Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Nasalaini Yésus iyaro onrongngé, nalao ri daéra Yudéa sibawa ri daéra ri liwenna Salo Yordan. Polési tau maégaé makkatulung ri Yésus. Napada biyasaé, Yésus paggurui mennang.

2Engka siyagangngaré tau Farisi poléto untu’ palaiwi jebba Yésus. Makkutanani mennang, "Manuru’ hukkunna agamata, weddigga tauwé massarang bainéna?"

3Nappébali Yésus, "Parénta aga nabbéréyang Musa lao ri iko?"

4Nappébali mennang, "Napalaloi tauwé Musa massarang bainéna, assaleng mokii sure’ telle riyolo’."

5Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Naokii Musa iyaro paréntaé nasaba mawatang senna’ko ripagguru.

6Iyakiya bunge’na, wettunna Allataala pancajiwi rupa tauwé, napowadai makkedaé, ‘Allataala pancajiwi mennang worowané sibawa makkunrai.

7Iyanaro saba’na worowané nasalaiwi matu ambo’ indo’na nanasséddi sibawa bainéna,

8namancaji seddina matu iya duwa.’ Jaji, dé’na mennang naduwa tau, sangadinna séddimi.

9Iyanaro saba’na, aga pura napasséddi Allataala, dé’ nawedding napassarang tolinoé!"

10Muttama’nana mennang ri lalempola, makkutanani ana’-ana’ gurun-Na lao ri Yésus passalenna gau’éro.

11Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Nigi-nigi massarang bainéna nainappa kawing sibawa makkunrai laingngé, iyaro tauwé malawengngi lao ri bainéna pammulangngé.

12Makkuwatoro makkunrai iya massarangngé lakkainna nainappa kawing sibawa worowané laingngé, malaweng towi."

13Engka sining tau tiwi ana’-ana’na lao ri Yésus kuwammengngi narikarawa sibawa ribarakkakiwi mennang. Iyakiya ana’-ana’ gurunna Yésus macairiwi iyaro sining tauwé.

14Naitana gau’éro, macaini Yésus nakkeda lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Leppessangngi siya iyaro ana’-ana’é lao ri Iyya! Aja’ muwattéyangngi mennang, saba’ sining tau pada-padaénnaé mancaji anggotana umma’na Allataala.

15Engngerangngi iyaé! Nigi-nigi dé’ namangolo ri Allataala pada-pada séddié ana’-ana’, dé’ namancaji matu anggotana umma’na Allataala."

16Puranana makkeda makkuwaro, nakaddaoni Yésus iyaro ana’-ana’é, nainappa Napalénne liman-Na ri yasé’na tungke’-tungke’ sibawa nabarakkakiwi mennang.

17Wettunna Yésus napatterusi joppa-Na, engka séddi tau polé lari-lari lao ri Aléna. Iyaro tauwé suju’i ri yolona Yésus sibawa makkutana, "Guru iya makessingngé, aga harusu’ upogau’ kuwammengngi weddikka tarima atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé?"

18Nakkutana Yésus, "Magi muwasek-Ka makessing? Dé’gaga makessing sangadinna Allataala bawang.

19Muwissenniga parénta-paréntana Allataala, ‘Aja’ muwabbuno; aja’ mumalaweng; aja’ muwénnau; aja’ musabbi bellé-bellé, aja’ muwabbellé, pakalebbii ambo’ sibawa indo’mu.’"

20Nakkeda iyaro tauwé, "Pa’ Guru, iya manenna paréntaéro purani uturusi sipongekku kallolo."

21Messéni Yésus mitai iyaro tauwé nappa makkeda, "Séddi mani passaleng muwapparelluwang. Laono mubalu’i sininna appunnangemmu; namuwéréngngi ellinna tau kasiyasié, namulolongengngi matu waramparang ri surugaé. Purairo laono mai muwaccowéri-Ka."

22Naéngkalingana Yésus makkeda makkuwaro, kacéléni iyaro tauwé, nappa nasalai iyaro onrongngé sibawa masussa atinna nasaba sugi senna’i.

23Naitani Yésus ana’-ana’ gurun-Na nainappa makkeda lao ri mennang, "Mawatang senna’ tau sugié mancaji anggota-Na umma’na Allataala!"

24Héranni ana’-ana’ gurun-Na méngkalingai adanna Yésus. Iyakiya makkedai Yésus, "Ana’-ana’-Ku, mémeng mawatang untu’ mancaji anggotana umma’na Allataala!

25Lebbi gampang muwi séddié unta muttama’ ri sebbo jarungngé naiya séddié tau sugi muttama’ ri Lino Barunna Allataala."

26Iyaro ada-adanna Yésus nassabariwi ana’-ana’ gurun-Na hérang, angkanna makkutana séddié lao ri laingngé, "Rékko makkuwaitu, nigana wedding salama’?"

27Naitani Yésus mennang nappa mappébali, "Lao ri tolinoé mustahélé’ iyaro; iyakiya lao ri Allataala dé’ namustahélé’; iya manenna wedding ri Allataala."

28Nanakkeda Pétrus, "Itai, idi’é pura risalaini sini-sininnaé nataccowériwi Bapa’."

29Nakkeda Yésus, "Ateppe’no: tau iya salaiyéngngi ruma tanggana; iyaré’ga padaorowanéna iyaré’ga ana’daranna, iyaré’ga indo’na, iyaré’ga ambo’na, iyaré’ga ana’-ana’na, iyaré’ga dare’na sibawa galunna nasaba Iyya sibawa nasaba Karéba Madécéng polé ri Allataala,

30iyaro tauwé tarimai lebbi maéga ri wettuéwé. Lolongengngi matu wékkasératu lebbi maéga bola, padaorowané, ana’dara, indo’, ana’-ana’, dare sibawa galung, — sibawa paccallatto. Na ri wettu mangoloé matti, iyaro tauwé tarimai atuwong mannennungeng.

31Iyakiya maéga tau iya makkekkuwangngéwé pammulang, mancajiwi matu poddimonri sibawa maéga iya makkekkuwangngéwé poddimonri mancajiwi matu pammulang."

32Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na mattengngang ri laleng allalengengngé lao ri Yérusalém. Yésus monriyolo, nabata-bata maneng ana’-ana’ gurun-Na. Nasining tau iya maccowériyéngngi mennang polé monri, métauto pappéneddinna. Nainappa naobbisi Yésus ana’-ana’ gurunna mallaing nanapaissengiwi mennang aga kajajiyang matu lao ri Aléna.

33Adan-Na, "Engkalingai makkekkuwangngé mattengngakki mattuju lao ri Yérusalém. Kuwaro matu riyabbéréyang Ana’na Tolinoé lao ri kapala-kapala imangngé sibawa guru-guru agamaé. Rihukkung matéi matu, nainappa riyabbéréyang lao risining tau tenniyaé Yahudi.

34Naéllekéllé’i matu, namméccuiwi, nacallai, sibawa nasallii. Iyakiya ri esso matellué, moto’i matu."

35Nainappa Yakobus sibawa Yohanés, iyanaritu ana’-ana’na Pa’ Zébédéus, laowi ri Yésus. Adanna mennang, "Pa’ Guru, engka séddi passaleng riyacinnai ri Bapa’ untu’ ripogaukengngi."

36Nakkutana Yésus, "Aga muwacinnai untu’ ripogaukekko?"

37Nappébali mennang, "Macinnaki tudang ri seddé ataunna sibawa abéyona Bapa’, rékko tudanni Bapa’ ri kadéra arajanna sibawa malebbi."

38Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Dé’ muwissengngi muwéllauwé. Mulléga ménung polé ri énungeng anrasa-rasangngé iya maéloé Uwénung sibawa muttama’ ri laleng onrong anrasa-rasangngé iya maéloé Uwattamaki?"

39Nappébali mennang, "Wullé." Nakkeda paimeng Yésus lao ri mennang, "Mémeng ménung tokko matu polé ri énungeng anrasa-rasang iya Uwénungngé matu, sibawa muttama’ ri onrong anrasa-rasangngé iya maéloé Uwattamaki.

40Iyakiya passalenna niga tudang matu ri atauk-Ku iyaré’ga ri abéyo-Ku, iyaro tenniya ha’-Ku patténtué. Allataala pattentui niga-niga tudang matu risining onrongngéro."

41Wettunna naéngkalinga iya seppulo ana’ gurunna Yésus laingngé, macaini mennang lao ri Yakobus sibawa Yohanés.

42Jaji naobbi manenni Yésus mennang, nanakkeda, "Muwisseng makkedaé sining pamimping bangsaé iya dé’é naissengngi Allataala napanrasa-rasai ra’ya’na. Sibawa sining tomarajana mennang natenre’i ra’ya’na.

43Iyakiya iko dé’ naweddikko makkuwaro! Sibalé’na, tau iya maéloé mancaji battowa ri yelle’mu, harusu’i mancaji pattumanimmu.

44Sibawa tau iya maéloé mancaji pammulang ri yelle’mu, harusu’i mancaji ata lao ri iya maneng.

45Saba’ Ana’na Tolinoé dé’ napolé untu’ ritumaningi. Poléi untu’ mattumani sibawa untu’ mabbéréyangngi nyawa-Na untu’ paleppe’i tau maégaé."

46Lettu’ni mennang ri Yérikho. Na wettunna Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na enrengngé tau maégaé salaiwi kotaéro, engka séddi tau buta tudang ri wiring lalengngé maréllau-éllau. Asenna Bartiméus, ana’na Timéus.

47Wettunna naéngkalinga makkedaé iya mattengngangngé laloro iyanaritu Yésus, tau Nazarét-éro, gorani, "Yésus Ana’ Daud! Amaséika!"

48Maégani tau macairiwi sibawa suroi mammekko. Iyakiya pédé’ malade’i gora, "Ana’ Daud! Amaséika!"

49Naléppanna Yésus nainappa makkeda, "Obbii." Jaji naobbini mennang iyaro tau butaé. Makkedani mennang ri aléna, "Tennano! Naobbiko Yésus, oto’no!"

50Nappéyanni jumbana iyaro tau butaé, nainappa mapperi-peri tettong nalao ri Yésus.

51Nakkutana Yésus ri aléna, "Aga muwacinnai Upogau’ lao ri iko?" Nappébali iyaro tau butaé, "Pa’ Guru, macinnaka makkita."

52Nakkeda Yésus, "Laono, napajjappano teppe’mu." Iyatoro wettué naulléi makkita iyaro tauwé. Nainappa naccowériwi Yésus ri lalengngé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran