Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 21 >> 

1Iblis terro macalaka’a Isra’il; daddi Daud egudha sampe’ Daud motossagi mabadha’a caca jiwa.

2Dhabuna Daud ka Yowab ban para parwirana tantarana, "Badha’agi caca jiwa saantero Isra’il sampe’ ka ke’-lekke’na disa, sabab sengko’ terro taowa barampa bannya’na ra’yat Isra’il"

3Atorra Yowab, "Moga-moga sareng PANGERAN ra’yat Isra’il epatekella saratos dhari bannya’epon se samangken ka’dhinto. Guste se molja, gu ta’ ampon terrang ja’ ra’yat Isra’il ngabdi ka junandalem? Aponapa’a me’ mabadha’a caca jiwa? Dhaggi’, lantaran kasala’an ka’dhinto, bangsa Isra’il sadajana padha nanggung sossaepon!"

4Tape rato paggun makon kantha jareya, daddi Yowab laju meyos ka saantero Isra’il, sampe’ ka ke’-lekke’na sa-disa, saellana laju abali ka Yerusalim,

5pas ngatore oneng ka Rato Daud hasella caca jiwa jareya. Bannya’na lalake’an se nyokobi sarat kaangguy dinessa tantara badha sajuta saratos ebu oreng e Isra’il ban pa’ ratos pettong polo ebu oreng e Yehuda.

6Ta’ tamaso’ suku Lewi ban suku Benyamin. Yowab ta’ ngetong caca jiwana suku se dhadhuwa’ jareya sabab Yowab ta’ saroju’ ka papakonna rato jareya.

7Allah ta’ kasokan badhana caca jiwa jareya, daddi laju apareng okoman ka oreng Isra’il.

8Daud laju adu’a ka Allah, dhabuna, "Adhu, Guste, abdidalem ce’ dusana! Nyo’ona sapora abidalem, Guste, sabab abdidalem budhu onggu ngalakone barang ka’dhinto."

9PANGERAN adhabu ka Nabbi Gad, se daddi parantara e antarana Daud ban PANGERAN,

10"Kassa’ kabala ka Daud ja’ bi’ Sengko’ Daud eberri’ana peleyan tatello’. Apa bai se epele Daud bi’ Sengko’ etorodana."

11Gad laju nyabis ka Daud, sarta ngatorragi dhabuna PANGERAN jareya, atorra, "Se ka’imma se epeleya junandalem:

12Nagara ka’dhinto ekenneng laep tello taon abittepon, otabana junandalem buru eserser moso tello bulan abittepon, otabana saantero nagara ka’dhinto tello are abittepon eserrang PANGERAN sareng peddhangngepon se aropa mosem panyaket, sareng malaekattepon madhateng maot ka man-ka’imman? Ngereng potossagi samangken jugan ponapa se kodu eatorragi abdidalem ka PANGERAN."

13Dhabuna Daud, "Palang onggu kaula paneka! Tape etembang kaula eokom manossa, bango’an eokoma PANGERAN, sabab PANGERAN paneka raja bellas asena."

14Daddi PANGERAN madhateng panyaket ka oreng Isra’il sampe’ se mate bannya’na pettong polo ebu oreng.

15Saellana jareya PANGERAN laju ngotos malaekat epangancora Yerusalim. Tape e bakto malaekat jareya la napa’ ka seddi’na pagebba’anna gandum andhi’na Arauna oreng Yebus, PANGERAN ngoba potosanna se ngokoma bangsa jareya. Dhabuna ka malaekat jareya, "Ella, cokop! Ambu!"

16Daud ngoladi malaekat jareya ngabang e antarana langnge’ ban bume. Malaekat jareya ngastane peddhang, pera’ kare nyebengngagi se ngancora Yerusalim. Daddi Daud ban pin-pamimpinna ra’yat, se e bakto jareya teppa’na ngagem rasogan dhari karong tandha tobat, laju asojud ka tana.

17Daud adu’a, dhabuna, "Adhu, Guste, abdidalem se sala. Abdidalem se makon mabadha caca jiwa ka’dhissa’. Bangsa ka’dhinto ta’ sala sakale! Adhu, Guste PANGERAN, Allah kaula, ngereng okom abdidalem sabala, namong jauwagi balai ka’dhinto dhari ommattepon Junandalem."

18Malaekadda PANGERAN jareya makon Gad mator ka Daud ja’ Daud jareya kodu nae’ ka pagebba’anna gandum andhi’na Arauna ban maddek mezba kaator ka PANGERAN e jadhiya.

19Daddi Daud laju mangkat menorot dhabuna PANGERAN se epessennagi ka Gad.

20E pagebba’anna gandum jareya Arauna ban ana’na se lalake’ kaempa teppa’na agebba gandum. E bakto nangale’e malaekat gella’, ana’na Arauna se kaempa jareya buru, ngetek.

21E bakto nangale’e parabuna Rato Daud, Arauna laju nyander sarta pas asojud e ajunanna.

22Dhabuna Daud ka Arauna jareya, "Sengko’ agabaya mezba e dhinna’, eatorragiya ka PANGERAN, me’ olle wabah panyaket reya ambu. Daddi mara tana reya bi’ sengko’ ebelliya. Barampa argana, bi’ sengko’ ebajara."

23"Ampon, pondhut saos, guste, ta’ mabi obange," saodda Arauna, "eatore lampa’agi ponapa saos se eanggep sae sareng junandalem. Ka’dhinto pe-sape badhi kurban obbaran; badhi kajuna se epangobbara eatore mondhut pan-papan pagebba’an ka’dhinto. Eatore jugan mondhut gandum badhi tor-ator ka Pangeran. Sareng abdidalem eatorragiya, ta’ mabi obange."

24Tape rato adhabu, "Ella! Bi’ sengko’ ebelliya saargana. Sengko’ ta’ ngatorragiya ka PANGERAN dhi’-andhi’na ba’na otabana pa-apa se ekaolle sengko’ kalaban ma-coma."

25Daddi Daud majar ka Arauna pesse emmas nem atos menangka bajaranna kennengngan jareya.

26Daud laju maddek mezba e jadhiya eatorragiya ka PANGERAN, sarta ngatorragi kurban obbaran ban kurban salameddan. Saellana jareya pas adu’a ban PANGERAN ajawab du’ana jareya kalaban matoron apoy dhari langnge’ se ngello’ ban-kurban se badha e attassa mezba jareya.

27PANGERAN laju makon malaekat jareya mamaso’ peddhangnga ka barangkana; malaekat jareya alampa’agi apa se epakonnagi PANGERAN jareya.

28E bakto Daud ngoladi ja’ PANGERAN ajawab du’ana lantaran tor-atorra jareya, laju ngatorragi kurban pole e mezba jareya.

29E bakto jareya Kemah Socce se ebadhi Mosa e ra-ara beddhi rowa, ban mezba kennengnganna kurban obbaran gi’ badha e kennengnganna kabakteyan e Gibeyon.

30Tape Daud ta’ bangal ka jadhiya abu-dhabuwa ban Allah, sabab tako’ ka peddhangnga malaekadda PANGERAN.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel