Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Maka {Kel 12:15; Mat 26:2; Mar 14:1} hari besar roti jang tidak beragi, jang bernama Paska, soedah deket.

2{Maz 2:2; Yoh 11:47; Kis 4:27} Maka segala kapala imam dan katib-katib itoe mentjari djalan bagimana bolih memboenoh sama Toehan; karna dia-orang takoet sama itoe orang banjak.

3{Mat 26:14; Mar 14:10; Yoh 13:27} Maka setan masok dalem Joedas, jang bernama Iskariot, maka dia satoe dari itoe doewa-blas moerid.

4Lantas dia pergi berbitjara sama segala kapala imam dan segala penghoeloe, bagimana bolih dia menjerahken Toehan sama dia-orang.

5Maka dia-orang djadi soeka-hati serta berdjandji maoe kasih oewang sama dia.

6Maka dia tarima itoe lantas dia tjari waktoe jang baik boewat menjerahken Toehan sama dia-orang dengan tidak djadi roesoeh.

7{Mat 26:17; Mar 14:12,13} Maka dateng itoe hari, kapan tidak terpake ragi, ija-itoe hari kapan itoe paska patoet disembelih.

8Maka disoeroehken Toehan Petroes dan Johannes, katanja: Pergilah sediaken paska bagi kita, sopaja bolih kita makan dia.

9Maka kata dia-orang sama Toehan: Dimana Toehan maoe kita-orang sediaken dia?

10Maka kata Toehan sama dia-orang: Lihat, kaloe kamoe masoek dalem negari disana nanti kamoe bertemoe sama sa-orang, jang membawa satoe boejoeng ajer, ikoetlah sama dia sampe di roemah, tempat dia masoek.

11Dan katakenlah sama orang jang poenja itoe roemah: kata Goeroe kapadamoe: Dimana tempat, jang bolih akoe makan paska bersama-sama dengan segala moeridkoe?

12Maka dia nanti toendjoek sama kamoe satoe kamar-loteng jang besar dan terhias, disanalah sediaken.

13Maka dia-orang pergi dan dapet itoe saperti soedah dikataken Toehan sama dia, lantas dia-orang sediaken itoe paska.

14{Mat 26:20; Mar 16:17} Maka kapan soedah sampe waktoenja, Toehan doedoek makan serta itoe doewa-blas moerid bersama-sama.

15Maka kata Toehan sama dia-orang: Akoe kepingin sakali makan ini paska bersama-sama dengan kamoe, sabelomnja akoe disangsaraken,

16Karna akoe berkata sama kamoe, tidak lagi akoe nanti makan dari itoe, sampe ija-itoe soedah digenepi dalem karadjaan Allah.

17Maka di-ambil Toehan satoe piala, habis mengoetjap soekoer, katanja: Ambillah ini, bagi-bagi di-antara kamoe.

18Karna akoe berkata sama kamoe bahoewa tidak akoe nanti minoem dari boewah pohon anggoer sampe karadjaan Allah soedah dateng.

19Maka di-ambil Toehan itoe roti, habis mengoetjap soekoer, Toehan petjah-petjahken, serta kasih dia sama dia-orang, katanja: Inilah badankoe, jang dikasih karna kamoe; boewatlah ini akan satoe peringetan sama akoe.

20Bagitoe djoega itoe piala, habis makan, katanja: piala inilah perdjandjian baroe dalem darahkoe, jang ditoempahken karna kamoe.

21{Mat 26:23; Mar 14:18; Yoh 13:21} Tetapi lihat, tangan orang jang menjerahken akoe, ada dengan akoe dimedja.

22Maka Anak-manoesia pergi djoega, {Maz 41:10; Yoh 13:18; Kis 1:16} sebagimana soedah ditantoeken, tetapi tjilaka itoe orang, jang menjerahken dia!

23Lantas dia-orang moelai bertanja-tanja satoe sama lain, jang mana dari dia-orang nanti boewat itoe.

24Dan lagi bangkitlah satoe perbantahan di-antaranja, jang mana dari dia-orang terbesar.

25Maka kata Toehan kapadanja: {Mat 20:25; Mar 10:42} Adapon radja-radja segala bangsa, ija-itoe memarintahken dia-orang; dan orang jang ampoenja koewasa atas dia-orang, dinamai orang dermawan.

26{1Pe 5:3} Tetapi kamoe djangan bagitoe, {Luk 9:48} melainken jang terbesar di-antaramoe, bijar dia saperti jang terketjil, maka orang jang kapala, bijar saperti orang jang melajani.

27Karna jang mana lebih besar, orang jang doedoek makan, atawa orang jang melajani? Boekan jang doedoek makan? {Mat 20:28; Yoh 13:14; Fil 2:7} Tetapi adalah akoe di-antara kamoe saperti sa-orang jang melajani.

28Kamoe ini, jang salamanja bersama-sama dengan akoe, kapan akoe kena pertjobaan,

29{Luk 12:32} Akoe tantoeken sama kamoe itoe karadjaan, sebagimana Bapakoe soedah tantoeken sama akoe.

30Sopaja kamoe makan dan minoem dimedjakoe dalem karadjaankoe, dan {Mat 19:28; Wah 3:21} doedoek di-atas krosi karadjaan, menghoekoemken kadoewa-blas bangsa Israil.

31{1Pe 5:8} Maka kata Toehan: Hei Simon, Simon! lihat, setan kepingin mendapet kamoe, sopaja bolih ditampisnja kamoe saperti bras;

32Tetapi akoe soedah meminta-doa akan dikau, sopaja pertjajamoe djangan hilang, maka kapan angkau soedah bertobat, koewatkenlah segala soedaramoe.

33Maka kata Petroes padanja: Ja Toehan! saja sadia akan pergi bersama-sama dengan Toehan, baik dalem pandjara, baik kapada mati.

34{Mat 24:34; Mar 14:30; Yoh 13:38} Tetapi kata Toehan: Hei Petroes! akoe berkata padamoe, pada ini hari djoega ajam nanti tidak kaloeroek, sabelom tiga kali angkau soedah moengkir kenal sama akoe.

35Maka kata Toehan sama dia-orang: {Luk 9:3; Mat 10:9; Mar 6:8} Kapan akoe soeroehken kamoe dengan tidak bawa radjoet dan kasoet, apa kamoe kakoerangan apa-apa? Maka kata dia-orang: Tidak satoe apa.

36Lantas kata Toehan sama dia-orang: Tetapi sakarang orang jang ada radjoet, bijar dia ambil, bagitoe djoega kantongnja; maka orang jang tidak ampoenja pedang, bijar dia djoewal badjoenja, dan membeli satoe.

37{Yes 53:12; Mar 15:28} Karna akoe berkata sama kamoe, bahoewa tra-bolih tidak ini jang ada tertoelis, nanti digenepi dalem akoe: "Maka dia soedah dibilang dengan orang doerhaka;" karna segala perkara jang terseboet dari halkoe itoe ada dateng kasoedahannja.

38Maka kata dia-orang: Toehan! ini ada doewa pedang. Maka kata Toehan sama dia-orang: Soedahlah!

39{Mat 26:36; Mar 14:32; Yoh 8:1; 18:1} Maka Toehan kloewar, lantas pergi digoenoeng Zeiton saperti adatnja, maka moerid-moeridnja djoega ikoet sama Toehan.

40Kapan sampe ditampat itoe, kata Toehan sama dia-orang: Pintalah doa sopaja djangan kamoe kena pertjobaan.

41{Mat 26:39; Mar 14:35} Maka ditjereken Toehan dirinja dari dia-orang kira-kira salimparan batoe djaoenja; lantas soedjoed serta meminta-doa,

42Katanja: Ja Bapa! kaloe bolih Bapa melaloeken ini piala dari akoe! tetapi djangan akoe poenja maoe, {Yoh 6:38} melainken Bapa poenja maoe bijar djadi.

43Maka sama Toehan kalihatan satoe malaikat dari langit, jang mengoewatken sama Toehan.

44{Yoh 12:27; Ibr 5:7} Maka dalem sangsara jang besar itoe mangkin radjin Toehan meminta doa. Maka kringetnja djadi saperti titik-titik darah, jang djatoh diboemi.

45Maka habis bangoen dari meminta-doa Toehan dateng mendapetken moerid-moeridnja, maka Toehan dapet sama dia-orang tertidoer dari sebab soesah hatinja.

46Maka kata Toehan sama dia-orang: Kenapa kamoe tidoer? bangoen, pintalah doa, sopaja djangan kamoe kena pertjobaan.

47{Mat 26:47; Mar 14:43; Yoh 18:3} Maka semantara Toehan masih berkata, lihat, dateng satoe pakoempoelan orang, dan dari doewa-blas moeridnja satoe, jang bernama Joedas, berdjalan dihadepan dia-orang, maka dia dateng deket, maoe tjioem sama Jesoes.

48Tetapi kata Jesoes sama dia: Hei Joedas! apa angkau menjerahken Anak-manoesia dengan tjioem?

49Maka orang jang ada berkoeliling Toehan, kapan melihat itoe perkara jang maoe djadi, kata dia-orang padanja: Toehan! apa kita-orang poekoel sama pedang?

50{Mat 26:51; Mar 14:47} Maka satoe dari antara dia-orang poekoel sama hamba imam-besar, poetoes koepingnja jang kanan.

51Maka Jesoes menjaoet sama dia, katanja: Bijar dia-orang sampe bagini; lantas Toehan merabah koepingnja, serta menjemboehken dia.

52{Mat 26:55; Mar 14:48} Habis bagitoe kata Jesoes sama segala kapala imam, dan segala panghoeloe kabah, dan segala pinitoewa, jang dateng kapadanja: Kamoe soedah kloewar saperti maoe melawan orang begal sama pedang dan kajoe.

53Kapan lagi sahari-hari akoe dengan kamoe dalem kabah, tidak kamoe menaikken tangan melawan akoe; tetapi inilah waktoemoe dan koewasa kaglapan.

54{Mat 26:57; Mar 14:53; Yoh 18:12,24} Maka dia-orang tangkap sama Toehan, serta dia-orang tarik dan bawa sama Toehan dalem roemah imam-besar. Maka Petroes ikoet dari djaoe.

55{Mat 26:69; Mar 14:54,66; Yoh 18:16,25} Maka kapan dia-orang soedah pasang api ditengah pelataran, lantas dia-orang doedoek bersama-sama, dan Petroes doedoek di-antara dia-orang.

56Maka satoe hamba perampoewan dapet lihat sama dia doedoek deket api, lantas memandeng sama dia, katanja: Ini orang djoega ada bersama-sama dengan dia.

57Tetapi dia moengkir, katanja: Hei perampoewan! akoe tidak kenal sama dia.

58Habis sabentar lagi ada orang lain dapet lihat sama dia, katanja: Angkau djoega beserta dengan dia. Tetapi kata Petroes: Hei orang! akoe boekan.

59Maka kira-kira habis lagi satoe djam sa-orang lain berkata dengan tantoenja, katanja: Soenggoeh ija-ini djoega ada bersama-sama dengan dia, karna dia djoega sa-orang Galilea.

60Tetapi kata Petroes: Hei orang! akoe tidak taoe angkau kataken apa. Maka sabentar itoe djoega, semantara lagi dia berkata-kata, itoe ajam kaloeroek.

61Maka Toehan balik blakang dirinja serta memandeng sama Petroes. Lantas Petroes moelai inget sama perkataan Toehan, bagimana soedah dikataken Toehan sama dia: {Mat 26:34,75; Mar 14:72; Yoh 13:38; 18:27} Sabelomnja ajam kaloeroek, angkau nanti moengkir kenal sama akoe tiga kali.

62Maka Petroes kaloewar, lantas dia menangis kras.

63{Mat 26:67; Mar 14:65} Maka orang jang menoenggoei Jesoes itoe mengolok-olok, {Ayu 16:10; Yes 1:6; Yoh 19:3} dan poekoel sama Toehan.

64Habis moeka Toehan ditoedoengi dia-orang tampar sama moekanja, serta bertanja sama Toehan, katanja: Noeboeatken, siapa jang soedah menampar angkau.

65Dan lagi dia-orang mengataken banjak perkara lain dengan menghoedjat sama Toehan.

66{Maz 2:2; Mat 27:1; Mar 15:1; Yoh 18:28} Maka kapan soedah djadi sijang segala toewa-toewa kaoem, dan segala kapala imam, dan katib-katib berkoempoel, lantas membawa sama Toehan dalem madjelisnja.

67Katanja: Apa angkau ini Kristoes? kataken itoe sama kita-orang. Maka kata Toehan sama dia-orang: Kaloe akoe kataken sama kamoe, masaken kamoe pertjaja;

68Dan kaloe akoe bertanja sama kamoe, masaken kamoe menjaoet sama akoe, atawa melepasken akoe.

69{Dan 7:9; Mat 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; Mar 14:62; Kis 1:11; 1Te 1:10; Wah 1:7} Tetapi moelai dari sakarang ini Anak-manoesia nanti doedoek disablah kanan koewasa Allah.

70Lantas kata dia-orang samowa: Kaloe bagitoe angkau apa Anak-Allah? Maka kata Toehan sama dia-orang: soedah kamoe kataken, ija akoelah dia!

71Maka kata dia-orang: Kerdja apa kita-orang pake lagi saksi? karna kita-orang sendiri soedah dengar itoe dari moeloetnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran