Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 18 >> 

1Sabermula maka dekatakannja lagi pada marika 'itu sawatu per`upama`an, 'akan tondjokh, bahuwa saharosnja 'awrang pada sedekala wakhtu sombahjang, dan djangan djadi malas.

2Sabdanja: 'adalah sa`awrang HHakim dalam sabowah negerij, 'akan 'Allah tijadalah 'ija takot dan 'akan manusija tijadalah 'ija supan santon:

3Maka 'adalah sa`awrang parampuwan djanda didalam negerij 'itu djuga, jang datang kapadanja, sombahnja: berbowatlah 'intsaf padaku 'atas lawanku.

4Maka babarapa lama 'antaranja tijadalah 'ija mawu: tetapi komedijen deri pada demikijen 'itu berkatalah 'ija sama sendirinja; djikalaw sakalipawn 'akan 'Allah tijada kutakot dan 'akan manusija tijada kusupan santon:

5Dan hanja sasonggohnja sebab djanda parampuwan 'ini memberij susah padaku, maka 'aku 'akan berbowat 'intsaf padanja: sopaja djangan 'achirnja 'ija datang membingongkan 'aku.

6Maka bersabdalah Tuhan: dengarnja kamu 'apa HHakim jang tlalim 'itu berkata.

7'Antah bukankah 'Allah 'akan berbowat 'intsaf pada 'awrang pilehannja, jang bersaruw kapadanja sijang dan malam, walakin 'ija pandjang hatinja 'akan marika 'itu?

8'Aku bersabda pada kamu, bahuwa lakas 2 'ija 'akan berbowat 'intsaf pada marika 'itu: tetapi 'Anakh 'Insan, manakala 'ija datang, masakah 'ija 'akan mendapat 'iman di`atas bumi?

9Bermula maka dekatakannja lagi per`upama`an 'ini kapada barang 'awrang, jang harap 'akan sendirinja, bahuwa xadil 'adanja, dan jang pertijadakan 'awrang lajin 2:

10Duwa 'awrang manusija mudikhlah kapada Kaxbah hendakh sombahjang, saleh sawatu 'itu 'awrang Farisij, dan jang lajin 'itu 'awrang pentjokej.

11'Awrang Farisij berdirilah, dan sombahjanglah demikijen 'ini didalam sendirinja: 'Allahoma, 'aku meng`utjap sjukur kapadamu, karana bahuwa bukan 'aku 'ada seperti manusija lajin 2, jang parampa, jang tlalim, jang bermukah: 'awrang lagi seperti 'awrang pentjokej 'ini.

12'Aku berpowasa duwa kali pada tijap 2 'usbux, 'aku memberij saperpulohan deri pada segala sasawatu jang 'aku mempunja`ij.

13Maka 'awrang pentjokej jang berdirij deri djawoh 'itu tijadalah sakali 2 mawu meng`angkat mata 2 nja kasawrga, hanja 'ijalah menampar dadanja, sombahnja: 'Allahoma, berilah kiranja ghafirat pada patek sa`awrang berdawsa.

14'Aku bersabda pada kamu, 'ija 'ini hilirlah mutaxadal kapada rumahnja, lebeh deri pada dija 'itu. Karana sasa`awrang jang meninggalkan dirinja, 'ija 'akan derindahkan dirinja, 'ija 'akan detinggikan.

15Sabermula maka debawa 'awranglah kapadanja 'itu lagi ka`anakh 2, sopaja dedjamahnja marika 'itu: dan serta murid 2 melihat 'itu, maka dehardikhnja marika 'itu.

16Maka Xisaj pawn panggillah ka`anakh 2 'itu datang hampir, dan sabdalah: bejarlah ka`anakh 2 datang kapadaku, dan djangan kapadaku, dan tagahkan marika 'itu; karana 'awrang sabagejnja berpunja karadja`an 'Allah.

17'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, djikalaw barang sijapa tijada menjambot karadja`an 'Allah seperti sawatu ka`anakh, sakali 2 tijada 'ija 'akan masokh kadalamnja.

18Sabermula maka bertanjakanlah dija sa`awrng panghulu, sombahnja: hej guruw jang bajik dengan berbowat 'apa patek 'akan berpusaka`ij kahidopan kakal?

19Maka bersabdalah Xisaj padanja: meng`apa 'angkaw sebut 'aku bajik? barang sa`awrang pawn tijada bajik, melajinkan sa`awrang djuga, jaxnij, 'Allah.

20'Angkaw meng`atahuwij segala penjurohan; djangan 'angkaw bermukah: djangan 'angkaw membunoh: djangan 'angkaw mentjurij: djangan 'angkaw najik sjaksi dusta: berilah 'angkaw hhormat 'akan bapamu, dan 'akan 'ibumu.

21Maka sombahlah 'ija; sakalijen perkara 'ini patek sudah hhafitlkan deri pada kamuda`anku.

22Maka Xisaj pawn serta dedengarnja 'itu, sabdalah padanja sawatu perkara 'ada lagi kurang padamu: djuwallah segala sasawatu jang 'angkaw mempunja`ij, dan bahagilah 'itu pada 'awrang miskin, maka 'angkaw 'akan ber`awleh sawatu mata benda didalam sawarga: maka marilah meng`iring 'aku.

23Maka demi dedengarnja segala 'itu, duka tjitalah 'ija sakali 2; karana 'adalah 'ija terlalu 'amat kaja.

24'Adapawn serta Xisaj melihat dija 'itu duka tjita sakali 2, bersabdalah 'ija: bagimana dengan sukarnja 'awrang jang menaroh harta 2 'akan masokh kadalam karadja`an 'Allah.

25Karana 'adalah tergampang sa`ejkor 'onta masokh turus mata sawatu djarom, deri pada 'awrang jang kaja 'itu masokh kadalam karadja`an 'Allah.

26Maka berkatalah 'awrang jang dengar 'itu: sijapa kalakh dapat dechalatskan?

27Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: segala perkara jang tijada terkardjakan 'awleh manusija 2, 'itu dapat dakardjakan 'awleh 'Allah.

28Sabermula maka sombahlah Petrus: bahuwa sosonggohnja kamij sudah meninggalkan segala sasawatu, dan sudah meng`iring 'angkaw.

29Maka berkatalah 'ija pada marika 'itu: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa bukan 'ada barang sa`awrang jang sudah meninggalkan rumahnja,

30Jang tijada 'akan tarima pula banjakh lapis dalam dunja 'ini, dan kahidopan kakal dalam 'achirat.

31Sabermula maka sambotlah 'ija kaduwa belas 'awrang 'itu serta dirinja, dan sabdalah kapada marika 'itu: bahuwa sasonggohnja kamij mudikh kapada Jerusjalejm, maka segala sasawatu, jang tersurat 'awleh Nabij 2, 'itu 'akan deganapij pada 'Anakh 'Insan.

32Karana 'ija 'akan desarahkan pada CHalajikh, dan 'ija 'akan depermajinkan, dan dexajbkan, dan deludahij.

33Dan habis 'ija mentjomokhkan dija marika 'itu 'akan membunoh dija 'itu: maka pada harij jang katiga 'ija 'akan bangkit pula.

34Maka tijadalah marika 'itu meng`arti barang sawatu deri pada segala perkara 'ini: dan perkata`an 'ini 'adalah tersembunji deri padanja, dan tijadalah 'ija meng`arti barang jang dekatakan 'itu.

35Sabermula djadi tatkala 'ija menghampir kapada Jerihhaw, bahuwa sa`awrang buta dudokhlah desisij djalan minta 2.

36Dan serta dedengarnja raxijet pergi melintas, bertanjalah 'ija 'apa 'itu 'ada.

37Maka berchabar 'awranglah padanja 'itu, bahuwa Xisaj Natsirij 'ada lalu lampoh.

38Maka bersarulah 'ija, sombahnja: hej Xisaj 'anakh Da`ud, kasijankanlah patek.

39Maka 'awrang jang pergi dihulu 'itu menghardikhlah dija, sopaja 'ija berdijam dirinja: tetapi berterijakhlah 'ija 'ini makin lebeh, hej 'anakh Da`ud, kasijankanlah patek.

40Dan serta berdirij Xisaj, maka desurohnja 'awrang membawa dija 'itu kapadanja: dan satelah sudah 'ija menghampir, bertanjalah 'ija padanja,

41Sabdanja: 'apatah kawkahendakij 'aku berbowat padamu? maka sombahlah 'ija: ja Tuhan, sopaja patek dalam melihat.

42Maka bersabdalah Xisaj padanja 'itu: djadilah 'angkaw melihat; 'imanmu sudah memaliharakan dikaw.

43Maka sabantar djuga djadilah 'ija melihat, dan meng`iring dija, sambil memulijakan 'Allah: maka saganap khawm, serta dilihatnja 'itu, sudah meng`utjap pudji 2 an bagi 'Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran