Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Saellana epotossagi ja’ sengko’ ban en-laenna kodu alajar ka Italia, Paulus ban reng-oreng tahanan se laen epassra’agi ka Yuliyus, parwirana pasukanna tantara Roma se enyamae "Resimen Kaisar".

2Sengko’ kabbi ongga ka kapal se dhateng dhari Adramitiyum, saellana jareya laju mangkat nompa’ kapal jareya se la alajara ka palabbuwan-palabbuwan e propinsi Asia. Badha oreng Makedoniya se dateng dhari Tesalonika, nyamana Aristarkhus, noro’ alajar bareng sengko’ ban en-laenna.

3Kalagguwanna la napa’ ka Sidon. Yuliyus ce’ becce’na ka Paulus. Paulus eedine manggi’i ca-kancana sopaja ca-kancana jareya bisa aberri’ ka Paulus pa-apa se ekabuto salerana.

4Dhari jadhiya sengko’ kabbi nerrossagi se alajar. Angen dhateng dhari adha’, daddi kapal jareya alajar terros noro’ penggirra tase’ polo Siprus se abak kaaddhangan dhari angen.

5Saellana jareya pas alajar ngalebadi tase’ se dhep-adhebban ban Kilikiya sarta Pamfiliya, laju napa’ ka Mira e nagara Likiya.

6E jadhiya parwira gella’ nemmo kapal dhari Aleksandriya se alajara ka Italia. Daddi sengko’ ban en-laenna ealle ka kapal jareya.

7Se alajar jareya sampe’ pan-barampan are ce’ lerena, tape maske ce’ malaradda, dhi-budhina napa’ ka kottha Knidus. Saellana jareya, sarrena angenna gi’ ta’ nyaman keya, sengko’ kabbi padha ta’ bisa nerrossagi parjalanan ka tojjuwan se dha’-adha’na. Daddi sengko’ kabbi pas alajar ka lao’na polo Kareta lebat Tanjung Salmone sopaja ta’ ekennenga tambu angen.

8Sengko’ kabbi terros alajar ce’ malaradda lebat penggir serengnga polo jareya sampe’ dhi-budhina napa’ ka settong kennengngan se anyama Palabbuwan Indah, se ta’ saapa jauna dhari kottha Laseya.

9E bakto jareya Are Raja Panebbusanna Dusana oreng Yahudi la lebat. La bannya’ bakto se tabuwang, daddi babaja mon alajar terros. Daddi Paulus apareng petodu kantha reya ka sengko’ kabbi,

10"Tan-taretan, noro’ pamanggi kaula babaja mon alajar terros. Rogi se bakal etanggunga sampeyan sareng kaula banne pera’ mowadan sareng kapal, namong jugan nyaba daddi tarowanna."

11Tape parwira gella’ aparcaja’an ka jurmoddhi etembang ban ka Paulus.

12Palabbuwan e jadhiya pajat ta’ becce’ mon ekennengnge kapal e mosem cellep. Daddi kabannya’an bandhigana mopakat alajara pole, aehteyara sopaja napa’ ka Feniks ban ennengnga e jadhiya saabidda mosem cellep. Feniks jareya palabbuwan e Kareta se addhep ka bara’ dhaja ban bara’ lao’.

13E bakto jareya angen lao’ ser-kalesserran. Daddi reng-oreng kapalan padha nyangka la bisa nerrossagi se alajar. Daddi laju abungkar jangkar sarta pas alajar noro’ penggir serengnga polo Kareta.

14Tape ta’ abit saellana jareya laju dhateng kaleng busbus — se enyamae angen Temor Lao’ — ce’ tandhessa dhari tenggangan,

15mokol kapal se etompa’ sengko’ kabbi jareya. Sarrena kapal jareya ta’ kera bisa terros alajar ngadhebbi angen, daddi sengko’ kabbi padha passra, kapal epanneng elanyo’ aeng egiba angen.

16Kapal jareya abak katotoban sakone’ e bakto lebat e lao’na polo Kauda se kene’ jarowa. E jadhiya sengko’ kabbi ahasel ngobasae sakocina kapal maske ce’ malaradda.

17Saellana sakoci jareya epaongga ka kapal, kapal jareya dibi’ epakoko bi’ tale se ele’le’agi ka kapalla. Sarrena tako’ ame’ kapal jareya kandhas e dhasarra beddhi Sirtis se nengke’, lajar epatoron, ban kapal epanneng noro’agi angen.

18Angen terros ngamok, sampe’ kalagguwanna mowadanna kapal jareya molae ebuwang ka dhalem tase’.

19Kalagguwanna pole kas-pakakassa kapal jareya ebuwang keya ka dhalem tase’ bi’ para bandhigana dibi’.

20Sampe’ ban-barampan are abidda sengko’ kabbi padha ta’ nangale’e are ban bintang, dineng angen terros ngamok. Sampe’ dhi-budhina sengko’ kabbi padha ta’ andhi’ pangarebban se salamedda.

21Saellana abit reng-oreng se alajar ta’ kalaban ngakan pa-apa, Paulus ngadek e nga’-tengnga’anna oreng jareya kabbi, laju adhabu, "Tan-taretan! Ja’ sakenga sampeyan padha atoro’ ka oca’ kaula ban ta’ alajar dhari Kareta, tanto ta’ kera ngalame karosagan sareng karogiyan se kantha paneka.

22Tape samangken kaula nyo’ona ka sampeyan sadaja sopaja padha’a raja ate. Sampeyan ta’ kera badha se kantos seda maske settonga; sampeyan pera’ kaelangana kapal paneka.

23Sabab malemma malaekadda Allah se esemba kaula, enggi paneka Allah se kaagungan kaula paneka, rabu ka kaula.

24Malaekat gapaneka adhabu, ‘Ta’ osa tako’, Paulus! Sabab ba’na ngadhebba ka Kaisar. Ban dhari kabecce’anna Allah ka ba’na, oreng se alajar ban ba’na bakal salamedda kabbi polana ba’na.’

25Daddi, tan-taretan, ngereng padha paraja ate! Sabab kaula parcaja ka Allah ja’ sadajana bakal kadaddiyana akadi se ampon edhabuwagi ka kaula.

26Namong dhaggi’ sampeyan sareng kaula bakal padha’a kandhas e paseserra settong polo."

27E malem se kapeng pa’ bellas sengko’ ban en-laenna padha bang-kambangan e Tase’ Adriya. Ra-kera tengnga malem para bandhiga arassa kapal teppa’na para’ napa’a ka tenggangan.

28Daddi reng-oreng jareya laju ngolor tale se ekattonge bato, ngokora dhalemma tase’. Laju etemmo ja’ e jadhiya dhalemma para’ pa’ polo meter. Ta’ abit saellana jareya dhalemma tase’ jareya laju eokor pole, ban etemmo ja’ tase’ e kennengngan jareya dhalemma para’ tello polo meter.

29Reng-oreng jareya padha tako’ kapalla kandhas ka karang, daddi laju matoron jangkar pa’-empa’ dhari bagiyan budhina kapal, sambi ngarep mandar duliya laggu.

30Para bandhigana ta’ asa’-kasa’ ngoddi buruwa dhari kapal; reng-oreng jareya matoron sakoci ka aeng, tha-kantha masanga jangkar dhari bagiyan adha’na kapal.

31Tape Paulus adhabu ka parwira ban ka rit-parjurit se badha e kapal jareya, "Manabi para bandhiga paneka ta’ paggun enneng e kapal, sampeyan ta’ kera salamet sadaja."

32Daddi bi’ rit-parjurit jareya talena sakocina eketthok, sampe’ sakocina elanyo’ aeng.

33Sabellunna pajjar ngombar, Paulus menta ka reng-oreng se badha e kapal jareya sopaja ngakan kabbi. Dhabuna, "Ampon pa’ bellas are abidda sampeyan padha anante’ e dhalem kabadha’an kobater, ta’ adha’ar pa-ponapa sakale.

34Daddi ngereng, adha’ar maske sakone’; ganeka parlo sopaja sampeyan kowat pole. Sabab sampeyan bakal salamedda sadaja, ta’ kera apa-ponapa."

35Saellana adhabu kantha jareya Paulus mondhut roti, laju asokkor ka Pangeran e adha’na reng-oreng se badha e kapal jareya kabbi. Saellana jareya rotina laju egi-bagi, pas edha’ar.

36Daddi reng-oreng jareya kabbi pas tegger pole atena, laju padha noro’ ngakan.

37Reng-oreng e kapal jareya bannya’na kabbi dhu ratos pettong polo ennem.

38Saellana padha ngakan sacokobba reng-oreng jareya laju mowang gandum ka tase’ sopaja kapalla dhammanga.

39E bakto are la seyang, para bandhigana kapal jareya nangale’e tenggangan, tape ta’ tao tenggangan apa jareya. Tape reng-oreng jareya nangale’e tellu’ ban penggir serengnga, daddi laju amaksod maambuwa kapalla e jadhiya mon bisa.

40Daddi le-talena jangkarra eketthok, dineng jangkarra edina epatasellem ka tase’. Le-talena dhi-kamoddhi ebukka’ kabbi. Saellana jareya lajar e bagiyan adha’na kapal epasang, sopaja kapal jareya esothoga angen ka paseser.

41Tape kapal jareya tabentor ka dhasarra beddhi. Bagiyan adha’na kapal jareya kandhas ka beddhi ban ta’ bisa aguli, dineng bagiyan budhina ancor ekenneng omba’ se banter.

42Rit-parjurit e kapal jareya aneyat mateyana sakabbiyanna oreng tahanan, sabab tako’ me’-ame’ tahanan jareya padha alangngoy ka tenggangan laju buru.

43Tape parwira gella’ lang-ngalange neyadda rit-parjurit, sabab aba’na andhi’ maksod nolonga Paulus. Bi’ parwira jareya reng-oreng se bisa alangngoy esoro alonca’ kaadha’ pas alangngoy ka tenggangan;

44Se laenna esoro toron jang budhiyan, esoro neggu’i ka pan-papan otabana la’-bella’anna kapal jareya. Kalaban jalan se kantha jareya kabbi se nompa’ kapal jareya salamet napa’ ka tenggangan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 27):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran