Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 20 >> 

1Sabermula maka Benhadad Sulthan 'Aram 'itu meng`ampongkan segala balatantaranja: maka tiga puloh duwa Radja-radja 'ada sertanja, lagi kuda-kuda, dan pedati-pedati: maka 'ija ber`angkatlah meng`apong SJawmerawn, lalu berparanglah lawan dija.

2Maka desurohnja barang 'utusan-utusan pergi kapada 'Ah`ab Sulthan 'awrang Jisra`ejl ka negerij.

3Maka dekatakannja padanja: demikijen bertitah Benhadad; pejrakhmu, dan 'amasmu 'itulah punjaku: lagi bini-binimu, dan 'anakh-anakhmu jang ter`utama, 'ijalah punjaku.

4Maka sahutlah Sulthan 'awrang Jisra`ejl, dan katalah; 'atas titahmu, ja Tuwanku Sulthan: 'aku 'ini punjamu, dan segala sasawatu jang 'ada padaku.

5Komedijen 'utusan-utusan 'itu datanglah kombali, dan katalah: demikijen bertitah Benhadad, sabdanja; sedang 'aku sudah suroh 'awrang meng`atakan padamu, pejrakhmu, dan 'amasmu, lagi bini-binimu, dan 'anakh-anakhmu tadapat tijada 'angkaw memberij padaku;

6Sanistjaja 'ejsokh sakira-kira kotika 'ini 'aku 'akan suroh hamba-hambaku datang kapadamu, sopaja desidikhnja 'istanamu, dan segala rumah hamba-hambamu: maka djadi, bahuwa samowa ka`inginan mata-matamu hendakh detarohnja dalam tangan-tangannja, 'akan meng`ambil bawa 'itu.

7Tatkala 'itu depanggil Sulthan 'awrang Jisra`ejl 'akan segala Penatuwah tanah 'itu, dan desabdanja: katahuwij kiranja, dan 'ingatlah 'awlehmu, bahuwa 'ija 'ini 'ada menjahadja djahat, karana sudah 'ija suroh 'awrang datang kapadaku minta bini-biniku, dan 'anakh-anakhku, lagi pejrakhku, dan 'amasku; maka tijada 'aku bawleh 'anggan 'itu deri padanja.

8Maka sombahlah padanja segala Penatuwah, dan saganap khawm 'itu; djangan kawdengar, dan djangan kaw`amboh demikijen.

9Sebab 'itu sabdalah 'ija kapada 'utusan-utusan Benhadad: katakanlah kamu kapada Tuwanku Sulthan; segala sasawatu jang pada pertamanja 'angkaw sudah suroh minta kapada hambamu, 'itu pawn bejta 'akan berbowat; tetapi 'akan perkara 'ini, tijada bejta sampat 'akan berbowat 'itu: maka pergilah 'utusan-utusan 'itu pulang, dan meng`ombalikan chabar 'itu kapadanja.

10Maka desuroh Benhadad 'awrang pergi kapadanja, meng`atakan: demikijen deperbowat Dejwata-dejwata kiranja padaku, dan demikijen detambahinja, djikalaw duli SJawmerawn 'itu dapat pada 'akan ganggam-ganggam sakalijen bala 'itu, jang ditapakan kaki-kakiku.

11Tetapi sahutlah Sulthan 'awrang Jisra`ejl, dan sabdalah: 'utjaplah kamu; djangan menggahkan dirinja 'awrang jang meng`ikat sindjatanja, sarasa 'awrang jang meng`awrej dija.

12Maka djadi demi dedengarnja perkata`an 'ini, sedang 'ada 'ija maljghul dengan minom, 'ija sendirij, dan Radja-radja 'itu dalam chejmah-chejmah, bahuwa detitahkannja kapada hamba-hambanja; maralah: maka marika 'itu pawn memara parangij negerij 'itu.

13Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang Nabij hampirlah kapada 'Ah`ab Sulthan 'awrang Jisra`ejl 'itu, dan katalah: demikijen baferman Huwa; sudahkah kawlihat samowa kabanjakan ramej-ramej 'ini? bahuwa sasonggohnja harini 'aku 'ada sarahkan dija kadalam tanganmu, sopaja 'angkaw meng`atahuwij, bahuwa 'aku 'inilah Huwa.

14Maka katalah 'Ah`ab; 'awleh sijapa? maka katalah 'ija; demikijen baferman Huwa, 'awleh budakh-budakh segala Panghulu nagara-nagara maka katalah 'ija; sijapatah 'akan meng`ikat parang? maka katalah 'ija; 'angkaw djuga.

15Tatkala 'itu de`itongnja budakh-budakh segala Panghulu nagara-nagara 'itu, maka 'adalah marika 'itu duwa ratus, dan tiga puloh duwa 'awrang banjakhnja: komedijen deri pada marika 'itu de`itongnja samowa khawm, sakalijen benij Jisra`ejl 'itu, tudjoh ribu 'awrang banjakhnja.

16Maka kaluwarlah marika 'itu pada tengah harij: sedang Benhadad 'adalah maljghul dengan minom mabokh dalam chejmah-chejmah, 'ija sendirij, dan segala Radja-radja, tiga puloh duwa Radja-radja 'itu jang membantuw dija.

17Maka kaluwarlah budakh-budakh segala Panghulu nagara-nagara 'itu dihaluwan: maka desuroh Benhadad barang 'awrang pergi pariksa; maka marika 'itu memberitalah padanja, sombahnja; babarapa sakej-sakej sudah kaluwar deri dalam SJawmerawn.

18Maka bertitahlah 'ija; mawu marika 'itu sudah kaluwar 'akan berdamej, tangkaplah dija dengan hidopnja, mawu marika 'itu sudah kaluwar 'akan berparang, tangkaplah dija dengan hidopnja.

19'Arkijen maka kaluwarlah marika 'itu deri dalam negerij, 'ija 'itu budakh-budakh segala Panghulu nagara-nagara, dan balatantara 'itu jang meng`ikot dija.

20Maka masing-masing sa`awrang memaranglah bunohkan lawannja, sahingga berlarilah 'awrang 'Aram, dan 'awrang Jisra`ejl pawn menghambatlah marika 'itu: tetapi Benhadad Sulthan 'Aram 'itu luputlah najik kuda, sama-sama dengan barang 'awrang-awrang berkuda.

21SJahdan kaluwarlah Sulthan 'awrang Jisra`ejl memarang pitjahkan segala 'awrang jang najik kuda-kuda, dan pedatij-pedatij; sahingga deparangkannja meng`adakan sawatu pemarang besar di`antara 'awrang 'Aram.

22Tatkala 'itu menghampirlah Nabij 'itu kapada Sulthan 'awrang Jisra`ejl, dan katalah padanja: pergilah meng`arasij dirimu, dan katahuwilah, lagi 'ingatlah 'apatah guna deperbowat 'awlehmu, deri karana pada per`idaran tahon Sulthan 'Aram 'akan ber`angkat melawan 'angkaw.

23Sebab hamba-hamba Sulthan 'Aram 'itu telah sudah meng`atakan kapadanja; Dejwatanja 'ijalah Dejwata gunong-gunong, sebab 'itu marika 'itu sudah 'ada terkaras deri pada kamij: hanja songgoh-songgoh berilah kamij berparang dengan marika 'itu pada padang rata, nistjaja kamij 'akan 'ada terkaras deri padanja.

24Sebab 'itu bowatlah 'awlehmu perkara 'ini: pitjatlah segala Radja-radja, masing-masing deri pada pangkatnja, dan 'angkatlah 'Adapati-adapati menggantij dija.

25Maka 'akan 'angkaw 'ini, permana`ij 'awlehmu balatantara, sabanjakh balatantara 'itu, jang sudah rontoh terbunoh deri pada fihakhmu, dan kuda-kuda, sabanjakh kuda-kuda 'itu, dan pedatij-pedatij, sabanjakh pedati-pedati 'itu; maka berilah kamij berparang lawan marika 'itu pada padang rata, nistjaja kamij 'akan 'ada terkaras deri padanja: maka dedengarnja 'akan sawaranja, lalu debowatnja demikijen.

26Bermula djadi pada per`idaran tahon; bahuwa Benhadad meng`itonglah 'awrang 'Aram 'itu: maka ber`angkatlah 'ija ka-`Afejkh, 'akan berparang dengan 'awrang Jisra`ejl.

27Maka benij Jisra`ejl pawn ter`itonglah, dan taperbakalilah, dan pergilah bertemuw dengan marika 'itu: maka bertantaralah benij Jisra`ejl berbetulan dengan marika 'itu, seperti duwa kawan kambing jang talilej, tetapi 'awrang 'Aram 'itu memunohilah tanah 'itu.

28Maka hampirlah szaziz 'Allah, dan 'utjaplah kapada Sulthan 'awrang Jisra`ejl, dan katalah; demikijen baferman Huwa: 'awleh karana sebab 'awrang 'Aram sudah berkata; Huwa 'ijalah Dejwata gunong-gunong, dan tijadalah Dejwata lembah-lembah 'adanja: maka 'aku 'akan sarahkan samowa kabanjakan ramej-ramej 'ini kadalam tanganmu, sopaja kamu meng`atahuwij, bahuwa 'aku 'inilah Huwa.

29Maka bertantaralah marika 'ini bersabarangan dengan marika 'itu tudjoh harij lamanja: 'adapawn djadi pada harij jang katudjoh, bahuwa berdompakh-dompakhanlah 'ikat-ikat paparangan 'itu; maka benij Jisra`ejl pawn memaranglah bunohkan deri pada 'awrang 'Aram 'itu saratus ribu 'awrang berkaki, pada sawatu harij djuga.

30Maka berlarilah segala 'awrang jang tinggal 'itu ka-`Afejkh masokh negerij, maka robohlah dejwala ka`atas duwa puloh tudjoh ribu 'awrang jang tinggal 'itu: lagi berlarilah Benhadad, dan datanglah kadalam negerij masokh bilikh terbit bilikh.

31Tatkala 'itu sombahlah hamba-hambanja kapadanja; 'ingatlah kiranja, kamij kawnun sudah dengar, bahuwa segala Radja-radja 'awrang 'isij rumah Jisra`ejl 'itu samadja Radja-radja jang 'amat murah 'adanja: bajiklah kiranja kamij buboh kambelij-kambelij pada pinggang-pinggang kamij, dan tali-tali pada kapala-kapala kamij, sopaja kamij kaluwar menghadap Sulthan 'awrang Jisra`ejl: kaluw-kaluw 'ija 'akan menghidop djiwamu.

32'Arkijen maka marika 'itu membabatlah kambelij-kambelij pada pinggang-pinggangnja, dan tali-tali pada kapala-kapalanja, saraja datanglah menghadap Sulthan 'awrang Jisra`ejl, lalu sombahlah; hambamu Benhadad kata, berikan kiranja hidop djiwaku: maka sabdalah 'ija; lagikah 'ija 'ada, hidop? sudaraku kawnun 'adanja.

33Maka segala laki-laki 'itu meng`ambillah sarana, dan lepas-lepas djuga 'ija menangkaplah 'arti kata 'itu sarasa deri padanja, dan sombahlah; sudaramu Benhadad djuga: maka sabdalah 'ija; marilah bawa dija: tatkala 'itu kaluwarlah Benhadad mendapatkan dija, sahingga desurohnja dija najik ka`atas pedati.

34Maka katalah 'ija kapadanja; segala negerij, jang bapaha sudah meng`ambil deri pada bapamu, 'itu bejta 'akan meng`ombalikan, tetapi barang pakan-pakan hendakhlah 'angkaw taroh bagimu di-Damesekh, seperti bapaku sudah taroh di-SJawmerawn: kalakh maka 'aku 'ini 'akan lepaskan dikaw pergi 'awleh perdjandji`an 'ini; bagitu djuga dedirikannja perdjandji`an sertanja, dan delepaskannja dija pergi.

35Sudah 'itu maka katalah sa`awrang laki-laki deri pada segala 'anakh Nabij-nabij kapada tamannja, 'awleh titah Huwa; palukan kiranja 'aku: maka 'angganlah laki-laki 'itu paluw dija.

36Maka katalah 'ija kapadanja; 'awleh karana sebab tijada 'angkaw sudah dengar-dengaran 'akan sawara Huwa, katahuwilah 'awlehmu, manakala sudah kawpergi lalu deri padaku, bahuwa sa`ejkor singa 'akan menerkam dikaw: satelah sudah 'ija pergi lalu deri pada sisinja, maka sa`ejkor singa pawn mendapatlah dija, dan menarkamlah dija.

37Komedijen deri pada 'itu mendapatlah 'ija sa`awrang laki-laki lajin, dan katalah; palulah kiranja 'aku: maka laki-laki 'itu palulah dija, sambil menatakh, dan meluka`ij dija.

38Sudah 'itu maka pergilah Nabij 'itu, dan berdirilah 'akan berdapat dengan Sulthan 'antara djalan: maka 'ija pawn samarkan dirinja dengan tatampan di`atas mata-matanja.

39Maka djadi, tatkala Sulthan 'itu melampoh, bahuwa 'ija djuga bersarulah kapada Sulthan, dan sombahlah; hambamu telah sudah kaluwar katengah-tengah paparangan, maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang laki-laki suronglah, dan bawalah kapadaku sa`awrang laki-laki, dan katalah; tonggulah laki-laki 'ini, djikalaw barang saperkara djuwa 'ija hilang, sanistjaja 'ada njawamu ganti njawanja, 'ataw sapikol pejrakh 'akan kawtimbang.

40'Adapawn djadi, manakala hambamu 'ada maljghul dengan kardja sini sana, bahuwa 'ija 'itu tijada lagi 'ada: tatkala 'itu bertitahlah Sulthan 'awrang Jisra`ejl 'itu kapadanja; bagitu djuga hukummu, 'angkawlah jang sudah memutuskan 'itu.

41Maka segarah djuga 'ija lalukanlah tatampan deri 'atas rata-ratanja: maka Sulthan 'awrang Jisra`ejl pawn meng`enallah dija, bahuwa sa`awrang deri pada segala Nabij 'adanja.

42Kalakijen maka 'ija berkatalah kapadanja; demikijenlah baferman Huwa: 'awleh karana 'angkaw sudah lepaskan laki-laki, jang telah dekaramkan 'aku 'itu kaluwar deri pada tanganmu, nistjaja 'akan 'ada njawamu ganti njawanja, dan balamu ganti balanja.

43Maka pergilah Sulthan 'awrang Jisra`ejl 'itu berdjalan kapada 'istananja, dengan murongnja dan bingisnja: maka datanglah 'ija ka-SJawmerawn.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran