Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

1BAHWA soerat ini daripada Pa'oel, sa'orang rasoel Isa Almasih dengan kahendak Allah bagai perdjandjian kahidoepan jang dalam Almasih Isa,

2Datang apalah kiranja kapada Timotioes, anakkoe jang kekasih, maka hendaklah kiranja karoenia dan rahmat dan salam atas engkau daripada Allah, ija-itoe apa, dan daripada Almasih Isa, Toehan kita.

3Bahwa mengoetjap sjoekoerlah akoe kapada Allah, jang akoe berboewat bakti kapadanja daripada nenek-mojangkoe dengan angan-angan hati jang soetji, maka ingatlah djoega akoe akan dikau dengan tidak berkapoetoesan dalam segala doakoe. Baik siang, baik malam,

4Serta dengan amat rindoe hendak berdjoempa dengan dikau, sebab terkenangkan ajar-matamoe, soepaja bolih akoe penoehi dengan kasoekaan,

5Apabila akoe ingat akan pertjaja dengan tiada poera-poera, jang didalam engkau dan moela-moela ija-itoe dalam nenek-moe perempoewan Lowis dan dalam iboemoe Eunike pon, maka telah tentoe padakoe Ijalah ija-itoe dalam engkau djoega.

6Maka sebab itoe akoe mengingatkan kau, hendaklah engkau membangoenkan anoegeraha Allah jang dalammoe itoe olih penoempangan tangankoe padamoe.

7Karena dikaroeniakan Allah kapada kita boekan roh katakoetan, melainkan roh koewasa dan kasih dan kabidjaksanaan.

8Sebab itoe djanganlah kiranja engkau maloe akan kasaksian Toehan kita, ataw akan dakoe, sa'orang jang terpendjara karena sebab Toehan, melainkan hendaklah engkau menanggoeng sangsara sertanja, karena sebab indjil, sakedar koewasa Allah.

9Jang menjalamatkan dan memanggil kita dengan panggilan jang soetji, ija-itoe boekan dari sebab perboewatan kita, melainkan sebab kahendaknja dan karoenianja sendiri, jang di-anoegerahakannja kapada kita dalam Almasih Isa, ija-itoe dehoeloe daripada awal zaman.

10Tetapi pada sakarang ini dinjatakan olih kadatangan, Isa Almasih, Djoeroe-salamat kita, jang telah meniadakan maut, dan olih indjil dinjatakannja hidoep dan peri jang tiada kabinasaan.

11Maka bagai jang demikian akoe didjadikan sa'orang pewarta dan rasoel dan goeroe orang kapir.

12Maka sebab itoelah akoepon merasai segala perkara ini, tetapi tamaloe akoe akandia, karena tahoelah akoe pada siapa akoe pertjaja dan telah tentoe kapadakoe, bahwa berkoewasalah Ija menjimpan petarohankoe, jang koeserahkan kapadanja, sampai kapada hari itoe.

13Peganglah akan toeladan perkataan sah, jang kaudengar daripadakoe, serta dengan pertjaja dan kasih, jang dalam Almasih Isa.

14Peliharakanlah petarohan jang baik, jang di-amanatkan kapadamoe olih Rohoe'lkoedoes, jang diam dalam kita.

15Maka tahoelah engkau bahwa segala orang jang diAsia itoe berpaling-haloewanlah daripadakoe, maka di-antaranja adalah Pigelos dan Hermogenis.

16Maka Toehan apalah mengaroeniakan rahmatnja kapada orang isi roemah Onesiporos, karena kerap kali disegarkannja akoe dan tamaloe ija akan rantaikoe ini,

17Melainkan tatkala ija dinegari Roem, ditjeharinja akoe dengan banjak radjin sampai dapat.

18Toehan apalah mengaroeniakan berkat kapadanja, soepaja diperolihnja rahmat daripada Toehan pada hari itoe; maka beberapa poela ija berchidmat kapadakoe dinegari Epesoes engkau pon tahoe baik-baik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel