Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 10 >> 

1Cilakano iko iya mébbué hukkung-hukkung iya dé’é naadélé untu’ tenre’i bangsa-Ku.

2Nasibawang caraéro mupésangkaiwi tau kasiyasié lolongeng ha’ sibawa adélékeng, sibawa rampasa’i appunnangenna sining jandaé sibawa ana’ béué.

3Aga matu muwébbu ri esso nahukkummu Allataala? Aga awatangemmu ri wettu napapolé-Na abala polé ri wanuwa iya mabélaé? Kégiko lao méllau tulung matu? Kégiko matu subbui iyaro asugiremmu?

4Totomu banna riyuno ri laleng musué iyaré’ga ririmpa selaku tawangeng. Iyakiya tette mupi PUWANGNGE macai sibawa tette pahukkung.

5Makkedai PUWANGNGE, "Cilakano Asyur! Asyur ripaké selaku cambu sibawa tarasulu untu’ munrui sining tau iya nakennaé cai-Ku.

6Ukiringngi Asyur untu’ gasai bangsa-Ku iya salaiyéngngi agamana sibawa iya mébbuék-Ka macai. Usuroi Asyur untu’ maddampo sibawa ménnau enrengngé léjja-léjja’i bangsa-Ku pada-pada awué ri lalengngé."

7Iyakiya arung Asyur mappunnaiwi rancanana muto. Manniya’i untu’ pakéi ateddekengngé sibawa paccappui maéga bangsa.

8Nattempowangngi aléna, adanna, "Sininna pallimaku sining arung!

9Usittaiwi kota-kota Kalno sibawa Karkemis, Hamat sibawa Arpad. Usittai towi kota-kota Samaria sibawa Damsyik.

10Ucaui sining akkarungeng iya massompaé barahala-barahala iya lebbi makuwasaé naiya engkaé ri Yérusalém sibawa Samaria.

11Samaria sibawa sininna barahalana purani upaccappu. Maéloka pogau’i iya padaé lao ri Yérusalém silaong sininna barahala iya nasompaé kuwaro."

12Iyakiya makkedai PUWANGNGE, "Rékko iyaro maéloé Upogau’ ri Bulu Sion sibawa ri Yérusalém purani, maélo-Ka hukkungngi arung Asyur nasaba atemponna sibawa abangkakenna."

13Mabboroi arung Asyur, adanna, "Iya manennaro upogau’i sibawa akuwasakku muto. Mapanréka sibawa macca. Uleddai sining pakkaséséng ri yelle’na bangsa-bangsaé, sibawa urampasa’i passadiyanna mennang. Pada-pada banténgngé uléjja-léjja’i sining tau iya mapparéntaé.

14Bangsa-bangsaé ri linoé pada-padai sarang manu’-manu’é; sibawa magampangngi uwala waramparanna mennang, pada-pada tau karao’é ittello iya nasalaiyé ri saranna. Dé’gaga panni iya rapaé, dé’gaga iya pangngangaéngngi pappitto’na iyaré’ga ciya’-ciya’."

15Iyakiya makkedai PUWANGNGE, "Naulléga wasé mabbangkakengngi aléna lao ri tau iya pakééngngi? Aga lebbi pentingngiga garagajié naiya tau iya makkégunangngéngngi? Tenniya tarasulué makkai tauwé, sangadinna tauwé ritu makkai tarasulué."

16Nasaba purai nattempowang aléna tau Asyur-é, PUWANG Iya Pommakuwasaé papoléi matu lasa sai untu’ hukkungngi sining parawira-parawira iya poré. Nakennai matu mennang semmeng masero pellaé pada-pada api iya patunué matteru-teru.

17Allataala iya mapaccingngé, Cahayana Israélié, mancajiwi matu pada-pada luwa api iya ri laleng siessoé tunui gangka cappu sininna séuwa-séuwaé, mala alekale maddorié.

18Sining ale’karajaé sibawa sining dare’ macommoé ri wanuwa Asyur ripaccappu sisengngi matu, pada-pada tau malasa iya maddéké-réké narapi maté.

19Céddé bawang matu monro ajukajungngé, angkanna muwi ana’ baiccu’é naulléto bilangngi.

20Narapii matu wettunna sésana bangsa iya leppe’é dé’na nagattungngi totona lao ri bangsa makuwasa iya mawé’é paccappui mennang, sangadinna lao ri PUWANGNGE, Allataala mapaccinna Israélié.

21Sésana bangsa Israél iya céddé’é toba’i matu lao ri Allataala iya baranié.

22Namuni makkekkuwangngé bangsa Israélié singngégai sibawa kessi’é ri tasi’é, céddé bawang matu lisu. Macawé’ni pahukkungenna PUWANGNGE, na mémeng sitinaja sibawa adélé ripaccappu iyaro bangsaé.

23Ya, sininna wanuwaé riancuru’i matu ri PUWANG Iya Pommakuwasaé; iyanaro apettunna PUWANGNGE, nadé nawedding ripinrana.

24Makkedai PUWANG Iya Pommakuwasaé lao ri umma’-Na iya monroé ri Sion, "Aja’ mumétau lao ri tau Asyur-é, namuni mennang natenre’ko sibawa nacallako pada-pada iya napogau’é tau Maséré’é riyolo.

25Ri laleng wettu macawé’é mappésauwi cai-Ku lao ri iko, nainappa Upaccappu matu mennang.

26Iyya PUWANG Iya Pommakuwasaé, cambu’i matu sibawa babba, pada-pada Uwajara’ tau Midiangngé ri bulu batu Oréb. Uhukkungngi matu Asyur, pada-pada Uhukkung Maséré.

27Iyaro wettué Upaleppe’ko matu polé ri attenrekenna Asyur, sibawa dé’na mennang namakuwasa ri yasému."

28Nasittaini tentara Asyur-é kota Ayat. Naliwenni mennang Migron! Nasalaiwi mennang bokonna ri Mikhmas!

29Naliwenni mennang alléttongngé sibawa mabbenni ri Géba! Ténréni pabbanuwana kota Rama, sibawa pabbanuwana Gibéa, kotana Arung Saul, larini.

30Kelli’no, éh pabbanuwana Galim! Engkalingai, pabbanuwana Laisya! Baliwi, pabbanuwana Anatot!

31Pabbanuwana Madména sibawa Gébim larini massala.

32Iyaé essoé engkani balié ri kota Nob, na kuwaniro mennang napattuju pajjagguru’na lao ri Bulu Sion, lao ri kota Yérusalém.

33PUWANG Iya Pommakuwasaé ruttungngi matu mennang pada-pada takké ritotoé polé ri batanna. Iya kaminang magelloé sibawa matanré ri yelle’na rirette’i matu sibawa riruttung.

34PUWANGNGE tubbangngi matu mennang pada-pada ajué ri tengnga ale ritubbang sibawa wasé. Namuni mennang mawatangngi pada-pada aju iya héba’é ri Libanon, maruttung towi matu mennang!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran