Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 18 >> 

1Sabermula djadi komedijen deri pada babarapa harij, bahuwa turonlah ferman Huwa kapada 'Ejlija, pada tahon jang katiga, sabdanja: pergilah perlihatkan dirimu kapada 'Ah`ab; karana 'aku 'akan memberij hudjan di`atas muka bumi.

2Maka pergilah 'Ejlija perlihatkan dirinja kapada 'Ah`ab: 'adapawn kalaparan 'itu karaslah di-SJawmerawn.

3Maka 'Ah`ab pawn sudahlah memanggil Xawbadja, jang meng`apalakan 'istana: bermula Xawbadja 'adalah sangat takot 'akan Huwa.

4Karana djadi, 'apabila 'Izebel menompas segala Nabij-nabij Huwa; maka de`ambillah Xawbadja saratus 'awrang Nabij-nabij, sembunjikan marika 'itu, lima puloh 'awrang satampat didalam sawatu goha, lalu pejarakan marika 'itu dengan rawtij dan 'ajer.

5Maka 'Ah`ab sudahalah bersabda kapada Xawbadja; berdjalanlah lintas tanah 'itu kapada sakalijen mata 'ajer dan kapada sakalijen sungej; kaluw-kaluw kamij 'akan mendapat rompot, sopaja kamij menghidop kuda-kuda dan baghal-baghal, dan djangan kamij menompas barang sa`ejkor deri pada binatang-binatang.

6Maka 'ija membahagij tanah 'itu di`antaranja, 'akan melintas padanja: 'Ah`ab pawn pergilah sakuw-sakuw pada sawatu djalan; dan Xawbadja lagi pergilah sakuw-sakuw pada sawatu djalan.

7'Adapawn tatkala Xawbadja 'adalah 'antara djalan; maka bahuwa sasonggohnja 'adalah 'Ejlija bertemu dengan dija, dan meng`enal 'akan dija: maka djatohnja 'ija tersongkor ka`atas mukanja, dan katalah: 'angkawkah dija 'ini Tuwanku 'Ejlila?

8Maka katalah 'ija padanja: 'akulah dija 'itu: pergilah meng`atakan kapada Tuwanmu, bahuwa sasonggohnja 'Ejlija 'ada.

9Tetapi sombahlah 'ija; 'apatah sudah patek berdawsa, bahuwa 'angkaw sarahkan hambamu kapada tangan 'Ah`ab, 'akan mematikan patek?

10Hidop Huwa 'llah, tijada 'ada barang chalikhah 'ataw karadja`an, kamana tijada desuroh Tuwanku 'akan mentjaharij 'angkaw: dan sedang katalah 'awrang 'itu; tijada 'ija desini: maka desurohnja 'isij karadja`an dan chalikhah 'itu bersompah, bahuwa tijada dedapatnja 'angkaw.

11Maka sakarang 'angkaw 'ini 'ada kata-kata; pergilah meng`atakan pada Tuwanmu, bahuwa sasonggohnja 'Ejlija 'ada.

12Karana mudah-mudahan djadi, manakala patek sudah pergi lalu deri padamu, bahuwa Roh Huwa meng`angkat bawa 'angkaw, barang kamana tijada dekatahuwij patek, dan manakala patek datang chabarkan 'itu pada 'Ah`ab, dan tijada 'ija mendapat 'angkaw, bahuwa 'ija 'akan membunoh patek: djika songgohpawn hambamu 'ada takot 'akan Huwa deri pada mudaku.

13Bukankah telah dechabarkan pada Tuwanku, 'apa patek sudah berbowat, tatkala 'Izebel sudah membunoh Nabij-nabij Huwa? bahuwa patek bersembunjikan deri pada segala Nabij-nabij Huwa 'itu saratus 'awrang, lima puloh lima puloh 'awrang satampat didalam sawatu goha, dan patek pejarakan marika 'itu dengan rawtij dan 'ajer?

14Maka sakarang 'angkaw 'ini 'ada kata-kata; pergilah meng`atakan pada Tuwanmu, bahuwa sasonggohnja 'Ejlija 'ada; sahingga tadapat tijada 'ija 'akan membunoh patek.

15Maka berkatalah 'Ejlija; hidop Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam, jang dihadapan hadlretnja 'aku berdirij, sahadja harij 'ini lagi 'aku 'akan perlihatkan diriku kapadanja.

16Tatkala 'itu pergilah Xawbadja bertemuw dengan 'Ah`ab, dan wartakan 'itu padanja: maka pergilah 'Ah`ab bertemuw dengan 'Ejlija.

17Maka djadi, demi 'Ah`ab melihat 'Ejlija, bahuwa berkatalah 'Ah`ab kapadanja; 'angkawkah dija 'ini pengharuw 'awrang Jisra`ejl?

18Tatkala 'itu berkatalah 'ija; bukan 'aku sudah mengharuw 'awrang Jisra`ejl, tetapi 'angkaw 'ini, dan 'isij rumah 'ajahmu: pada hal sedang kamu sudah meninggalkan pasan-pasan Huwa, dan berdjalan turut Baszalim.

19Sakarang pawn surohlah berkampong kapadaku tijap-tijap 'awrang Jisra`ejl datang kapada bukit Karmel: lagi segala mawij Baszal 'ampat ratus dan lima puloh 'awrang, dan segala mawij hutan-hutanan 'ampat ratus 'awrang 'itu, jang santap 'ijapan majidah 'Izebel.

20Maka desuroh 'Ah`ab pada sakalijen berij Jisra`ejl meng`ampongkan segala mawij datang kapada bukit Karmel.

21Tatkala 'itu menghampirlah 'Ejlija kapada saganap khawm 'itu, dan berkatalah: barapa lama segala kamu 'ada timpang pada duwa djenis 'angan-angan? djikalaw Huwa 'ada 'Allah, pergilah kamu menurut dija: dan djikalaw Baszal 'ada 'itu, pergilah kamu menurut dija: tetapi tijadalah khawm 'itu menjahut padanja barang sakata.

22Satelah 'itu maka berkatalah 'Ejlija kapada khawm 'itu: 'aku djuwa sudah tinggal Nabij bagi Huwa sa`awrangku, dan segala mawij Baszal 'itulah 'ampat ratus dan lima puloh 'awrang.

23Bajiklah 'awrang berikan pada kamij duwa 'ejkor lembuw muda; maka bejarlah marika 'itu memileh 'akan dirinja lembuw muda sa`ejkor, dan memanggal dija, dan membuboh 'itu di`atas kajuw, tetapi barang 'apij djangan detarohnja: dan 'aku 'ini 'akan melangkap lembuw muda sa`ejkor, dan membuboh 'itu di`atas kajuw, dan barang 'apij tijada 'akan kutaroh.

24Komedijen hendakhlah kamu menjebutkan nama Dejwata kamu, dan 'aku 'ini 'akan menjebutkan nama Huwa: maka 'Ilah 'itu, jang 'akan memberij 'idjabet 'awleh 'apij, 'ija djuga 'akan 'ada 'Allah: maka sahutlah saganap khawm 'itu, dan katalah; bajiklah perkata`an 'itu.

25'Arkijen maka berkatalah 'Ejlija kapada segala mawij Baszal; pilehlah bagi kamu lembuw muda sa`ejkor, dan melangkaplah 'itu dihulu; karana kamu 'ini 'awrang banjakh maka menjebutlah nama Dejwata kamu, tetapi barang 'apij djangan kamu taroh.

26Maka de`ambil marika 'itu lembuw muda 'itu, jang telah deberinja padanja, dan delangkapkannja dija, lalu desebutkannja nama Baszal, deri pada pagi harij datang kapada tengah harij, sombahnja: hej Baszal, berilah 'idjabet pada kamij! tetapi tijadalah barang sawara, dan tijadalah barang sa`awrang jang memberij djawab: maka berlompatlah marika 'itu lampoh di`atas medzbeh 'itu, jang telah debowatnja.

27'Arkijen maka djadi pada tengah harij, bahuwa 'Ejlija menjindirlah 'akan marika 'itu, dan katalah; bersarulah dengan sawara njaring, karana bahuwa sawatu 'Ilah 'adanja 'awleh karana barang fikir, dan 'awleh karana barang ljughol 'ada, padanja, 'ataw 'awleh karana barang perdjalanan 'ada padanja: sijapa tahu 'ija 'ini 'ada tidor, dan 'akan berdjaga.

28Maka bersarulah marika 'itu dengan sawara njaring, dan berturejlah dirinja seperti szadetnja dengan pisaw-pisaw, dan dengan pusut-pusut, sampej tompah darah di`atasnja.

29Maka djadi, satelah sudah lalu tengah harij, bahuwa bermawilah marika 'itu sampej kotika persombahkan persombahan santap-santapan tetapi tijadalah barang sawara, dan tijadalah barang djawab, dan tijadalah barang kenang.

30Tatkala 'itu berkatalah 'Ejlija kapada saganap khawm 'itu; menghampirlah kapadaku: maka saganap khawm 'itu menghampirlah kapadanja; maka 'ija membajikilah medzbeh Huwa jang terombakh 'itu.

31Maka 'Ejlija pawn 'ambillah duwa belas batu, menurut bilangan segala hulubangsa benij Jaszkhub, jang ferman Huwa sudah datang kapadanja, sabdanja: Jisra`ejl 'akan 'ada namamu;

32Maka deper`usahnja deri pada batu-batu 'itu medzbeh 'itu dengan nama Huwa: komedijen dekardjakannja sawatu 'alor kuliling pada medzbeh 'itu, saluwas dengan duwa gantang beneh.

33Dan de`atornja segala pontong kajuw 'itu, dan depanggalnja lembuw muda, dan detarohnja di`atas pontong-pontong kajuw 'itu.

34Lalu dekatanja; meng`isilah 'ampat bujong dengan 'ajer, dan tompahlah 'itu di`atas persombahan tunu-tunuan, dan di`atas pontong-pontong kajuw: dan pula dekatanja; 'ulanglah 'itu: maka de`ulangnja pada kaduwa kali: ljahdan dekatanja; 'ulanglah 'itu pada katiga kali: maka de`ulangnja pada katiga kali.

35Sahingga 'ajer 'itu malileh kuliling pada medzbeh 'itu: maka lagi 'alor 'itu depunohinja dengan 'ajer.

36'Adapawn djadi, tatkala lagi 'awrang persombahkan persombahan santap-santapan, bahuwa 'Ejlija Nabij 'itu menghampirlah, dan sombahlah: ja Huwa 'Ilah 'Ibrahim, Jitshakh, dan Jisra`ejl, berilah kiranja harij 'ini 'ada katahuwan, bahuwa 'angkaw djuga 'ada 'Allah di`antara 'awrang Jisra`ejl, dan patek 'ini hambamu: dan bahuwa patek sudah berbowat sakalijen perkara 'ini dengan titahmu.

37Mendjawablah padaku, hej Huwa, mendjawablah padaku, sopaja khawm 'ini meng`atahuwij, bahuwa 'angkaw djuga, hej Huwa, 'ada 'Allah, dan bahuwa 'angkaw djuga sudah membalikh hati marika 'itu ber`ondor.

38Tatkala 'itu gugorlah 'apij Huwa, dan makanlah habis persombahan tunu-tunuan 'itu, dan segala kajuw 'itu, dan batu-batu 'itu, dan duli 'itu; lagi 'ajer jang didalam 'alor 'itu dedjilatnja habis.

39'Adapawn tatkala saganap khawm melihat 'itu, maka djatohlah marika 'itu tersongkor ka`atas mukanja, dan katalah: Huwa djuga 'ada 'Allah, Huwa djuga 'ada 'Allah.

40Maka berkatalah 'Ejlija kapada marika 'itu; tangkaplah segala mawij Baszal 'itu, hubaja-hubaja djangan sa`awrang luput deri padanja: maka marika 'itu tangkaplah samowanja, dan 'Ejlija pawn menuronkanlah dija kapada sejrokan KHisjawn, lalu membantejlah dija disana.

41Komedijen deri pada 'itu berkatalah 'Ejlija kapada 'Ah`ab; mudikhlah, makanlah, dan minomlah: 'awleh karana 'ada bunji gomuroh hudjan lebat.

42Bagitu djuga mudikhlah 'Ah`ab 'akan makan dan minom; tetapi 'Ejlija najiklah ka`atas martjuw Karmel, dan melatakhkanlah dirinja kabumi; saraja dehentarkannja mukanja ka`antara kaduwa lutut-lututnja.

43Maka sabdalah 'ija kapada budakhnja; mudikhlah sakarang tejngokhlah kasabelah lawut: maka mudikhlah 'ija, lalu tejngokhlah, dan sombahlah; tijada 'apa-apa: tatkala 'itu sabdalah 'ija; pergilah pulang sampej tudjoh kali.

44Maka datanglah kapada katudjoh kali, dan sombahlah 'ija; bahuwa sasonggohnja 'ada sawatu 'awan kitjil, seperti tapakh tangan sa`awrang laki-laki, jang timbul deri pada lawut: maka sabdalah 'ija; mudikhlah, katakanlah kapada 'Ah`ab; kenakanlah 'aba-aba kapada kandara`anmu, dan turonlah, sopaja djangan hudjan menagahkan 'angkaw.

45Maka per`istiwalah 'antara sampej desini dan sampej disana, bahuwa langit 'itu djadi hitam deri pada ramang-ramang, dan deri pada 'angin; sahingga turonlah hudjan lebat jang 'amat daras: maka berkandara`anlah 'Ah`ab, dan pergilah 'ija ka-Jizreszejl.

46Maka tangan Huwa berlakulah ka`atas 'Ejlija, sahingga 'ija membabatlah pinggangnja, dan berlarilah pergi dimuka 'Ah`ab, datangnja ka-Jizreszejl.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran