Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1ALKISAH, maka dinegari Kesaria adalah sa'orang jang bernama Kornelioes, ija-itoe penghoeloe atas orang saratoes, dalam pasoekan, jang bernama Itali.

2Adalah ija beribadat, lagi takoet akan Allah serta dengan sakalian orang isi roemahnja pon, maka banjak ija memberi derma kapada orang dan senantiasa ija meminta-doa kapada Allah.

3Maka adalah kira-kira pada djam poekoel tiga petang dilihatnja dengan njata dalam chajal sa'orang malaikat Allah datang kapadanja, seraja katanja: Hai Kornelioes!

4Demi dipandangnja akandia sangat takoetlah ija, seraja katanja: Apa kahendak toewan? Maka sahoetnja: Bahwa segala doamoe dan dermamoe pon telah naik mendjadi soeatoe peringatan kapada Allah.

5Maka sakarang pon soeroehlah olihmoe akan orang pergi ka Jope memanggil Simon, jang bergelar Peteroes.

6Adalah ija menoempang dalam roemah sa'orang toekang samak koelit, jang bernama Simon, dan roemah orang itoe ditepi laoet; maka ija djoega akan memberi tahoe kapadamoe kelak barang jang patoet kauperboewat.

7Hata satelah soedah oendoer malaikat, jang berkata-kata kapada Kornelioes itoe, dipanggilnja doewa orang hambanja, jang selaloe dalam roemahnja, danlagi sa'orang lasjkar jang beribadat dari antara segala orang, jang senantiasa sertanja.

8Satelah ditjeriterakannja kapada mareka-itoe segala perkara ini, disoeroehkannja ka Jope.

9Maka pada kaesoekan harinja, tengah mareka-itoe berdjalan menghampiri negari, naiklah Peteroes ka-atas soetoeh roemah hendak meminta-doa; maka adalah kira-kira poekoel doewa-belas tengah hari.

10Laloe berasa lapar hendak makan. Maka semantara disadiakan makanan, berobahlah penglihatnja,

11Dilihatnja langit terboeka, laloe toeroen kapadanja soeatoe benda, saperti hamparan besar daripada kain rami roepanja, terpoendjoet pada kaempat poentjanja, ija-itoe dihoeloerkan sampai kaboemi.

12Maka didalamnja adalah daripada segala binatang diboemi jang berkaki empat dan binatang liar dan jang melata dan segala boeroeng jang di-oedara.

13Maka datanglah kapadanja soeatoe boenji soewara mengatakan: Hai Peteroes, bangkitlah engkau, sembelehlah dan makanlah.

14Tetapi sahoet Peteroes: Ja Toehan, sakali-kali djangan, karena tiada pernah hamba makan barang sasoeatoe jang haram ataw nedjis.

15Maka boenji soewara itoe datanglah poela pada kadoewa kalinja, mengatakan: Bahwa barang, jang dihalalkan Allah, djangan kauharamkan.

16Maka demikianlah halnja sampai tiga kali, laloe benda itoepon terangkat poela kembali kalangit.

17Adapon semantara Peteroes pon doedoek memikirkan dalam hatinja apa garangan erti chajal jang dilihatnja ini, sasoenggoehnja orang jang disoeroehkan olih Kornelioes itoe adalah berdiri dipintoe sambil bertanjakan roemah Simon itoe dimana?

18Maka berseroelah mareka-itoe disana dan bertanja: Adakah Simon, jang bergelar Peteroes, menoempang disini?

19Maka semantara Peteroes lagi memikirkan chajal itoe, bersabda Roh kapadanja: Adalah tiga orang mentjehari engkau.

20Bangkitlah, toeroen, berdjalanlah dengan mareka-itoe; djangan engkau sjak, karena Akoe jang menjoeroehkan dia.

21Laloe toeroenlah Peteroes mendapatkan orang jang disoeroehkan olih Kornelioes itoe kapadanja, seraja katanja: Bahwa akoelah dia, jang kamoe tjehari; apa sebab maka kamoe datang kamari ini?

22Laloe sahoet mareka-itoe: Bahwa Kornelioes, penghoeloe atas orang saratoes, ija-itoe sa'orang jang benar dan jang takoet akan Allah, lagi kapoedjian kapada segala orang Jehoedi, telah di-ichtiarkan Allah akandia dengan sa'orang malaikat jang soetji akan mempersilakan toewan karoemahnja, soepaja bolih ija mendengar perkataan salamat daripada toewan.

23Maka didjempoet Peteroes akan mareka-itoe masoek menoempang sertanja, maka pada kaesoekan harinja Peteroes pon berdjalanlah serta mareka-itoe, di-iringkan olih beberapa orang saoedara jang dari negari Jope.

24Hata maka pada kaesoekan harinja sampailah mareka-itoe ka Kesaria; maka Kornelioes pon ada menantikan dia, telah dihimpoenkannja sagenap kaum-koelawarganja dan sahabat handainja jang akrab.

25Serta masoeklah Peteroes datanglah Kornelioes menjamboet dia, laloe menjembah soedjoed pada kakinja.

26Tetapi di-angkat Peteroes akandia, katanja: Bangkitlah engkau, karena akoe inipon sa'orang manoesia djoega.

27Maka semantara ija berkata-kata dengan dia masoeklah ija, didapatinja akan beberapa-berapa orang telah berhimpoen.

28Maka kata Peteroes kapada mareka-itoe: Kamoe tahoe bahwa bagai orang Jehoedi tidak halal berkampoeng dengan orang bangsa lain ataw masoek kadalam roemahnja, tetapi telah ditoendjoek Allah kapadakoe djangan akoe mengatakan barang sa'orang haram ataw nedjis adanja.

29Sebab itoe serta dipanggil datanglah djoega akoe dengan tidak menjegan, maka sakarang akoe bertanja akan kamoe, apakah kahendakmoe maka kamoe memanggil akoe kamari?

30Maka sahoet Kornelioes: Adalah empat hari laloe sehaja berpoewasa sampai kapada waktoe bagini hari, maka kira-kira poekoel tiga petang sehaja meminta-doa didalam roemah sehaja.

31Maka sasoenggoehnja dihadapan sehaja berdirilah sa'orang jang berpakaikan pakaijan gilang-goemilang tjehajanja, katanja: Hai Kornelioes, bahwa doamoe telah diterima dan segala dermamoe pon di-ingat olih Allah.

32Sebab itoe soeroehlah orang kanegari Jope memanggil Simon, jang bergelar Peteroes, adalah ija menoempang dalam roemah Simon, toekang samak koelit, jang ditepi laoet, maka ijapon akan datang kelak berkata-kata dengan kamoe.

33Sebab itoe sabentar itoe djoega sehaja soeroeh orang pergi mendapatkan toewan, maka baik djoega toewan datang; sakarang adalah samoewa kami hadlir disini dihadapan Allah, hendak menengar apa-apa sabda Allah kapada toewan.

34Maka Peteroes pon memboeka moeloetnja, laloe katanja: Bahwa dengan sabenarnja sakarang njatalah kapadakoe tidak di-endahkan Allah roepa orangnja,

35Melainkan bangsa mana pon baik, barang-siapa jang takoet akan Dia dan mengerdjakan barang jang benar ija-itoe pon berkenan kapadanja.

36Maka inilah sabda, jang telah disampaikan Allah kapada bani Isjrail, dichabarkannja salamat olih Isa Almasih, ija-itoe Toehan di-atas sakalian.

37Maka kamoe mengetahoei akan hal perkara, jang telah djadi disaloeroeh tanah Joedea, moelai dari Galilea, ija-itoe kemoedian daripada baptisan, jang di-adjarkan Jahja;

38Bagaimana disiram Allah akan Isa, orang Nazaret itoe dengan Rohoe'lkoedoes dan koewat, maka ijapon berdjalan koeliling sambil berboewat baik dan disemboehkannja segala orang jang digagahi ibelis, karena adalah Allah dengan dia.

39Maka kami inilah saksinja akan segala perkara jang diboewatnja, baik ditanah orang Jehoedi, baik diJeroezalem, maka diboenoeh oranglah akandia dengan menggantoengkan dia pada kajoe.

40Maka kemoedian daripada tiga hari ijapon dibangoenkan poela olih Allah dan diberi Allah ijapon mendjadi njata,

41Boekan kapada segala orang, melainkan kapada segala saksi, jang dipilih Allah terdehoeloe, ija-itoe kapada kami, jang makan-minoem bersama-sama dengan dia kemoedian daripada ija bangkit dari antara segala orang mati.

42Maka disoeroehnja kami mengadjar orang dan bersaksikan, bahwa Isa djoega jang ditentoekan Allah akan mendjadi Hakim segala orang jang hidoep dan jang soedah mati.

43Maka akan perkaranja djoega diberi kasaksian olih segala nabi, bahwa barang-siapa jang pertjaja akandia, dosanja akan di-ampoeni dengan berkat namanja.

44Hata semantara lagi dikatakan Peteroes segala perkataan ini, tiba-tiba toeroenlah Rohoe'lkoedoes kapada segala orang, jang menengarkan sabda itoe.

45Maka tertjengang-tjenganglah segala orang bersoenat jang pertjaja, saberapa banjak jang mengiringkan Peteroes, sebab anoegeraha Rohoe'lkoedoes ditjoerahkan kapada orang kapir pon.

46Karena didengarnja mareka-itoe berkata-kata dengan behasa lain-lain dan dibesarkannja Allah. Maka tatkala itoe sahoet Peteroes.

47Katanja: Dapatkah ditahankan orang akan ajar, soepaja djangan mareka-ini dibaptiskan, jang berolih Rohoe'lkoedoes sama saperti kita djoega?

48Maka disoeroehnja baptiskan mareka-itoe demi nama Toehan, laloe dipintalah olih mareka-itoe akan Peteroes, soepaja tinggal ija beberapa hari lamanja dengan mareka-itoe.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran