Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 3 >> 

1Ai Alat Aho iba bisi deeli meedam bak lam uho mahate ozodale. Aho iba lab deeli meedam bak labet neha, “Im Am data am bak,” lahame iba labi gagodam bak. Alat iba labi gagodàmu iho nehi ozo, “Làhà imbot,” laham bak. Lahana Ala bake ozom vab dam labe iho vedi neha, “Ala lam amat mode?” lahame ba ozome ozobohudem vabak. Labiha labe ame dam labe iba ozodam di laha, “Im Alam datat modem bak,” lahame ba ozome gagodam vabak. Vedi gi iba tozodume moudaha bak.

2Lahana ebe eho deeli vou alem dam oa, im etei Alam datalehe bakta Alam datalehe bak. Lahana, “Ba diamut im akatihasu modem damat modela?” laham bak lam Alat iba modi fi gatehe vab labe im vabile. Iho gi neham bakta ozobohudehe bak. Yesus Kristus bak niba fa lem di Aba Aho abobo modesuhu bak lam iho ba aame neàdem labe im laha fa veimdi vei neàdi Amti uloholem bak. Laham bakta im ozobohudehe bak.

3Ame Da Yesus Kristus lam faina meedaha vaba bisi neà bak tadi meedamda Am am bak. Labiham labe iho meit nehi ozo, “Ame Da Yesus Kristus labe Aho ba bak niba fa lem di Aba Aho abobo modesuhu bak lam iho ba aa tame,” lahame nasi tu vou faodamda labe aho faina modem bak labna zohàme it vou faovoi gi iademe neà bakta meedam bak. Aho Yesusti uloholem bak laba ozome labihadam bak.

4Uho ozom, faina meedam bak debu akete? Neha taia? Alat Aba Aho gagu fi hasi esuhu im lam meit mu voedam bak lam faina meedam bak am bak. Labiha labe meit faina meedam bak bohu tademda lam Alat Aba Aho gagu fi hasi esuhuna zi lam zidazedamda am bak.

5Im bakda ahebu faina meedàmu Yesus Kristusat Aho fa faamome vei neàdelo modem bake bak niba li datelehe bak. Lahana ame Da lamota ba fai bak vaba gi neà bak bohu meedamda am bak. Laham bak lam um laha ozobohu bak.

6Yesus Kristus fai bak meedam vaba gi neà bak bohu meedam dàt modem labe meit Aba vou ali ahu vàmadi meedamda lam ba fai bak dihasi mode. Dihasi mode. Labihadam vabak. Gi neà bak bohuta meedam bak. Lahana meit faina meedam bak bohu tadi meedamda labe aho ba nehame ahulat ozom vabak. “Yesus Kristus bisi imboda am bak,” lahame ba ahulat ozome Yesus Kristus bake tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadi meedam vaba gi mu voom bak tadehe bak.

7Em data ààmom dam oa, meit uba giomim vameadume um vou fohodume uho vabi ahusobuli uledi tau meedam bak lab tame. Labiham bake uho gi ailahigeàmu it vou faovoi iademe im vamdesu meedale. Neham bak. Yesus Kristus bisi im vamdesuhu bakta tadi meedamda am bak. Labiham labe meit gi im vamdesu meedameam làhà ame dam lam gi Yesus Kristusat modem bakti uloholi bisi im vamdesuhu bakta tadi meedam dam am bak.

8Lahana meit bisi faina meedam bak tadi meedamda lam gi Ibilisit vuusu aba aho gagoho baket meedamda am bak. Iblisit am data ààmom bak. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Iblisit gi aham di iube na ahebu Alat modehe vab di iube faasi faina meedam bak tadi vou mode ledume etei ab vou fuham bak. Labiha labe meit Iblisit modem bak vi tau uloholi bisi faina meedam bak tadi meedam dam lam gi Iblisim datat modem bak. Iblisit amu aho faina meedam bak lam gi labaha modesdam dàt modemu Alat ozo, “Iblisit aho ozome meedam bak lam eho beome fa faamome seddase,” làhàmu Alat Am Adat Yesus bak niba olu ab dateleham bak.

9Meit Alam dataleheda laba Am Ai Ala labe Aba Aho modem bakti ulohona aba modesuhu labe aho ba faina meedam bak bohu meedam vabak. Fa Ala bake am Aialehe labe ba faina meedam bak bohu meedam vabak.

10Iho meit, “Amat Alam datalehela?” Labi, “Amat Ibilisim datalehela?” laham bak lam im biem bake iho gi neham bak nim aadam labe im ozobohudem bak am bak. Meit iademe im vamdesu meedamda laba iho aame ozo, “Da lam Alam datat modem bak.” Laham vabameam meit iademe im vamdesu meedam vaba faina meedamda laba iho aame ozo, “Da lam gi Iblisim datat modem bak,” lahame aame ozobohudi gagodam bak. Labi laha meit amti Yesus Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba ot deeliam vabda lam ba Alam datat modem vabak. Gi Iblisim datat modem bak. Labiham bak lam iho aame ozobohudem bak am bak.

11Emti Yesus Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, iho amu Yesus Kristus ahamte alimeat tu vuzehi meedam di labe meit iba neha, “Iho imti Yesus Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba iho ot deeli ot deelidale,” lahame meit iba vahokedume iho aihi bak lahasdume etei vou fuhu im am bak. Labiham labe imo dam ahebu ot deeli ot deelidase.

12Im ba dat ahamda Kain labe aho modehe bak lam a vi vouhodamule. Ame da Kain lam Iblisit amu vuusu am im meedaha labe am vahada Habel beoho baket uloholi oteme vooho bak. Lahana uho ozom, ame da Kain labe am vahada Habel ana modehe bake otehela? Neha taia? Kain im aba aho meedamda gi im fai bak meedam bak tade. Lahana am vahada Habel labe im aba aho meedamda gi im vamdesu meedam bak tade. Labiha labe Kainat Habel bake ahu adat faki ab oteham bak. Labihahemu iho Kainat modehe bak a vi vouhodamule. Imo dam ahebu gi ozahit ot deeli ot deelidamna bohu modesuse.

13Kain am vahada Habel bake labihahemu dam Ala bake ozom vaba gi ibi iho modem bak modi baleàhà dam abo bak niba esdam dam nibe uba ahu adat faki meedameam làhà ba a àvodemule. Habel bake modehe di lahaho.

14Lahana imota ba labiham vabak. Iho imti vahi Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho ahebu laba iho deeli meedam bak. Labihadam labe iho nehi ozo, “Iho amu faina meedam damat modem labe Alat iba vaitesu vooho bak. Lahana iho etei fa veimdehe labe Alati imti fa vahehe bak. Vahehe labe gi Amti vahi ahe neàna bohu vuusdam bak,” lahame iho lab veimdehe bak lam im ozobohu bak. Lahana iho meit imti Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba iho deeli meedam vabameam làhà ame da lam ba Alati vahem vaba vaitesu voom bak bohu lahasuhuna vuusdam dàt modem bak.

15Uho im nehi ozobohudem damat mode taia? Mei otemda ba Alati vahi ahe neàna bohu vuusdam vabak. Alat ame da lam gi vaitesu voom bak. Labiha labe meit amti Yesus Kristus bake tu vuzehi meedamda meida laba am ahu adat faki meedameam làhà ame da lam gi mei otemda lamti uloholi ba Alati vahi ahe neàna bohu vuusdam vabak.

16Em data ààmom dam oa, iho dam bakda faina meedam labe Alati imti vahi neàdem biehe bake Yesus Kristus Ahamo naedat neha, “Am fa ot vai otem neàte,” lahame uledi gagoho labe damat Am oteme Am vasea lam iho faina meedam bake ab gohaleham bak. Yesus Kristusat labiha labe iho nehi ozo, “Aho meia aame faobekesi deelem bak ame?” laham bak lam iho vi ozobohudehe bak. Labiha labe imo ame baket neo meedase. Ibi meida neàdem bak laba ozome faobekesi deeli meedam di meit iba otelo gagomeam làhà imo gi ozahit, “Ot vai otem neàte,” lahame gagodase.

17Uho neham bak ozodale. Iho imti Kristus bake tu vuzehi meedamda meida labe am nazoh uloholi neàde. Lahamda labe aho aaha amti Kristus bake tu vuzehi meedamda meida am nazoh uloholi neàdem vabda laba aamta aa. Lahana faobekesi na abada lom vaba vedi ozahigeàmu male. Labihadamda labe uho ozom, Alat amu iba faobekesi deelehe bak lam Aho vouhodà? Vabà! Ba labihaha vabak. Alat amu iba faobekesi deeli meedàmu Am Adat Yesus ot vai otehe bak lamti ulohona ame da labe ba dat aba meidate faobekesi deelehe vabak.

18Em data ààmom dam oa, im a meia gi ahat ahobat neàdi deeli vameadamule. Abo meia neà bak meedam labe fa meia deeledale. Labiham labe iho meia deelehe bak lam, “Imbote,” laham bak am tame.

19Eho vou alem dam oa, iho imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba iho deeli meedameam làhà, “Alam damali im Abada meedam dam im am bak,” laham bak lam im ozobohu bak. Labiham labe iho Ala bake tom gagodam di im ba ladi daleàdem vabak.

20Neham bak. Iho faina meedàmu fa Ala bake tom gagom di iho vedi ladi odohali ozo, “Em ba akati Ala bake tom gagoela?” lahame ladi daleàdemnàme iho gi ozahit ahu meoli Ala bake tom gagodam neà bak. Neham labe labihaha bak. Ala bisi feà labe ibi iho modem bak ahebu ozobohu Alat modem labe Am ba iba mom vaba gi ozahit iba deeli im neà bak tau meedam bak.

21Labihàmu ebe eho deeli vou alem dam oa, im ahu ad nibe iba neha, “Um faina modeho,” lahame iba it vàlu gagu im ladi daleàdem vabameam làhà iho Ala bake tom gagodam di iho gi ahu meoli tom gagodam bak.

22Labiham labe Alat Aho iba gagu fi hasi esuhu im lam iho aime uledi meeda. Labi laha iho na meedam di gi Alam ahu deelemna lamota meeda. Iho labihadam labe iho tom gagodam di labe ibi iho ozome valo modemna lam Alat uledi iba lodam bak.

23Alat Aho iba gagu fi hasi esuhu im ahim neham bak. “Uho Em Adat Yesus Kristus bake tu vuzehi vou ali vàmadi meedale.” Labi laha, “Umti vahi Em Adat Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho ahebu laba uho laha ot deeli ot deelidale,” lahame iba gagodaha im ahim am bak. Ame lab gagoho bak lam, “Umti vahi meedam dam totbaho ahebu laba uho ot deeli ot deelidale,” lahaha bak lam Am Adat Yesus Kristus laha amu bak niba godaha di lam laha tau gagodaha im am bak.

24Alat Aho iba gagu fi hasi esuhu im lam iho meit aime vuzehi meedamda lam abo Alati vou ali ahu vàmadi meedamda am bak. Labi laha ame da laba deeli amti vou ali ahu vàmadi meedam Ala Am am bak. Alat Aho Am Aha Nutabe Neàna lam iba modi vizi teudehe labe iho nehi ozo, “Làhà imbot! Alat iba deeli imti vou ali ahu vàmadi meedam bak,” laham bak lam im ab ozobohudeham bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran