Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 4 >> 

1O talaga Galilea ma dateka o Yesus o nyawa yadadala wadoto kali. Sababu o nyawa yahino yadala poli de o deru moi kagena o akeka, so Una wopane de womatamiye. De o nyawa yadadala magena imaooko o talaga ma dateka.

2Kagena Una wobicara de to Una Awi ade-ade, ma ngale o dodoto idala gena wadoto. So komagena de Una o ade-ade moi wasibicara onaka,

3"He! Ngini ningodu niise! Kanaga wototoro moi wotagi awi gisisi wosihaja.

4So de una wosihaja gena ma sononga itura o ngekoku, so o namo yahino de yaoqoka.

5Ma sonongali itura o tona qatetetoku de ma tona ka ma cunu. So o gisisi magena ma goho isupu qatai, sababu ma tona ilamowa so imasingutu qatai.

6Duma ma ngutu ka ma cunu, so de o wange yodisiwa de o goho magena qamalai so isoneka.

7De ma sonongali itura o tona qatototopoku. La o gisisi magena ioho imatekekangaho de o totopo so o totopo magena yalalo so isoneka de isopowa.

8O gisisi ma sonongali asa itura o tona qalolohaku. So ioho ma goho ifero qaloha de ma hutu ilamo so isopo. Ma sopo kanaga qaloha sidago ma dala ma para moruwange, de ma binuka qaloha sidago ma para moributanga, de ma binukali qaloha sidago lo ma para ratu moi."

9So wajarita qaboloka, de wotemo, "He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. Sidago kanena."

10Ma dongoho o Yesus wodoto qabolo so ka womatengoka, de Awi muri-muri yamogiowo de sinoto de o nyawa wimomote yamuruo naga imasano Unaka, tanu Awi ade-ade ma ngale gena wasingangasu onaka.

11So Una wotemo onaka, "O kia ngini niananakowa sidago o orasi manena, o Gikimoi winihiri la winihike o ade-ade ma ngale, so qangodu aku nianako ma ngale idodooha Una wokolano de wopareta. Duma nakoso o nyawa Ngohi imomote waasi la tadoto bilasu de Ai ade-ade.

12La asa idadi maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'Ona magena kanaga de manga lakoka, duma o ade-ade ma ngale gena yasahewa, de lo cawali de manga ngauka, duma imasigisewa eko isidodoguwa. Sababu nakoso yanako asa manga dorou yodongosa de imatoba, de o Gikimoi asa wahike o apongu onaka, duma ona asa yanakowa.'"

13So qabolo de o Yesus wotemo kali onaka, "We! Ngini nisidodoguwa o ade-ade magena. Nako komagena, de ngini nisidodoguwa o ade-ade ma somoali. So o ade-ade magena ma ngale komanena:

14O nyawa wototoro o gisisi wosihahaja, ena gena o nyawa o Gikimoi Awi demo wosihohabari.

15O gisisi ma binuka itutura o ngekoka o namo yaoqo, gena imatero bato o nyawa yoiseka o Gikimoi Awi demo, duma gila-gila o Iblis yahino de wakoora to ona manga sininga ma rabano so isisaka.

16O gisisi ma binuka itutura o tona qatetetoka ioho duma qamalaika, gena imatero bato o nyawa yoise o habari qaloloha de gila-gila yaqehe de manga sininga isosanangi.

17Duma koloko ma ngutu iluku kuwa, so ona yopiricaya itekawa. So de o susa yamake de ma ngale o habari qaloloha so yasisangisara, de gila-gila ona o Gikimoi wipalako so imakiliho de ikafirika.

18O gisisi ma binuka itutura o tona qatototopoku so o totopo yalalo so isoneka, gena imatero bato o nyawa o habari qaloloha magena yoiseka.

19Duma ona magena isihawateri ma ngale manga oho, de lo yodupa yokaya, de lo o bi moi-moi qangodu yonyafusu. Komagena o Gikimoi Awi demo yosingou kawa, de o manara qaloloha lo yodupa kawa.

20De o gisisi itutura o tona qalolohaku ioho qaloha, gena imatero bato o nyawa o Gikimoi Awi demo magena yoiseka, de imagese de manga sininga ma rabaka imadiahi, so igogou o manara qaloloha yaaka. Kanaga manga manara qaloha sidago ma sopo ma para moruwange, kanaga manga manara qaloloha sidago ma sopo ma para moributanga, de kanaga lo manga manara qaloloha sidago ma sopo ma para ratu moi. Sidago kanena."

21Kagena de o Yesus woade-ade ma ngale o poci imatero de o Gikimoi Awi habari qaloloha, de wotemo onaka, "Ngini o poci niatupuka de niaaho gena, upa o kula nisitalakeka, eko upa o dangi ma litimika niahado, duma bilasu niahado o poci ma dadamika la ma nita yakelelo.

22Sababu igogou o kia naga yaiihu, magena qangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena qangodu done asa ka ipelenga.

23O nyawa nagoona de manga ngauka tanu iise la yanako."

24Kagena de una wotemo kali, "Ma ngale o kia ngini niiiseka bilasu ngini nimasitiari. Sababu o duduga kiaka ngini o nyawa niasituga, maro komagena lo asa o Gikimoi winituga nginika de ma boloika.

25Sababu nagoona o Gikimoi Awi demo yoise la imadiahi manga siningaka, done Awi demo magena asa wasidogo manga siningaka la yosihoda itiai. Duma nagoona Awi demo gena yoholu, ngaroko Awi demo kanaga manga siningaka la ka ma cunu, done asa ka waqehe kali."

26Kagena de o Yesus Awi bicara wadofa kali, de wotemo, "O Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena, posiade-ade imatero maro o nyawa moi o gisisi wosihaja awi doroka.

27O puputu womaiduka, so qaginita una womomi. De o orasi magena o gisisi magena ioho so idadi ilamo de ikuruka. Duma una wosidodoguwa idodooha o gisisi magena ioho sidago ilamo.

28O tonaka maena ioho masirete so isisupu ma noma-noma ma uma, bolo de ileru, de lo isopo.

29So de o tamo magena qaosaka, gila-gila o nyawa una magena wautu sababu o gugutu ma orasi yaadoka."

30Qabolo de o Yesus wotemo kali, "O Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena, posiade-ade

31koloko o sasawi ma sopo ngai moi o tonaku podato. Ngaroko o sasawi ma sopo magena ifoloi qaceke de o sopo ma somoa o dunia manena ma qokuka,

32duma nako o sopo magena posihaja la ioho, ma goho asa ilamo ifoloi de o ngangaru ma somoa, de iuma-uma so kagena ma umaka o bi namo asa yahino imaigu de imataru ma litimika."

33O ade-ade idala ma rabaka maro komanena isingangasu o Gikimoi Awi habari qaloloha o nyawaka, imamote de to ona manga sininga ma buturu la yasahe de yanako.

34Ka cawali o ade-ade maro komanena o Yesus wadoto o nyawa ona magenaka, duma o ade-ade ma ngale magena to Una Awi muri-murika wasingangasu wasitotiaika.

35O ade-ade wosibicara qabolo o deru ma rabaka so imaqa-maqa, de o Yesus wasigaro Awi muri-muri, "Hino la ngone pomasisihito o talaga ma sonongaka."

36Kagena de Awi muri-muri lo yopane o deruku. De o nyawa yadadala yadongosaku o talaga ma dateka. De o deru ma somoa lo kagenasi. Duma Una de Awi muri-muri imajoboka.

37So asa yahika o talaga ma dongirabaka, de o paro de o rato qasosihilo de o moku-moku imasidiado so manga deruku o ake yobane sidago manga deru he ikiloro.

38Kagena de Awi muri-muri ihawateri, duma Una asa womaidu womagerenaye o deru ma doduuruka so wikioloka. So yotagi iwisimomi de ona imasigaso, "Ya, Baba! Ya, Guru! Qadoohaso nomiqohaka. Done ngone inasigiloro!"

39So Una womomi so wotemo o paroka, "Noogo!" De o moku-mokuka wotemo, "Norihi!" De gila-gila o paro magena iogoka, de o talaga magena lo irihika.

40De wotemo onaka, "Ngini nimodo ilamo! He! To ngini nia piricaya ka ma cunu."

41Komagena so Awi muri-muri de manga modo ma raba kasi, de ona imatekebicara moi de moika de yotemo, "Wewe! O nyawa Una manena naguuna, so o bi moi-moi qangodu sidago lo o paro de o moku-moku lo ka wisigise."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran