Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Tettong manenni iyaro tau maddeppungengngé, nanatiwii Yésus ri yolona Pilatus.

2Nakkuwanaro mennang mappammula tenre’i. Makkedani mennang, "Rilolongengngi iyaé tauwé papusai ra’ya’é. Napangarai tauwé kuwammengngi aja’ nakkamaja sima lao ri Kaisar, saba’ adanna Aléna iyanaritu Kristus, séddiwi arung."

3Nakkutana Pilatus lao ri Yésus, "Tongek-Koga Arunna tau Yahudié?" Nappébali Yésus, "Makkuwaitu adatta puwang."

4Nakkeda Pilatus lao ri kapala-kapala imangngé sibawa tau maégaéro, "Dé’ ulolongeng muwi séddi asalang ri tauwéwé untu’ hukkungngi."

5Iyakiya pédé’ maddessa’i mennang, "Pappagguruwan-Na pangarai tauwé ri sininna Yudéa; mula-mulanna ri Galiléa, namakkekkuwangngé lettu toni kuwaé."

6Wettunna naéngkalinga Pilatus iyaro, makkutanani, "Aga iyaé tauwé tau Galiléa?"

7Ripowadannana makkedaé assalenna Yésus poléi ri daéra iya ri yawa paréntanaé Hérodés, nakirinni Pilatus Yésus lao ri Hérodés, iya wettuéro engka towi ri Yérusalém.

8Masennang senna’ni Hérodés wettunna naita Yésus, saba’ maittana naéngkalingai passalenna Yésus sibawa macinnana mitai Yésus pogau’ anu makalallaingngé.

9Rimakkuwannanaro maéga nakkutang ri Yésus, iyakiya dé’ sises-siseng nappébali Yésus.

10Kapala-kapala imangngé sibawa guru-guru agamaé mangolo towi kuwaro sibawa tenre’i Yésus.

11Hérodés sibawa anggota-anggota tentarana nacculé-culéiwi sibawa napakatunai Yésus, nainappa napappakéi pakéyang maraja, nanakiringngi lisu ri Pilatus.

12Iyatoro essoé Hérodés sibawa Pilatus, iya simusué riyolo, massellaoni paimeng.

13Napaddeppungenni Pilatus kapala-kapala imangngé, sining pamimpingngé sibawa ra’ya’é,

14nainappa makkeda lao ri mennang, "Mutiwii iyaé Tauwé lao ri iyya sibawa makkeda makkedaé Napapusai sining tauwé. Makkekkuwangngé purani uparéssa ri yolomu, iyakiya dé’ sises-siseng ulolongengngi séddi ja iya muteppuwangngéngngi.

15Makkuwatoro pallolongenna Hérodés, saba’ nasuro towi Yésus lisu paimeng ri idi. Iyaé tauwé dé’gaga napogau’ iya nasitinajaiyé rihukkung sibawa pahukkungeng maté.

16Rimakkuwannanaro maéloka barasa’i nainappa uleppessang."

17[Tungke' ramé-ramé Paska, harusu'i Pilatus leppessang séddi tau tarungku untu' ra'ya'é.]

18Gorani sininna tauwé iya maddeppungengngé kuwaro, "Unoi! Leppessangengngi Barabas!"

19(Ritarungkui Barabas nasaba ronta kajajiyangngé ri kotaésibawa nasaba abbunowang.)

20Maéloi Pilatus leppessangngi Yésus, rimakkuwannanaro mabbicarapi siseng lao ri tau maégaéro.

21Iyakiya gorai mennang, "Sallii! Sallii!"

22Na untu’ mabbékkatellunna Pilatus gora lao ri mennang, "Iyakiya aga asalan-Na? Dé’ asalang ulolongeng ri Aléna muwi séddi iya nasitinajaiyé rihukkung sibawa pahukkungeng maté! Maéloka barasa’i, nainappa leppessangngi."

23Iyakiya matteru-terui mennang gora siullé-ulléna makkedaé harusu’i Yésus risalli. Na angkanna makkéwassélé gorana mennang.

24Napateppaini Pilatus pahukkungeng maté Yésus situru élona sining tauwéro,

25sibawa leppessangngi tau iya naéllauwé mennang, iyanaritu tau iya ritarungkué nasaba maronta’na sibawa abbunowanna. Nainappa nabbéréyang Yésus lao ri mennang untu’ rigaukeng siélo-élona mennang.

26Naritiwina Yésus ri mennang. Siruntu’ni mennang ri tengnga laleng séddi tau iya riyasengngé Simon, iya assalennaé poléi ri Kiréné, iya muttama’é ri kotaé. Natikkenni mennang, nainappa napassa méssangngi aju salliéro ri monrinna Yésus.

27Maégato tau maccowé joppa ri munrinna Yésus — ri yelle’na engkato sining makkunrai. Iyaro sining makkunraié nateringini sibawa nawatingi Yésus.

28Iyakiya gilingngi Yésus ri mennang sibawa makkeda, "Eh sining makkunrai Yérusalém! Aja’ muteringi-Ka. Teringiwi alému sibawa ana’-ana’mu.

29Saba’ engka matu napolé wettunna nakkeda tauwé, ‘Temmaka upe’na sining makkunrai iya dé’é naengka nappunnai ana’, iya dé’é naengka naémmana’ sibawa dé’ naengka napasusu ana’lolo!’

30Ri wettuénnaro nakkeda matu tauwé lao ri bulué, ‘Geppaki!’ Sibawa lao ri bulu-bulué, ‘Timpukki!’

31Saba’ rékko lao ri pong ngaju iya tuwoé mupa, napogau’i tauwé pada-padaéwé, agaré’ tosi nagaukengngi matu mennang lao ri aju iya marakkoénna!"

32Engkato duwa tau laing — tau maja duwa — iya natiwié mennang untu’ rihukkung maté silaong Yésus.

33Wettunna lettu ri onrong iya riyasengngé "Tengkora," nasallini mennang Yésus sibawa iya duwa tau majaéro — séddi ri seddé ataunna sibawa séddi ri seddé abéyona Yésus.

34Nassempajanna Yésus, "Ambo’, addampengengngi mennang! Dé’ naissengngi mennang aga napogau’." Nabagé-bagéni kuwaro pakéyanna Yésus ri yelle’na mennang sibawa naloteréi.

35Pada tettonni tauwé kuwaro makkita-ita, nasining pamimpinna Yahudié méllékéllé’i Yésus sibawa makkeda, "Purani napassalama’ tau laingngé; cobani makkekkuwangngé passalama’i alé-Mu, rékko tonget-tongengngi Arung Pappassalama’ iya napilé Allataala!"

36Prajuri’-prajuri’é méllékéllé towi. Poléi mennang nanawéréngngi anggoro kecci

37sibawa makkeda, "Rékko arunna-Ko tau Yahudié, passalama’ni alé-Mu!"

38Ri coppo’na aju sallina Yésus, tarokii ada-adaéwé: "Iyanaé Arunna Tau Yahudié."

39Sala séddinna tau maja iya risallié kuwaro cella-cellai Yésus. Makkedai, "Arung Pappassalama’-Koto? Nah, passalama’ni alé-Mu sibawa idi!"

40Iyakiya tau maja séddié mamparengngi, adanna, "Dé’ga mumétau ri Allataala? Pada-padako rihukkung maté.

41Iyakiya pahukkungetta idi duwa mémeng siwale’ pangkauketta. Iyakiya Alénaro dé’ napasala!"

42Nainappa makkeda lao ri Yésus, "Yésus, éngngerakka, rékko polé-Ko selaku Arung!"

43Nakkeda Yésus lao ri tauwéro, "Ateppe’no, iyaé essoé sibawakko matu Iyya ri Firdaus."

44Kira-kira tetté seppulo duwa tangassoé, dé’na nattappa essoé, namapettang siseng sininna wanuwaé narapi tetté tellu arawéngngé.

45Kaing paddenring iya taggattungngé ri laleng Bolana Puwangngé, sapé’ mancaji duwa.

46Nagora Yésus sibawa sadda battowa, "Ambo’! Ri laleng limam-Mu Uwabbéréyang alé-Ku!" Purana makkeda makkuwaro, maténi.

47Wettunna naita parawira tentaraé aga pura kajajiyang, napojini Allataala. Nakkeda, "Dé’ tongeng Napasala iyaro tauwé!"

48Tau maégaé iya laowé kuwaro makkita-ita, naitani aga kajajiyang. Lisu manenni mennang sibawa massesse kalé.

49Nasininna sissenna Yésus, muttama’ toni sining makkunrai iya maccowériyéngngi polé ri Galiléa, mabélai tettong mita manengngi iyaro.

50Engka séddi tau riyaseng Yusuf, iya assalennaé poléi ri kota Arimatéa ri wanuwa Yudéa. Séddiwi tau makessing iya napakalebbié tauwé sibawa iya tajengngéngngi wettunna Allataala mappammula mapparénta selaku Arung. Namuni anggotanai Mahkamana Agamaé, dé’ nasitujuiwi apettunna sibawa tindakanna iyaro mahkamaé.

51(23:50)

52Iyaé Yusuf, laoni mangolo ri Pilatus sibawa naéllaunna kuwammengngi nariwéréng ujuna Yésus.

53Nainappa napanonno ujuna Yésus polé ri aju sallié, nainappa nadoko sibawa kaing walu polé ri kaing lénangngé. Purairo napalénne’ni ri laleng tampung iya riyébbué ri laleng bulu-bulu batué — iyaro tampungngé dé’pa naengka naripaké.

54Iyaro essoé, esso Jumai; namawé’ni esso Saba’é.

55Sining makkunrai iya silaongngé Yésus polé ri Galiléa naccowérini Yusuf sibawa mitai iyaro tampungngé. Naita towi mennang pékkugi ujuna Yésus ripalénne ri laleng tampungngé.

56Nainappa lisu mennang passadiya rampa-rampa sibawa minnya’ wangi untu’ minnyakiwi ujuna Yésus. Ri esso Saba’é, mappésauni mennang majjama untu’ turusiwi parénta-paréntana agamaé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran