Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 6 >> 

1Léwi mappunnai tellu ana’ worowané: Gérson, Kéhat sibawa Mérari.

2Kéhat mappunnai eppa ana’ worowané: Amram, Yizhar, Hébron sibawa Uziél.

3Amram mappunnai duwa ana’ worowané, iyanaritu Harun sibawa Musa, nenniya séddi ana’ makkunrai, iyanaritu Miryam. Harun mappunnai eppa ana’ worowané: Nadab, Abihu, Eléazar sibawa Itamar.

4Atturu-turusenna assossorenna Eléazar iyanaritu makkuwaiyé: Pinéhas, Abisua,

5Buki, Uzi,

6Zérahya, Mérayot,

7Amarya, Ahitub,

8Zadok, Ahimaas,

9Azarya, Yohanan,

10Azarya (mattumaniwi ri Bolana PUWANGNGE iya napatettongngé Arung Salomo ri Yérusalém),

11Amarya, Ahitub,

12Zadok, Salum,

13Hilkia, Azarya,

14Séraya, Yozadak.

15Iyaé Yozadak maccowéi ritiwi silaong tau Yéhudaé sibawa pabbanuwana Yérusalém laingngé wettunna PUWANGNGE palii mennang ri wanuwa laingngé naolai Nébukadnézar.

16Léwi mappunnai tellu ana’ worowané, iyanaritu Gérson, Kéhat sibawa Mérari.

17Tungke-tungke mennang mappunnai ana’. Libni sibawa Siméi iyanaritu ana’-ana’na Gérson;

18Amram, Yizhar, Hébron sibawa Uziél iyanaritu ana’-ana’na Kéhat.

19Mahli sibawa Musi iyanaritu ana’-ana’na Mérari.

20Jori wija-wijanna Gérson iyanaritu: Libni, Yahat, Zima,

21Yoah, Ido, Zérah, Yéatrai.

22Jori wija-wijanna Kéhat iyanaritu: Aminadab, Korah, Asir,

23Elkana, Ebyasaf, Asir,

24Tahat, Uriél, Uzia, Saul.

25Elkana mappunnai duwa ana’ worowané: Amasai sibawa Ahimot.

26Jori wija-wijanna Ahimot iyanaritu: Elkana, Zofai, Nahat,

27Eliab, Yéroham, Elkana.

28Samuél mappunnai duwa ana’ worowané: Yoél iya macowaé, na Abia iya maloloé.

29Jori wija-wijanna Mérari iyanaritu: Mahli, Libni, Siméi, Uza,

30Siméa, Hagia, Asaya.

31Sipongenna ripalétté Petti Assijancingngé ri onrong assompangngé ri Yérusalém, piléi Arung Daud sining tau iya mattanggung jawa’é ri élong poji-pojiyangngé ri Bolana PUWANGNGE.

32Tugasna mennang secara makkaléléngngi ri Kémana PUWANGNGE sangadi dé’napa napatettongngi Arung Salomo Bolana PUWANGNGE.

33Jori assossorenna sining tau iya riwéréngngé jamanro iyanaritu makkuwaiyé: Polé ri appang Kéhat: Héman ana’ Yoél. Pamimping kalompo’nai pakkélong mammulangngé. Jori assossorenna polé ri yawa liyasé lettu ri Yakub iyanaritu: Héman, Yoél, Samuél,

34Elkana, Yéroham, Eliél, Toah,

35Zuf, Elkana, Mahat, Amasai,

36Elkana, Yoél, Azarya, Zéfanya,

37Tahat, Asir, Ebyasaf, Korah,

38Yizhar, Kéhat, Léwi, Yakub.

39Asaf iyanaritu pamimping kalompo pakkélong iya maduwaé. Jori assossorenna polé ri yawa liyasé lettu ri Léwi iyanaritu: Asaf, Bérékhya, Siméa,

40Mikhaél, Baaséya, Malkia,

41Etai, Zérah, Adaya,

42Etan, Zima, Siméi,

43Yahat, Gérson, Léwi.

44Etan iyanaritu pamimping kalompo pakkélong iya matellué; poléi ri appang Mérari. Jori assossorenna polé ri yawa liyasé lettu ri Léwi iyanaritu: Etan, Kisi, Abdi, Malukh,

45Hasabya, Amazia, Hilkia,

46Amzi, Bani, Semér,

47Mahli, Musi, Mérari, Léwi.

48Jama-jamang laingngé ri bola assompangngé riyabbéréyangngi lao ri sellao-sellaona mennang tau Léwiétto.

49Harun sibawa wija-wijanna jamanna mattunu dupai, makkasuwiyangengngi akkarobangeng ritunu ri yasé’na mézbaé, pogau’i sininna rupanna upacaraé ri Bili’ Pommapaccingngé, sibawa makkasuwiyangengngi akkarobangeng pappaledda dosana umma Israélié. Iya manennaro napogau’i mennang situru panunju-panunju iya nabbéréyangngé Musa atanna Allataala.

50Iyanaé jori wija-wijanna Harun: Eléazar, Pinéhas, Abisua,

51Buki, Uzi, Zérahya,

52Mérayot, Amarya, Ahitub,

53Zadok, Ahimaas.

54Iyanaé daéra onrong naonroiyé iya riwéréngngéngngi appang Kéhat wija-wijanna Harun. Natarimai mennang bagiyang mammulangngé polé ri tana iya ripattentué untu’ tau Léwié.

55Tanana mennang nassanraiwi Hébron ri daéra Yéhuda, sibawa sining padangngé ri seddéna.

56Iyakiya sining dare’ sibawa désa-désaé ri daéra seddéna kotaéro riwéréngngi Kaléb ana’ Yéfune.

57Wija-wijanna Harun lolongengngi Hébron kota allinrungengngé, Yatir sibawa désa-désa mangoloéwé silaong sining padanna: désa Libna, Estemoa, Hilen, Débir, Asan, Bét-Sémes.

58(6:57)

59(6:57)

60Ri daéra suku Bényamin lolongengngi mennang désa-désa mangoloéwé silaong sining padanna: Géba, Alémét sibawa Anatot. Iya manenna engka 13 désa untu’ onrong naonroiyé kaluwarga-kaluwargana mennang.

61Seppulo désa suku Manasyé ri seddé yajanna Salo Yordan riwéréngngi naolai loteréi lao ri kaluwarga-kaluwargaé ri laleng appang Kéhat iya dé’éppa nalolongeng tana.

62Kaluwarga-kaluwargaé ri laleng appanna Gérson lolongengngi 13 désa ri daérana suku Isakhar, Asyer, Naftali sibawa Manasyé iya engkaé ri Basan seddé alauna Salo Yordan.

63Naola towi loteréi, kaluwarga-kaluwargaé ri laleng appang Mérari lolongengngi 12 désa ri daéra suku Rubén, Gad sibawa Zébulon.

64Makkuwaniro carana bangsa Israélié bagéi lao ri suku Léwié désa-désaé silaong sining padanna untu’ onrong naonroiyé mennang.

65Désa-désaé ri daérana suku Yéhuda, Siméon sibawa Bényamin iya puraé riteppuro, ribagé towi naolai loteréi.

66Ri daérana suku Efraim, sibagiyang polé ri kaluwarga-kaluwarga appang Kéhat tarimai désa-désa mangoloéwé silaong padanna ri seddéna:

67Sikhem, kota allinrungeng ri buluna daéraéro, Gézer,

68Yokméam, Bét-Horon,

69Ayalon sibawa Gat-Rimon.

70Ri daérana suku Manasyé iya ri seddé yajanna Salo Yordan natarimai mennang désa Anér sibawa Biléam silaong padanna ri seddéna.

71Kaluwarga-kaluwarga appanna Gérson lolongengngi désa-désa mangoloéwé sibawa sining padangngé ri seddéna: Ri daérana suku Manasyé, seddé alauna Salo Yordan: Golan ri Basan sibawa Asytarot.

72Ri daérana suku Isakhar: Kédes, Dabérat,

73Ramot sibawa Anem.

74Ri daérana suku Asyer: Masal, Abdon,

75Hukok sibawa Réhob.

76Ri daérana suku Naftali: Kédes ri Galiléa, Hamon sibawa Kiryataim.

77Wija-wijanna Mérari iya dé’éppa nalolongeng tana, lolongengngi désa-désa mangoloéwé silaong sining padangngé ri seddéna: Ri daérana suku Zébulon: Rimono sibawa Tabor.

78Ri daérana suku Rubén, seddé alauna Salo Yordan ri seddéna Yérikho: Bézer ri tanété tanré, Yahas,

79Kédemot sibawa Méfaat.

80Ri daérana suku Gad: Ramot ri Giléad, Mahanaim,

81Hésybon sibawa Yaézer.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran