Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 9 >> 

1Dhabuna PANGERAN ka Mosa, "Kassa’ ba’na entar ka rato, kabala ja’ PANGERAN, Allahna bangsa Ibrani ngoca’ kantha reya, ‘Panneng Tang ommat kalowara dhari dhinna’, me’ olle ngenneng abakte ka Sengko’.

2Mon ba’na ta’ ngedine bangsa Isra’il kalowar dhari dhinna’,

3bi’ Sengko’ ba’na eokoma, ebinna ba’na epasake’a kabbi, jaran ban hemarra, onta ban sapena, dumba ban embi’na.

4Ebinna bangsa Isra’il bi’ Sengko’ epabida’a dhari ebinna bangsa Messer. Ebinna bangsa Isra’il tadha’ settonga se mateya.

5Sengko’, PANGERAN, la nantowagi baktona se ajalannagiya okoman reya, iya areya lagguna.’"

6Kalagguwanna PANGERAN alampa’agi onggu sabarang se edhabuwagi. Ebinna bangsa Messer mate kabbi, tape ebinna bangsa Isra’il tadha’ se mateya sakale.

7Rato makon oreng mareksa kadaddiyan jareya. Reng-oreng laju ngatore oneng ja’ ebinna oreng Isra’il tadha’ se mateya. Tape rato teptep macengkal, ta’ kasokan ngedine bangsa Isra’il kalowar dhari nagarana.

8Dhabuna PANGERAN ka Mosa ban Harun, "Kassa’ ngala’ abu tomang sapergem dhari kennengnganna palebburan. Mosa kodu nabur abu jareya ka bang-abang, e adha’anna rato.

9Abu jareya bakal ngarbuwa daddi sa Messer. Mon abu jareya ngenneng ka manossa otabana keban, kole’na tanto pas metto bu-tombu se du’-leddu’ kalowar nana."

10Mosa ban Harun mondhut abu tomang dhari kennengnganna palebburan. Abu jareya etabur ka bang-abang e ajunanna rato. Kole’na manossa sarta keban laju metto bu-tombu se du’-leddu’ kalowar nana.

11Kang-tokang tennongnga rato ta’ ngenneng ngadhebbi Mosa sabab badanna dibi’ padha possa’ bu-tombu akantha reng-oreng Messer laenna.

12Tape bi’ PANGERAN rato epapaggun cengkal, akantha se la edhabuwagi PANGERAN, rato jareya paggun ta’ meyarsa’agi dhabuna Mosa ban Harun.

13Dhabuna PANGERAN ka Mosa, "Lagguna gu-laggu ba’na entar ka rato. Kabala ja’ PANGERAN, Allahna bangsa Ibrani, ngoca’ kantha reya, ‘Panneng Tang ommat me’ olle kalowar dhari dhinna’ kaangguy abakte ka Sengko’.

14Sateya Sengko’ madhatengnga sakabbinna balat ka ba’na, ka sakabbinna ponggabana ban ra’yadda, sopaja ba’na taowa ja’ Sengko’ reya tadha’ tandhinganna e bume reya.

15Ja’ sakenga Sengko’ endha’ ngokoma ba’na ban ra’yadda kalaban panyaket, tanto ba’na la padha tompes kabbi.

16Tape bi’ Sengko’ ba’na gi’ epanneng epaodhi’ terros me’ olle ba’na nangale’e ka Tang kakobasa’an, sopaja Tang nyama kalonta’a e bume reya.

17Sanajjan kantha jareya, ba’na gi’ paggun tenggi ate, ta’ endha’ ngedine Tang ommat kalowar dhari nagarana ba’na.

18Lagguna baja teya, Sengko’ matorona ojan es se ce’ rajana, se ta’ tao kadaddiyan neng e Messer reya.

19Daddi sateya mara parenta’agi sopaja sakabbinna ebin ban dhi’-andhi’na oreng se badha e lowar padha’a egiba ka kennengngan se aman. Oreng sarta ebin se badha e lowar ban ta’ ngaop, bakal egaggarana ojan es jareya sampe’ mate kabbi.’"

20Daddi ponggabana rato badha se padha tako’ ngedhing dhabuna PANGERAN jareya. Nor-dunorra ban ebinna epamaso’ ka bengkona, epangaop.

21Tape se laen ta’ parduli ka parengeddan jareya; nor-dunor sarta ebinna paggun edina e lowar.

22Dhabuna PANGERAN ka Mosa, "Jungjung tanangnga ba’na ka attas, tanto pas toron ojan es sanagara Messer. Ojan jareya bakal ngennenga ka manossa ban ebin sarta men-tamennan e gal-teggal."

23Mosa laju ajungjung tongkedda la langnge’, PANGERAN pas madhateng galudhuk ban ojan es; kelap saleng pacenthar. PANGERAN matoron ojan es sanagara Messer.

24Ojan es jareya talebat rajana etoro’e dhap-keddhap saleng pagalirap. Jareya ojan es se paleng raja e nagara Messer.

25Sabarang se badha e teggal, tamaso’ manossa sarta ban-keban, padha mate ekenneng ojan es jareya. Men-tamennan ban ka’-bungka’an padha robbu.

26Pera’ neng e Gosyen, kennengnganna oreng Isra’il, se ta’ ekenneng ojan es jareya.

27Rato nembali Mosa ban Harun, dhabuna, "Sengko’ ce’ dusana, PANGERAN se lerres. Sengko’ ban tang ra’yat se sala.

28Mara nyo’onnagi ka PANGERAN. Sengko’ ban tang ra’yat la cokop nyangsara polana kelap ban ojan es reya. Sengko’ ta’ lang-ngalangana ba’na ondura dhari Messer; oreng Isra’il la ta’ osa neng e dhinna’ pole."

29Atorra Mosa ka rato, "Manabi abdidalem ampon napa’ ka lowarra kottha, abdidalem badhi adu’a nyo’ona ka PANGERAN. Galudhuk sareng kelap tanto pas ambu, ojan masthe pas terrang, sopaja junandalem onenga ja’ bume ka’dhinto kaagunganna PANGERAN.

30Namong abdidalem oneng ja’ junandalem sareng sadajana ponggaba Messer gi’ ta’ tako’ ka GUSTE Allah."

31Tamennan rame ban bungkana jaba padha rosak kabbi, sabab jabana teppa’na la towa buliranna ban ramena teppa’na ngembang.

32Tape gandum ta’ rosak sabab gi’ banne mosemma.

33Mosa pas nyengla dhari karaton, terros kalowar dhari kottha. E jadhiya Mosa adu’a nyo’on ka PANGERAN. Kelap ban ojan es sarta ojan aeng pas ambu.

34E bakto rato ngoladi ja’ ojan, ojan es ban kelap la ambu, pas agabay dusa pole. Rato ban ba-ponggabana pas macengkal pole akantha asalla.

35Bangsa Isra’il ta’ eedine kalowar dhari Messer, akantha se la edhabuwagi bi’ PANGERAN.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran