Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Maka pada {Ams 8:22; 1Yo 1:1} moelanja Kalam itoe ada, maka Kalam itoe beserta {1Yo 1:2} dengan Allah, dan Kalam itoelah Allah.

2{Yoh 17:5} Ija-itoe pada moelanja beserta dengan Allah.

3{Kej 1:3; Maz 33:6; Efe 3:9; Kol 1:16; Ibr 1:2} Maka segala perkara soedah dia djadiken; maka tidak djadi satoe perkara kadjadian, kaloe tidak dengan Dia.

4{Yoh 5:26; 1Yo 5:11} Maka dalemnja ada hidoep, dan {Yoh 8:12; 9:5; 12:46} hidoep itoelah Trang manoesia adanja.

5{Yoh 3:19} Maka itoe Trang bertjahja dalem glap; tetapi itoe glap tidak menerima sama dia.

6{Yoh 1:38; Mal 3:1; Mat 3:1; Mar 1:2,4; Luk 3:3; 7:27} Maka ada sa-orang jang di-oetoes Allah, dan jang bernama Johannes.

7Ini dateng saperti satoe saksi, boewat bersaksi dari itoe Trang, sopaja segala manoesia bolih pertjaja dari sebab dia.

8Boekan dia sendiri itoe Trang, melainken dia disoeroeh sopaja mendjadi saksi dari itoe Trang.

9{Yoh 8:12; 9:5; 12:46} Maka Trang jang betoel, jang menerangken segala manoesia, ija-itoe dateng dalem doenia.

10Maka dia ada dalem doenia djoega, {Ibr 1:2; 11:3} maka itoe doenia dia djadiken, tetapi doenia tidak kenal sama dia.

11Dia soedah dateng sama jang dia poenja, tetapi jang dia poenja tidak menerima sama dia.

12{Yes 56:5; Rom 8:15; Gal 3:26; 2Pe 1:4; 1Yo 3:1} Tetapi sabrapa banjak orang jang soedah menerima sama dia, dia kasih koewasa sama dia-orang akan mendjadi anak Allah, ija-itoe jang pertjaja sama namanja.

13Ija-itoe jang diperanakken boekan dari darah, atawa dari maoenja hawa napsoe, atawa dari maoenja orang laki, melainken dari Allah adanja.

14{Yes 7:14; Mat 1:16; Luk 1:31; 2:17} Maka itoe Kalam soedah djadi manoesia, serta tinggal di-antara kita-orang, {Mat 17:2; 2Pe 1:17} (maka kita soedah melihat kamoeliaannja, ija-itoe saperti kamoeliaan Anak jang toenggal dari Bapa itoe), {Kol 1:19; 2:9} penoh dengan kasihan dan kabeneran.

15{Yoh 1:26,30; Mat 3:11; Mar 1:7; Luk 3:16} Johannes bersaksi akan dia dan berseroe-seroe, katanja: Itoe dia, jang soedah akoe kataken dari halnja: Jang dateng diblakang akoe, dia mendoeloei akoe, karna dia soedah ada sabelomnja akoe.

16Maka dari {Kol 2:10} kapenohannja kita-orang samowa soedah mendapet kasihan ditambahi kasihan.

17{Kel 20:1} Karna itoe toret soedah dikasih nabi Moesa, tetapi kasihan dan kabeneran soedah didjadiken dari Jesoes Kristoes.

18{Yoh 6:46; Kel 33:20; Ula 4:12; 1Ti 6:16; 1Yo 4:12} Belom taoe satoe orang melihat sama Allah; bahoewa Anak jang toenggal, {Mat 11:27} jang ada dipangkoe Bapa, ija-itoe jang soedah menjataken Dia.

19Maka inilah {Yoh 5:33} kasaksian Johannes, kapan orang Jahoedi soeroehken bebrapa imam dan orang Lewi dari Jeroezalem, sopaja bertanja sama dia: Angkau siapatah?

20Maka {Yoh 3:28; Kis 13:25} dia mengakoe dan tidak moengkir; di-akoenja: Akoe ini boekan Kristoes.

21Maka dia-orang bertanja sama dia: Siapatah angkau? Apa angkau nabi Elias! Maka dia berkata: Akoe boekan. Angkau apa {Ula 18:18} itoe nabi? Maka dia menjaoet: Boekan.

22Lantas dia-orang berkata sama dia: Siapatah angkau? sopaja bolih kita-orang menjaoet sama orang, jang menjoeroehken kita-orang ini; apatah katamoe dari perkaramoe sendiri?

23Maka dia berkata: {Yes 40:3; Mat 3:3; Mar 1:3; Luk 3:4} Akoe ini "soewara orang jang berseroe dihoetan: Rataken djalan Toehan!" saperti soedah dikataken nabi Jesaja.

24Maka itoe orang jang disoeroehken, ija-itoe dari antara orang parisi.

25Maka dia-orang bertanja dan berkata sama dia: Kaloe angkau boekan Kristoes, atawa boekan Elias, atawa boekan {Ula 18:18} itoe nabi, kenapatah angkau memandiken orang?

26Lantas Johannes menjaoet sama dia-orang, katanja: {Mat 3:11; Mar 1:7; Luk 3:16; Kis 1:5; 11:16; 19:4} Akoe ini memandiken sama ajer, tetapi di-antaramoe ada satoe, jang tidak kamoe kenal sama dia,

27Itoe dia, jang dateng diblakang akoe, jang mendoeloei akoe, dan akoe tidak patoet memboeka tali taroempahnja.

28Segala perkara ini soedah djadi di Beth-abara, disabrang Jarden, ditempat Johannes memandiken orang.

29Maka pada esok harinja Johannes melihat Jesoes dateng sama dia, maka kata Johannes: {Yoh 1:36; Yes 53:5,7} Lihat, Anak-Domba Allah, jang mengangkoet dosa doenia itoe.

30Itoelah dia, jang soedah akoe kataken: Diblakang akoe dateng sa-orang, jang mendoeloei akoe, karna dia soedah ada sabelomnja akoe.

31Maka akoe tidak kenal sama dia; tetapi sopaja dia dinjataken sama orang Israil, dari itoe akoe dateng memandiken sama ajer.

32{Mat 3:16; Mar 1:10; Luk 3:22} Maka Johannes bersaksi, katanja: Akoe soedah melihat itoe Roh toeroen dari langit, saperti roepa satoe boeroeng dara, tinggal di-atasnja.

33Maka akoe tidak kenal sama dia; tetapi jang soedah menjoeroehken akoe akan memandiken sama ajer, Dia soedah berkata sama akoe: Adapon orang jang angkau lihat itoe Roh toeroen dan tinggal di-atasnja, {Mat 3:11} ija-itoe jang memandiken dengan Roh Soetji.

34Maka akoe soedah melihat itoe, serta bersaksi bahoewa dia inilah Anak-Allah.

35Maka pada esok-harinja Johannes beserta dengan doewa dari moeridnja berdiri lagi disana.

36Serta dia melihat Jesoes berdjalan, lantas katanja: {Yoh 1:29; Kel 12:3; Yes 53:7; Kis 8:32} Lihatlah Anak-Domba Allah!

37Maka itoe doewa moerid mendengar perkataannja, lantas dia-orang ikoet sama Jesoes.

38Maka Jesoes balik blakang dirinja, serta melihat dia-orang ikoet, Toehan berkata sama dia: (39) Kamoe tjari apa? Maka dia-orang menjaoet: Rabbi! (artinja kaloe tersalin: Goeroe), angkau tinggal dimana?

39(40) Toehan berkata sama dia-orang: Marilah, lihat. Dia-orang dateng dan lihat dimana Toehan beroemah, maka dia-orang tinggal bersama-sama Toehan pada itoe hari. Koetika itoe kira-kira poekoel sapoeloeh.

40(41) Maka Andreas, soedara Simon Petroes, ija-itoe satoe dari doewa orang jang dengar itoe dari Johannes, lantas ikoet sama Toehan.

41(42) Maka ini dapet lebih doeloe sama Simon, soedaranja, dan berkata sama dia: Kita-orang soedah mendapet al-Mesih, artinja kaloe tersalin, Kristoes.

42(43) Maka Andreas menghantarken dia sama Jesoes. Maka kapan Jesoes melihat sama dia, lantas katanja: Angkau ini Simon, anak Joenas, angkau nanti {Mat 16:18} dinamai Kefas, ija-itoe kaloe tersalin Petroes.

43(44) Maka pada esok harinja Jesoes maoe pergi di Galilea, lantas bertemoe sama Pilippoes, serta berkata sama dia: Ikoetlah sama akoe.

44(45) {Yoh 12:21} Maka itoe Pilippoes dari Bethsaida, ija-itoe sanegari sama Andreas dan Petroes.

45(46) Maka Pilippoes bertemoe sama {Yoh 21:2} Nathanael dan berkata sama dia: Kita-orang soedah mendapet itoe orang, jang dari halnja soedah disoeratken nabi {Kej 2:15; 22:18; 26:4; 49:10; Ula 18:18; 2Sa 7:12; Yes 4:2; 7:14; 9:5; 40:10,11; 53:1; Yer 23:5; 33:14; Yeh 34:23; Dan 9:24; Zak 6:12; 9:9} Moesa dalem toret, dan segala nabi-nabi djoega, ija-itoe Jesoes anak Joesoep dari Nazareth.

46(47) Maka kata Nathanael sama dia: Dari Nazareth bolih kloewar apa-apa jang baik? Lantas kata Pilippoes sama dia: Marilah lihat.

47(48) Jesoes melihat Nathanael dateng sama dia, lantas berkata dari dia: Lihat, soenggoeh ini sa-orang Israil, jang tidak tipoe-daja padanja.

48(49) Nathanael menjaoet dan berkata sama Toehan: Dari mana Toehan kenal sama saja? Jesoes menjaoet dan berkata sama dia: Sabelomnja Pilippoes panggil sama dikau, koetika angkau dibawah itoe pohon ara, akoe melihat angkau.

49(50) Nathanael menjaoet dan berkata sama Toehan: Ja Rabbi! angkau Anak-Allah, angkau Radja orang Israil.

50(51) Jesoes menjaoet dan berkata sama dia: Angkau pertjaja, sebab akoe berkata, akoe soedah melihat angkau dibawah itoe pohon ara; angkau nanti melihat perkara-perkara jang terlebih besar dari ini.

51(52) Dan lagi Jesoes berkata sama dia: Soenggoeh-soenggoeh akoe berkata padamoe: {Kej 28:12} moelai dari sakarang ini kamoe nanti melihat langit teboeka, dan malaikat Allah naik toeroen kapada Anak-manoesia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel