Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 8 >> 

1Senneng onggu oreng se bicaksana. Oreng jareya tao jawabanna sakabbinna parkara. Hekmadda manossa andaddiyagi mowana nyonar ban bibirra mesem gumbira.

2Ta’adi papakonna rato bit sompana ba’na ka Allah.

3Rato bisa alampa’agi apa’a bai sakencengnga, mon rato ta’ cocok, lebbi becce’ duli jauwi.

4Dhabuna rato epakalowar kalaban wibawa, tadha’ se bangal alaban ka salerana.

5Oreng se ta’at ka rato jareya aman taremtem odhi’na; oreng penter tao bila ban baramma atoro’ dhabuna ratona.

6Sabarang reya badha baktona ban carana tape talebat sakone’ se epahame manossa!

7Tadha’ oreng settonga se tao papasthen apa se bakal etarema’a, ban tadha’ se bisa ngoca’ apa se bakal kadaddiyana.

8Tadha’ oreng settonga bisa nahan otaba manyorot ajalla. Jareya perrang se ta’ bisa esenglae; manossa ta’ bisa lopot dhari jareya, maske ngangguya akkal apa’a bai.

9Sengko’ nangale’e reya kabbi e bakto sengko’ netene sakabbinna kadaddiyan e dunnya reya. Kadhang manossa ngangguy kakobasa’anna kaangguy macalaka’ sasamana.

10Sengko’ tao nangale’e oreng jahat mate laju ekoburragi. Tape e bakto reng-oreng jareya mole samarena pangoburanna, reng-oreng jareya ngalem oreng jahat buru e kottha kennengnganna oreng jareya alako jahat. Jareya barang se parcoma keya.

11Arapa oreng me’ ce’ gampangnga ngalakone kajahadan? Lantaran ta’ duli eberri’ okoman.

12Maske oreng jahat agabay dusa saratos kale bannya’na, oreng jareya paggun odhi’ lanjang omorra. Tape oreng se ta’at ka Allah gampang odhi’na.

13Sabaligga oreng jahat bannya’ nemmo kasossa’an. Odhi’na ceppet lebat akantha jang-bajangan. Bakal mateya gi’ dha-ngodhana, lantaran ta’ ta’at ka Allah.

14Tape jareya lecek kabbi. Abas bai apa se sabendherra badha e dunnya reya: Badha oreng se abakte ka Allah eokom epakantha oreng daraka, badha oreng jahat se eberri’ ganjaran epakantha oreng se ta’at ka Allah. Jareya barang se parcoma keya.

15Daddi pandha’na, ca’na sengko’ oreng reya kodu pagumbira. Sabab e dhalem odhi’na e dunnya reya tadha’ kasennengngan laen monggu ka aba’na, kajabana ngakan, ngenom ban anga-bunga. Pera’ jareya se bisa ene’madi aba’na e dhalem lessona se alalakon, saabidda odhi’na se eparengngagi Allah ka aba’na.

16E bakto sengko’ aehteyar sopaja andhi’a hekmat, ban netene sakabbinna kadaddiyan e dunnya reya, sengko’ apangrasa ja’ maske manossa reya alako berra’ seyang malem tadha’ ambuna,

17manossa ta’ kera ngarte sabarang se elampa’agi Allah. Maske aehteyar baramma’a bai, ta’ kera badha se paham parkara jareya. Oreng penter ngako tao, tape sanyatana ta’ tao.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran