Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Sabermula maka bangonlah saganap kabanjakan marika 'itu, dan hentarlah dija kapada Pilatus.

2Maka mula`ilah marika 'itu menudoh dija, 'udjarnja: kamij sudah mendapat 'awrang 'ini 'ada menjasat umet, dan melarang memberij 'upetij pada KHajtsar, katanja sendirinja 'ada 'Elmesehh jang Radja.

3Maka Pilatus bertanjakanlah dija, sabdanja: 'adakah 'angkaw 'ini Radja 'awrang Jehudij? maka sahutlah 'ija padanja, dan katalah: 'angkaw katakan 'itu.

4Maka bersabdalah Pilatus kapada kapala 2 'Imam dan segala raxijet: tijada 'aku mendapat barang salah didalam manusija 'ini.

5Maka marika 'itu makin sangat mendjorlah, 'udjarnja: bahuwa 'ija mengharukan khawm, sambil meng`adjar sapandjang saganap tanah Jehuda, demula`inja deri pada tanah DJalila sampej kamarij.

6'Adapawn tatkala Pilatus dengar persebutan DJalila, maka bertanjalah 'ija kaluw 2 manusija 'itu 'ada 'awrang DJalilij.

7Dan demi dekatahuwinja bahuwa 'ija 'ada deri bawah hhukumat Hejrawdejs, maka desurohnja dija 'itu pergi kapada Hejrawdejs, jang sendirij lagi 'adalah di-Jerusjalejm pada harij 3 'itu djuga.

8Dan serta Hejrawdejs melihat Xisaj, maka suka tjitalah 'ija terlalu 'amat: karana lama 2 sudahlah 'ija suka melihat dija, sebab 'ija dengar chabar banjakh 'akan dija 'itu: dan ber`asalah 'ija melihat barang tanda, jang 'akan de`adakan 'awlehnja.

9Maka 'ija pawn bertanjakanlah dija dengan banjakh perkata`an: tetapi tijadalah 'ija 'ini menjahut 'apa 2 padanja.

10Maka berdirilah kapala 2 'Imam, dan Katib 2, dan menudohlah dija dengan bahejnanja.

11Dan satelah sudah Hejrawdejs serta dengan lasjkarnja 'itu pertijadakan dan permajinkan dija, maka dekenakannja padanja sawatu pakejan jang gilang gomilang, dan desurohnja dija pulang kapada Pilatus.

12Maka Pilatus dan Hejrawdejs pawn mendjadi tsohhbat 2 pada harij 'itu djuga berkaseh 2 an sa`awrang dengan sa`awrang: karana 'adalah marika 'itu dihulu bersataruw 2 an 'antara dirinja.

13Dan satelah sudah Pilatus memanggil kapala 2 'Imam, dan panghulu 2, dan khawm 'itu berhimpon, maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu:

14Kamu sudah membawa manusija 'ini kapadaku, sa`awleh 2 'ada 'ija 'awrang jang berpalingkan khawm, maka bahuwa sasonggohnja 'aku sudah pariksakan dija dihadapan kamu, dan dalam manusija 'ini sudah tijada 'aku mendapat barang salah, deri pada segala sasawatu jang kamu menudohij 'atasnja.

15Sabagej lagi tijada Hejrawdejs: karana sudah kusuroh kamu pergi kapadanja: maka bahuwa sasonggohnja, barang jang 'awlehnja haros 'ija mati debunoh sudah tijada dekardjakan 'awlehnja.

16Sebab 'itu, habis kusijasatkan dija, 'aku 'akan berij dija lepas.

17Maka wadjiblah 'ija pada masa raja 'itu berij sa`awrang lepas bagi marika 'itu.

18Tetapi saganap kabanjakan 'itu berterijakhlah sama 2, 'udjarnja: 'ambillah bowang dija 'ini, dan berilah Bar`aba lepas bagi kamij:

19Jang sudahlah terbowang kadalam pandjara 'awleh karana sawatu huro hara, jang sudahlah djadi didalam negerij 'itu, dan 'awleh karana sawatu perbunohan.

20'Arkijen maka pula bersawaralah Pilatus kapada marika 'itu, sedang dekahendakinja berij Xisaj lepas.

21Maka bersawaralah marika 'itu melawan 'itu, katanja: tsalibkanlah, tsalibkanlah dija.

22Maka pada katiga kali bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: 'apatah djahat kalakh 'ija 'ini sudah berbowat? sudah tijada 'aku mendapat dalamnja barang salah 'akan mati debunohnja; sebab 'itu, habis kusijasatkan dija, 'aku 'akan berij dija lepas.

23Maka mendjorlah marika 'itu dengan sawara njaring, sambil menontut sopaja 'ija detsalibkan: maka ghaliblah sawara marika 'itu dan kapala 2 'Imam.

24Maka Pilatus pawn putuslah hhukum, sopaja djadi penontutannja.

25'Arkijen maka delepaskannja bagi marika 'itu 'awrang 'itu, jang 'awleh karana huro hara dan perbunohan sudahlah terbowang kadalam pandjara, jang marika 'itu sudahlah menontut: tetapi Xisaj desarahkannja kapada kahendakhnja.

26Dan tatkala marika 'itu menghentarkan dija kaluwar, maka de`ambilnja SJimawn sa`awrang KHejrewanij, jang datang deri pada bendangnja, dan demowatnja tsalib 'itu di`atasnja, sopaja 'ija memikol 'itu dibalakang Xisaj.

27Maka ter`iringlah 'ija 'awleh sawatu kabanjakan besar deri pada khawm, dan parampuwan 2: jang lagi 'adalah menangis, dan meratap 'akan dija.

28Maka Xisaj pawn berpalinglah dirinja kapada marika 'itu, dan bersabdalah: hej 'anakh 2 parampuwan Jerusjalejm, djanganlah kamu menangis 'akan daku, tetapi tangislah kamu 'akan sendirimu, dan 'akan 'anakh 2 mu:

29Karana bahuwa sasonggohnja harij 2 'ada datang, pada jang mana 'awrang 'akan berkata: berbahagijalah segala parampuwan jang mandul, dan segala purut jang sudah tijada ber`anakh, dan segala susuw jang sudah tijada menjusuwij.

30Tatkala 'itu baharu marika 'itu 'akan berkata pada gunong 2; gugorlah ka`atas kamij: dan pada busut 2; tudonglah kamij.

31Karana djikalaw marika 'itu berbowat 'ini pada kajuw jang basah, 'apatah djadi garang pada jang kering?

32Maka terhentarlah lagi duwa 'awrang lajin, jang 'ada parlentej, 'akan debunoh sertanja.

33Dan satelah sudah marika 'itu datang sampej kapada tampat, jang bernama tampat tengkorakh, maka disana detsalibkannja dija, dan kaduwa 'awrang parlentej 'itu, sa`awrang pada kanannja, dan sa`awrang pada kirinja.

34Maka sombahlah Xisaj: ja bapa, 'amponilah kiranja pada marika 'itu; karana tijada 'ija meng`atahuwij 'apa debowatnja. Maka 'awrang sudah membahagij pakajin 2 nja dengan melutar 'ondej.

35Maka berdirilah khawm memandang 'itu: maka lagi segala panghulu sama 2 dengan marika 'itu sudah sindirkan dija, 'udjarnja: 'awrang lajin 2 'ija sudah lepaskan, bajiklah sakarang 'ija lepaskan sendirinja, djikalaw 'ija 'ini 'ada 'Elmesehh, pilehan 'Allah 'itu.

36Maka lagi segala lasjkar 'itu berdatanglah, dan permajinkanlah dija, dan bawalah tjuka kapadanja 'itu.

37Dan katalah: djikalaw 'angkaw 'ini 'ada Radja 'awrang Jehudij, lepaskanlah sendirimu.

38Maka lagi sawatu surat 'adalah tersurat di`atas kapalanja, dengan hhuruf Junanij, dan Rawmawij, dan Xibranij: 'IJA 'INI 'ADA RADJA 'AWRANG JEHUDIJ.

39Maka sa`awrang deri pada kaduwa 'awrang parlentej jang tergantong 'itu sudah menghodjat dija, 'udjarnja: djikalaw 'angkaw 'ini 'ada 'Elmesehh, lepaskanlah sendirimu dan kaduwa kamij.

40Tetapi jang lajin 'itu sahutlah, dan menghardikhlah dija, 'udjarnja: tijadakah lagi 'angkaw 'ini takot 'akan 'Allah, sedang 'angkaw 'ada kena sawatu djuga hhukum?

41Dan songgohpawn kamij dengan sabenarnja: karana kamij kena sjiksa jang patut dengan segala sasawatu jang kamij sudah berbowat: tetapi 'ija 'ini sudah tijada berbowat barang jang tijada berbowat barang jang tijada sanunoh.

42Maka sombahlah 'ija pada Xisaj: terkenanglah 'akan patek ja Tuhan, manakala 'angkaw sudah habis masokh karadja`anmu.

43Maka berkatalah Xisaj padanja: 'amin djuga 'aku bersabda padamu, harini 'angkaw 'akan 'ada serta dengan 'aku didalam Firdaws.

44Bermula maka 'adalah sakira 2 djam jang ka`anam, maka datanglah kalam ka`atas saluroh tanah sampej kapada djam jang kasembilan.

45Maka kakalamanlah mataharij, dan tertjarikhlah tirej dindingan Kaxbah 'itu ditengah 2.

46Maka bersarulah Xisaj dengan sawara njaring, dan sombahlah: ja bapa, kapada tangan 2 mu 'aku sarahkan njawaku. Maka habis dekatakannja 'itu, 'ija putuslah njawa.

47'Adapawn demi Pengratus melihat barang jang sudah djadi, maka 'ija memulijakanlah 'Allah, 'udjarnja: sabenarnjalah manusija 'ini 'adalah xadil.

48Maka samowa raxijet, jang sudahlah berhimpon sama 2 hendakh memandang 'itu, serta delihatnja segala sasawatu jang sudah djadi 'itu pulanglah menampar dadanja.

49Maka berdirilah samowa kenal 2 annja deri djawoh, lagi segala parampuwan jang sama 2 sudahlah meng`ikot dija deri pada DJalila, dan menintanglah segala 'ini.

50Sabermula maka bahuwa sasonggohnja 'adalah sawatu laki 2, bernama Jusof, jang 'ada sa`awrang materij, laki 2 jang tsalehh dan xadil.

51('Ija 'ini sudahlah tijada mufakhat dengan bitjara dan perbowatan marika 'itu,) deri pada Ramata, negerij 'awrang Jehudij: jang sendirij lagi menantikanlah karadja`an 'Allah.

52'Ija 'ini berdatanglah kapada Pilatus minta 'ambil badan Xisaj.

53Dan satelah sudah 'ija turonkan dija, maka dekafaninja dija 'itu didalam sawatu sondus, lalu detarohnja dija didalam sawatu karamet, jang terpahat didalam batu karang dimana bulom penah sa`awrang sudah tertaroh.

54Maka harij 'itu 'adalah harij xatad, dan sabtu hampirlah mawu bersuloh.

55Maka lagi segala parampuwan jang sudahlah datang sertanja deri pada DJalila, 'itu meng`ikotlah, dan memandanglah karamet, dan bagimana badannja detaroh.

56Dan satelah sudah pulang segala parampuwan 'itu, maka 'ija melangkaplah rampah 2 dan minjakh bawu 2 an: maka pada sabtu berhentilah marika 'itu 'atas bunji faridlet.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran