Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Polé ri onrongngéro, lisuni Yésus silaong ana’-ana’ gurun-Na ri kampong assalen-Na.

2Ri esso Saba’é mappammulani mappagguru ri bola assompangngé. Engka maéga tau kuwaro. Wettunna iyaro sining tauwé naéngkalinga pappagguruwanna Yésus, hérang senna’ni mennang. Makkedani mennang, "Polé kégai iyaé tauwé lolongeng iya manennaro? Pangissengeng agana rupanna iya engkaé ri Aléna? Pékkugi naulléi pogau’i anu makalallaingngé?

3Tenniyaga iyaé panré ajui, ana’na Maria, sibawa silessurenna Yakobus, Yosés, Yudas sibawa Simon? Na ana’-ana’ daranna engkato monro kuwaé." Rimakkuwannanaro nasampéyangngi mennang.

4Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Séddié nabi ripakalebbii kégi-kégi; sangadinna ri kampong assalenna, sibawa ri yelle’na sumpulolona nenniya kaluwargana."

5Ri onrongngéro dé’ naulléi Yésus pogau’ anu makalallaing. Sangadinna pajjappai siyagangngaré tau malasa sibawa napalénne bawang liman-Na ri yasé’na mennang.

6Héranni dé’ namateppe’ mennang.

7Naobbini iya seppulo duwa ana’ gurun-Na, nainappa nasuro mennang tadduwa-duwa sibawa nawéréngngi mennang kuwasa untu’ paddésu’i roh-roh majaé.

8Nawéréngngi mennang panunju’éwé lao ri mennang, "Aja’ mutiwi aga-aga untu’ laommu, sangadinna tekkeng. Aja’ mutiwi nanré, iyaré’ga sépu-sépu sidekka, iyaré’ga dowi.

9Pakéko sapatu iyakiya aja’ mupaké duwa waju."

10Makkeda towi, "Rékko muttama’ko ri séddié bola, onrono kuwaro narapi musalai iyaro kotaé.

11Iyakiya rékko lettu’ko riséddié onrong, nasining tauwé kuwaro dé’ namaélo tarimako sibawa méngkalingako, salaiwi iyaro onrongngé. Namuwakkeppikengngi awué ri ajému selaku papparéngngerang lao ri mennang!"

12Najoppana iyaro seppuloé duwa ana’ gurunna Yésus. Laoni mennang mappallebbangengngi karébaé makkedaé harusu’i toba’ rupa tauwé polé ri dosa-dosana.

13Iyaro ana’-ana’ gurunna Yésus napaddésu’ni maéga sétang, nasapuiwi minnya’ zaitun tau malasaé sibawa pajjappai mennang.

14Karéba passalenna iyaro kajajiyangngé lettu toni ri Arung Hérodés, saba’ kalabbani asenna Yésus kégi-kégi. Engka tau makkeda, "Tuwoni paimeng Yohanés Paccemmé! Iyanaro saba’na nappunnai kuwasa pogau’i iyaro makalallaingngé."

15Iyakiya makkedai sining tau laingngé, "Elia." Engkato makkeda, "Nabiwi, pada-pada sala séddinna nabié ri wettu riyolo."

16Wettunna naéngkalinga Hérodés iyaro, makkedani, "Pasti iyaé Yohanés Paccemmé iya uwassuro rette’é ulunna riyolo. Makkekkuwangngé tuwoni paimeng!"

17Saba’ ri yolonaro, purai nasuro Hérodés tauwé tikkengngi Yohanés, sibawa puttama’i ri laleng tarungkué. Napogau’i Hérodés iyaro nasaba Hérodias, bainéna silessurenna, iyanaritu Filipus. Saba’ purani Hérodés nakawingi Hérodias,

18namakkolik-kolinni Yohanés mamparengngi Hérodés passalenna gau’éro, makkuwaé, "Dé’ naweddikko kawing sibawa bainéna silessuremmuro!"

19Iyanaro saba’na Hérodias nabenciwi Yohanés sibawa macinna mpunoi, iyakiya dé’ naulléi pogau’i gau’éro; nasaba rilawa-lawaiwi ri Hérodés.

20Saba’ purai Hérodés nasuro tauwé jagaiwi madécéd-décéng asalamakenna Yohanés ri tarungkué, nasaba métaui ri Yohanés. Naissengngi Yohanés séddiwi tau iya makessingngé iya risuroé ri Allataala. Na mémeng rékko mabbicarai Yohanés napojito Hérodés méngkalingai, namuni maséssa senna’i nasaba iyaro.

21Angkanna lolongenni kasempatang Hérodias ri wettu esso ajajiyanna Hérodés. Iyaro wettué mappéstai Hérodés untu’ iya maneng pajaba’ tanréna akkarungengngé, sining parawirana sibawa sining tomariyolona masaraka’é ri Galiléa.

22Ri péstaéro séréi ana’darana Hérodias, na iyaro séréna napésennangi senna’i atinna Hérodés sibawa undangenna. Nanakkeda Hérodés ri ana’daraéro, "Aga mupoji, éllau bawanni, nauwérékko matu!"

23Majjancini Hérodés lao ri ana’daraéro sibawa mattanro. Makkedai Hérodés, "Agi-agi muwéllau uwérékko matu, namuni sitengngana akkarungekku!"

24Nassuna iyaro ana’daraé makkutana ri indo’na, "Indo’, aga makessing harusu’ uwéllau?" Nappébali indo’na, "Ellauwi ulunna Yohanés Paccemmé."

25Masitta’ni lisu iyaro ana’daraé ri Hérodés nakkeda, "Uwéllauwi ulunna Yohanés Paccemmé riwérékka makkekkuwangngé ri yasé’na séddié baki!"

26Naéngkalingana iyaro paréllaungngé, messé senna’ni Hérodés. Iyakiya dé’ naulléi sampéyangngi paréllaungngéro nasaba purai mattanro ri yolona sining undangenna.

27Jaji matteruni naparéntang séddié pangawalna nalai ulunna Yohanés Paccemmé. Nalaona iyaro parajuri’é ri tarungkué, nanarette’i ulunna Yohanés.

28Nainappa natiwi iyaro ulué ri yasé’na séddié baki nanawéréngngi iyaro ana’daraé. Nainappa iyaro ana’daraé nawéréng tosi indo’na.

29Wettunna ana’-ana’ gurunna Yohanés naéngkalinga iyaro gau’é, laoni malai ujuna Yohanés, nanakuburu’i.

30Nainappa lisu paimeng sining rasul iya puraé nasuro Yésus, namaddeppungeng sibawa Yésus. Nalaporo’ni ri Yésus sininna iya puraé napogau’ sibawa nappagguruwang.

31Maéga senna’ tau polé sibawa medde’, angkanna muwi untu’ manré Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na dé’tona nadapii. Rimakkuwannanaro makkedani Yésus lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Laono mai talao ri onrong masino-sinoé, naweddikki alé-alétami sibawa wedding tokko mappésau cinampe’."

32Nalaona mennang sibawa mallopi ri onrong masino-sinoé.

33Iyakiya maéga tau mitai mennang salaiwi iyaro onrongngé, sibawa naissenna niga mennang. Jaji polé ri sininna kotaé ri daéraéro, lari-larini sining tauwé molai laleng pottanangngé poddiyoloiwi Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na.

34Wettunna Yésus nonno polé ri lopié, naitani tau maégaé. Messéni lao ri mennang, saba’ pada-padai mennang bimbala’ dé’é nappunnai pakkampi. Nanappammulana mappagguru maéga passaleng lao ri mennang.

35Mawenninnana, makkedani ana’-ana’ gurunna Yésus lao ri Aléna, "Mawé’ni wenni na onrongngéwé tassubbu.

36Lebbi kessing muwi tasuroi Pa’ iyaé sining tauwé medde, kuwammengngi naelli nanré ri désa-desaé sibawa ri kampong-kampongngé kuwaé."

37Iyakiya mappébaliwi Yésus, "Iko bawanna mpéréngngi mennang nanré." Nakkeda ana’-ana’ gurunna Yésus, "Wah, harusu’ki’ga lao melli roti duwa ratu dowi péra’ untu’ panréi sining tauwéwé?"

38Nakkutana Yésus, "Engka siyaga rotimmu? Coba laoko mitai!" Polénana mennang mitai, makkedani, "Engka lima roti sibawa duwato balé."

39Nainappa nasuroni Yésus sining tauwé tudang makkonro-konrong ri wella-wella manyilaé.

40Natudanna iyaro sining tauwé sibawa taratoro’, makkonro-konrong. Engka sératu tau sikonrong, sibawa engkato limappulo tau sikonrong.

41Nainappa nalani Yésus iyaro limaé roti sibawa duwaé balé, nappa conga ri langié mattarima kasi ri Allataala. Purairo napuwé’-puwé’ni iyaro rotié sibawa liman-Na nappa nawéréng ana’-ana’ gurun-Na untu’ nabagé-bagé lao ri tau égaéro. Na iya balé duwaéro nabagé-bagé toni lao ri iya maneng mennang.

42Manréni mennang gangka messo.

43Nainappa iyaro lebbinna nanré napaddeppungenni ana’-ana’ gurunna Yésus, — engka seppulo duwa baku penno iya maneng.

44Tau worowané iya manrééngngi iyaro rotié engka kira-kira limassebbu.

45Purairo masitta’ni Yésus suroi ana’-ana’ gurun-Na lao sibawa mallopi poddiyoloiwi lao ri Bétsaida ri liweng tappareng, nanasuroi tau maégaéro lisu.

46Puranana naleppessang tau maégaéro, laoni Yésus ri bulu-bulué untu’ massempajang.

47Mawenninnana, engkani lopinna ana’-ana’ gurunna Yésus ri tengnga-tengngana tapparengngé, na Yésus engka mupi ri pottanangngé.

48Naitani mennang sipanrasa-rasa mpiséi iyaro lopié nasaba madduppangngi angingngé iyaro lopié. Rimakkuwannanaro kira-kira pallawangenna tetté tellu sibawa tetté enneng éléé, laoni Yésus ri mennang mallaleng ri tompo’na uwai. Najoppa-Na matteru samanna maéloi liwengngi mennang.

49Wettun-Na mennang naita makkedaé joppai ri tompo’na uwai, nasenni mennang sétang,

50angkanna kelli’ni mennang nataro tau. Saba’ naita manengngi mennang sibawa métau senna’na. Iyakiya matterui Yésus mabbicara lao ri mennang, "Tennanno! Iyya Yésus. Aja’ mumétau!"

51Nainappa ménré ri lopinna mennang, nasorona angingngé. Hérang senna’ni ana’-ana’ gurunna Yésus.

52Iyaro roti limabbatu mappahérangngé dé’pa napahangngi mennang. Mawatang senna’ untu’ napahang mennang.

53Wettun-Na lettu ri liweng tappareng, mallabuni mennang ri wirinna Tappareng Génésarét.

54Wettunna mennang massu polé ri lopié, naitani sining tauwé, makkedaé iyaro polé iyanaritu Yésus.

55Napada larina mennang lao tulili ri sininna daéraéro, nammulana tiwii tau malasaé ri yasé’na tappéré lao ri Yésus. Rékko naéngkalingai mennang makkedaé engkai Yésus riséddié onrong, natiwini mennang tau malasaé kuwaro.

56Kégi-kégi Yésus lao — muwi ri kampongngé iyaré’ga ri kotaé iyaré’ga ri désaé — kuwatoro tuli lao tauwé sibawa taroi sining tau malasana mennang ri tana lapangngé. Nainappa naéllau sibawa masero kuwammengngi iyaro sining tau malasaé ripalaloi géssai jumbana Yésus, muwi cappa’na muwa bawang. Sininna géssaéngngi majjappani.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran