Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 3 >> 

1Maka inilah soeatoe perkataan jang benar: Kalau barang sa'orang mengahendaki djawatan toewa-toewa, dikahendakinja soeatoe pekerdjaan jang amat baik.

2Adapon akan sa'orang toewa-toewa, patoetlah tidak berkatjelaan dan ija laki hanja sa'orang bini sadja, lagi radjin dan bertarak dan beradab dan jang soeka memberi toempangan dan jang tahoe mengadjar orang,

3Dan jang boekan orang pemabok dan boekan orang perkalahian dan jang tidak geloedjoeh akan laba jang kedji, melainkan lemboet hatinja, lagi tidak soeka berbantah-bantah dan jang tidak kikir.

4Dan hendaklah orang, jang memerentahkan roemah-tangganja sendiri baik-baik dan jang memeliharakan anak-anaknja dalam karendahan hati serta dengan sopan-santoen;

5(Karena kalau barang sa'orang tatahoe memerentahkan roemah-tangganja sendiri, mana bolih ija memeliharakan sidang Allah?

6Djangan orang beharoe masoek agama, soepaja djangan ija mendjadi sombong laloe kena sama pehoekoeman dengan ibelis.

7Lagipon hendaklah padanja nama jang baik di-antara orang kaloewaran, soepaja djangan djatoh ija dalam katjelaan dan dalam djerat ibelis.

8Demikian pon hendaklah orang diakonos itoe beradab; djangan orang lidah bertjabang dan djangan orang jang sangat peminoem ajar-anggoer dan djangan orang geloedjoeh akan laba jang kedji.

9Hendaklah ditarohnja akan rahasia pertjaja dalam angan-angan hati jang soetji.

10Dan hendaklah mareka-itoe di-oedji dehoeloe, kemoedian beharoe bolih masoek dalam djawatan itoe, kalau tiada sasoeatoe katjelaan padanja.

11Demikian lagi hendaklah isterinja pon beradab; djangan orang pengoempat, melainkan radjin dan satiawan dalam segala perkara.

12Maka hendaklah orang diakonos itoe beristerikan hanja sa'orang djoea, dan memeliharakan anak-boewahnja dan roemah-tangganja baik-baik.

13Karena orang jang berchidmat dengan sapertinja itoe berolih kapoedjian besar dan banjak berani dalam pertjaja jang dalam Almasih Isa.

14Bahwa segala perkara ini koeseboetkan dalam soerat kirimankoe kapadamoe serta dengan harap bolih akoe mendapatkan dikau dengan sigeranja;

15Tetapi djikalau kiranja akoe terlambat, koeseboetkan ini, soepaja diketahoei olihmoe, bagaimana patoet kalakoean orang dalam roemah Allah, ija-itoe dalam sidang Allah jang hidoep, ija-itoe tiang dan alas kabenaran.

16Maka tiada sjak lagi, besarlah rahasia ibadat itoe: Bahwa Allah dinjatakan dalam daging, dibenarkan dalam Roh, kalihatan kapada segala malaikat, dichabarkan di-antara segala orang kapir, dipertjaja dalam doenia, dan di-angkat kapada kamoeliaan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel