Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Labihàmu Yesus fa Zaitun Dee Dozeadaha Bak Buzoho laba ab laiteham.

2Labi izi dihasi dihambe Yesus ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba neo fa ab laham. Labi laba lafusi modeha dam dua bak Aba valadàmu Aho im vahokelo ab nusu faasi vahokedamam.

3Labi vahokedume modeha dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam ozobohudi fa dam bake vahokedam guru zi lamti Farisi dam totbaho lamti laham dam lam vazisi iho nam dat ehena fa dat amomoi aa modehe bak aahemu si vou li netàdi ub odosi damat avaesdam tomba laba ab vou duzuham.

4Ame dam labe ozo, “Dat ahamda Musat aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam, ‘Yesusat fa ame baket meedào? Meedam vabao?’ laham bak aihizobe fa Yesus bake vàluse,” lahame ame nam lam ahit ab vou li vou duzuham. Vou duzu neàdi Yesus bake ab gagoham. “Guru oa, nam nim dat ehena fa dat amomoi aa vaha bake iho si vou leho. Iho ozoha, Musat aho aham di iube toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam im nehasu toehe bak ehete. ‘Nam dat ehena fa dat amomoi ve modemeam làhà ket beodume elole,’ lahame toeme esuhu bak ehe bak. Lahana Oho ozom, akatihàla? Gi ame bak lam modeo? Feidào?” Lahahat Yesusat dae buhu vaba gi fota nusu am anekehàsoat bak laba ab toedamam.

5(8:4)

6(8:4)

7Labi ame dam labe gi Yesus bake vi ooteom labe neo ab vi gagoham. “Oho ozom, akatiha?” lahame meit vi gago. Meit vi gago. Lahada. Labihadàmu Yesusat fa usai duzu ab gagoham. “Làhà um etei faina modehe vabda ehelemeam làhà ame da labe nasi ke visoi nam laba beole,” lahame gagu neàdi fa neo fota nusu anekehàsoat bak laba neo nom toeda.

8(8:7)

9Làhàmu ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe Yesusat etei lab gagoho bak lam aihemu dam aoleheda nasi ladi aa ahala laida. Labi neo dam gàhàda laha ladi aa ahala laida. Labihadume ame dam lam ahebu le seddume gi Yesusti dam dua bak labe iho avaesdam tombu laba duzuhu nam lamti ihimo veke.

10Làhàmu fa usai duzu nam laba ab gagoham. “Dam oba, ‘Beose,’ lahame na asimbuna feà oba modelo gagoho dam zi lam ake ladahela? Oba vàlumda niba vekesi doudam vabao?”

11Lahahat nam labe fa gago, “Dat Busao, ba na kaio.” Lahahat Yesusat fa gago, “Làhà Em laha obo oho modehe im laba ozome, ‘Beose,’ lahame na asimbuna feà oba modelo gagom bak kaio. Nasi lale. Obo oho faina meedam bak lam ba a vi meedamule,” lahame im vi vahokeme ab oluham.]

12Labi Yesusat neo im nehasu ame Yahudi dam dua bak laba vi vahokeda. “Dam bakda ahebu im ahu ad laba modi Fauhaedamda Em am bak. Meit Eba tu vuzehi im Ebeda meedameam làhà ba aibu bak laba gohatem vabak. Gi Eho modi fauhaedam bak labet modi ame da labe fa Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak.”

13Lahaha bak lam ame Farisi damat aime mu otesidam labe ab gagoham. “Om git gagoda. Oho etei, ‘Dam bakda ahebu im ahu ad laba modi Fauhaedamda Em am bak,’ lahame lab gagoho bak lam gi Obo Ohomo ozoho im gagodam labe im ba vuzehem biem bak. Ame bak lam Oba vi tau gagomda akete?”

14Lahahat Yesusat fa gago, “Vabà! Eho etei lab gagoho bak lam dam amomoit laha vi tau gagom vabameam làhà Eho lab gagoho bak lam ba giomimot modem vabak. Abo imbo bak. Neham labe labihaha bak. ‘Em adi baket lehela?’ laham bak lamti labi, ‘Em ake fa làla?’ laham bak lamti Ehemo naedat ozobohudi gagoho bak. Lahana um biem bak.

15Ebe Eho meedam im lam uho ozome ozobohudi neàdi gagodam bak lam um gi uho bak damat ubu uho ozoho baket ozomsu gagodam bak. Lahana Ehemo ba meia ozome ozobohudi neàdi gagom di ba umti uloholi meia ozomsu gagodam vabak.

16Lahana Eho meia ozome ozobohudi neàdi gagomeam làhà Ebe Eho ozome ozobohudi neàdi gagodam bak lam gi ahole imbona vamdesu gagodam bak. Neham labe labihadam bak. Ehemo meia ozome ozobohudi neàdi gagodam vabak. Em gagu oluhuda Em Aiti ahili ame baket meedam bak.

17Lahana Eho gi im lamota ozome uba gagodam vabak. Ubu uho dat ahamda Musat aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi laba tu meedam im lam im nehasu toehe bak ehe taia? Neha: ‘Meit veibam di na aahada behàsu lam ehe labe ame da laba tau ulohodesu gagomeam làhà ame da labe aho lab gagoho bak lam imbo bak. Meit aba aho gagoho bak laba tu vuzehem neàte,’ lahame toehe bak ehe taia?

18Làhà Eba vi tau gagomda laha behàsu bak. Ehemo naedat it ozome gagomda ame. Labi Eba gagu oluhuda Em Ai labe vi tau gagomda ame. Em Em Aiti ahili uloholi gagodam labe uho tu vuzehem neà bak.”

19Lahahat ame Farisi dam labe Yesus bake neo vi ailo gago, “Oho etei lab gagoho bak lam Om Ai akete?” Lahahat Yesusat fa gago, “ ‘Em ana dàt modela?’ laham bak lamti labi Em Ai, ‘Amat modela?’ laham bak lamti um biem bak. Uho, ‘Em ana dàt modela?’ laham bak lam um ozobohudemeam làhà um Em Ai, ‘Amat mode?’ laham bak lamti laha vi ozobohudem bak.”

20Lahame Yesusat etei lab vameadaha im lam aho gi ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba abo Ala bake lodam doi vahedamnabu zi modealadaha bak laba netàdi vahokedam diat vameadaha imot modem bak. Lahana damat Yesus sim bak lam Alat fet ozome esuhu digat fuhu vab labe ba dam meida vàmtea Yesus bake netàdi sim kai.

21Yesusat neo ame Yahudi dam busaoda eeda zi laba neo vi vameada. “Kehàm vaba Em fa le sete tame. Em le setehemu uho gi neo, ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam akete?’ lahame uho gi dat amomoi bake nabidam lahasumeam ba ame da vi aaha vab labe uho faina meedam bak lam Alat fa ozahigeàmu fa vei neàdem vaba um elodume Ebe Eho le azilo modem bak laba um tau vulam biem bak.”

22Lahame labi gagu modeha ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe Yesusat lab gagoho bak laba tozolo ihimo aa ot gagoi ot gagoida. “Oo, Da lam etei neha, ‘Ebe Eho le azilo modem bak laba um tau vulam biem bak,’ lahame lab gagoho im uho ozom, akatihasu ozome labi gagohela? Làhà Ahamo Aba it otem labe Aho elom di gi ààmo ziet lalo modem labe iho ame bak laba ba vulam biem bake gagohe?”

23Lahana Yesusat gi ozahigeàmu neo vi vameada. “Um gi bak damat modem bak. Labiha labe uho na im ozom di gi bak damat ibi iho modi baleàhà bak ozodam damat modem bak. Lahana Em asum ahoba iubet lehe bak. Labiha labe Ebe Eho ozoho bak amomoi bak. Lahana uho ozom, Em umti uloholi bak dàt mode tiba. Lahana ba labihaha vabak.

24Labiha labe Eho amu uba gagoho bak am bak. Um gi faina meedam bak Alat fa ozahigeàmu fa vei neàdem vabna um eloda tame. Eho neha, ‘Em ame Da am tame,’ lahame lab gagoho bak lam uho tu vuzehem vabameam imbote. Um gi uho bak niba faina meedam bak lam Alat fa ozahigeàmu fa vei neàdem vabna um eloda tame.”

25Lahame Aho neo labi gagu modeha ame Yahudi busaoda eeda zi labe Yesus bake fa vi ailo ab gagoham. “Làhà Om abo amat modela?” Lahahat Yesusat fa gago, “Baka akati Eho fa uba neo vi vameà? Ebe Eho amu uba lab gagodam bak lam lahasuhu bak. Em ame Da am bak. Ba Ebe Eho gagodam bak ba veimdem vabak.

26Eho uba neha, ‘Um faina modeho,’ lahame uba ozome vàlu vi gagodam bak feà bak ehe bak. Lahana ba Ehemo gagodam vabak. Eba gagu oluhuda lam Am abo imbona meedamda modem labe Eho gi Aba Aho Eba gagohona lam Eho aihina lam fa dam bakda ahebu vameadam bak.”

27Yesusat etei lab vameadaha im lam gi Am Ai Alat meedaha im ozome vameadaha bak. Lahana damat ba ozobohudem vabile.

28Ozobohudem biehemu Yesusat neo ab vi gagoham. “Etei nim, ‘Em ana Dàt modela?’ laham bak lam um bie. Lahana ba Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nim damat Em ve vousai tom modesum di lam, ‘Em ame Da am tame,’ laham bak Eho amu uba gagohona lam, ‘Imbote,’ laham bak lam um ba ozobohude tame. Labi laha ame di lam, ‘Eho na im meedam di Ebe Eho ozoho baket meedam vabak. Gi Em Aiat Aba Aho Eba vahokehe baket fa dam bake vameadam bak,’ laham bak lam um laha ba neo vi ozobohude tame.

29Labi Eba Gagu Oluhuda lam gi Emti bakamta aidam tadem bak. Am ba Em vou esmozi Ehemo aidam vabak. Eho gi Aho deelem bak laba ozome meedam tadehemu labihaha bak.”

30Lahame Yesusat lab vameadam di lam dam zoho dua bak aidume fa Yesus bake, “Am abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am tame,” lahame ab tu vuzeheham.

31Labihadume neo Yesusat fa Yahudi dam Aba tu vuzehehe dam laba nehi vameada. “Ebe Eho uba lab vahokedaha im lam uho tu vuzehi meedam bohu vuusdameam làhà imbot. Um abo Ebe Eho vahokedam im ozobohudelo bisi vi tau meedam dam um am bak.

32Labiham labe, ‘Ala akatihasu meedam Alat mode?’ laham im imbona lam Eho uba vameadume um ozobohudehe bak labet modi na im uba neha, ‘Nehasu modele. Nehasu modele,’ lahame ootedam im lam uba vabidam bak lam fa ab modi setemam bak.”

33Lahahat ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe faki fa gago, “Oo làhà! Om git gagoho taia? Na im iba ootedume modi asimbulem im vabna baka akati Oho neha, ‘Na im iba ootedume vabidam bak lam modi fa sete tame,’ lahame iba labi gagohela? Ne, im Abrahamat vou faat lehe mekehà dam im am bak. Labiham labe meit iba ootedume modi asimbulemna vabak.”

34Lahahat Yesusat fa gago, “Lo, Abrahamat vou faat lehe mekehà dam um am bak. Im lada lam imbomu im imboda nidi nim laha nasi iademe aima. Meit faina meedam bak bohu vuusdam labe ame bak lam ame da laba vizehe labe ba modi veiom biem bak. Gi labaha bohu modesdam bak. Abo mei na teo meedamda labe aba im gagu ootedamda labe am na teo meedam bak lamti ulohote.

35Ame mei na teo meedamda lam aba im gagu ootedamda labe am damali labaha bohu vuusdam vabak. Gi teohe am damali meedam bak. Lahana, ‘Adat,’ lahamda lam am amedamali labaha bohu vuusdamda am bak.

36Labihàmu Em Alam Adat modem labe faina meedamna lam uba veimai uho voom vabilehe bak lam Eho modi setemeam làhà abobo seti um Alam damali gi labaha bohu vuusdam bak.

37Um Abrahamat vou faat lehe mekehà dam Em ozobohu bak. Lahamnàme Abrahamat Ala bake tu vuzehehe bak lamti uloho vabna Eho vahokedam im lam um ahu ad labe tu vuzehi meedam vab labe uho Eba otelo àhàki vabeddam damat modem bak.

38Em Aiti ahili azihi di labe Aho Eba modi Em ozobohudi fi gatehe im lam Eho fa uba vameadam im am bak. Lahana um gi um aiat uba vahokehe im lamota meedam damat modem bak.”

39Lahahat ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe fa ab vi gagoham. “Ne lahana im tai ahobada Abraham labe aho iba vahokedahana lam iho aime meedamna am bak.” Lahahat Yesus fa gago, “Vabà! Um, ‘Abrahamat vou faat lehe mekehà dam im am bak,’ lahaha bak lam imbodemeam làhà um gi Abrahamat aba aho im vamdesu meedam bak lamti ulohona vi meedam lahasdam bak.

40Lahana uho ba labihaha vabak. Em gi Em Aiat Aho Eba im imbona gagohona lam Eho ot vai uba vahokeha uho vedi Em otelo vabeddam damat modem bak. Lahana Abrahamat Em Aiam im imbona meit vameahana aihi di ba moho vabak. Abo tu vuzehi meedaha bak.

41Lo, Eho ahole gagoho bak. Um gi um ai aabo aho meedaha bak labet vi meedam damat modem bak.” Lahahat ame dam labe fa neha, “Im gi Abrahamam nam labe vou faat lehe bak. Ba meit vou faat lehe vabak. Im Ai aabo gi vàmtea Ala am bak.”

42Lahahat Yesusat fa gago, “Um Ai aabot Alat modemeam làhà um gi Eba deelem bak. Nehaha bak. Alat Eba gagu oluhu labe Em niba lehe bak. Em ba Ehemo ozome niba lehe vabak. Gi Alat Ahamo ozome Eba gagu oluhu bak.

43Eho lab vahokedaha im lam uho aimta ai. Lahana uho modehe vaba moudaha labe im Ebeda, ‘Akati modemna modela?’ laham bak lam um aime ozobohudem bi meedam bak.

44Um gi um ai Iblis labe am damali aba aho ozoho bak laba modelo àhàki meedam damat meedam bak. Iblis lam gi Alat ahamte alimeat bakti na ahebu modi esuhu di labe faasi dam bakdate modi faidehe labe elodam bak lam modi vizeheda Iblis am bak. Labi laha aba aho meedam bak lam ba im imbo bak vab labe ba im imbona vameadam vabak. Gi vagedam tadem dàt modem bak. Labi aho meia im giomim vagedam bak lam ba it àvodem vab dàt modem bak. Aba aho amu di iube faasi modi baleàhà bak am bak. Labi laha damat im abada vuzehi meedameam làhà gi im aiti uloholi neo meia vagedam damat modem bak.

45Labihàmu Eho im imbona uba vameadam di lam um am damat modem labe gi aba aho modeme baleàhà baket vi vouhodam labe Emti Ebe Eho vameadam imti uho tu vuzehem mu meedam damat modem bak.

46Um meida vàmtea labe ba Eba neha, ‘Eho faina modehe bak neam tame,’ laham bak vimteme vàlu gagom bak vab taia? Làhà Eho im imbona uba vameadam labe akati modi uho Emti Ebe Eho vameadam imti tu vuzehem vaba modela?

47Meit Alam damaleheda lam im Abada deelehat aime tu vuzehi meedam meot. Lahana um Alam damalehe vab labe um ba im Ebeda aim moho bak.”

48Lahame labi vameadaha ame Yahudi dam busaoda labe Yesus bake feàtàlo ab gagoham. “Ibi iho amu ozoho bak lam gi ahole ozoho bak. Om gi Samariada git modem dàt modem bak. Mei ahu oli veimam setan Oba veimai vuusdam dàt modem bak.”

49Lahahat Yesusat fa neo gago, “Vabà! Mei ahu oli veimam setan ba Eba veimai vuusdam vabak. Em gi Em Ai Ala bake ahu adat iedi vou baedam bak. Lahana um ba Eba ahu adat iedi vou baedam vabak. Uho vedi Eba feàtàdam bak.

50‘Damat Eba vou baedase,’ lahame Em ba labihasu ozome na im meedam vabak. Lahana Em Aiat ahamo, ‘Damat Em Adat labe Am ee vousai, “Feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedase,’ lahame Aba Aho ozome meedam bak lamti gagom kaio. Labi, ‘Eho im ahole meedào? Ahole meedam vabao?’ lahame vi ozome ozobohudi neàdi gagomda Am am bak.

51Im lada lam imbomu im imboda nidi nim laha nasi iademe aima. Meit Ebe Eho vameadam im lam aime tu vuzehi meedameam làhà ame da lam Alati gi ahe neàna bohu vuusda tame.”

52Lahame labi gagoha ame Yahudi dam busaoda labe fa ab gagoham. “Ea, iho amu gagoho bak ab imbodeham bak. Mei ahu oli veimam setan Oba veimai vuusdam labe Om ahusobuli vameadam bak. Ne, Abraham gi amu di iube eloho bak. Labi Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam totbaho lamti laha gi amu di iube elodaha bak. Lahana akati Oho neha, ‘Meit Ebe Eho vameadaha im nim aime tu vuzehi meedameam làhà ame da lam ba elom vaba gi ahe neàna bohu vuusda tame,’ lahame Oho labi gagohela?

53Làhà im tai ahobada Abraham lam gi amu di iube eloi seteheda lam feà vab dàt mode? Labi Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam totbaho lam gi amu di iube elodume seddaha dam lamti laha feà vab damat mode? Labi Om bisi feàda ame? Oho ozom, Om ana dàt modela?”

54Lahahat Yesusat fa gago, “Uho vedi Eho gi ee Ebeda vou daetbada tiba. Lahana Em ba labihadam vabak. Ebe Eho etei lab gagoho bak lam uba vouhodase. Neha: Ee Ebeda Ehemo vousai it daetbadameam làhà gi teo modeme vanamai voom bak. Labihàmu Em ba labiham vabak. Em gi Em Ai uho neha, ‘Im ahu adat iedi vou baedam Ala am bak,’ laham Ala labet Em ee vousai, ‘Em abo feàte,’ lahame Eba vou baedam bak.

55Lahana Em Ai um biem bak. Lahamnàme Emota ozobohu bak. Lahana Eho nehameam, ‘Em Ala biem bak,’ lahame labi gagomeam làhà Em gi ubu uho neha, ‘Im Ala ozobohu bak,’ lahame lab vagehe bak lamti ulohona gagodam bak. Lahana Em abo Ala ozobohudi im Abada aime vuzehi meedam bak.

56‘Eho bak niba lem digat aa tame,’ lahaha bak lam um tai ahobada Abrahamat amu di iube nasi tu ozome esuhu bak lam am gi deelehat vou faodam bak. Labi vou faodume modeha Eho ba lehe bak nim aho ab aame deeli vàhàdeham bak.”

57Lahame labi gagu modeha ame Yahudi dam busaoda labe Yesus bake neo tozodam labe ab gagodamam. “Oo làhà! Om lima puluh tahun fuhu vab Dàt ba akati Om Abrahamam alihi aahela? Hohoa. Om gi giomim vameadam dàt moz.”

58Lahahat Yesusat gago, “Imbote. Eho lab gagoho bak lam ba giomim gagom kaio. Lahana Eho etei uba gagolo modem im imboda nidi nim laha iademe ozomale. Abraham faaha vab di Em ehe bak.”

59Lahahat Aho, “Am gi Alati ulohote,” lahame Aho etei lab gagoho bak lam ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe faki feà bak fusi, “Yesus otese,” lahame ke visomoame, “Beose,” lahame viisiha Yesus gi ab itame seteham. Abo gi dam so neumat labe vatoheme ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba lam vou esmozi ab itame seteham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran