Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1SABERMOELA maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa tadapat tidak banjak sjak akan terbit, tetapi wai bagai orang jang mendatangkan dia.

2Djikalau kiranja lehernja dikaloengkan dengan batoe kisaran, laloe ijapon diboewang kadalam laoet, ija-itoe baik bagainja daripada diterbitkannja sjak dalam hati sa'orang ketjil ini.

3Peliharakanlah dirimoe, maka djikalau saoedaramoe bersalah kapadamoe, nasihatkanlah dia; djikalau ija menjesal, ampoenilah dia.

4Maka djikalau kiranja ija bersalah kapadamoe toedjoeh-kali dalam sahari, dan toedjoeh kali dalam sahari pon ija balik poela kapadamoe, katanja: Bahwa menjesallah akoe; hendaklah engkau mengampoeni dia.

5Maka kata segala rasoel itoe kapada Toehan: Tambahilah kiranja pertjaja kami.

6Maka kata Toehan: Djikalau pada kamoe ada pertjaja sabesar saboetir bidji sawi sakalipon, maka katamoe kapada pohon kertau ini: Terbantoenlah engkau; bertoemboehlah dalam laoet, nistjaja ijapon akan menoeroet katamoe kelak.

7Tetapi siapakah di-antara kamoe, djikalau ija menaroh sa'orang hamba jang menanggala ataw menggombala, maka apabila hamba itoe poelang dari bendang, sabentar djoega dikatakannja kapadanja: Marilah engkau, doedoek makan?

8Boekankah ija akan berkata kapadanja demikian: Sadjikanlah barang jang hendak koemakan; ikatlah pinggangmoe, lajanilah akoe sampai soedah akoe makan minoem, kemoedian bolihlah engkau pon makan minoem djoega.

9Adakah ija memberi terima-kasih kapada hamba itoe sebab telah diboewatnja segala jang disoeroeh kapadanja? Pada sangkakoe: Tidak.

10Demikianlah kamoe pon, satelah soedah kamoe boewat segala sasoeatoe jang disoeroeh kapadamoe, katakanlah: Bahwa kami ini hamba jang tidak bergoena, karena kami boewat hanja barang jang wadjib atas kami sadja.

11Maka pada sakali peristewa tengah Isa berdjalan kaJeroezalem, dilaloeinja negari Samaria dan Galilea.

12Serta masoek kadalam saboewah doesoen anoe, bertemoelah dengan dia sapoeloeh orang jang berpenjakit koesta, berdiri djaoeh-djaoeh.

13Maka mareka-itoe pon menjaringkan soewaranja, katanja: Ja Isa, ja goeroe, kasihankanlah kami!

14Satelah dipandangnja akan mareka-itoe, kata Isa: Pergilah; toendjoekkan dirimoe kapada imam. Maka sasoenggoehnja dalam antara berdjalan mareka-itoepon disoetjikan.

15Maka sa'orang daripada mareka-itoe, demi dilihatnja dirinja telah semboeh, baliklah ija kembali sambil memoeliakan Allah dengan njaring soewaranja;

16Laloe soedjoed pada kaki Isa memberi terima-kasih. Maka adalah ija-itoe orang Samaria.

17Maka kata Isa: Boekankah sapoeloeh orang disoetjikan? Dimana jang sambilan itoe?

18Tidakkah didapati akan sa'orang djoea pon, jang datang kembali akan memoeliakan Allah, melainkan orang dagang ini?

19Maka kata Isa kapadanja: Bangkitlah; pergilah engkau; bahwa pertjajamoe telah menjemboehkan dikau.

20Hata satelah ditanja olih orang Parisi akandia bilakah datang karadjaan Allah itoe, sahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Adapon datang karadjaan Allah itoe boekan dengan lahir.

21Lagipon tidak orang akan berkata demikian: Tengoklah disini, ataw tengoklah disana, karena sasoenggoehnja karadjaan Allah itoe ada didalam dirimoe

22Maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa akan datang harinja, apabila kamoe rindoe hendak mendapati soeatoe hari Anak-manoesia, maka tidak kamoe akan mendapati dia.

23Maka akan ada orang jang berkata kapadamoe demikian: Tengoklah, ija disini; ataw tengoklah, ija disana; djangan kamoe pergi dan djangan ikoet akandia

24Karena saperti kilat memantjar daripada soeatoe behagian dibawah langit dan teperling sampai kapada soeatoe behagian jang lain dibawah langit, demikian pon peri hal Anak-manoesia pada harinja.

25Tetapi tadapat tidak ija merasai banjak sangsara dehoeloe dan ijapon akan ditoelak olih bangsa ini.

26Maka sebagaimana telah djadi pada zaman Noeh, demikian pon akan djadi pada zaman Anak-manoesia.

27Bahwa mareka-itoe makan-minoem dan kawin-mawin sampai kapada hari Noeh masoek kadalam bahtera, laloe datanglah ajar-bah membinasakan mareka-itoe sakalian.

28Lagi poela sebagaimana telah djadi pada zaman Loet, mareka-itoe makan-minoem dan berdjoewal-beli dan tanam-menanam dan membangoenkan roemah,

29Tetapi pada hari Loet kaloewar dari Sodom toeroenlah dari langit hoedjan api dan balerang, jang membinasakan mareka-itoe sakalian,

30Demikian djoega akan djadi pada hari Anak-manoesia dinjatakan.

31Pada masa itoe barang-siapa jang di-atas soetoeh dan harta-bendanja didalam roemah, djangan toeroen ija hendak mengambil dia; dan barang-siapa jang dibendang pon djangan poelang kapada barang jang dibelakang.

32Ingatlah kamoe akan bini Loet.

33Barang-siapa jang hendak memeliharakan djiwanja, ijapon akan kahilangan dia; dan barang siapa jang akan kahilangan djiwanja, ijapon akan memeliharakan dia.

34Maka katakoe kapadamoe: Pada malam itoe djoega, daripada doewa-orang jang dalam petidoeran satoe, sa'orang akan dibawa serta dan sa'orang pon ditinggalkan.

35Daripada doewa orang jang bersama-sama mengisar tepoeng, sa'orang akan dibawa serta dan sa'orang ditinggalkan;

36Daripada doewa orang jang dibendang, sa'orang akan dibawa serta dan sa'orang ditinggalkan.

37Maka bertanjalah mareka-itoe akan Isa: Dimana, toewan? Maka katanja kapada mareka-itoe: Barang dimana ada bangkai, disana pon tempat boeroeng nasar berhimpoen.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran