Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1MAKA kukahandakilah supaya kamu mungataui bagimana grangan busarnya puprangan yang ada padaku kurna kamu, dan kurna sagala orang yang dinugri Landikea, dan kurna sa'banyak pula orang yang bulum mulihat mukaku dalam hidopku ini;

2Supaya hiburlah hati marika itu, munjadi turikat bursama sama dungan kasih, sahingga iya mundapat sagala kukayaan katuntuan yang samporna deripada pungatauan, akan mungaku rahsia Allah, iya itu Bapa dan Almasih;

3Maka dalamnyalah juga turslindong sagala purbandaraan hikmat dan pungatauan.

4Maka aku mungatakan ini asal jangan barang sa'orang jua pun mumpurdayakan kamu dungan purkataan tipu.

5Kurna jikalau aku ini tiada hampir dungan tubohku pada kamu skalipun, maka ada juga aku hampir kapada kamu dungan nyawa, bursuka chita surta mumandang puratoran kamu, dan kututapan iman kamu akan Almasih.

6Maka subab kamu tulah munurima Tuhan Isa Almasih itu, maka dumkianlah juga jalanlah kamu munurut dia.

7Maka burakarlah dan buralaslah diatasnya dan tutaplah dalam iman, sapurti yang tulah kamu pulajari, burtambah tambahlah dalamnya dungan munguchap shukur.

8Maka ingatlah asal jangan barang sa'orang murosakkan kamu dungan ilmu ilmu dunia dan tipu dalam sia sia, iya itu munurut adat nenek moyang, dan munurut pungajaran alif bata dunia, dan bukannya munurut Almasih.

9Kurna dalamnyalah juga ada diam sagala kalangkapan kutuhanan yang burlumbaga.

10Maka kamulah ada lungkap dalamnya, iya itulah kapala sagala pumrentahan dan kuasa:

11Maka dalamnya itulah juga kaum tulah disunatkan dungan sunat yang tiada dipurbuat dungan tangan, iya itu dungan mumbuangkan tuboh dosa deripada hawa nafsu ulih sunat Almasih:

12Maka kamu tulah ditanamkan surtanya dungan baptisan, maka deripada itulah kamu tulah dibangkitkan surtanya ulih iman yang dipurlakukan Allah, yang tulah mumbangkitkan dia deripada mati.

13Maka ulih subab kamu tulah mati dalam dosa dosamu dan tubohmu yang tiada bursunat itu, tulah dihidopkan bursama sama dungan dia, subab kasalaanmu tulah diampuninya;

14Dan diparangnya tulisan tangan rukun rukun yang mulawan kami, yang tiada stuju dungan kami, dan dilalukannya deripada jalan itu, iya itu dipakukannya pada kayu salib;

15Maka sutlah sudah dialakannya sagala pumrentahan dan pungusaan, iya mununjukkan dia nyata nyata, dipuragakannya atasnya.

16Maka subab itu janganlah kulak barang sa'orang munyalahkan kamu deri kurna makanan atau deri kurna minuman, atau deri kurna hal hari raya, atau bulan bahru, atau hari hari sabtu:

17Maka adalah iya itu suatu bayang juga deri hal purkara purkara yang akan datang; akan tutapi lumbagaannya itu Almasih adanya.

18Maka janganlah kulak barang sa'orang mumpurdayakan kamu deri hal faalahmu itu dungan mumbuat buat murundahkan diri dan munyumbah muliekat muliekat, surta munyinggarakan purkara yang bulom dilihatnya, maka jadilah sombong ulih akal hawa nafsunya itu,

19Maka tiada iya burgantong kapada Kapala itu, yang deripadanyalah sa'gunap tuboh burtambah dungan punambahan Allah apabila iya turplihara, dan turhubung bursama sama ulih sagala sindi sindi, dan pungikat pungikat.

20Maka subab itulah jikalau kamu matikan diri dungan Almasih surta lupaslah deri hal pulajaran alif bata dunia itu, muskipun kamu hidop dalam dunia, mungapakah kamu turtalok kapada rukun rukun iya itu sapurti hukum hukum dan pungajaran manusia,

21(Jangan munjabat; jangan munguchap; jangan mumuggang;

22Maka samuanya itu kulak mumbinasakan orang yang mumakie dia;)

23Maka purkara purkara itu sungguhnya mungunjukkan sahja hikmat dungan mumbuat bahkti dan munurut sangka sangka orang, murundahkan diri dan dungan tiada sayangkan tuboh; tutapi iya itu bukannya dungan barang kamulian akan mumuaskan hawa nafsu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran