Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1MAKA adalah tutkala Isa sudah putus deripada sagala purkataan ini, maka burkatalah iya pada murid muridnya.

2Kamu tulah mungataui bahwa lagi dua hari, akan datang hari raya langkah, maka Anak manusia akan disurahkan supaya disalebkan,

3Maka tutkala itu burhimpunlah sagala imam yang busar busar, dan khatib khatib, dan orang tua tua deripada kaum itu kaatas balerong kupala imam, yang burnama Kaifas.

4Lalu mufakatlah marika itu sama sundirinya handak munangkap Isa dungan tipu, supaya dibunohnya akan dia.

5Tutapi burkatalah marika itu, Janganlah pada hari raya ini, kalau kalau jadi gumpar kulak diantara kaum itu.

6SUBARMULA tutkala Isa diBethani, dalam rumah Simon kusta,

7Maka datanglah sa'orang prumpuan kapadanya mumbawa suatu chumbol yang burisi minyak yang sangat mulia, lalu dituangkannyalah kaatas kapalanya, tutkala iya duduk makan.

8Maka apabila marika itu mulihat itu, marahlah marika itu, katanya, Apa subab mumbuat rugi itu?

9Bahwa minyak ini bulih dijual dungan harga mahal, dan wangnya itu dibrikan pada orang miskin.

10Maka apabila dikutaui ulih Isa akan hal itu, maka burkatalah iya pada marika itu, Mungapa kamu mungusahakan prumpuan ini? kurna iya tulah burbuat suatu purbuatan yang baik padaku.

11Adapun orang miskin itu slalu ada padamu: tutapi aku tiada slalu padamu.

12Kurna prumpuan itu munuangkan minyak itu kaatas tubohku, maka dibuatnya itu kurna munanamkan mayatku.

13Sasunggohnya aku burkata padamu, barang dimana pun baik injil ini akan dimashorkan dalam sagala dunia, maka purbuatan prumpuan ini, akan disubut subut munjadi puringatan bagie dia.

14Maka sutlah itu purgilah sa'orang deripada duablas orang murid muridnya itu, yang burnama Juda Iskariot, kapada kupala kupala imam,

15Sambil burkata padanya, Apa kamu handak bri padaku, supaya aku munyurahkan Isa kapadamu? Maka marika itu burjanjilah handak mumbri akan dia tiga puloh wang perak.

16Maka deripada kutika itulah, Juda itu munchari kutika sunang supaya disurahkannya dia.

17Burmula pada hari yang purtama deripada hari raya roti yang tiada buragi, maka datanglah murid muridnya kapada Isa surta burkata padanya, Dimanakah angkau kahandaki supaya kami sudiakan makan purjamuan hari raya langkah?

18Maka burkatalah iya, Purgilah kamu masok kudalam nugri kapada sa'orang anu, katakanlah padanya, Guru burkata, Bahwa ajalku sudah dukat; maka dalam rumahmulah aku handak mundapati raya langkah surta dungan murid muridku.

19Maka dipurbuat ulih murid muridnya sapurti yang disurohkan Isa itu padanya; surta disudiakannya purjamuan langkah itu.

20Maka apabila sudah putang hari, lalu dudoklah Isa makan sahidangan dungan kaduablas murid muridnya itu.

21Maka tutkala marika itu makan, lalu burkatalah iya, Sasunggohnya aku burkata padamu, Bahwa sa'orang deri antaramu ini akan munyurahkan aku kapada musohku.

22Maka dukachitalah sangat marika itu, lalu burtanyalah masing masing kapadanya, hambakah dia, Ya Tuhan?

23Maka jawabnya, Adapun orang yang masok tangan surta aku dalam pinggan ini, iyalah akan munyurahkan aku.

24Bahwa Anak manusia itu akan mati sapurti yang tulah tursurat deri halnya: tutapi karamlah bagie orang yang munyurahkan Anak manusia itu! lebih baiklah jikalau orang itu tiada diprunakkan.

25Maka sahut Juda yang akan munyurahkan dia itu, katanya, Hambahkah dia itu, Ya Guru? Maka jawabnya, Sapurti katamu itu.

26Burmula maka adalah marika itu pada tungah makan, maka diambil ulih Isa roti, sutlah sudah diburkatinya akan dia, lalu dipuchakannyalah, surta dibrikannya kapada murid muridnya, katanya, Ambillah, makan ulihmu; bahwa inilah tubohku.

27Dan lagi diambilnya pula sa'chawan minuman, maka sutlah iya munguchap shukor, lalu dibrikannyalah pada marika itu, katanya, Minumlah ulihmu samua akan dia;

28Kurna inilah darahku iya, itu purjanjian baru, yang tulah tumpah subab orang banyak, supaya dosanya dihapuskan.

29Maka aku burkata padamu, Bahwa deripada kutika ini tiadalah lagi aku minum deripada ayer buah anggor ini, hingga sampie pada hari apabila aku dungan kamu kulak minum dia itu dungan barunya dalam krajaan Bapaku

30Sutlah sudah marika itu munyanyi suatu puji pujian, maka kluarlah marika itu kabukit Zeton.

31Tutkalah itu maka burkatalah Isa pada marika itu, Bahwa samua kamu ini kulak akan mumungkirkan aku pada malam ini; kurna tulah tursurat dumkian, Bahwa aku akan munyinchang gombala, maka domba sakawan itu akan churei breilah.

32Tutapi apabila aku hidop kulak pula, maka aku akan burjalan dahulu dihadapanmu purgi kanugri Galilia.

33Maka disahut ulih Petros akan dia, Jikalau kiranya sagala orang mungkirkan angkau skalipun, bahwa skali kali aku tiada mungkir.

34Maka burkata Isa padanya, Sasunggohnya juga aku burkata padamu, Bahwa pada malam ini juga, sa'bulom ayam burkokok, maka angkau akan munyangkali aku tiga kali.

35Maka kata Petros padanya, Jikalau mati hamba skalipun surta juga dungan angkau, bahwa tiadalah aku kulak munyangkali angkau. Dumkian lagi purkataan sagala murid muridnya yang lain pun.

36Tutkala itu datanglah Isa bursama sama dungan marika itu masok kudalam suatu tumpat yang burnama Gethsemani, maka burkata Isa pada murid muridnya, Dudoklah kamu disini, samuntara aku purgi minta doa disitu.

37Maka dibawanyalah bursama sama Petros dan anak Zebedi kadua, maka bahrulah datang dukachitanya surta dungan sangat brat rasanya.

38Tutkala itu maka burkatalah Isa pada marika itu, Dukachita yang amat sangatlah jiwaku, bagie akan mati; nantilah kamu disini surta burjaga dungan aku.

39Maka purgilah iya jau sadikit, maka sujudlah iya muniarap, sambil muminta doa, katanya, Ya Bapaku, jikalau bulih kiranya, biarlah chawan minuman itu dinyahkan deripadaku: tutapi dalam pada itupun bukannya sapurti kahandakku, mulainkan sapurti kahandakmu.

40Maka kumbalilah iya kapada murid muridnya, maka didapatinya marika itu tidor, lalu katanya kapada Petros, Bagimana, tiadakah bulih kamu burjaga surtaku sa'jam sahja?

41Burjagalah dungan burminta doa, supaya jangan kamu kuna purchobaan: maka sunggoh pun roh itu burkahandak yang dumkian, tutapi daging itu lumahlah adanya.

42Maka purgilah iya pula pada kadua kalinya, muminta doa, katanya, Ya Bapaku, jikalau kiranya chawan minuman itu tiada bulihnya deripadaku, mulainkan handak kuminum juga akan dia itu, kahandakmu jadilah.

43Maka iyapun kumbalilah lalu didapatinya akan marika itu tidor pula: kurna turlalu sangat brat matanya.

44Maka ditinggalkannyalah marika itu, lalu purgilah iya muminta doa pada katiga kalinya, mungatakan purkataan itu juga.

45Sutlah itu kumbalilah iya kapada murid muridnya, lalu burkata padanya, Tidorlah juga skarang, sunangkanlah dirimu: sasunggohnya kutika tulah sampie, bahwa Anak manusia itu akan disurahkan katangan orang burdosa.

46Bangunlah kamu, mari kita purgi: tengoklah, orang yang handak munyurahkan aku itu tulah datang,

47Maka antara iya burkata kata itu lagi, bahwasanya Juda, sa'orang deripada yang kaduablas orang itu, pun datanglah dungan mumbawa banyak rayat bursama sama surta dungan pudang pudang, dan kayu kayu, iya itu disuroh imam busar busar, dan orang ulih tua tua kaum itu.

48Adapun orang yang munyurahkan dia itu tulah mumbri suatu isharat pada marika itu, katanya, Barang siapa yang kuchium, iya itulah dia: tangkaplah ulihmu.

49Maka dungan sa'kutika itu juga datanglah Juda kapada Isa, katanya, Slamatlah Guru; maka dichiumnya akan dia.

50Tutapi jawab Isa padanya, Sahabat, apa mulanya angkau datang ini? Sutlah itu datanglah marika itu mumbuboh tangannya kaatas Isa, lalu ditangkapnya.

51Maka sasunggohnya ada sa'orang deripada marika itu yang bursama sama dungan Isa, mungulurkan tangannya, surta dihunasnya pudangnya, lalu dichinchangnya hamba imam busar itu, putuslah tlinganya.

52Maka burkatalah Isa padanya, Sarongkanlah pudangmu itu kumbali, kurna barang sa'orang yang mumakie pudang itu, iya akan dibinasakan ulih pudang juga.

53Untah pada sangkamu tiadakah bulih aku muminta pada Bapaku skarang ini, bahwasanya iya akan mumbri aku lebih deripada duablas pasukan maliekat?

54Tutapi bagimanakah grangan kitab itu bulih digunapkan, bahwasanya dapat tiada dumkianlah jadinya?

55Maka pada masa itu burkatalah Isa pada sagala rayat itu, Kamu ini kluar sa'olah olah handak munangkap orang punyamunkah dungan mumbawa pudang dan kayu handak munangkap aku? maka pada tiap tiap hari aku duduk bursama sama dungan kamu mungajar dalam kaabah, maka tiada kamu munangkap aku.

56Tutapi skaliannya ini tulah jadi, supaya gunaplah surat sagala nabi tutkala itu. Maka ditinggalkanlah ulih sagala murid muridnya akan Isa, lalu larilah marika itu.

57Adapun orang orang yang munangkap Isa itu, dibawanyalah akan dia kapada Kaifas imam busar itu, ditumpat purhimpunan khatib khatib dan orang tua tua itu.

58Akan tutapi Petros mungikotlah akan dia deri jau sampie kapada balerong imam yang busar itu, sutlah sudah iya masok, maka dudoklah iya bursama sama dungan hamba imam, subab handak mulihat kasudahannya.

59Maka imam imam yang busar, dan orang tua tua, surta sagala orang bichara pun, munchari saksi dusta handak munyalahkan Isa, supaya dibunohnya akan dia;

60Tiada juga didapatinya sa'orang pun: bahkan, maka sungguh pun banyak saksi yang dusta tulah datang, tutapi tiada juga turpakie.

61Kumdian deripada itu datang pula dua orang saksi dusta, katanya, Iya ini tulah burkata, iya bulih mumuchahkan kaabah Allah, dan bulih pulah mumbangunkan dia dalam tiga hari.

62Maka bangunlah imam yang busar, lalu burkata pada Isa, Suatu pun tiadakah angkau jawab? apakah dia itu yang ditudoh ulih saksi ini atasmu?

63Tutapi Isa mundiamkan dirinya. Maka sahut imam yang busar itu surta burkata, Bahwasanya aku mulutakkan kaatasmu sumpah dumi Allah yang hidop, supaya angkau mungatakan pada kami kalau kalau angkaukah Almasih Anak Allah itu.

64Maka kata Isa padanya, Sapurti katamu itu: Tutapi aku burkata padamu, Bahwa kumdian deri pada ini kulak kamu akan mulihat Anak manusia itu dudok disublah kanan Allah yang maha kuasa, datang dungan dudok diatas awan deri langit.

65Maka tutkala itu imam yang busar itu pun munguyakkan pukieannya sundiri, katanya, Bahwasanya iya ini mumbuat fitnah akan Allah; apa guna saksi lagi? bahwa sasunggohnya skarang kamu sudah munungar fitnahnya itu.

66Bagimanakah fikiran kamu? Maka disahut ulih marika itu katanya, Adapun hukumannya ini patutlah dibunoh.

67Tutkala itu maka diludahilah ulih marika itu muka Isa, surta ditumboknya akan dia; dan ada yang munampar dia,

68Katanya, Nabuatkanlah pada kami, hie Almasih, Siapakah yang mumukol angkau?

69Subarmula deri hal Petros itu adalah iya dudok diluar balerong: maka datanglah sa'orang prumpuan muda kapadanya, katanya, Angkau ini pun bursama sama juga dungan Isa orang Galilia itu.

70Maka bursangkallah iya dihadapan sagala orang itu, katanya, Apakah angkau kata itu tiada aku kutaui.

71Maka tutkala itu kluarlah iya kasurambi balie, maka dilihat pula ulih sa'orang prumpuan yang lain akan dia, katanya kapada orang yang ada disana, Iya ini pun bursama sama juga dungan Isa orang Nazareth itu.

72Maka iya bursangkal pula dungan sumpah, katanya, Tiada aku mungunal orang itu.

73Maka skutika lagi orang yang burdiri disana burkata pada Petros, Sunggohlah angkau ini sa'orang deri pada marika itu; kurna deri pada bahasamu angkau kukunalan.

74Hata maka tutkala itu bahrulah iya mungutuki dirinya surta bursumpah, katanya, Tiada aku munganal orang itu.

75Maka sa'buntar itu juga ayam pun burkokoklah. Maka turkunanglah Petros akan purkataan Isa, yang tulah dikatakannya padanya, Bahwa sa'bulom ayam burkokok, tiga kali angkau akan munyungkali aku. Maka kluarlah iya surta munangis dungan tursudeh sudeh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran