israele raris nunjel kotane punika miwah sadaging ipune sami, kantos telas pisan, sajawining barang-barang sane malakar antuk mas, perak, temaga miwah besi sane kambil tur kasimpen ring genah arta branan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

25Nanging Dane Yosua manggayang sundele Ni Rahab miwah sakulawarganipune kantun murip, santukan ipun sampun ngengkebang mata-matane makakalih, sane pecak utus dane ka Yeriko. (Parisentananipune kantun murip kantos rauh mangkin, ring pantaran bangsa Israele.)

26Duk punika Dane Yosua raris ngwedalang larangan sane kadi asapuniki: “Sapasira jua sane ngindayang ngwangunang malih kota Yerikone punika, pacang keni temah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasiraja sane masang dasar, ipun pacang kicalan pianak muani sane pinih kelih. Sapasiraja sane ngwangun gapurannyane, anake punika jaga kicalan pianak sane pinih alit.”

27Kadi asapunika indik Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin Dane Yosua, tur kabinawan danene sumebar ring sakuub jagate sami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yosua 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel