Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Ramé-ramé Roti Dé’é Raginna iya riyasengngé Paska macawé’ni.

2Kapala-kapalana imangngé sibawa guru-guru agamaé sappani laleng untu’ mpunoi Yésus secara mammekko-mekko nasaba métaui mennang ri tau maégaé.

3Namuttama’na Ibillisi’é ri Yudas iya riyasengngétto Iskariot, iyanaritu séddiwi polé riseppuloé duwa ana’ gurunna Yésus.

4Rimakkuwannanaro laoni Yudas barunding sibawa kapala-kapala imangngé sibawa sining kapala pengawalna Bolana Puwangngé passalenna pékkugi naulléi mabbéréyangngi Yésus lao ri mennang.

5Masennang senna’ni mennang sibawa majjanci maélo mpéréngngi dowi.

6Nasitujuini Yudas, nammulana sappa kasempatang untu’ mabbéréyangngi Yésus lao ri mennang, sibawa dé’ naissengngi tauwé.

7Narapini essona Ramé-ramé Roti Dé’é Raginna makkedaé bimbala’ untu’ nanré Paskaé rigéré.

8Nasuroni Yésus Pétrus sibawa Yohanés, "Laono mupassaniyasangekki nanré Paska."

9Nakkutana mennang, "Kégai taélori Bapa’ ripassaniyasa?"

10Nappébali Yésus, "Ri wettu muttama’mu ri kotaé, siruntu’ko matu séddi worowané iya tiwié séuwa kendi mallise’ uwai. Accowériwi lao ri bola nauttamakiyé,

11sibawa powadangngi iyaro punna bolaé: Makkedai Gurué, ‘Kégai onronna ana’-ana’ guruk-Ku sibawa Iyya manré nanré Paska?’

12Nanajellokekko matu iyaro punna bolaé séuwa bili’ battowa ri loténgngé, sakke’ sibawa paréwanna. Passaniyasa manenni kuwaro."

13Nalaona Pétrus sibawa Yohanés, nanapoléi manenni pada-pada iya napowadaé Yésus. Napassaniyasani mennang nanré Paskaéro.

14Narapinana wettunna manré nanré Paska, tudanni Yésus silaong sining ana’ gurun-Na ri onrong perjamuwangngé.

15Nakkeda lao ri mennang, "Macinna senna’-Ka sisamako manré nanré Paskaéwé riwettu dé’napa Uwanrasa-rasa.

16Saba’ ateppe’no: Dé’na uwanréi matu iyaé narapi bettuwanna perjamuwangngéwé ripannessa ri Lino Barunna Allataala."

17Purairo nakkani Yésus énungeng anggoro’é, nainappa massempajang sukkuru’ lao ri Allataala, nanakkeda, "Alani iyaé, sibawa abbagé-bagéyangngi;

18nasaba issenni: mappammulai makkekkuwangngé dé’na Uwénungngi matu iyaé anggoro’é narapi Allataala makuwasai manengngi."

19Purairo nalani Yésus rotié. Napuranana massempajang sukkuru’, Napuwé’-puwé’ni iyaro rotié sibawa liman-Na, nainappa nawéréng mennang, sibawa makkeda, "Iyanaé tubuk-Ku [iya riyabbéréyangngé untu' iko. Pogau'ni iyaé untu' sénge'-Ka."

20Makkuwatoro purana manré, Nabbéréyanni énungeng anggoro'é lao ri mennang sibawa makkeda, "Iyaé énungengngé iyanaritu assijancingenna Allataala iya mabarué, iya risahkangngé sibawa dara-Ku -- dara iya ripatabbollongngé untu' iko.]"

21"Iyakiya itai! Tau iya bali’bellariyék-Ka engkai kuwaé sibawak-Ka!

22Mémeng matéi matu Ana’na Tolinoé pada-pada pura napattentué Allataala; iyakiya cilakai tau iya bali’bellariyéngngi!"

23Nappammulana mennang makkutana séddié lao ri laingngé, niga polé ri yelle’na mennang iya pogau’éngngi matu gau’éro.

24Naompona appangéwangeng ri yelle’na ana’-ana’ gurunna Yésus, passalenna niga polé ri yelle’na mennang harusu’ riyangga’ kaminang battowa.

25Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Sining arunna bangsaé iya dé’é naissengngi Allataala napanrasa-rasai ra’ya’na, sibawa sining tomakuwasaé riyasengngi ‘Pallinrunna Ra’ya’é.’

26Iyakiya iko dé’ naweddikko makkuwaro. Sibalé’na, tau iya kaminang battowaé ri yelle’mu harusu’i mancaji pada-pada iya kaminang baiccu’é, sibawa pamimpingngé harusu’i mancaji pada-pada pattumanié.

27Niga lebbi battowa: tau iya tudangngé manré ri méjangngé, iyaré’ga tau iya tumaningiyéngngi? Tentu tau iya tudangngé. Iyakiya Iyya engkaka ri yelle’mu selaku pattumani.

28Ri laleng sininna asussak-Ku, tuli musibawak-Ka.

29Pada-pada Ambo’é pura mpérék-Ka ha’ untu’ mapparénta, makkuwatoniro Uwérékko matu iyaro ha’é.

30Narimakkuwannanaro weddikko maccowé massennas-sennang sibawa Iyya ri wettuk-Ku mancaji Arung. Natudakko matu ri yasé’na seppuloé duwa kadéra akkarungengngé untu’ paréntai seppuloé duwa suku bangsana Israélié."

31"Simon, Simon, éngkalingai! Purani ripalalo Ibillisi’é untu’ mojiko; pada-pada gandongngé ripallaing polé ri olina, makkuwatoniro iya madécéngngé ripallaing matu polé ri majaé.

32Iyakiya purana massempajangekko, Simon, kuwammengngi aja’ nalollo teppe’mu. Sibawa narékko lisuno ri Iyya, harusu’ko péwatangiwi silessu-silessuremmu."

33Nappébali Pétrus, "Puwang, sadiyaka muttama’ tarungkué sibawa maté silaong Idi Puwang!"

34Nakkeda Yésus, "Ateppe’no Pétrus, riwettu dé’napa naoni manu’é iyaé essoéwé, wékkatelluni muwassakkarek-Ka."

35Purairo makkedani Yésus lao ri mennang, "Riyolo wettunna Usuroko sibawa dé’ Upalaloko tiwi tase’-tase’, sépu iyaré’ga sapatu, engkaga akurangemmu?" Nappébali mennang, "Dé’!"

36Nakkeda Yésus, "Iyakiya makkekkuwangngé niga mappunnai tase’-tase’ iyaré’ga sépu, harusu’i natiwi; sibawa niga dé’ nappunnai peddang, harusu’i nabalu’ jumbana untu’ melli peddang.

37Saba’, ateppe’no, aya’na Kitta’é iya makkedaé, ‘Riyangga’i matu selaku séddi tau maja,’ harusu’i kajajiyang ri alé-Ku. Saba’ aga taroki ri lalenna Kitta’é passalenna Iyya, kajajiyanni makkekkuwangngéwé."

38Nakkeda ana’-ana’ gurunna Yésus, "Puwang, itai, engka duwa peddang kuwaé." Nappébali Yésus, "Sikuna!"

39Nasalaini Yésus kotaé nalao pada-pada biyasaé ri Bulu-bulu Zaitun, nalaoto ana’-ana’ gurun-Na silaongengngi.

40Lettu’nana kuwaro, makkedani lao ri mennang, "Assempajakko kuwammengngi aja’ mupéneddingiwi paccobangngé."

41Nalaona Yésus mabéla-béla céddé polé ri mennang, kira-kira sipaggenrungeng, nainappa makkaluttu massempajang,

42adan-Na, "Ambo’, rékko weddingngi, pabélaiwi polé ri Iyya anrasa-rasang iya harusu’é Upéneddingi. Iyakiya aja’ nasituru élo-Ku, sangadinna situru élona Ambo’ bawang."

43[Engka séddi malaéka' lao ri Aléna péwatangiwi.

44Manrasa-rasa senna'ni Yésus secara baténg, angkanna pédé' matonget-tongenni massempajang. Puse'-Na pada-padai daraé tetti ri tanaé.]

45Puranana massempajang, lisuni Yésus ri ana’-ana’ gurun-Na. Napoléini mennang matinro nasaba messé senna’i.

46Nakkeda lao ri mennang, "Magi mumatinro? Oto’no namuwassempajang, kuwammengngi dé’ nakennako paccobang."

47Ri wettu mabbicarana mupa Yésus, poléni sirombongang tau. Ripimpingngi mennang ri Yudas, sala séddinna ana’ gurunna Yésus. Nalaona Yudas ri Yésus nanabauwi.

48Iyakiya makkedai Yésus lao ri Yudas, "Yudas, maélokoga bali’bellariwi Ana’na Tolinoé sibawa pabbau?"

49Wettunna ana’-ana’ gurunna Yésus iya engkaé kuwaro naita aga iya maéloé kajajiyang, makkedani mennang, "Puwang, rilurui bawanni sibawa peddang!"

50Na sala séddinna polé ri mennang munrui atanna imang lompoé sibawa peddang angkanna pettu daucculing ataunna.

51Iyakiya makkedai Yésus, "Sikuna!" Nainappa nakarawa daucculinna iyaro tauwé sibawa napajjappai.

52Nanakkeda Yésus lao ri kapala-kapala imangngé sibawa sining parawira pangawalna Bolana Puwangngé, enrengngé sining pamimpinna Yahudié iya engkaé kuwaro untu’ tikkengngi, "Tau maja-Ka’ga, namupolé sibawa peddang nenniya tarasulu untu’ tikkek-Ka?

53Esso-essoka sibawa ri Bolana Allataala, magi nadé’ mutikkek-Ka? Iyakiya iyanaé wettunna tinda’ko, sibawa wettunna pettangngé makkatenning akuwasang."

54Natikkenni mennang Yésus nanatiwii ri bolana imang lompoé. Maccoweni Pétrus polé mabéla.

55Ri tengnga-tengngana seddé bolaéro ripalluwa’ni api appulué, nalaona Pétrus tudang silaong sining tau iya tudangngé mattulilingiwi.

56Sala séddinna pattumani makkunrai mitai Pétrus tudang ri seddéna apiéro; naiyaro pattumani makkunraié napénessaini Pétrus, nainappa makkeda, "Iyaé tauwé silaong towi onna’ Yésus!"

57Iyakiya massakkai Pétrus. Nanakkeda, "Dé’ sises-siseng uwissengngi iyaro tauwé!"

58Dé’ namaitta ri munrinna, engka séddi tau laing mitai Pétrus sibawa makkeda, "Ikoto sala séddinna polé ri mennang!" Iyakiya mappébaliwi Pétrus, "Dé’, tenniyaka!"

59Kira-kira sijang ri munrinna, engka séddi tau laissi makkeda sibawa sadda battowa, "Mémeng iyaé tauwé ana’ gurunnai Yésus, saba’ tau Galiléa towi!"

60Iyakiya mappébaliwi Pétrus, "Aga akkattamu, dé’ uwissengngi!" Iyatoro wettué, ri wettu mabbicarana mupa Pétrus, naonina manu’é.

61Nagilinna Yésus nanaitai Pétrus. Nanaéngngeranni Pétrus, pura makkedai Puwangngé ri aléna, "Riwettu dé’napa naoni manu’é iya essoéwé, wékkatelluni muwassakkarek-Ka."

62Nassuna Pétrus polé kuwaro nateri tassénge’-sénge’.

63Sining tau iya jagaiyéngngi Yésus, nacculé-culéini sibawa nababbai.

64Natongkoi mennang matan-Na sibawa makkutana ri Aléna, "Coba teppui niga barasa’-Ko!"

65Maéga mupa ada-ada paccella iya napowadaé lao ri aléna.

66Elénana, sining pamimpinna Yahudié, kapala-kapala imangngé, sibawa guru-guru agamaé maddeppungeng, nainappa Yésus ritiwi ri yolona Mahkama Agamana mennang.

67Nakkeda mennang ri Aléna, "Paissengiki, Arung Pappassalama’-Koga?" Nappébali Yésus, "Muwi Upowadakko, dé’to mumateppe matu.

68Narékko makkutana-Ka ri iko, dé’to mumappébali matu.

69Iyakiya mappammulai makkekkuwangngé, Ana’na Tolinoé tudangngi matu ri seddé ataunna Allataala Iya Pommakuwasaé."

70Makkeda manenni mennang, "Rékko makkuwaitu, Ana’na-Ko Allataala?" Nappébali Yésus, "Makkuwaitu adammu."

71Nakkeda mennang, "Dé’na naparelluki sabbi! Riyéngkalingani polé ri témun-Na!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran