Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 7 >> 

1'Adapawn tatkala Solejman sudah habis memohonkan, maka 'apij pawn turonlah, deri dalam langit, dan makanlah habis persombahan tunu-tunuan, dan segala persombahan sombileh-sombilehan, maka kamulija`an Huwa pawn memunohilah khobah 'itu:

2Sahingga tijadalah 'Imam-imam 'itu sampat masokh kadalam khobah Huwa; karana kamulija`an Huwa sudahlah memunohij khobah Huwa 'itu.

3Dan tatkala segala benij Jisra`ejl melihat 'apij 'itu turon, dan kamulija`an Huwa 'ada di`atas khobah 'itu; maka marika 'itu tondokhlah dirinja, mukanja kabumi, di`atas dasar, lalu sombah sudjudlah, sambil memudjikan Huwa, bahuwa bajik 'adanja; bahuwa kamurahannja tinggal pada salama-lamanja,

4'Adapawn Sulthan dan saganap khawm 'itu persombahkanlah persombahan sombileh-sombilehan dihadapan hadlret Huwa.

5Maka depersombahkanlah 'awleh Sulthan Solejman persombahan sombileh-sombilehan, 'itulah duwa puloh duwa ribu lembuw-lembuw, dan saratus duwa puloh ribu domba-domba: demikijenlah Sulthan, dan saganap khawm 'itu sudah tahbiskan khobah 'Allah 'itu.

6Sabermula maka berdirilah segala 'Imam-imam pada tongguwan-tongguwanannja, dan segala 'awrang Lejwij dengan babarapa 'alat bunji-bunjian Huwa, jang telah dekardjakan 'awleh Sulthan Da`ud, 'akan pudjikan Huwa, karana kamurahannja tinggal pada salama-lamanja, pada tatkala Da`ud memudji dija 'awleh chidmet marika 'itu: maka segala 'Imam pawn menijop borij-borij berbetulan dengan marika 'itu, dan saganap 'awrang Jisra`ejl pawn 'adalah berdirij.

7Maka khuduskanlah 'awleh Solejman pertengahan pagar halaman, jang 'ada dihadapan khobah Huwa 'itu: sebab 'ija sudah melangkap disana segala persombahan tunu-tunuan, dan lemakh segala persombahan damej-damejan: karana medzbeh timbaga, jang telah dekardjakan 'awleh Solejman, tijadalah dapat mowat persombahan tunu-tunuan, dan persombahan santap-santapan, dan segala lemakh 'itu.

8Maka pada kotika 'itu djuga Solejman pawn memulijakanlah masa raja 'itu tudjoh harij lamanja, dan saganap 'awrang Jisra`ejl sertanja, samowanja sawatu pakompolan terlalu besar, deri pada kamasokan Hamat, sampej sungej Mitsir 'itu.

9Maka pada harij jang kadawlapan demulijakannjalah sawatu harij tutopan: karana demulijakannjalah tahbis medzbeh 'itu tudjoh harij lamanja, dan masa raja 'itu tudjoh harij lamanja.

10Tetapi pada harij jang kaduwa puloh tiga deri pada bulan jang katudjoh delepaskannja khawm 'itu pergi kapada pasanggarahan-pasanggarahannja dengan suka, dan sedap hatinja, 'awleh karana kabajikan, jang Huwa telah sudah berbowat pada Da`ud, dan pada Solejman, dan pada 'awrang Jisra`ejl khawmnja 'itu.

11Demikijenlah menghabiskan Solejman khobah Huwa, dan 'istana Sulthan: lagi segala sasawatu jang datang dalam hati Solejman, 'akan per`usah pada khobah Huwa, dan pada 'istananja, 'itupawn delangkapnjalah dengan 'ontong jang bajik.

12Maka kalihatanlah Huwa kapada Solejman pada malam, dan bafermanlah 'ija kapadanja: 'aku sudah dengar pemohonanmu, dan 'aku sudah memileh tampat 'ini bagiku 'akan rumah persombahan sombileh-sombilehan.

13Manakala 'aku meng`atopkan langit, sahingga tijada 'ada hudjan, 'ataw manakala 'aku berpasan pada bilalang tjurang, 'akan makan habis tomboh-tombohan bumi, 'ataw manakala 'aku kirimkan sampar di`antara khawmku:

14Dan khawmku, jang di`atasnja sudah tersebut namaku, merindahkan dirinja, dan memohonkan, lagi mentjaharij hadlretku, lalu tawbat deri pada djalan-djalannja jang djahat 'itu: maka 'aku djuga 'akan dengar deri dalam sawrga, dan meng`amponij dawsa-dawsanja, dan sombohkan 'isij tanahnja.

15Sakarang mata-mataku 'akan 'ada terbuka, dan telinga-telingaku 'akan 'ejling pada pemohonan tampat 'ini.

16Karana sakarang 'aku sudah memileh dan mengkhuduskan khobah 'ini, sopaja 'ada namaku disana sampej salama-lamanja: maka mata-mataku dan hatiku 'akan 'ada disana pada tijap-tijap harij.

17'Adapawn 'akan 'angkaw 'ini, djikalaw 'angkaw 'akan berdjalan dihadapan hadlretku, seperti 'ajahmu Da`ud sudah berdjalan, songgohpawn 'akan berlakukan segala sasawatu jang 'aku sudah berpasan padamu, sambil memaliharakan segala 'ondang-ondangku, dan hukum-hukumku:

18Sanistjaja 'aku 'akan mendirikan singgahsana karadja`anmu, seperti 'aku sudah berdjandji kapada Da`ud 'ajahmu, sambil sabdaku; tijada 'akan terputus padamu barang laki-laki jang depertuwan di`antara 'awrang Jisra`ejl.

19Tetapi djikalaw kamu 'ini 'akan berbalikh kamu, dan meninggalkan segala 'ondang-ondangku, dan pasan-pasanku, jang 'aku sudah memberij dimuka kamu: tetapi kamu pergi garang berbowat szibadet pada 'Ilah lajin-lajin, dan tondokh dirij kamu menjombah padanja:

20Sanistjaja 'aku 'akan membanton marika 'itu deri 'atas tanahku, jang 'aku sudah karunjakan padanja, dan khobah 'ini, jang 'aku sudah mengkhuduskan bagi namaku, 'itupawn 'aku 'akan membowang deri hadapan hadlretku, dan djadikan dija 'akan matzal, dan 'akan sindiran di`antara sakalijen bala.

21Dan 'akan khobah 'ini, djikalaw bagimana pawn 'ada tinggij, sasa`awrang jang lalu lampoh padanja 'akan tertjangang: maka 'awrang 'akan berkata; 'awleh 'apa Huwa sudah berbowat demikijen 'itu pada tanah 'ini, dan pada khobah 'ini?

22Lagi 'awrang 'akan berkata 'awleh karana marika 'itu sudah meninggalkan Huwa 'Ilah bapa-bapanja, jang sudah meng`aluwarkan dija 'itu deri dalam tanah Mitsir dan 'ija sudah berpedang pada 'Ilah lajin-lajin, sambil tondokh dirinja menjombah padanja, dan berbowat szibadet padanja: sebab 'itu 'ija sudah mendatangkan ka`atasnja segala kasukaran 'ini.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tawarikh 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel