Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

1Parkara rabuna Guste Isa Almasih, sareng parkara sampeyan sareng kaula sadaja se epakompola sareng Salerana, kaula nyo’ona kalaban sanget ka sampeyan, tan-taretan:

2Sampeyan ja’ gampang bingong otaba ngalengsang polana badha berta ja’ ampon napa’ arena Guste Isa rabu pole. Olle daddi berta ganeka asallepon dhari settong nobuwat, otabana dhari settong pangajaran; olle daddi badha se ngoca’ ja’ kaula sareng tan-taretan laenna oneng noles parkara ganeka e dhalem sala settonga sorat kaula sadaja.

3Kadi ponapa’a saos, ja’ kantos sampeyan eco-koco oreng. Sabab sabellunna Are ganeka dhateng, kodu kalakon kadaddiyan se kadi paneka kaadha’: Bannya’ oreng se mortad, mongkere Almasih; sarengngan pole Manossa Se Jahat se epasthe maso’ ka naraka, bakal ngatona.

4Kalaban sombongnga oreng ganeka bakal alabana sareng matenggiya aba’na alebbi’i dhari sadajana se esemba sareng manossa, otabana sadajana illah se eanggep Allah sareng manossa. La’-mala’ oreng ganeka bakal toju’a e dhalem Padalemman Socce sareng ngomommagi ja’ aba’epon Allah.

5Kaemodi, ja’ kaula ampon notorragi ganeka sadajana ka sampeyan e bakto kaula apolong sareng sampeyan.

6Nangeng badha se gi’ lang-ngalange kantos sadaja ganeka gi’ ta’ kadaddiyan, ban sampeyan ngagali ponapa sababba. Dhaggi’ mon ampon napa’ baktona, Manossa Se Jahat ganeka bakal kalowara.

7Kakowadan se ngalakone kajahadan ganeka ampon ajalan, nangeng tadha’ oreng oneng ban gi’ elang-alange. Dhaggi’ mon se lang-ngalange ganeka ampon epanyengla,

8buru Manossa Se Jahat ganeka etengale. Mon Guste Isa ampon rabu, Manossa Se Jahat ganeka bakal epateyana sareng Salerana kalaban nyaba se kalowar dhari lesanna, ban bakal epatompessa sareng kahadirannepon se tera’ mancorong.

9Manossa Se Jahat ganeka bakal dhatengnga kalaban kobasana Iblis se raja, jugan bakal mabadha’a kaajiban-kaajiban se palsu.

10Oreng ganeka bakal nepowa kalaban cara se jahat se acem-macem kaangguy manyalethong reng-oreng se bakal tompessa. Reng-oreng ganeka bakal tompessa polana ta’ poron ka berta se lerres dhari Allah se madhateng kasalameddan ka aba’epon.

11Lantaran ganeka Allah madhateng ka reng-oreng ganeka settong kobasa se manyalethong oreng, kantos sadaja padha parcaja ka barang se ta’ lerres.

12Ollena, sadajana oreng se lebur ka dusa sareng ta’ parcaja ka barang se lerres ganeka bakal eokoma.

13Tan-taretan se ekaase’e Pangeran! Kaula sadaja kodu asokkor ka Allah polana sampeyan, sabab dhari parmola’an Allah mele sampeyan polana epasalamedda. Ganeka kalakon polana se elampa’agi Errohna Allah ka sampeyan, sopaja sampeyan daddiya ommadda Allah se socce, jugan polana sampeyan parcaja ka berta se lerres dhari Allah.

14Kaangguy kaparlowan ganeka Allah nembali sampeyan kalaban parantara’anna Kabar Bagus se eberta’agi kaula sadaja ka sampeyan. Allah nembali sampeyan, polana menorot kasokanna Allah sampeyan kodu noro’ ngarassa’agi kamolja’anna Guste Isa Almasih.

15Daddi, tan-taretan, ngereng ngadek pakoko sareng terros neggu’i sadajana pangajaran se etarema sampeyan dhari kaula sadaja, se epanapa’ kalaban sorat, jugan se etotorragi sacara lesan.

16Moga-moga Guste Isa Almasih sareng Allah Rama se epojja sampeyan sareng kaula aparenga panglepor sareng kakowadan ka sampeyan, sopaja sampeyan kengenga alampa’agi sareng ngabarragi sadajana se sae. Sabab sampeyan sareng kaula ekaase’e Allah, ban lantaran kasaeyanna, sampeyan sareng kaula sadaja bi’ Allah epasabbar sareng epangarep sabarang se sae.

17(2:16)


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (2 Tesalonika 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran