Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

1Labi im ahebu ahe neà zituadume neàdi iho dam bak dedam laba gagu aiha dam labe, “Im bak ee gagom Malta lahame taluhu touhat moz,” laham bak iho ab aiham.

2Labi dam bak dedam labe iba gut aame neà baket meeda. Im abaa fait beodam labe im nutahalehemu ame bak dedam labe vuali vua vahume eludamzobe iba, “Lele,” lahame gagohemu im ladume vuaga ab fi ddamam.

3Labi Paulusat neo vua vahum bak ozome ozbaso ehe ia zi vabi vààteme visoi vou li vua laba ab vahudamam. Labi modeha ame ozbaso labet vua gait aba ulahemu futoi Paulusam anekehà laba ab zagusuham. Lahana Paulus ame mum lam ba fi di vaitom vabak. Gi aba zagusdam bak lahasu modesda.

4Labi modeha ame bak dedam labe ame lab modehe bak vi aame dam ihimo ab ot gagoi ot gagoidamam. “Soo! Ame da nim mei oddam dàt mode moio? Amu itea vao bubaholem bak iuba beoho vab labe ibi iho vou baedam nam alalehena ee gagom Uloodume Aime Neàdi Gagom Nam laham alalehena nibe ab beodamam taia? Ame da nim elom bak malehe vaba ab beodamam taia?” lahame ab ot gagoi ot gagoidamam.

5Lahana Paulusat aho am anekehà fi deamdeha mum lam vaitoi vua laba ab biteham. Labi Paulus gi na modehe vab dàt doudamna ààmu gi gem vabna ab doudamam.

6Làhàmu bak dedam labe neo ozo, “Ame da nim gi kehàm vaba dedai feà bak fusi biti elom bak,” lahame ozodume vou faodaha ba ame baket modem kai. Ba ibi iho ozoho bak modehe vaba gi fa vei neàde. Fa vei neàdehemu ibi iho amu ozoho bak lam fa veimdi ab gagoham. “Vabà! Da nim gi ibi iho vou baedam alalehena meida modem bak,” lahame meit gago. Meit gago. Lahada.

7Ame bak lam meedam di im gi dat ee gagom Publius lahamda labe am utoho zi bak laba netàdi meeda. Ame touha laba azim dam labe im boehàda aabo labe am im ot vai meedam dam labe meida bisi feàda Publius am. Lahamda labe iba faobekesi neha, “Am num laba lele,” lahame iba labi gagohemu im uledi am num laba ab vou ladaham. Vou ladume Publius iba na lodume àda. Labi am num laba im gagome idda. Labihadume usi ab làteladeham.

8Ame bak lam meedam di labe Publius labe am ai so gaili asum kikezi haeholi vaseati viedamna bisda. Ame bak lam gi dihasi mode dihasi mode. Labihadamna bisda. Làhàmu Paulusat ame da labe bisdam num laba oli Ala bake tom gagodume neàdi am anekehà da labe am so laba ulasi modeha fa ab neàdeham.

9Lahaha bak lam ame Malta touha laba azim dam bak dedam labe aime ozobohudi dam faidi nisileheda ahebu Paulus bake ab valadamam. “Im laha Paulusat uladdume fa neàdedase,” lahame ozome Paulus bake ab valadamam. Valadàmu Paulusat uladdume fa ab neàdedaham.

10Labi iho Malta touha laba neo vi esdume ala làteladi neo lalo modemu sue baa vààsu nutabet vou lam ihe buduada amomoi ab ziddalo modemam. Ame ihe lam amu num debu Aleksandria labe fa Malta niba lehe ihet moz. Ame ihe dedam labe ibi iho vou baedam alalehena tasbana behàsu Kastor lamti Poluks lamti im itolehena behàsu ame ihe omtobe zoha laba modesuhunat moz. Nutabe fai lamti vao bubaholem bak lamti meedam lahasuhemu faobe vabalehezobe neo lalo modem bak ozome vou faodam ihe am. Laham ihe laba im ab ziddalo modemam. Labi ziddalo modem di labe ame bak dedam labe iba deeli, “Abo neàte,” lahame ahu adat iedi iba vou baedalo meedam labe iba na duana ab vi lodamam. Labi im nutabet vou lam ihe buduada ziddume neo ladam bak fuhemu ame bak dedam labe im na àmda zi iba vi lodume iho iuba ladam di labe doni bake vou à ladamna zi lam vou ledume iho etei ziddalo modem ihe niba vahedume ab modi ahumdi neàdi esuham.

11(28:10)

12Labi iho ziddume Malta touha vou esmozi neo ladume Sisilia touha labe am valau obe laba modesuhu num debu meida Sirakusa laba lafusi douda.

13Labi doudume usi làteladi neo lada. Ladam labe gi Sisilia touha labet am valau obe labe lada. Labi ladam labe Italia bak labe am valau obe modesuhu num debu meida Regium laba ab lafuham. Laba lafusi izi dihasi modeha nutabet iho lam bak niba ab vi foodamam. Làhàmu nutabet lab vi foodaha labe im gi kehàm vabna iho lalo modem bak laba fi tudume dihasi Italia bak labe am valau obe modesuhu num debu Putioli laba ab lafuham.

14Putioli laba lafusi zituadume aaha imti Yesus bake tu vuzehi meedam damti uloho dam laba ab tàham. Labi ame dam labe im totbaho niba nehame gago, “Um Putioli niba abo num ibida niba tau azibe usi tujuhli neo ubu uho lam bake ba lale.” Làhàmu em Lukasti Aristarkusti Paulusti iho ame baket ab modeham. Labi usi tujuhli neàdi im ba iho lehe ihe laba fa zim kai. Im num debu Roma laba lalo modemu meo damat im gi naot ab vou ladamam.

15Ame di lam imti vahi Yesus bake tu vuzehi meedam damti ulohoda Roma laba azim dam labe meit gagohona aiha iho Roma laba ladam bak ab aiham. Aihemu dam zoho doait li num debu meida ee gagom Doni Labe Im Num Làtela lahame taluhu bak laba esu iba gut vou faoda. Labi dam totbaho doait li num debu meida ee gagom Na Ot Loiam Bak Tomba Apius lahame taluhu bak laba odosi iba gut vou faoda. Labihadume gut vou faodameam aaha im vou ledume ab vou fuham. Labi Paulusat ame dam lam aahemu deeli Ala bake, “Oho em vuusu dam niba vou fuhu bake Om abo neàte,” lahame Ala bake ab vou baedaham.

16Labi iba doait lehe dam lamti im Paulusti vahi meo damat im Roma laba vou ladume im ab vou lafusi neàdeham. Labi im Paulusti Roma laba lafusi modeha ame meo dam labe im boehàda donida labe Paulus bake fa zisu vou ladamda Yulius labe Paulus damat amu sel ousuhu di labe modehe bak lam ba sel ousuhu vabak. “Gi ahamo ozome azim neàte,” lahame gagohemu Paulus num aho azimda laba le ab aziham. Labi meo dam meida utasi, “Paulus bake vule vi tau azi vou aasdale,” lahame ame meo dam labe im boehàda labe labi gagohemu ame meo da labe ame baket ab le meedamam. Ame bak lam meedam di ba digat meida vooho vabak. Gi digat ahebu meedam tade.

17Labi iho Roma niba lefusi azibe usi làteladi modeha Paulusat ame bak laba azim Yahudi dam busaoda im ozobohuda zi laba gago, “Um num ebeda niba ledume imo vahi im vameadase,” lahame ab gagome vahe vahedamam. Labi vahe vahedume neàdi Paulusat im ab faasi vameadamam. “Ba oa, em Yahudi dam totbaho oa, eho Roma niba lehe bak uba vameadase. Nehaha bak. Im tai ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam em Yahudi dam totbaho laba eho git modehe bak kaio. Labi laha ibi iho Yahudi damat im fi hamda ziti im fi ham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna lam abo damat vou vamea usehe im lam eho mu voou setehe vabak. Eho ba vàhàdeme setehe vaba meedam lahasuhu bak. Lahana kota Yerusalem laba azim Yahudi dam busaoda zi labe em si fa meo dam labe im boehàda aabo laba ub lu ame boehàda labe am meo dam gagome em neo si meit faina modehemu si oumahedam num kota Yerusalem laba em ab ousuham. Ousu modeha vabamu neo vou le Kaisarleheda labe am im ot vai meedam dam Kaisarea laba azim dam laba em neo lu sel lada laba neo ab ousuham.

18Labi ame sel lada laba ousdam di labe ame Yahudi dam busaoda zi labe amu eba neha, ‘Em git modeho,’ lahame vàluhu im lam, ‘Imbo?’ laham bak ame Kaisarleheda labe am im ot vai meedam dam labe eba iademe uloome vi aiha em im fai bak modehe vabna ba em otem biehemu ame dam feàda labe em isi olum bak ab ozoham.

19Lahana ame Yahudi dam busaoda zi labe ame dam feàda labe gagoho bak lam ailahigeàmu mali eba neo vi vàlu vameadam labe odosda. Làhàmu ame dam labe eba uloodam bak neàdi vaitom vabamu eho, ‘Num debu Roma niba li Kaisarleheda labe aho eba fà uloodume aime neàdese,’ laham bak ozome Gubernur Festus bake gagu vàhàdehemu em ab vou leham bak. Lahana em ba em Yahudi dam totbaho Yudea bak laba azim dam laba im vàlu vameadamna kaio. Em gi, ‘Eho ame im modem kaio,’ lahame veibalo Kaisarleheda niba ab leham bak.

20Ame im lam modehemu eho uba aasu im vameadalo modem bake ozome um gagome ab vahe vahedaham bak. Damat em sihi bak nehame ozome sihi bak. ‘Alat Aho Gagu Fihasi Vimteme Olulo modem Boehàda ba le tame,’ laham im lam Yahudi dam ahebu tu vuzehi vou faodamda lam eho neha, ‘Yesus ame Da am tame,’ lahame eho tu vuzehe labe damat em si ousu ab vou aasdamam bak.”

21Lahame Paulusat labi vameadahemu ame dam labe vahi fa gago, “Oho etei lab vameadaha bak lam im biem bak. Yudea bak laba azim Yahudi dam labe, ‘Oho faina modeho,’ laham bak lam sunit toeme iba oluhu vabak. Labi imti Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho abo Yudea bak labet lehe dam labe iba niba li neha, ‘Om faina modeho,’ lahame oba feàtàdam bak lam im laha aihi vabak. Labiha labe im vabili modem bak. Gi oho etei lab vameadaha bak lam im etei alimeat ab aidamam bak.

22Lahana obo oho vuzehi meedam im lam, ‘Akatihasu modem imot modela?’ laham bak im biem bake oba ailo. Iho neham bak ozoho labe oba ailo modem bak. Dam amomoi bak iumti dam amomoi bak iumti laham dam labe oho amu lab vou vameatedaha im lam aime tu vuzehi meedam dam laba faki feàtàdamna iho aihi bak. Labiha labe obo oho vuzehi meedam im lam, ‘Akatihasu modem imot modela?’ laham bak im biem bake oba ailo modem bak.”

23Làhàmu ame Yahudi dam busaoda zi labe, “Im ana digat fa Paulusti vahe vahedume im lam aie?” laham bak ozome ame digat lam ab gagu esuham. Labi faobe ame gagu esuhu digat fuhemu ame Yahudi dam feàda zi Paulusat aho azim num laba ab valadamam. Dam amu vazisihi di dam koet. Lahana dam etei Paulusam num laba vazisihida abo feà bak fu. Ame dam zi laba Paulusat dihambet im ab faasi vameadamam. “Alat Ahamo Boehàdateboli dam bake deeli vame Am damali vuusu Im Vahokedam bak lam, ‘Akatihasu modemna modela?’ ” laham im lam ame dam zi labe im biem bake ahate vameadume fi gatedume ab vou disiham. Gi im lada lamota vameadaha vabak. Aho neo ibi iho Yahudi damat im fi hamda ziti im fi ham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna lamti dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi labe iho toedume esuhu im lamti labihasu toeme bolome esuhu Alam im lam aame dam bake vameada. “ ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda ba olu tame,’ lahame fet vameadaha im lam imbodi Yesus ame Da am bak. Aho ab li meedaham bak. Labihàmu um mahate ame Da Yesus laba tu vuzehi meedale,” lahame ame dam zi lam aasdahit ab ootedume vameadaham.

24Labi vameadume modeha ame Yahudi dam totbaho labe Paulusat lab vameadaha im lam, “Imbote,” lahame ab vuzeheham. Lahana ame Yahudi dam totbaho labe ba vuzehem kai. Vedi gi tozome mouda.

25Làhàmu Paulusat aho ame dam nibe Alat gagoho im lam aim mu odohali meedaha bak lam ozome ame dam zi labe etei lalo modem di labe im meida nehame ab vi vameadume novalo modemam. “Am bak. Alam Aha Nutabe Neàna labe amu dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya laba modi vizi teudehe labe im Yahudi dam bada nibe im tai ahamda laba vameadaha bak lam um etei ame bak lam laha ab meedamam bak.

26Alat aham di iube Yesaya bake neha: ‘Oho om Israel dam totbaho laba le nehame vameadale. “Uho Em im uho aim bakta ai. Lahana, ‘Uho etei aihi im nim akati modemna modela?’ laham bak lam ba fetehesu vi ozome ozobohudedam vabak. Labi laha uho Ebe Eho meedam bak lam aam bakta aa. Lahana, ‘Uho etei aaha im nim akati modemna modela?’ laham bak lam ba vi ozome ozobohudedam vabak,” laham im lam oho om Israel dam totbaho laba vameadale.

27Ame dam labe amu nehaha labe oho ame im lam ame dam laba vameadale. Ame dam labe ihimo ahu tamzohobuli im Ebeda ba ozobohudem biem damat modem bak. Labi laha ame dam labe im dogoi faidi ba im Ebeda aim biem bak. Labi laha ame dam labe im fako faidi ba Ebe Eho meedam bak lam ba aam biem bak. Labihadam labe ahusobulehe damat modem bak. Lahana dam lam ame bak lam modem vabameam dam lam im fakot gi fa Ebe Eho meedam bak vi aada. Labi dam lam im dogoi ulaihàbulehe vaba gi im Ebeda vi aida. Labi dam lam im ahu im Ebeda vi ozobohudeda. Labiham labe ame dam labe iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi Eba tu vuzehedàmu Eho beolo meedam bak lam fa mu soat vausu fa vei neàdedam bak.’ Lahame Alat amu Yesaya bake vameame ab esuham bak.

28Lahana Alat im tai ahamda laba, ‘Nehame meedale,’ lahame gagoho bak lam damat odohali aim mu meedam bak lam um Yahudi dam badat laha gi ame baket neo laha meedam damat modem bak. Labihàmu uho Alat ba modem bak lam um biem bake eho uba ab gagolo modemam bak. ‘Alat meia soat vausu fa vei neàdem bak akatihasu modem labe neàdela?’ laham im lam meit ba uba Yahudi dam bake vou vameatedam vabak. Fa dam Yahudi damat modem vab dam debu iudu iumti iudu iumti laham dam laba vou vameatedam bak. Dam lam ba mom vaba abo uledi meedam dam am bak.” [

29Ame Yahudi dam zi labe Paulusat gi etei lab vameadaha im lam aime modeha ab otesi otesidamam. Meit neha, “Imbo bak.” Lahahat meit neha, “Giomim,” labihasu daet otesi otesidam labe fa faheme Paulus vou esmozi fa im num bake ab ladaham.]

30Labi Paulusat Roma laba azim di aho gi damat iddam di doi lodam num meida laba azibehamdi dua tahun ab foleham. Labi aho ame num laba azim di damat aba li im vameadam di gi uledi, “Lem neàte,” lahame gagoda.

31Labi laha im Boehàda Yesus abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda labe Aho amu meedume vou esmoho im lam am num laba dam bake vameadume fi deda. “Uho Yesus bake tu vuzehi im Abada aime meedameam làhà Alat uba deeli vame Am damali Aho uba vuusu im vahokedam bak,” lahame gi meia iedehebeat vameadam vaba abo gi keàtet dam bake im lam gi dihasi vameada. Dihasi vameada. Labihada. Ba meit aba vabim bak vab labe im lam ab meedamam. Eho Lukasat toedaha im àhàm.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran