Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Labi ot gagoiame neàdi ame Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu lam usnadume Yesus vou duzu Gubernur Pilatus bake ab vou laham.

2Labi Pilatus bake vou le vou dozom labe iho Yesus bake vàluhu im fa Pilatus bake vameada. “Iho Da nibe Aho vahokedam im aiha abo im Yahudi dam niba Aho git vahokedam bak. Aho vedi neha, ‘Meit teo vi vaiam doi pajak lam Kaisarleheda laba a lodamule,’ lahame iba Yahudi dama gagome lom malemda am tame. Am laha neha, ‘Em abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am bak,’ lahame vameadamda am tame. Lahame git vahokedam bak iho aihi bak,” lahame Yesus bake vàluhu im lam Pilatus bake ab vameadaham.

3Labi vameadume modeha Pilatus labe fa Yesus bake vi ailo gago, “Imbo? Oho neha, ‘Em Yahudi dam debu vuusu im vahokedam boehàda am tame,’ lahame Oho labihasu gagodàmu damat Oba vàluhu bak lam imboo? Om ame da ameo?” Lahame labi gagoha Yesusat fa vi gago, “Lo, oho etei lab gagoho bak lam imbote. Em ame Da am bak.”

4Yesusat labi gagohemu Pilatus fa ame damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti dam duada totbaho zi lamti laham dam laba gago, “Eho Da nim uloome aiha, ‘Iba pemerintah bake git modehe bak vàmtea ehete,’ laham bak lam aihi vab labe ba eho gagu otem bieho.”

5Lahame labi gagoha ame dam zi labe vahi meoli Yesus beolo àhàki bobodam labe neha. “Vabo. Imbona biehena. Ame Da nim Aho Yudea bak ahebu azihi dam laba Aba Aho lab vahokedam bak labet modi dam dua bak fa ahu ulededume dae gai ab dualeham bak. Abo Aho Galilea bak labe faasi vou vahoke ledume etei kota Yerusalem niba ab vou fuham bak,” lahame daetesu ab bobodamam.

6Lahame labi daetesu bobodàmu Pilatus ame lab gagoho bak lam mu dam zi laba gago, “Da nim Galilea da modeo?” lahame gagoha dam zi labe gago, “Lo, Galilea dàt modem bak.”

7Làhàmu Pilatusat ozo, “Yesus abo Galilea bak azim dam labe im Boehàda Herodes Antipas labe aho vuusu im vahokemda meida am bak,” laham bak lam Pilatus ab aime ozobohudeham. Labi ozobohudehe labe Pilatus dam zi niba ab gagoham. “Uho Yesus vuusu Boehàda Herodes bake vou lale,” lahame ab gagu oluham. Ame di lam Herodes laha kota Yerusalem niba teohet li aidamna modehe labe Herodes bake ab vou laham.

8Labi vou le Yesusat amu meedaha im Herodes aihi labe aalo àhàki vou faodamna modehe labe Yesusam alihi etei gut aahemu ab deeleham. “Na damat ihimo modem biem im feàna meida Yesusat modem bak aho aase,” laham bak gi amu di iube aalo àhàki vou faoda.

9Laham Dat ab vou fuhamemu Herodesat Yesus bake im mei im meime gut uloodaha Yesus ba dae bum kai.

10Labi ame toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti ame Im Feàna zi lam ozobohudi fa meia vahokedam guru zi lamti laham dam laba dozeadaha dam labe laha Yesus bake vàlu vei meoli feà bak fusi ab meedamam.

11Labi Herodes am meo damti neo Yesus bake tozome feàtàida. Tozome feàtàidam labe Herodes am dam gagome boehàdat dusum sue sona bohu bisi feàda visoi Yesus Am soa gutaasu vi tozo, “Looo. Dam bake vuusu im vahokedam boehàda abo neàteee,” lahame vi tozome feàtàidume neàdi fa Pilatus bake ab oluham.

12Labi ame digat lam Herodesti Pilatusti amu ot fakiam dam fa ab vaheham.

13Labi Yesus fa Pilatus bake vou le Pilatus ame toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi lamti dam duada totbaho lamti laham dam zi lam gagome li bakamta ab dozeadaham.

14Dozeadume neàdi Pilatusat ab gagoham. “Uho neha, ‘Da nim Aho Yahudi dam niba git vahokedam bak,’ lahame si eba vou leheda nim ame uho lab vàluhu bak lam eho um vou faodahit uloodume aiha ba labiham Dàt modem kaio.

15Labi Herodesat laha neo uloome aiha, ‘Ba labiham dàt modem kaio,’ lahame fa eba oluhu bak. Ne, Da nim im modehena vabda ba akati eho gagome ote?

16Làhàmu eho gi nehalo. Eho em dam gagome gi na sokba nasbe ahit alibulehena labe beome im vahokeme afoezobe fa isi olulo mozo,” lahame ab gagoham. [

17Ame Roma dam zoho vuusdam gubernur labe aba aho tahun ahebu modi baleàlehe bak gi nehadam bak. Yahudi dam ibi iho na àme iziam bak abo Paskah fum di meit faina modehemu si ousu simtedem num laba oumahehe Yahudi dam meidavat isi olum meot. Ame gubernur aba aho modem bak am. Labiham labe Pilatus ame bak lam neo modelo Yesus isi olum bak ab gagoham.]

18Ame di labe amu sel oumahehe dam dat meida Barabas laba ehet. Ame da Barabas lam aba aho amu im nehasu meedaha dàt moz. Amti am Yahudi dam totbaho lamti iho vazisi kota Yerusalem niba li dam totbaho gagome fàsi fa Kaisarleheda labe am Roma damti, “Beose,” lahame modi dae gai duzu mei otehemu ame Roma meo dam labe si sel oumaheda meida am bak. Labihàmu ame gubernur labe aba aho amu modi baleàlehe bak fa neo vou fuhemu dam duada zi labe ame num feàda labe am ad oli aam bak tomba laba vazisi neàdehezobe ab vi tauledamam. “Obo oho amu modehe baket neo modele.” Lahame labi gagoha Pilatusat fa vi ailo ab gagoham. “Em etei dat adida gagu vou futoi uba oluela? Barabas modeo? Yesus modeo? Dat adida eho gagu vou futoi uba oluela? Uho ame da gagole.” Lahahat ame dam zi labe neha, “Vabo. Yesus gi otele. Iba fa Barabas isi olule,” lahame ab gagodamam.

19(23:18)

20Ame dam zi labe, “Yesus fa otele,” lahame gagoha Pilatusat Yesus isi olulo àhàkehemu dam dua bak laba neo vatoheda. “Uho Da niba vàluhu bak lam imbo kaio.”

21Lahame vatohedume modeha dam duada zi labe vedi fa daet meoleteme gago, “Yesus taho ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume elole,” lahame ab meoledume gagoidamam.

22Labi modeha Pilatusat neo gago, “Aa! Ne, akati labi mode? Da nim Am git modehe bak akete? Eho uloodume aiha Da nim faina modehe bak aihi vabna akati gagu ote? Eho gi, ‘Im vahokeme neàdese,’ laham bak ozome em meo dam gagome na sokba nasbe ahit alibulehena labe foadume geàdume neàdi isi olulo modem bak.”

23Lahame labi gagoha ame dam duada zi labe Yesus gi ut tetehesuhunaso laba esu paku dolo àhàki meedàmu dae duali dae gai ab ziddamam. “Vabo. Gi om meo dam gagome ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume elole,” lahame daetesu bobome ibi baket ab vaham.

24Labi Pilatusat ozoha, dam duada zi labe daetesu dae gai ziddàmu fa dam lada labet ibi iho modelo àhàkehe baket ab modeham.

25Damat neha, “Iba isi olule,” lahame gagohoda Barabas lam abo Roma pemerintah bake odosi mei otehemu sel ousuhuda lam ab isi oluham. Labi ame Yahudi dam duada zi labe ibi iho gagoho baket modelo Pilatusat Yesus am meo dam laba ub lu ame meo dam labe Yesus bake tet ooteme Am esu dolo modem ut tetehesuhunaso lam gagu Ahamo naedat vatu ab vou kea ladamam.

26Labi ame meo dam labe Yesus lab vou ladam di labe dat ee gagom Simon abo Kireneda labe aho kota Yerusalem bàhàgo bak laba godam dàt fa kota bake ledamda ab ot tàhiaham. Ot tàhiame modeha Yesusat Am vanamai alihi nemahuhemu ame meo dam labe Simon bake gut ooteme Yesusat Aho vatu vou ladam ut tetehesuhunaso lam fa visoi fa Simon bake tet ab nom vatuham. Labi Simon ame utso lam vatu Yesusam ohuse vi duzu ab vou ladamam.

27Labi vou ladam di labe dam duada zi totbaho laba vi dozeadume vulada. Labi laha laba vi tau laom lahi zi labe meb daeti mebe gagoidam labe vulada. Labihada.

28Labihadume modeha Yesusat fa it vaktesi lahi zi laba ab it vameadamam. “Aiee! Um kota Yerusalem niba azim dam ba diamut dam amomoi labe uba beoda tame. Labi ame lab meedam di labe damat uba aame nehi gagoda tame. ‘Lahi maili zubulem vabiem lahi modeo, adam nibeso data faaha vaba soaoda modeo, data do fi suhu vab lahi modeo, laham lahi labe bisi deeli asimdem lahi am bak. Lahana lahi databeda zi im ahu faidi dehabalem lahi am bak,’ lahame gagoda tame. Labiham bake um kota Yerusalem laba vahi azim lahi zi Eba bisi a vou medaomule. Uho gi feidasi ame umti um datati ba meit uba modi fai bak tadem bake vi ozome medaole.

29(23:28)

30Uho gi neham bak ozodale. Ut duzuhuna nim damat ome dehalehe vabna vuat usimeam làhà uho ozom, ut amu ome dehaleheda akatihà. Gi neham bak. Abo vuat vizi eludume faalem bak. Ame bak lam gi neham bak. Damat Eba Da neàda niba nehi fai baket modehelahit uho ozom, um kota Yerusalem dam faina meedam dam laba ba diamut akatihà? Ba diamut fai bak feàna tadeda tame. Labiham bake ame di labe ame dam labet nehi gagodam bak. ‘Im ahe di nibe nasi fet modi elodase. Iba bak buzoho modeo, bitaha sibu feàda modeo, taho ilihi feàna gutidume nom ilu nasi im beodume baguamdedume seddase,’ lahame labi gagodam bak,” lahame Yesusat ab it vaktesi vameadaham.

31(23:30)

32Labi Yesus vou ladam di lam bisi faina meedam dam behàsu laha meo damat Yesusti amediat otelo vou duzu vou lada.

33Labi vou ladume damat neha, “Ohu Fetahabu,” lahame taluhu bak laba vou fusi odosi ame meo damat Yesusam sue ahoba dusuhuda lam ab vome vihilaham. Labi vihilame neàdi ame ut tetehesuhunaso lam visoi bake esu afoezobe Yesus tom gaesu nom esu neàdi Am anekehà meida kidadesu paku do. Labi Am anekehà meida neo kidadesu paku do. Labi Am naba bakamta modesu paku do. Labihadume neàdi vi vuu vousai bak bumata ab nom zisuham. Labi zisu teudi neàdi ut tetehesuhunaso meida ahim neo visoi dam faina meedam dam ahim lam vame Yesusat modehe bakti ulohona modi paku dodume neàdi Yesusam anekehà ahi totti soi totti modesuhu obe laba bak bumata ab nom zisitdaham. [

34Labihadume neàdi Yesusat Ala bake ab tom gagoham. “Ai oa, dam nim Em otelo meedam bak nim abo vabili Em otelo meedalo. Làhàmu Oho gi ozahigeàmu fa vei neàdele,” lahame ab tom gagoham.] Labi ame meo dam labe iho Yesusam so laba amu lab vihilaha sue lam, “Amat vaela?” lahame ibi iho fi mam baket modeme neàdi ab vadaham.

35Labi damat Yesus bake paku lab dodam di labe dam duada zi totbaho gi obe laba dozeadume aasda. Lahana Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi labe vedi Yesus bake tozome feàtàida. “Ea, Da nim mei modi fa neàdemda ame? Akati Ahamo naedat taho it vabieme neàdem vaba mode? Da nim, ‘Am abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda abo Alat fi me vahada am tame,’ lahamda nasi fa Ahamo usi neàdemeta,” lahame ab gagu feàtàidamam.

36Labi ame meo dam labe laha anggur oo vaksa na meiti valiheme àhàkebulehena ve vou le Yesus bake tom fi si tom tozoda. “ ‘Om Yahudi dam vuusdam boehàda am tame,’ lahamda Ohomo usi neàdemeta,” lahame ab tozodaham.

37(23:36)

38Neham bak aahemu tozoda. Meit aame ozo, “Da nim ana im modehe bake damat vàlu otehela?” lahame damat ut gaheba ve nehi toeme Yesusam ohu vazidazi toma zoho laba taasu paku vi dou esuhu bak ehet. DA NIM ABO YAHUDI DAM VUUSU IM VAHOKEDAM BOEHÀDA AM TAME, lahame toeme ab taasu esuham bak. Labiha labe damat Yesus bake aame ab tozodamam.

39Labi faina meedam dam behàsu laba vi tau taasdamda meida labe Yesus bake tozome gago, “Om, ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am tame,’ laham bak imbomeam làhà Omti imti modi fa veimome neàdemeta. Labi im usdase.”

40Lahame labi tozome gagoha dat meida labe mali gago, “Aa! Om akati Ala bake, ‘Am abo feàte,’ lahame ahu adat iedi gagom vaba vedi labi gagodà? Im ahim nim Amti vahi damat neha, ‘Fà beose,’ lahame gagu otelo modem bak om ozom vaba?

41Im ahim nimota faina modehe labe damat gagu ab otelo meedamam bak. Lahana Da nidi nim faina modehe vabda damat gagu otelo modem bak om ozom vaba?”

42Lahame dat meida laba im vi vahokeme neàdi fa neo Yesus bake ab gagoham. “Yesus oa, Oho eba aame faobekele. Oho ba Boehàdateboli dam bake vuusu im vahokedam bak fum di Om em a fa vabiemule. Oho eba it ozome neà bak modi esule.”

43Lahame gagoha Yesusat fa gago, “Eho etei oba gagolo modem im nim nasi aime vuzehele. Etei Emti omti Firdaus abo bak neà bak laba fa vei ahilem bak,” lahame ab gagoham.

44Gi labihadume ala tomaleha bak ahebu ala fauhaedam bak fa vei seti ab aibuleham. Ame lab aibulehe di labe Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am donibu laba tetehesdam sue tamzohobuna baa lam laha ab fatahivaham. Labi aibulehemu vou faodameilahit ala vakidem bak fuha fa ab fauha neàdeham.

45(23:44)

46Labi fauha neàdi modeha Yesusat bisteat buteme ab geham. “Ai oa, Em eloi it oazehena nim Oho vale,” lahame bisteat geha Am ohem bak ab seteham. Labi ab fi sivai eloham.

47Labi modeha ame meo dam zi labe iba vuusdamda boehàda lam abo Yesusat avaesdam totbaho laba duzuhuda labe aho Yesusat geme fi sivai eloho bak aahemu Ala bake ab vou baedamam. “Làhà imbote. Da nim git modehe vab dàt modem bak,” lahame Ala bake ab vou baedaham.

48Labi dam dua zoho zi labe damat etei lab meedam bak lam aalo vahi bakamta dozeadaha dam labe ame bak lam aadahemu ahu faidi ahula it foidam labe foelamdidume fa im num bake ab ladaham.

49Labi dam Yesus bake deeli vuusum dam zi lamti amu Galilea bak labe faasi Yesus bake tau godam labe na vou modetedume fa kota Yerusalem niba vou fuhu lahi zi lamti labihasu damat lab meedam bak laba vaitesu dozeadume ab aasdamam.

50Labi ame di lam dat Yusufti ee fatahivahada labe Yesus koei visom bak ozome fa Pilatus bake gagu ailo ab laham. Ame da Yusuf lam aho Yahudi dam azihi bak labe abo Yudea bak labe am num debu meida Arimatea laba azihida am. Am abo neàda Alat Aba Aho gagoho im lam vuzehi vamdesu meedamda am. Am abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam ba li dam bake vuusu im vahokedam bak lam, “Adi diat modela?” laham bak vou faodamda am. Labi ame da lam abo Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu laba taumda meida am. Lahana ame Yahudi busaoda zi labe vazisi neha, “Yesus otem neàte,” lahame gagu otehe di lam daeta tauhu vabda vàmtea am.

51(23:50)

52Lahamda labe Yesus koei vam bak ozome Pilatus bake ab le gagoham. Le gagu aime Pilatus ab uledeham.

53Làhàmu Yusuf sue fabebu vabna nasbelehena ee gagom linen ve am dam totbaho lamti fa lehe labe li Yesus paku doho bak laba zisi ame koeiso vi vuu vuazi vou usi aho vou lehe sue baana lam visoi Yesus koei ab giaham. Labi giame neàdi ke bumat alimda amu kebitem laba meit fet sime bumataeme esuhuna ahum laba Yesus koei lam ab vou oli esuham. Labi vou oli esu neàdi fa futoi ke baana am doo laba tusum ulohoda lam vou ogi ogialame tusu baguamdi esu neàdi ab vou esmozi ladaham.

54Yusufat Yesus koei vou le esulo modem di labe amu Galilea labe Yesus bake tau lehe lahi labe iho vule vaitesu duzu vi aasda. Aasdam labe koei esum ke bumat aa. Labi Yusufat, “Koei akatihasu esuhela?” laham bak lam neo vi aa. Labihada. Ame koei esuhu di gi hari Jumat dimatali ala bozilehe di labe esu baguamde. Ame digat lam Yahudi dam labe ibi iho gi azibe im digat hari Sabat na modem vab digat zoho fuseo modemu dam na meedume ab vahedamam.

55(23:54)

56Labihàmu ame lahi lam ame bak lam aame neàdi fa im num bake ab leham. Fa li Yesus koeiso noilo ozohemu koei esum di noimna ahana neàna behàsu modeme ab vaheham. Labi vaheme neàdi vou izi dihasi hari Sabat modemu gi vaheme esu. Amu di iube Alat dat ahamda Musa bake neha, “Gi azibe im digat na a meedamule,” lahame gagu fi hasi esuhu labe ame bak lam voom mohemu gi vaheme ab esuham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran