Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 13 >> 

1SHAHADAN jikalau aku burtutur dungan bahsa manusia dan muliekat skali pun, tutapi tiada pungasihan bagieku, nuschaya aku ini munjadi sapurti tumbaga, yang burbunyi atau chir chir yang gumarinching.

2Dan lagi jikalau aku ada mumpunyai kuasa burnabuat, dan mungataui sagala rahsia, dan sagala pungatauan skalipun; dan lagi jikalau aku ada mumpunyai sagala iman, sahingga aku dapat mumindahkan bukit bukit skalipun, tutapi tiada pungasihan padaku, nuschaya aku satu pun tidak.

3Dan jikalau aku mumblanjakan sagala hartaku akan mumbri makan orang orang miskin skalipun, dan jikalau aku surahkan tubohku supaya habis dibakar skalipun, tutapi tiada pungasihan padaku, nuschaya tiadalah burfiedah padaku satu pun.

4Adapun pungasihan itu tahan lama, dan sayang; pungasihan itu tiada burdingki; pungasihan itu tiada mumugahkan dirinya, dan tiada pula chongkak,

5Dan tiada pula iya burlaku dungan tiada burkatauan, dan tiada iya munchari untong bagie dirinya sundiri, dan tiada iya suang suang marah, dan tiada iya burfiker jahat;

6Maka tiada pula iya gumar kapada kusalahan, hanya iya gumar pada kabunaran itu;

7Maka iya munanggong sagala sa'suatu, dan purchaya sagala sa'suatu, dan harap sagala sa'suatu, dan munahani sagala sa'suatu.

8Maka pungasihan itu tiada purnah habis: tutapi jikalau ada nabuat nabuat, itu kulak akan habis; dan jikalau ada junis junis bahsa, itupun akan burhinti; dan jikalau ada pungatauan, itupun kulak akan linyap adanya.

9Kurna kamu mungataui sa'paroh sahja, dan kami mungajar pun sa'paroh sahja.

10Tutapi apabila datang kulak purkara yang samporna itu, maka tutkala itulah purkara yang sa'paroh itu akan turtolak.

11Maka pada masa aku kanak kanak, aku burkata kata sapurti kanak kanak, dan mungarti pun sapurti kanak kanak, dan burfiker pun sapurti kanak kanak: tutapi apabila sampornalah busarku, aku buangkanlah sagala purkara kanak kanak.

12Kurna skarang ini kami munilik dungan chirmin, glaplah juga; tutapi mulia kulak muka sama muka: maka skarang ini aku mungataui sa'parohnyalah sahja; tutapi nanti kulak aku akan mungataui sapurti aku dikutaui.

13Maka skarang ini adalah turtinggal iman, dan, harap dan pungasihan, katiga ini; tutapi yang turutama deripada skalian ini, iya itulah pungasihan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran