Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1Enneng esso riwettu dé’napa na Esso Maraja Paskaé, laoni Yésus ri Bétania. Ri onrongngénnaro Lazarus monro iya puraé ripaoto’ ri Yésus polé ri amaténna.

2Kuwaniro ritumaningi ri mennang, sibawa rilayani ri Marta. Lazarus sibawa sining topolé tudanni manré silaong Yésus.

3Napoléna Maria sibawa tiwi kira-kira sitengnga liter minnya’ wangi narwastu iya masuli senna’é. Iyaro minnya’é natirii ri ajéna Yésus, nainappa nalullu’i sibawa gemme’na. Namabauna sininna bolaéro nasaba minnya’ wangiéro.

4Iyakiya Yudas Iskariot, sala séddinna ana’ gurunna Yésus — iya accappurennaé bali’bellariwi Yésus — makkeda,

5"Magi nadé’ naribalu minnya’ wangiéro tellu ratu dowi péra’ ellinna, nainappa ellinna riwéréngngi tau kasiyasié?"

6Makkeda makkuwairo Yudas tenniya nasaba najampangiwi tau kasiyasié, iyakiya nasaba pangai. Biyasai mala dowi polé ri kas-é iya ritaroé ri aléna.

7Iyakiya makkedai Yésus, "Leppessangngi iyaro makkunraié! Napogau’i iyaé untu’ esso attampungek-Ku.

8Tau kasiyasié tuli engkai ri yelle’mu, iyakiya Iyya dé’."

9Maéga tau Yahudi méngkalingai makkedaé engkai Yésus ri Bétania. Jaji laoni mennang kuwaro. Laowi mennang tenniya bawang nasaba Yésus, iyakiya nasaba maélo towi mitai Lazarus, iya puraé ripaoto’ polé ri amaténgngé ri Yésus.

10Iyanaro saba’na na kapala-kapala imangngé maélo towi mpunoi Lazarus;

11nasaba aléna nassabari namaéga tau Yahudi salaiwi mennang sibawa mateppe’ lao ri Yésus.

12Pappa bajanana, naéngkalingani tau maégaé iya polé untu’ ramé-raméiwi Paskaé makkedaé mattengnganni Yésus ri laleng allalengengngé mattuju ri Yérusalém.

13Nanalana mennang daud-daung pattuku nalao duppaiwi, nagora-gorato, "Pojiwi Allataala! Ribarakkakiwi iya polé ri laleng asenna Puwangngé. Ribarakkakiwi Arunna Israélié!"

14Lolongenni Yésus séddi kaleddé malolo mupa, nanatonangiwi. Nakajajiyanna iya tarokié ri laleng Kitta’é:

15"Aja’ mumétau, ana’ makkunrainna Sion! Itai Arummu polé, tonangi si kaju ana’ kaleddé!"

16Iyaro wettué dé’pa napahangngi ana’-ana’ gurunna Yésus iya manennaro. Iyakiya puranana Yésus ripakaraja sibawa amatén-Na, nappai naéngngerang mennang makkedaé iya rigaukengngéngngi risining tauwé pura tarokii ri laleng Kitta’é passalenna Aléna.

17Sining tau iya engkaé wettunna Yésus mobbii Lazarus massu polé ri kuburu’é sibawa paoto’i polé ri amaténgngé, matteru mabbéré asabbiyang passalenna gau’éro.

18Iyanaro saba’na nalao iyaro tau maégaé ri Yésus saba’ naéngkalingai mennang makkedaé Aléna ritu pura pogau’i anu makalallaingngéro.

19Makkedani sining tau Farisié séddié lao ri laingngé, "Dé’gaga riyullé pogau’! Ita bawanni, sininna linoé lari maccowériwi!"

20Ri yelle’na sining tau iya laowé ri Yérusalém untu’ massompa ri ramé-raméro engkato siyagangngaré tau Yunani.

21Laowi mennang ri Filipus sibawa makkeda, "Saudara, rékko weddingngi, macinnaki sita Yésus." (Assalenna Filipus poléi ri Bétsaida ri Galiléa.)

22Nalaona Filipus powadangngi Andréas gau’éro, nainappa sipadduwani mennang palettu’i ri Yésus.

23Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Narapini wettunna Ana’na Tolinoé ripakaraja.

24Tongeng senna’ adak-Kué: Rékko sibatué gandong dé’ naritaneng ri laleng tanaé sibawa maté, tette’i matu sibatu. Iyakiya rékko iyaro gandong sibatué matéi, nappai mappapolé matu maéga gandong.

25Tau iya mamaséiyéngngi atuwonna, ateddéngengngi matu atuwonna. Iyakiya tau iya benciyéngngi atuwonna ri linoéwé, napiyarai matu untu’ atuwong mannennungengngé.

26Tau iya maéloé tumaningi-Ka harusu’i maccowéri-Ka; kuwammengngi nasibawa-Ka matu pattumanik-Ku kégi-kégi-Ka engka. Tau iya tumaningiyék-Ka ripakalebbii matu ri Ambo’-Ku."

27"Takkini-kini atik-Ku; aga harusu’ Upowada makkekkuwangngé? Harusu’-Ka’ga makkeda, ‘Ambo’, paleppe’-Ka polé ri wettuéwé"? Iyakiya mala untu’ péneddingiwi iyaé anrasa-rasangngé na Upoléna.

28Ambo’, pakarajai asem-Mu!" Na paéngkalingana sadda polé ri langié makkeda, "Purani Upakaraja, namaélosi-Ka pakarajai."

29Tau maégaé iya engkaé kuwaro, naéngkalingani iyaro saddaé. Makkedani mennang, "Letté iyaro!" Iyakiya engkato makkeda, "Tenniya! Malaéka’ mabbicara ri Aléna!"

30Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Iyaro saddaé paéngkalingai, tenniya untu’ apentingek-Ku, iyakiya untu’ apentingemmu.

31Narapini wettunna makkekkuwangngé riyadéléki linoé; risulléini panguwasana linoé makkekkuwangngé.

32Iyakiya Iyya’é, rékko purana ripakatanré ri yasé’na linoé, maélo-Ka getteng manengngi tauwé lao ri Iyya."

33Makkeda makkuwairo untu’ mappaitangngi pékkugi carana matu maté.

34Nakkeda tau maégaéro lao ri Aléna, "Manuru’ Kitta Hukkutta, Arung Pappassalama’é tuwoi matu mannennungeng. Pékkugi-Ko wedding makkeda makkedaé Ana’na Tolinoé harusu’i ripakatanré ri yasé’na linoé? Niga iyaro Ana’na Tolinoé?"

35Nappébali Yésus, "Cinampe’ bawang iyaro tajangngé engka ri yelle’mu. Jaji joppako ri wettu engkana mupa iyaro tajangngé, kuwammengngi aja’ nakennako pettang. Tau iya joppaé ri laleng pettangngé dé’ naissengngi kégai lao.

36Ateppe’no lao ri tajangngéro, ri wettu engkana mupa iyaro tajangngé ri iko, kuwammengngi namumancaji ana’-ana’na tajangngé." Puranana Yésus makkeda makkuwaro, nasalaini onrongngéro sibawa dé’ namaélo mappaitangngi aléna lao ri mennang.

37Namuni maégani anu makalallaing napogau’ Yésus ri yolona mennang, dé’to namateppe’ ri Aléna.

38Nakajajiyanna aga napowadaé Nabi Yésaya, "Puwang, nigana mateppe’ ri karébatta? Lao ri niga riyappaitang akuwasanna Puwangngé?"

39Iyanaro saba’na dé’ naulléi mennang mateppe’, saba’ pura towi makkeda Yésaya, "Makkedai Allataala,

40‘Upabutai matanna mennang, mébbui mennang matedde ati; kuwammengngi dé’ nakkita matanna mennang, aja’ nappéjeppu pikkiranna mennang. Kuwammengngi aja’ mennang nalisu ri Iyya, na-Upajjappai mennang.’"

41Makkeda makkuwaro Yésaya saba’ purai naita arajanna Yésus, sibawa mabbicara passalen-Na.

42Namuni makkuwaro, maéga tau, mala ri yelle’na panguwasa Yahudié mateppe’ lao ri Yésus. Iyakiya dé’ nabarani mangakuiwi terus terang, saba’ métaui ajakké dé’ nariyelloreng mennang ri tau Farisié muttama’ ri bola assompangngé.

43Lebbi napojiwi mennang lolongeng pappoji tolino naiya pappakalebbi polé ri Allataala.

44Nanagora Yésus, "Tau iya mateppe’é ri Iyya, dé’ na ri Iyya mateppe’, iyakiya lao ri iya suroék-Ka.

45Na tau iya mitaék-Ka, naitai iya suroék-Ka.

46Engkaka ri linoéwé selaku tajang, kuwammengngi sininna tau iya mateppe’é ri Iyya dé’ naonro ri laleng pettangngé.

47Tau iya méngkalingaéngngi pappagguruwak-Ku, iyakiya dé’ naturusiwi — tenniya Iyya hukkungngi. Saba’ polé-Ka tenniya untu’ madélékiwi linoéwé, iyakiya untu’ passalama’i.

48Tau iya sampéyangngék-Ka sibawa dé’ naéngkalingai ada-adak-Ku, engkana madélékiwi. Ada-ada iya Upalettu’é, iyanaro matu madélékiwi ri Esso Kiyame’.

49Saba’ dé’ Uwabbicara polé ri élo alé-Ku; Ambo’é suro-Ka, Aléna ritu parénta-Ka aga harusu’ Upowada sibawa Upalettu’.

50Na-Uwisseng makkedaé iyaro parénta-Na mabbéréi atuwong mannennungeng. Na-Upalettu’i pada-pada iya nappagguruwangngé Ambo’é lao ri Iyya."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran