Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [FAYH]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 2 : 14 >> 

FAYH: Ketika saya melihat apa yang sedang terjadi, dan bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan kepercayaan mereka, dan mereka tidak mengikuti kebenaran Injil, saya berkata kepada Petrus di hadapan yang lain-lain, "Walaupun Saudara dilahirkan sebagai orang Yahudi, sudah lama Saudara melepaskan hukum-hukum Yahudi. Jadi, mengapa dengan tiba-tiba saja Saudara mengharapkan orang-orang bukan-Yahudi ini mematuhi hukum-hukum itu?


AYT: Ketika aku melihat bahwa mereka bertindak tidak sejalan dengan kebenaran Injil, maka aku berkata kepada Kefas di depan semua orang, “Kalau kamu orang Yahudi hidup seperti orang bukan Yahudi, bagaimana mungkin kamu memaksa orang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi?”

TB: Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua: "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?"

TL: Tetapi apabila aku tampak bahwa kelakuan mereka itu tiada betul menurut kebenaran Injil, maka kukatakan kepada Kefas di hadapan orang sekalian, "Jikalau engkau, seorang Yahudi, hidup cara orang kafir dan bukan cara orang Yahudi, bagaimanakah engkau memaksa orang kafir itu hidup cara Yahudi?"

MILT: Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, "Jika engkau seorang Yahudi hidup dengan cara hidup bangsa lain dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi?

Shellabear 2010: Ketika aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sejalan dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau sebagai seorang keturunan Ibrahim tidak hidup seperti keturunan Ibrahim, melainkan seperti orang yang bukan keturunan Ibrahim, bagaimana mungkin engkau dapat memaksa mereka hidup seperti orang-orang keturunan Ibrahim?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sejalan dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau sebagai seorang keturunan Ibrahim tidak hidup seperti keturunan Ibrahim, melainkan seperti orang yang bukan keturunan Ibrahim, bagaimana mungkin engkau dapat memaksa mereka hidup seperti orang-orang keturunan Ibrahim?"

Shellabear 2000: Ketika aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sejalan dengan kebenaran Injil, maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, “Jika engkau sebagai seorang keturunan Nabi Ibrahim tidak hidup seperti keturunan Nabi Ibrahim, melainkan seperti orang yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin engkau dapat memaksa mereka hidup seperti orang-orang keturunan Nabi Ibrahim?”

KSZI: Aku lihat kelakuan mereka itu tidak menepati kebenaran Injil, lalu aku berkata kepada Petrus di hadapan semuanya, &lsquo;Jika kamu, orang Yahudi, hidup seperti orang bangsa asing dan tidak seperti orang Yahudi, mengapakah kamu memaksa orang bangsa asing menurut adat orang Yahudi?

KSKK: Ketika aku melihat bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan Injil, maka aku berkata kepada Kefas di hadapan semua orang: "Jika engkau sendiri, seorang Yahudi, hidup seperti orang-orang bukan Yahudi sambil mengesampingkan adat kebiasaan Yahudi, mengapa sekarang engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi?"

WBTC Draft: Aku melihat yang dilakukan orang Yahudi itu. Mereka tidak mengikuti kebenaran Kabar Baik sehingga aku berbicara kepada Petrus dengan keras, dan semua orang Yahudi yang lain mendengar yang kukatakan. Inilah yang kukatakan, "Petrus, engkau adalah orang Yahudi. Sekarang engkau tidak hidup seperti orang Yahudi, tetapi seperti orang yang bukan Yahudi. Jadi, mengapa engkau memaksa orang yang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi?"

VMD: Aku melihat yang dilakukan orang Yahudi itu. Mereka tidak mengikuti kebenaran Kabar Baik sehingga aku berbicara kepada Petrus dengan keras, dan semua orang Yahudi yang lain mendengar yang kukatakan. Inilah yang kukatakan, “Petrus, engkau adalah orang Yahudi. Sekarang engkau tidak hidup seperti orang Yahudi, tetapi seperti orang yang bukan Yahudi. Mengapa engkau memaksa orang yang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi?”

AMD: Aku melihat bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Kabar Baik. Lalu, aku berbicara kepada Kefas di depan mereka semua, “Kalau kamu, yang adalah orang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa kamu memaksa orang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi?”

TSI: Jadi waktu saya melihat bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan ajaran benar yang terdapat di dalam Kabar Baik tentang Kristus, di depan umum saya langsung menegur Petrus, “Biarpun kamu orang Yahudi, tetapi baru saja kamu hidup seperti orang yang bukan Yahudi waktu kamu masih bergabung dengan mereka. Jadi sekarang, sama sekali kamu tidak cocok bergabung dengan kelompok yang mau memaksa orang yang bukan Yahudi untuk hidup sesuai dengan peraturan-peraturan orang Yahudi!”

BIS: Begitu saya melihat bahwa mereka tidak bersikap sesuai dengan kebenaran Kabar Baik itu, saya berkata kepada Petrus di depan semua orang yang hadir di situ, "Kalau Saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa Saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi?"

TMV: Ketika aku melihat sikap mereka tidak sesuai dengan ajaran Berita Baik yang benar itu, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang di situ, "Kamu orang Yahudi, tetapi kamu hidup seperti orang bukan Yahudi. Mengapa kamu sekarang mahu memaksa orang bukan Yahudi hidup seperti orang Yahudi?"

BSD: Saya melihat sikap mereka tidak sesuai dengan kebenaran Kabar Baik itu. Oleh karena itu saya segera menegur Petrus di depan yang lain, “Kalau Saudara dilahirkan sebagai orang Yahudi, tetapi sudah tidak mengikuti peraturan-peraturan orang Yahudi, mengapa sekarang Saudara mau memaksa orang-orang yang bukan Yahudi ini mematuhi peraturan-peraturan orang Yahudi?”

ENDE: Melihat mereka tidak mendjalani djalan kebenaran Indjil jang lurus, maka aku berkata kepada Petrus: Kalau engkau jang turunan bangsa Jahudi hidup setjara orang penjembah dewa-dewa dan tidak menurut adat Jahudi, bagaimana boleh engkau memaksa orang-orang bangsa penjembah dewa-dewa hidup setjara Jahudi.

Shellabear 1912: Tetapi apabila aku lihat kelakuan mereka itu tidak betul seperti kebenaran Injil, maka kataku kepada Peterus dihadapan sekaliannya, "Bahwa jikalau engkau orang bangsa Yahudi ini ada melakukan dirimu cara orang bangsa asing dan bukan cara orang Yahudi, maka bagaimanakah engkau hendak memaksa orang bangsa asing itu menurut adat orang Yahudi?

Klinkert 1879: Tetapi demi koelihat kalakoewan mareka-itoe tidak betoel satoedjoe dengan kabenaran indjil, katakoe kapada Peteroes dihadapan mareka-itoe sakalian: Adapon engkau, sa'orang Jehoedi, djika kalakoeanmoe tjara orang kapir, boekan tjara orang Jehoedi, mengapa maka orang kapir itoe kaupaksa berlakoe tjara orang Jehoedi?

Klinkert 1863: Tetapi kapan akoe lihat dia-orang tiada berdjalan betoel toeroet kabeneran indjil, lantas katakoe sama Petroes dihadepan dia-orang samowa: {Kis 10:28} Kaloe kiranja angkau ini sa-orang Jahoedi berlakoe tjara orang kafir, dan boekan tjara orang Jahoedi, kenapa angkau paksa sama orang kafir, sopaja dia-orang berlakoe tjara orang Jahoedi?

Melayu Baba: Ttapi bila sahya tengok yang dia-orang punya klakuan t'ada lurus sperti injil punya kbtulan, sahya kata sama Petrus di dpan smoa orang, "Jikalau angkau ini, satu orang Yahudi, bawa hidopan chara bangsa-asing, dan bukan chara Yahudi, bagimana pula angkau mau paksakan orang bangsa-asing ikut chara Yahudi?

Ambon Draft: Tetapi pada tatkala b/eta dapat lihat, jang dija awrang tijada berdjalan betul di djalan kabenaran Indjil, bagitu djuga b/eta sudah bilang pada K/efas, di muka-muka sakali-jen awrang: Djikalaw angkaw, jang ada sa; awrang Jehudi, hidop tjara awrang chalajik dan bukan tjara awrang Jehudi, apa kurang angkaw mawu paksa awrang chalajik, hidop tjara awrang Jehudi?

Keasberry 1853: Tutapi dumi kulihat purjalanan marika itu tiada dungan butulnya sapurti kabunaran injil maka kataku kapada Petros dihadapan marika itu skalian, Maka jikalau kiranya angkau ini sa'orang Yahudi, duduk chara orang susat, dan bukannya chara orang Yahudi, mungapa angkau munggagahi orang susat supaya duduk chara orang Yahudi?

Keasberry 1866: Tŭtapi dŭmi kulihat pŭrjalanan marika itu tiada dŭngan bŭtulnya, spŭrti kabŭnaran Injil, maka kataku kapada Petros dihadapan marika itu skalian, Maka jikalau kiranya angkau ini sa’orang Yahudi, dudok chara orang sŭsat, dan bukannya chara orang Yahudi, mŭngapa angkau mŭngagahi orang sŭsat supaya dudok chara orang Yahudi.

Leydekker Draft: Tetapi tatkala kulihat, bahuwa marika 'itu tijada berdjalan dengan sabetulnja menurut kabenaran 'Indjil, maka berkatalah 'aku kapada Petrus dihadapan sakalijen 'awrang: djikalaw 'angkaw 'ini, jang 'ada sa`awrang Jehudij, 'ada hidop tjara CHalajikh 'akan hidop tjara Jehudij?

AVB: Aku lihat kelakuan mereka itu tidak menepati kebenaran Injil, lalu aku berkata kepada Petrus di hadapan semuanya, “Jika kamu, orang Yahudi, hidup seperti orang bangsa asing dan tidak seperti orang Yahudi, mengapakah kamu memaksa orang bangsa asing menurut adat orang Yahudi?”

Iban: Tang lebuh aku meda sida enda nitihka pemendar ti dalam Berita Manah, aku lalu bejaku ngagai Peter di mua semua sida, "Nuan tu orang Judah, tang nuan diau baka orang bansa bukai, ukai baka orang Judah. Nya alai baka ni ku nuan tau mejalka orang bansa bukai diau baka orang Judah?"


TB ITL: Tetapi <235> waktu <3753> kulihat <1492>, bahwa <3754> kelakuan mereka itu tidak <3756> sesuai <3716> dengan <4314> kebenaran <225> Injil <2098>, aku berkata <2036> kepada Kefas <2786> di hadapan <1715> mereka semua <3956>: "Jika <1487> engkau <4771>, seorang Yahudi <2453>, hidup <2198> secara kafir <1483> dan <2532> bukan <3756> secara Yahudi <2452>, bagaimanakah <4459> engkau dapat memaksa <315> saudara-saudara yang tidak bersunat <1484> untuk hidup secara Yahudi <2450>?" [<5225>]


Jawa: Nanging bareng aku ngreti tumindake iku ora cocog karo kayektene Injil, aku pitutur marang Kefas ana ing sangarepe wong kabeh: “Manawi panjenengan, tiyang Yahudi, gesang kadosdene tiyang ingkang boten tepang kaliyan Gusti Allah tuwin boten kados tiyang Yahudi, kadospundi dene panjenengan kok badhe meksa sadherek-sadherek ingkang boten tetak supados gesang kados tiyang Yahudi?”

Jawa 2006: Nanging bareng aku ngerti tumindaké iku ora cocog karo kayektèné Injil, aku matur marang Kéfas ana ing sangarepé wong kabèh, "Manawi panjenengan, tiyang Yahudi, gesang kadosdéné tiyang ingkang sanès Yahudi lan mboten kados tiyang Yahudi, kadospundi déné panjenengan kok badhé meksa sadhèrèk-sadhèrèk ingkang mboten tetak supados gesang kados tiyang Yahudi?"

Jawa 1994: Bareng aku weruh yèn tumindaké Rasul Pétrus lan sedulur-sedulur liyané mau nyimpang saka garis sing bener, sing kawulangaké déning Injil, aku banjur kandha karo Rasul Pétrus ing ngarepé wong akèh mau, "Panjenengan piyambak menika tiyang Yahudi, ingkang sampun mboten nganut tata gesangipun tiyang Yahudi. Lah kokpanjenengan badhé meksa tiyang sanès Yahudi supados gesang kados tiyang Yahudi?"

Jawa-Suriname: Nanging kadung aku nitèni nèk sing ditindakké karo rasul Pétrus lan sedulur-sedulur liyané kuwi ora tyotyok karo piwulang sangka kabar kabungahané Gusti Yésus, aku terus nyenèni rasul Pétrus nang ngarepé wong okèh kono. Aku ngomong ngéné: “Senajan kowé kuwi wong Ju, nanging kowé déwé wis ora nurut pernatané wong Ju. Lah kok kowé arep meksa wong sing dudu Ju kongkon urip kaya wong Ju.”

Sunda: Ku sabab peta aranjeunna kitu teh sidik henteu sajalan jeung kamurnian eusi Injil Kasalametan, harita keneh Petrus ku sim kuring dicawad terang-terangan. Ceuk sim kuring, "Ongkoh anjeun teh urang Yahudi, nanging ari hirup sapertos sanes Yahudi! Atuh kumaha tiasa maksa nu sanes Yahudi?"

Sunda Formal: Ku sabab peta kitu teh, tetela papalimpang jeung eusining Injil; tuluy bae ku simkuring, harita keneh sarta di hareupeun umum, Petrus diweweleh. Ceuk simkuring: “Anjeun teh urang Yahudi, nanging hirup anjeun niron-niron adat bangsa sejen, henteu nurutkeun tali paranti bangsa Yahudi. Atuh pimanaeun rek tiasa maksa nerapkeun tatakrama hirup Yahudi ka anu sanes bangsa Yahudi!”

Madura: E bakto kaula nengale ja’ gulina reng-oreng ganeka ta’ padha sareng barang se lerres se esebbuttagi e dhalem Kabar Bagus, kaula ngoca’ ka Petrus e adha’na reng-oreng se badha ka’issa’, "Sampeyan paneka oreng Yahudi, nangeng odhi’na sampeyan ampon akadi oreng se banne Yahudi. Daddi aponapa sampeyan me’ maksa reng-oreng laen odhi’ akadi reng-oreng Yahudi?"

Bauzi: Labihadàmu eho aaha ame dam zi labe ba Kristusat meedume vou esmoho Im Neàna lam ba ulohodesu meedaha vaba vedi zidazi zidazidàmu imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho fa vazisi aasdahit eho Petrus bake ahate im nehasu ab vahokedamam. “Om abo Yahudi dàt modem bak. Lahana im Yahudi dam labe ibi iho ame Im Feàna laba tu vuzehi ulohodesu meedam bak lam oho amu gi mu voou setehe bak. Labi etei fa Yahudi dàt modem vab dateli fi ham vab dateli meeda. Lamota neàte. Lahana om ozom vaba? Obo oho etei lab ubahadam bak labet modi Yahudi damat modem vab dam abo Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam labe iho vi aame ozobohudi fa Yahudi dam labe ibi iho ame Im Feàna lam ulohodesu meedam bak lam ab vi taui vi tauidalo modemam bak. Lam abo git meedam bak am bak,” lahame eho Petrus bake im ab vahokedaham.

Bali: Rikala panggihin tiang dane pada ngamargiang paindikan sane lempas saking kasujatian Orti Rahayune, tiang raris mabaos ring Dane Petrus, ring ajeng semetone sami sapuniki: “Sujatinne semeton puniki anak Yahudi, nanging semeton sampun matakeh sakadi anak sane boya Yahudi, boya sakadi anak Yahudi. Yening kadi asapunika, sapunapiang semeton jagi maksa anak sane boya Yahudi mangda matakeh sakadi anak Yahudi?”

Ngaju: Sana aku mite cara gawin ewen te dia cocok dengan katoton Barita Bahalap te, aku hamauh dengan Petrus intu taharep kare oloh je aton hete, "Amon pahari kilau ije biti oloh Yehudi jari belom kilau oloh je dia Yehudi, mbuhen toh pahari handak mamaksa kare oloh beken mangat belom kilau oloh Yehudi?"

Sasak: Sewaktu tiang serioq bahwe kelakuan ie pade sampun ndẽqne sesuai malik kance kebenaran Kabar Solah nike, tiang sampẽang tipaq Petrus lẽq julun selapuq dengan saq araq lẽq derike, "Lamun side dengan Yahudi idup maraq dengan saq ndẽq kenal kance Allah dait ndẽqne idup maraq dengan Yahudi, kembẽq mangkin side mẽlẽ maksaq semeton-semeton saq ndẽq besunat jari idup maraq dengan Yahudi?"

Bugis: Uwitanaro makkedaé dé’ nappallolongeng mennang situru atongengenna Karéba Madécéngngéro, makkedana lao ri Pétrus ri yolona sininna tau iya hadéré’é kuwaro, "Rékko Sudara selaku tau Yahudi purano tuwo pada-pada tau tenniyaé Yahudi, magi Sudara makkekkuwangngé namaélo passai sining tau laingngé tuwo pada-pada tau Yahudié?"

Makasar: Kucini’na ke’nanga appakamma gio’na lalang ri anjo katojenganna Kabara’ Bajika, kukanamo mae ri Petrus ri dallekanna ngaseng tau niaka hadere’ anjoreng, "Punna ikau tu Yahudiko mingka sangkammami gio’nu siagang bansa maraenga, angngapa nanupassa kamma-kamma anne tau maraenga a’jari sangkamma tu Yahudia ri katallassanna?"

Toraja: Apa iatongku tiroi tu gau’na tinde tau tang situru’mo kamanapparanna Kareba-kaparannuan, kukuami ungkuan Kefas dio tingayona mintu’ tau: Iake to Yahudiko, ammu ma’gau’ to kapere’, tang ma’gau’ to Yahudi, umba la mukua umparukui tu to kapere’ ma’gau’ to Yahudi?

Duri: Ia tongkukitami kumua ia to napugaukkuna te'damo nasusi to natuntunna Kareba Kasalamatan, kukuamo lako Petrus jio olona tobuda, "Ia ke mesa'ko to-Yahudi, apa te'damo muturu' atoranna to-Yahudi, umbora la mukua mparuku bangsa tangngia to-Yahudi la nturu' atoranna to-Yahudi?"

Gorontalo: Bo tou wau lo'onto mao huhutu limongoliyo boyito dila motu'ude wolo obobanari lo habari mopiyohu tomimbihu ti Isa, wau lobisala ode ole Petrus to talu limongoliyo nga'amila odiye, ”Yio dila mowali momakusa mongowutata ngoimani ta dila hetunawa mota'ati adati lo tawu lo Yahudi, sababu yio lohihilawo tawu lo Yahudi dila ta'ati to adati lo tawu lo Yahudi boyito.

Gorontalo 2006: Odito iloontonga mao̒ lowatia deu̒ timongolio diila opii̒li tutuuu̒de wolo obobanali lo Habari Mopiohe boito, watia malo loi̒ya odelei Petrus totalu lotaa ngoa̒amila tawoluo teto, "Wonu Wutato odelo taulo Yahudi maa tilumumulo debo odelo taa diila Yahudi, yilongola Wutato botia ohilaa momakusa tau-tauwalo wewo tumumulo debo odelo taulo Yahudi?"

Balantak: Sarataa i yaku' nimiile' gau'na i raaya'a se' sian sintutu' koi men daa kana' tia Lele Pore, yaku' norobumo ni Kefas na aropna mian biai' men isian indo'o taengku', “Kalu i koo samba Yahudi notuo'mo koi mian na lipu' sambana men taasi' Yahudi, nongko'upa mbali' i koo koini'i mingkira' minsidakon mian parasaya na lipu' sambana men taasi' Yahudi tumuo' koi lipu' Yahudi?”

Bambam: Tappana kuita Petrus tä'um ma'palako situhu' indo pepa'guhuam malolo talambi' illaam Kaheba Katilallasam, iya kupapähännim dio olona tau buda kuua: "Iko-iko mesako to Yahudi sapo' tubongko angga' taia to Yahudi si untuhu'i pa'palakoanna tau taianna to Yahudi. Dadi, akanna palla' dako iko la umpassa to matappa' untuhu'i pa'palakoanna to Yahudi?"

Kaili Da'a: Tapi tempo aku nanggita pokainggu ira etu da'a nasipato ante pepatuduki to nakono nggari Kareba Belo, aku nangontiaka i Petrus ri ngayo ira pura-pura. Niuliku, "Komi samba'a tau to Yahudi, tapi komi mana nantuki ada nto Yahudi. Komi aga natuwu nantuki kabiasa ntau da'a to Yahudi. Ane iwetu, nokuya komi madota mompasu'u tau-tau da'a to Yahudi mantuki ada-ada nto Yahudi?"

Mongondow: Bo naonda inontongku in oaíid monia inta diaí nososuai onu inta sinunduí kon Habar Mopia i Tuhan, daí aku'oi noguman nana'a ko'i Petrus kon tayowon intau moaíntoí inta kon tua, "Aka kobobiagmu ule saḷaku intau in Yahudi, naonda bo kobobiag in intau inta de'eman Yahudi, yo nongonu sin ikow im momakisabií kon intau ibanea simbaí mobiag naonda bo kobobiag in intau Yahudi?"

Aralle: Tahpana sika kuita dang membabe situhu' yato pepakuhu maroho ang talambi' yaling di Kaheba Mapia, ya' kupakalesoming pano di ta Petrus di hao di olona tau mai'di kuoatee, "Dio-dio mesao to Yahudi ampo' tuhoo noa ang tadia to Yahudi ang si untuhu'i pembabena tau ang tadia to Yahudi. Dahi, akana palla'rako dio la umpahsa to mampetahpa' ang tadia to Yahudi untuhu'i pembabena to Yahudi?"

Napu: Kuisa mpuu babehianda iti bara hintoto hai paturo au tou au tahumba i Ngkora Marasa. Ido hai kukambaroami Peturu i lindonda tauna bosa au teruhuhe inditi, kuuliangaa: "Oyo to Yahudiko, agayana biasako tuwo nodo tauna au bara to Yahudi. Ide-ide barapi paraluu nupeulai ada to Yahudi. Mewali, moapari hai nupeinao mopari-pari to Sarani au barahe to Yahudi bona mampeulaihe adanda to Yahudi?"

Sangir: Kerene iạ makasilo u kakanoạ i sire tawe sěndal᷊engu katěngadu Injilẹ̌ ene, iạ nẹ̌bera si Petrus su těngong kakěpal᷊u taumata narěnta sene, "Kamagengu i kamene taumatan Yahudi kai seng měbẹ̌biahẹ̌ kere wal᷊ine tau Yahudi, unụe wue i kamene měnihasawe taumata wal᷊ine mẹ̌biahẹ̌ kere tau Yahudi?"

Taa: Wali aku mangkita palaong to naika nsira etu taa singkonong pei batuanginya kareba matao to monso, wali tempo aku mangkita palaong to etu aku manganseko i Petrus ri tango mata nsira samparia. Aku manganto’o, “Korom to Yahudi, pei korom tamo mangalulu ada nto Yahudi. Korom mangalulu ada ntau to si’a to Yahudi. Wali gete, ane ewa see, maka pei korom mangika lengko to mampakasaaka tau to si’a to Yahudi see sira taa maya taa mangaluluka ada nto Yahudi?” Wali ewa wetu gombongku manganseko i Petrus ri tango mata ntau boros.

Rote: Au mete ita heo-hilu nala ta nandaa no Hala Malole ndia eno ndoo na so'ok boema, au afa'da Petrus nai hataholi makadotok sila la matan ae, "Tolanoo ka hataholi Yahudi, te se ko na tolanoo ka so'da na, sama leo hataholi ta Yahudi la so'da na, na tao le'e de besak ia, tolanoo ka makaseti hataholi fe'e kala fo, laso'da sama leo hataholi Yahudi la?"

Galela: Ma orasi kagena de asa ngohi tosihoda ona yangodu o Gikimoi Awi habari qaloloha magena yaaka he itiai kawa, de ngohi ona yangodu manga simaka de asa o Petruska totemo, "Ngaroko ngona gena o Yahudika ma nyawa moi, ngona iqomaka de ma dekaka maro o Yahudika ma nyawa nisowo so o Yahudika ma nyawa manga bobita o Gikimoino gena, o kia naga moi lo naaka kawa. Nako komagena, de upa sidago ngona nagegego so o nyawa ipipiricaya o Yahudika yasowo, ona magena bilasu o Yahudika manga bobita o Gikimoino yamote la ma ngale manga sininga itiai o Gikimoika. Ce! Magena igogou o sala moi naakaka."

Yali, Angguruk: Iren ari roho turuk latusa ane wene fanowon men wirim teg elehon turukmu yer isarikikteg it obog toho enelukema Kefas fam fag toho hiyag utuk lit, "Hat Yahudi hahun famen Yahudi inap hag toho welahen fug angge famen nungge fahet ap winon Yahudi inap hag toho welamek ulug inindi kahal eneptuk lahen?" ulug pet tirikik.

Tabaru: Gee takilega-lega 'ena manga di-diai koimakadaenuawau de 'o do-dotoko 'iti-tiai ma ngale 'o Habari ma Owa, de ge'ena 'o nyawa yoboa-boano yoodumu manga bionoka de katongosekau 'o Petrusika, "Nako ngona 'o Yahudioka de no'ahu 'isoka 'o Yahudiokawau, de 'ido'oa so 'o nyawa 'iregu nakipakisaa la yomadiai 'isoka 'o Yahudioka?"

Karo: Asum kuidah maka perbahanenna la rikutken Berita Si Mehuli, ngerana aku man Petrus i lebe-lebe jelma si nterem e kerina, "Kam kalak Jahudi, tapi piga-piga wari si nggo lepas pergeluhndu bagi pergeluh kalak si labo kalak Jahudi. Dage, kuga nge nindu maksaken kalak si labo kalak Jahudi nggeluh bagi pergeluh kalak Jahudi?"

Simalungun: Tapi dob huidah, na so pintor be langkah ni sidea domu hubani hasintongan ni Ambilan Na Madear in, ningku ma dompak si Kepas i lobei ni sidea haganup, “Anggo ham, sada halak Jahudi, manggoluh mangihutkon adat ni sipajuh begu-begu, sedo adat ni Jahudi, sonaha ma boi paksaonmu halak sipajuh begu-begu, mangihutkon adat Jahudi?

Toba: Alai dung huida, na so tigor langkanasida marguru tu hasintongan ni barita na uli i, ningku ma mandok si Kepas di jolo ni nasida saluhutna: Halak Jahudi hian do ho, alai diihuthon ho do adat ni parbegu, ndada adat Jahudi; marhua ma sosakhononmu halak parbegu maradat Jahudi!

Dairi: Nai kuidah kessa mo oda nèngè sènteng kalak i bagè kebennaren Sukuten Kelluahen i, ningku mo mbang si Petrus, i hadeppen karina jelma silot ni sidi, "Mula kono sada kalak Jahudi, enggo bagè kalak siso Jahudi, kasa ipaksa kono nola bagèndari kalak siso Jahudi kennah bagè kalak Jahudi?"

Minangkabau: Baitu ambo maliyek, baraso urang-urang tu basikap indak sasuwai jo kabanaran Injil tu, mako ambo mangecek kabake si Petrus di adok-an kasadonyo urang nan ado disinan, "Jikok angku sabagai urang Yahudi, lah mangawokan iduik bakcando urang nan indak urang Yahudi, baa mangko kiniko angku nak mamaso urang-urang lain, supayo iduik samo jo bakcando iduik urang Yahudi?"

Nias: Ba me u'ila wa lõ sõkhi wolaura, lõ faudu ba Duria Somuso Dõdõ andrõ, ba muhededo khõ Wetero fõna niha si so ba da'õ fefu, "Na ya'ugõ niha Yahudi no õ'o'õ lala wa'auri si mane niha si tenga niha Yahudi, ba hana wa õfaso niha bõ'õ ba wolo'õ si mane niha Yahudi?"

Mentawai: Bulat kelé akuitsó nia galai tubudda néné, tá paaakkup nia ka siripokat enungan katuroipoat Katuareman Simaerú, kuakkungan nia ka matat Petrus, ka talagat sirimanua simigi siparururú sedda, "Ké beringan kam leú et ka kam alé Sasaraina sipuoni tai Jahudi, anukauan kam tubumui kéan lé taú tai Jahudi, angoian lé nupapaksaaké kam sia sabagei, bulé rapugalai tubu kelé galai tubudda tai Jahudi?"

Lampung: Reno nyak ngeliak bahwa tian mak besikap nutuk kebenoran Kabar Betik ano, nyak cawa jama Petrus di hadap sunyin sai hadir di dudi, "Kik Puari sebagai ulun Yahudi radu hurik injuk jelma lain Yahudi, mengapi Puari tano haga maksa ulun-ulun bareh hurik injuk ulun-ulun Yahudi?"

Aceh: Meunan lôn teupeu bahwa awaknyan hana meusikeub nyang sisuai ngon keubeunaran nyang na lam Haba Gét nyan, laju ulôn peugah ubak Petrus dikeue mandum ureuëng nyang teuka disinan, "Meunyoe Gata sibagoe ureuëng Yahudi ka udeb lagée kon ureuëng Yahudi, keupeue jinoenyoe Gata keuneuk paksa ureuëng-ureuëng laén udeb lagée ureuëng Yahudi?"

Mamasa: Sapo tappana kuita kumua ta'mo ia situru' tula' tongan illalan Kareba Kadoresan pa'palakona, kukuamo lako Petrus dio tingngayona tau kamban: “O Petrus, mesako to Yahudi sapo susimoko to tangngia to Yahudi illalan katuoammu. Maakari ammu la umpassapa sa'do'doranta to mangngorean salianna to Yahudi unturu' kabeasaanna to Yahudi?”

Berik: Angtane Taterisi Waakena aa jei ne onsobilirim, jei ga waakenfer se naawena, jei akar-akarem jam naaweyan. Ai agalap damtabilintim Petrus ane angtane Yahudimana afwer jeiserem jei akar-akarem jes gamserem ga gam naawena, ai Petrus ga enggam ai balant angtane Kristen jem nwenabe, "Aameiba angtane Yahudimanam, jengga aamei hukumu angtane Yahudimana fas ijam onsobiyen. Afa ga gam, jeje bafa aamei angtane Yahudimanyan ga im taatwebaabili hukumu jeiserem jes onsobife? Jeiserem waakenyan."

Manggarai: Maik du ita laku te ba weki disé situ toé lorong molor de Keréba Di’a, mai taé daku ngong hi Pétrus oné ranga data do situ, “Émé hau ata Yahudi, mosé agu ba wekim néhot toé ata Yahudi, co’o hau tara dedek asé-ka’é situt toé lut wintuk sunat kudut mosé agu ba weki ného ata Yahudi?” Ata Yahudi Ko Toé ata Yahudi

Sabu: Ta ngaddi ri ya ta do mina harre ne tao ro do adho do penau nga lua mola mira nga Li Hagha Dhara ne, moko ta lii ke ya pa Petrus pa hedhapa hari-hari ddau do era paanne, "Kinga Tuahhu do mii ddau do Yahudi do muri mada ke mii ddau do Yahudi, tanga Tuahhu pa dhara awe do nadhe ddhei ri ta pehahhi ddau-ddau do wala ta muri mada mii do Yahudi?"

Kupang: Ma waktu beta lia dong su sonde iko batúl Kabar Bae pung mau, ju beta togor memang sang Petrus di dong pung muka bilang, “We, bu Peꞌu! Bu ni, memang orang Yahudi. Ma Tuhan Allah su buka jalan ko orang yang parcaya sang Yesus Kristus jang taꞌika lai deng orang Yahudi pung atoran agama dong. Deng bu su tarima itu hal. Ais karmana ko sakarang bu masi mau paksa orang yang bukan Yahudi, ko dong bekin diri sama ke orang Yahudi lai?”

Abun: Ji do me suk gato Petrus si ye Yahudi gane ben ne siri kadit Yesus Kristus bi os-i sa, ji ki Petrus mo yé mwa gwem do, "Nan ye Yahudi, sarewo nan misyar ye Yahudi bi sukduno-i, ete nan ben suk tepsu yewis yi o re. Suk gato nan ben ne da ndo, sarewo suma ben anato nan wergat yewis yi brek ma ete jammo ye Yahudi bi sukduno-i gato nan misyar wé ne?"

Meyah: Erek koma, tina nou ongga didif dik rua rutunggom mar erek insa koma ongga onororu jeni Allah oga ongga oufamofa guru, beda didif ditaha joug Petrus rot tomnomna oida, "Bua bera birek osnok egens jeska Yahudi ongga onororu erebent Yahudi deika guru, tina giskini bua bit maat morototuma jera rusnok ongga erek Yahudi guru tein ojgomu. Erek koma jefeda teinefa fogora bua biradgodu rua ongga Yahudi guru jeskaseda rua ruroru Yahudi rerin erebent ojgomu, tina bua bera gurei."

Uma: Kuhilo gau'-ra toe uma hintotoa hante tudui' to makono to tarata hi Kareba Lompe'. Toe pai' kukamaro-imi Petrus hi nyanyoa hawe'ea to morumpu, ku'uli'-ki: "Iko to Yahudi-ko, tapi' biasa-na mpotuku' ada-ra to bela-ra to Yahudi-moko, uma-pi mingki' nutuku' ada to Yahudi. Jadi', napa-di pai' doko' nupewuku topetuku' Pue' Yesus to bela-ra to Yahudi mpotuku' ada to Yahudi-e!"

Yawa: Arono syo vatano Yahudi umaso maen wo Ayao Kove ama ananyao tugae rarijat akatoe ramu, syo raura nanto Petrus ai no vatane mansamun tenambe syare, “Petrus, winyamo vatano Yahudi pi winy. Weramu nyanave Yesus ai to, weti nyo koano Yahudi rapaya ntami to, yara soamo ntavondi vatano Yahudi jewene awa rai. Weti mbeanimaibe nyare nyo vatano Yahudi jewene mansantitidi inda utavondi koano Yahudi rai?”


NETBible: But when I saw that they were not behaving consistently with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all, “If you, although you are a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you try to force the Gentiles to live like Jews?”

NASB: But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas in the presence of all, "If you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews?

HCSB: But when I saw that they were deviating from the truth of the gospel, I told Cephas in front of everyone, "If you, who are a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you compel Gentiles to live like Jews?"

LEB: But when I saw that they were not being straightforward with the truth of the gospel, I said to Cephas in the presence of [them] all, "If you, [although you] are a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you try to compel the Gentiles to live like Jews?

NIV: When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, "You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it, then, that you force Gentiles to follow Jewish customs?

ESV: But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, "If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews?"

NRSV: But when I saw that they were not acting consistently with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, "If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you compel the Gentiles to live like Jews?"

REB: But when I saw that their conduct did not square with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of the whole congregation, “If you, a Jew born and bred, live like a Gentile, and not like a Jew, how can you insist that Gentiles must live like Jews?”

NKJV: But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all, "If you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews?

KJV: But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before [them] all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?

AMP: But as soon as I saw that they were not straightforward {and} were not living up to the truth of the Gospel, I said to Cephas (Peter) before everybody present, If you, though born a Jew, can live [as you have been living] like a Gentile and not like a Jew, how do you dare now to urge {and} practically force the Gentiles to [comply with the ritual of Judaism and] live like Jews?

NLT: When I saw that they were not following the truth of the Good News, I said to Peter in front of all the others, "Since you, a Jew by birth, have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile, why are you trying to make these Gentiles obey the Jewish laws you abandoned?

GNB: When I saw that they were not walking a straight path in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, “You are a Jew, yet you have been living like a Gentile, not like a Jew. How, then, can you try to force Gentiles to live like Jews?”

ERV: They were not following the truth of the Good News. When I saw this, I spoke to Peter in front of everyone. I said, “Peter, you are a Jew, but you don’t live like one. You live like someone who is not a Jew. So why are you trying to force those who are not Jewish to live like Jews?”

EVD: I saw what these Jews did. They were not following the truth of the Good News. So I spoke to Peter in a way that all the other Jews could hear what I said. This is what I said: “Peter, you are a Jew. But you don’t live like a Jew. You live like a non-Jew. So why do you now force the non-Jewish people to live like Jews?”

BBE: But when I saw that they were not living uprightly in agreement with the true words of the good news, I said to Cephas before them all, If you, being a Jew, are living like the Gentiles, and not like the Jews, how will you make the Gentiles do the same as the Jews?

MSG: But when I saw that they were not maintaining a steady, straight course according to the Message, I spoke up to Peter in front of them all: "If you, a Jew, live like a non-Jew when you're not being observed by the watchdogs from Jerusalem, what right do you have to require non-Jews to conform to Jewish customs just to make a favorable impression on your old Jerusalem cronies?"

Phillips NT: gospel, I said to Cephas so that everyone could hear, "If you, who are a Jew, do not live like a Jew but like a gentile, why do you try to make gentiles live like Jews?"

DEIBLER: But when I realized that they were not acting according to the truth of the message about Christ, when all the fellow believers there were present, I told Peter the following: “Although you(sg) are a Jew, you often conduct yourself like non-Jews do by disregarding Jewish laws about food. When you are among non-Jews, you(sg) do not customarily conduct yourself at all like Jews do. So, …now it is wrong that you(sg) are causing non-Jews to think that they must obey all the Jewish rituals and customs!/why are you(sg) causing non-Jews to think that they must obey all the Jewish rituals and customs?† [RHQ]”

GULLAH: Den A come an see dat dey ain do right coddin ta de true wod, wa da de Good Nyews. So A stanop fo all de Christian dem, an A tell Peter say, “Ya a Jew, stillyet ya beena lib like ya ain no Jew. Ya ain beena do wa Jew people da do. Now den, hoccome ya da try fa mek dem wa ain Jew do jes like Jew people?”

CEV: But when I saw that they were not really obeying the truth that is in the good news, I corrected Peter in front of everyone and said: Peter, you are a Jew, but you live like a Gentile. So how can you force Gentiles to live like Jews?

CEVUK: But when I saw that they were not really obeying the truth that is in the good news, I corrected Peter in front of everyone and said: Peter, you are a Jew, but you live like a Gentile. So how can you force Gentiles to live like Jews?

GWV: But I saw that they were not properly following the truth of the Good News. So I told Cephas in front of everyone, "You’re Jewish, but you live like a person who is not Jewish. So how can you insist that people who are not Jewish must live like Jews?"


NET [draft] ITL: But <235> when <3753> I saw <1492> that <3754> they were <3716> not <3756> behaving consistently <3716> with <4314> the truth <225> of the gospel <2098>, I said <2036> to Cephas <2786> in front of <1715> them all <3956>, “If <1487> you <4771>, although you are a Jew <2453>, live <5225> like a Gentile <1483> and <2532> not <3756> like a Jew <2452>, how can <4459> you try to force <315> the Gentiles <1484> to live like Jews <2450>?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 2 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran