Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 12 >> 

1Namakkedana Samuél lao ri sininna bangsa Israélié, "Purani upennoi sininna paréllaummu sibawa makkarekko séddi arung.

2Mappammulai makkekkuwangngé aléna ritu pimpikko matu. Itani, iyya’é macowana sibawa maubenni. Maitta senna’na pimpikko — mappammulai maloloku lettu makkekkuwangngé. Buttinna iyanaritu ana’-ana’ku iya battowaénnaéro.

3Makkekkuwangngenna ritu utettong ri yolomu! Rékko puraka pogau’ asalang, teppuna ri yolona PUWANGNGE sibawa ri yolona arungngé iya Napilé. Engkaga naengka uwala saping iyaré’ga kaleddé’na tau laingngé? Engkaga naengka upabengnguwang iyaré’ga mattenre iyaré’ga tarima dowi pasoso? Powadani, kuwammengngi agi-agi iya uwalaé weddingngi upalisu."

4Nappébali iyaro sining tauwé, "Dé’, dé’ naengka Bapa’ napabengnguwang iyaré’ga natenre’ki; dé’ naengka nalai Bapa’ aga-aga appunnangenna muwi niga?"

5Namakkedana Samuél, "Ri essoéwé PUWANGNGE sibawa arung iya Napilé mancaji sabbi makkedaé annessana dé’ upasala muwi céddé." Nappébali mennang, "Iyyé tongeng, PUWANGNGE mancaji sabbitta."

6Nakkedapa paimeng Samuél, "PUWANGNGE ritu piléi Musa sibawa Harun, sibawa iya tiwiéngngi toriyolomu massu polé ri Maséré.

7Makkekkuwangngé aja’ mulao riyolo. Maéloka tenre’ko ri yolona PUWANGNGE. Engngerangngi sininna akacuwanna PUWANGNGE iya puraé Nappaitang lao ri iko sibawa lao ri toriyolomu.

8Wettunna Yakub sibawa kaluwargana lao ri Maséré, na ritenre ri tau Maséré’é, méllauwi pattulung toriyolomu ri PUWANGNGE, nanasuroi PUWANGNGE Musa sibawa Harun. Iya duwa tauwéro tiwii toriyolomu massu polé ri Maséré sibawa tulungngi mennang mattette ri wanuwaéwé.

9Iyakiya ri munri nallupaiwi mennang PUWANGNGE, Allataalana mennang, rimakkuwannanaro naleppessangngi mennang rigasa sibawa ricau ri Siséra, pallima tentaraé ri Hazor, sibawa tau Filistingngé enrengngé arung Moab.

10Nainappa mennang massempajang lao ri PUWANGNGE sibawa mangakuiwi dosana; adanna mennang, ‘Madosani nasaba mabbokori-Ko, oh PUWANG, sibawa massompa dato-dato Déwa Baal sibawa Asytorét. Iyakiya makkekkuwangngé, passalama’ki polé ri balitta, natamattumani lao ri Iko!’

11Nainappa PUWANGNGE suroi Gidéon, nainappa Barak, purairo Yéfta, na paccappurenna iyya. Tungke-tungke’ki pura paleppe’ko polé ri balimmu, angkammu weddikko tuwo sibawa amang.

12Iyakiya wettunna muwita makkedaé maéloko rigasa ri Nahas arung Amon, musampéyangngi PUWANGNGE selaku arummu sibawa makkeda lao ri iyya, ‘Macinnaki riparénta riséddié arung.’

13Makkekkuwangngé, itani, iyanaé, arung iya mupiléro. Purani muwéllau, napurano nawéréng PUWANGNGE.

14Ariyo-riyono rékko mupakalebbii PUWANGNGE, sibawa mattumani ri Aléna, enrengngé méngkalingai sibawa turusiwi parénta-Na, apalagi rékko iko sibawa arummuro tette’i matinulu ri PUWANG Allataalamu.

15Sibalé’na, rékko dé’ muwéngkalingai PUWANGNGE, mala muwéwai parénta-Na, pasti iko sibawa arummu naéwai matu PUWANGNGE.

16Makkekkuwangngé, éngkalingasi! Pénessaiwi anu makalallaing battowaé iya napogau’é matu PUWANGNGE ri yolona matammu.

17Maéloka mangobbi lao ri PUWANGNGE, sibawa namuni makkekkuwangngé wettu timo, panonnoi matu PUWANGNGE guttu sibawa bosi selaku pappébalinna sempajakku. Iyaro wettué, mainge’ko matu pékkugi loppona dosamu lao ri PUWANGNGE nasaba méllauwi séddi arung."

18Namassempajanna Samuél, na iyatoro essoé napanonno PUWANGNGE guttu sibawa bosi. Sininna bangsaéro métauni lao ri PUWANGNGE sibawa lao ri Samuél.

19Namakkedana mennang lao ri Samuél, "Tulunni, Bapa’, assempajangekki ri PUWANG Allataalamu, kuwammengngi aja’ tamaté. Mainge’ni makkekkuwangngé makkedaé ri lainnaé dosata riyolo, madosasiki nasaba méllauwi séddi arung."

20Nappébalina Samuél, "Aja’ mumétau, namuni purai mupogau’ iyaro jaé, aja’ muwabboko polé ri PUWANGNGE, sangadinna tette’no mattumani ri Aléna sibawa sukku atimmu.

21Aja’ muwaccowériwi déwata-déwata iya dé’é naulléi mattulung sibawa passalama’ko, nasaba sitongenna mennang dé’gaga.

22Purai mattanro PUWANGNGE, makkedaé dé’ namaélo salaiko nasaba purai Napettui untu’ pancajiko umma’-Na.

23Passalenna aléku, tennapodo aja’ narapika madosa lao ri PUWANGNGE nasaba dé’ uwassempajangekko. Sibalé’na matteru tokka matu pagguruwakko gau’-gau’ iya makessingngé sibawa tongengngé.

24Pakalebbii PUWANGNGE sibawa attumanino ri Aléna sibawa matinulu nenniya sukku atimmu. Engngerangngi matu sining pangkaukeng battowa iya puraé Upogaukekko.

25Iyakiya rékko matteru muko pogau’ dosa, iko sibawa arummu binasai matu."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran