Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Sabermula maka hampirlah masa raja fathir, jang bernama Fasahh.

2Maka kapala 2 'Imam dan Katib 2 tjaharilah daja 'upaja butapa debunohnja dija 'itu: karana takotlah marika 'itu deri pada khawm.

3Maka masokhlah SJejthan kena Jehuda jang terpanggil 'Iskarijawtij, jang 'ada deri pada bilangan kaduwa belas 'awrang 'itu.

4Maka pergilah 'ija berdjalan dan kata 2 lah dengan kapala 2 'Imam, dan panghulu 2 lasjkar, butapa desarahkannja dija kapada marika 'itu.

5maka suka tjitalah marika 'itu, dan berdjandjilah mawu memberij pejrakh padanja.

6Maka bertjakaplah 'ija, dan tjaharilah senang jang patut 'akan sarahkan dija pada marika 'itu tijada dengan huro hara.

7Bermula maka datanglah harij raja fathir, pada jang mana haros 'awrang menjombileh Fasahh.

8Maka surohlah 'ija Petrus dan Jahhja, sabdanja: pergilah kamu berdjalan, dan sadijakanlah Fasahh bagi kamij, sopaja kamij santap 'itu.

9Maka sombahlah marika 'itu padanja: dimanatah 'angkaw hendakh kamij sadijakan 'itu?

10Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: lihatlah, manakala kamu 'akan habis masokh kadalam negerij, maka dengan kamu 'akan bertemuw sa`awrang manusija, jang memikol sawatu bujong ber`isij 'ajer, 'ikotlah dija kadalam rumah, kamana 'ija masokh.

11Dan katakanlah pada Tuwan jang 'ampunja rumah 'itu; guruw bersabda padamu: dimana 'ada manzil, jang dalamnja 'aku 'akan santap Fasahh serta dengan murid 2 ku.

12Maka 'ija 'ini 'akan menondjokh pada kamu sawatu 'andjong besar jang berhamparan, disana sadijakanlah 'itu.

13Maka pergilah marika 'itu, dan mendapatlah 'itu, seperti telah sudah 'ija bersabda padanja, dan sadijakanlah Fasahh.

14Dan satelah sudah sampej djam 'itu, maka dudokhlah 'ija pada hidangan, dan kaduwa belas Rasul 'itu sertanja.

15Maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: 'aku sudah ber`ingin 2 santap Fasahh 'ini serta kamu, dihulu deri pada 'aku merasa`ij sangsara.

16Karana 'aku bersabda pada kamu, bahuwa tijada lagi 'aku santap deri padanja 'itu, sahingga 'itu ganaplah didalam karadja`an 'Allah.

17Dan satelah sudah de`ambilnja sawatu tjawan minoman, dan de`utjapnja sjukur, maka bersabdalah 'ija: 'ambillah dija 'itu, dan bahagilah di`antara kamu.

18Karana 'aku bersabda pada kamu, bahuwa tijada lagi 'aku minom deri pada koha pohon 'angawr,

19Maka 'ija sudah meng`ambil rawtij, dan satelah sudah de`utjapnja sjukur, maka 'ija pawn pitjahlah, dan berilah 'itu pada marika 'itu, sabdanja: 'itu djuga 'ada tubohku jang desarahkan karana kamu berbowatlah demikijen 'ini 'akan peng`ingatanku.

20Sabagej lagi tjawan minoman komedijen deri pada santap xasja, sabdanja: tjawan minoman 'ini 'ada watsijet baharu didalam darahku, jang tertompah karana kamu.

21Tetapi lihatlah tangan 'awrang jang semukan 'aku 'itu sertaku pada majidah.

22Maka songgohpawn 'Anakh 'Insan 'itu pergi hilang 'adanja, seperti telah detakhdirkan: tetapi wa`j bagi manusija 'itu djuga, jang 'awlehnja 'ija desemukan.

23Maka baharu bertanjalah marika 'itu sa`awrang kapada sa`awrang, sijapa deri padanja garang 'ada dija 'itu, jang nanti berbowat 'itu?

24Sabermula maka djadilah lagi perbantah 2 an di`antara marika 'itu, sijapa deri padanja njata 'ada terbesar.

25Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: segala radja 2 CHalajikh memegang patuwanan di`atasnja: dan segala 'awrang jang memegang peng`awasa`an di`atasnja 'itu desebut Tuwan dermawan.

26Tetapi kamu djangan sabagitu: hanja 'awrang jang terkitjil: dan mukhadam salaku chadim.

27Karana sijapatah terbesar? jang dudokh pada hidangankah, 'ataw chadimkah? bukankah 'ija jang dudokh pada hidangan? tetapi 'aku 'ini 'ada ditengah 2 kamu salaku chadim.

28Maka kamu 'ini 'ada 'awrang 'itu jang sudah kakalij sertaku di dalam segala pertjawba`anku.

29Maka 'aku 'ini berdjandji mawu memberij karadja`an pada kamu, seperti bapaku sudah berdjandji mawu memberij 'itu padaku:

30Sopaja kamu makan dan minom pada majidahku didalam karadja`anku, dan dudokh di`atas kursij 2 menghhukumkan kaduwa belas hulubangsa 'awrang Jisra`ejl.

31Bermula maka bersabdalah Tuhan: hej SJimawn hej SJimawn, lihatlah SJejthan sudah tjita ter`amat mawu meng`ajakh kamu seperti gendom.

32Tetapi 'aku 'ini sudah memohonkan 'akan dikaw, 'agar djangan 'imanmu kapalang: maka 'angkaw 'ini, 'apabila 'angkaw sudah detawbatkan, pertataplah segala sudaramu.

33Maka sombahlah 'ija padanja: ja Tuhan, patek 'ada sadija 'akan pergi sertamu, mawu masokh pandjara, mawu masokh mawt.

34Tetapi berkatalah 'ija: 'aku bersabda padamu, ja Petrus, 'ajam djantan harini tijada 'akan berkukokh, sabulom 'angkaw tiga kali bersangkal meng`enal 'aku.

35Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: tatkala 'aku sudah menjuroh kamu pergi tijada dengan pondij 2, dan banijan, dan tarompa 2, sudahkah kamu berkakurangan sasawatu? maka sombahlah marika 'itu; tijada sasawatu.

36'Arkijen maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: tetapi sakarang 'ini, sijapa jang menaroh sawatu pondij 2, bajiklah 'ija meng`ambil dija, sabagej lagi sawatu banijan; dan sijapa jang tijada menaroh sasawatu, bajiklah 'ija mendjuwal badjunja, dan membilij sawatu pedang.

37Karana 'aku bersabda pada kamu, bahuwa lagi barang 'ini jang sudah tersurat haros deganapij 'akan daku, katahuwij: dan 'ija sudah tapermana`ij dengan 'awrang durhaka. Karana lagi segala perkara, jang telah tersurat 'akan daku, 'itu ber`awleh tamamet.

38Maka sombahlah marika 'itu; ja Tuhan, lihatlah desini duwa bilah pedang. Maka bersabdalah 'ija padanja; padalah.

39Sabermula maka kaluwarlah 'ija turut xadetnja pergi berdjalan kapada bukit Zejtun: maka murid 2 nja lagi sudah meng`iring dija.

40Dan satelah sudah 'ija sampej kapada tampat 'itu, maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: berdoxalah, 'agar djangan kamu kena pertjawba`an.

41Maka 'ija 'ini menjabelahkan dirinja deri pada marika 'itu sakira 2 sapalutar batu djawohnja, dan berteludlah terlipat lututnja dan munadjatlah,

42Sombahnja: hej bapa, djikalaw kiranja 'angkaw kahendakij meng`ambil tjawan minoman 'ini lalu deri padaku! tetapi djanganlah djadi kahendakhku, hanja kahendakhmu.

43Maka kalihatanlah padanja sa`awrang Mela`ikat deri dalam sawrga, jang pertogohlah dija.

44Dan sedang 'ija kene parang pajah, maka makin radjin munadjatlah 'ija. Maka pelohnja djadilah saperij titikh 2 darah kantal, jang malileh turon kabumi.

45Dan satelah sudah 'ija bangon deri pada munadjat, dan datang kapada murid 2 nja, maka dedapatnjalah marika 'itu tidor bakas duka tjitanja.

46Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: meng`apa kamu tidor? djangan kamu kena pertjawba`an.

47Maka samantara 'ija 'adalah kata 2 lagi, bahuwa sasonggohnja raxijet, dan sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu, jang bernama Jehuda, meng`andjarlah marika 'itu, dan menghampirlah kapada Xisaj, hendakh meng`utjopij dija.

48Maka bersabdalah Xisaj padanja 'itu: hej Jehuda, 'adakah 'angkaw semukan 'Anakh 'Insan 'awleh sawatu peng`utjopan?

49'Adapawn serta segala 'awrang jang menjerta`ij dija 'itu melihat barang jang djadi garang, maka sombahlah marika 'itu padanja: ja Tuhan, kamikah 'akan menatakh dengan pedang?

50Maka sa`awrang deri pada marika 'itu tatakhlah hamba 'Imam besar, dan putuslah telinganja kanan.

51Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah: bejarlah marika 'itu sampej sakarang. Maka dedjamahnja telinganja, lalu desombohkannja 'itu.

52Maka berkatalah Xisaj kapada kapala 2 'Imam, dan panghulu 2 lasjkar Kaxbah, dan SJujuch, jang sudahlah mendatangij dija: sudahkah kamu kaluwar membawa pedang 2 dan batang 2, sa`awleh 2 lawan sa`awrang penjamon?

53Tatkala saharij 2 'adalah 'aku serta kamu didalam Kaxbah, maka sudah tijada kamu meng`ondjokh tangan 2 memegang 'aku: tetapi 'ini djuga 'ada djam kamu dan kawasa kakalaman.

54Maka detangkapnja dija, lalu dehentarnja dan debawanja dija masokh kadalam rumah 'Imam besar: maka Petrus pawn 'ikotlah deri djawoh.

55'Adapawn satelah sudah 'awrang memasang 'apij ditengah balirong, dan marika 'itu dudokh sama 2, maka dudokhlah Petrus ditengah 2 marika 'itu.

56Maka sa`awrang budakh parampuwan melihatlah dija 'itu dudokh dekat 'apij 'itu, dan memata 2 'ilah 'akan dija, dan katalah: lagi 'ija 'ini 'adalah serta dija 'itu.

57Tetapi 'ija djuga menjangkalij dija, katanja: siparampuwan, tijada 'aku meng`enal dija 'itu.

58Maka lalu sakotika sa`awrang lajin melihatlah dija, dan katalah; lagi 'angkaw 'ini 'ada deri pada marika 'itu: maka katalah Petrus; simanusija, bukan 'aku 'ada.

59Dan satelah sakira 2 sawatu djam selangnja, maka sa`awrang lajin menjonggohkanlah 'itu, katanja: sabenarnjalah lagi 'ija 'ini 'adalah serta dengan dija 'itu: karana lagi 'ija 'ada 'awrang DJalilij.

60Tetapi berkatalah Petrus: simanusija, tijada 'aku tahu 'apa 'angkaw kata 2. Maka sabantar djuga, tatkala 'ija 'adalah kata 2 lagi, berkukokhlah hajam djantan.

61Maka Tuhan pawn memalinglah dirinja dan menintanglah Petrus: maka terkenanglah Petrus 'akan perkata`an Tuhan, bagimana telah sudah 'ija bersabda padanja, bahuwa sabulom 'ajam djantan berkukokh, 'angkaw 'akan menjangkalij 'aku tiga kali.

62Maka pergilah Petrus kaluwar dan tangislah pahit 2.

63Maka segala laki 2 jang memegang Xisaj 'itu permajinkanlah dan palukanlah dija.

64Dan satelah sudah marika 'itu menudong dija, maka 'ija sudah menampar mukanja, dan bertanjakanlah dija, katanja: bernubuwetlah 'awlehmu, sijapatah dija 'itu jang sudah memukol dikaw?

65Maka banjakh perkara lajin 2 marika 'itu sudah meng`atakan 'atasnja, sambil menghodjat.

66'Adapawn satelah sudah sijang harij berhimponlah segala SJujuch khawm, dan kapala 2 'Imam, dan Katib 2, dan menghentarlah dija kadalam madjlisnja,

67'Udjarnja: kaluw 2 'angkaw 'ini 'ada 'Elmesehh, katakanlah pada kamij. Maka berkatalah 'ija pada marika 'itu; djikalaw 'aku katakan 'itu pada kamu, tijada kamu 'akan pertjaja.

68Dan djikalaw lagi 'aku bertanjakan 'apa 2, tijada kamu 'akan menjahut padaku, 'ataw berlepas 'aku.

69Deri pada sakarang 'ini 'Anakh 'Insan 'akan dudokh pada sabelah kanan peng`awasa`an 'Allah.

70Maka berkatalah samowa marika 'itu: 'adakah kalakh 'angkaw 'ini 'Anakh 'Allah? maka berkatalah 'ija kapada marika 'itu: kamu 'ini katakan, bahuwa 'aku 'ini 'ada dija 'itu.

71Maka berkatalah marika 'itu: 'apatah lagi 'usaha 'akan kasjaksi`an? karana kamij sendirij sudah menengar 'itu deri dalam mulutnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel