Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 27 >> 

1E bakto jareya PANGERAN bakal ngagemma peddhangnga se koko ban tajem epangokoma Lewiyatan, olar naga se yar-galiyuran, ban mateyana naga se badha e tase’.

2E bakto jareya PANGERAN bakal adhabuwa kantha reya, "Mara anyanye parkara Tang kebbun anggur se bagus.

3Sengko’, PANGERAN, se ajaga kebbun jareya; bi’ Sengko’ terros eseram tadha’ ambuna, seyang malem bi’ Sengko’ ejaga, sopaja ta’ sampe’a ele’-ole’ oreng.

4Sengko’ sateya la ta’ peggel. Ja’ sakenga badha rebba ban ombut se adhuri, bi’ Sengko’ tanto ebasbas, eobbar epasampe’ tadha’ kabbi.

5Tape mon so-mosona Tang ommat nyare pangaoban ka Sengko’, dina reng-oreng jareya me’ olle mabagus pole hubunganna ban Sengko’; iya, dina me’ olle mateppa’ pole hubunganna ban Sengko’."

6E budhi are bangsa Isra’il bakal kantha’a kajuwan se aramo’ ban tombu, mossa’e bume bi’ buwana.

7PANGERAN ngokom ommadda ta’ padha berra’na ban se ngokom sa-bangsa se ngamoso ommat jareya. Pangeran ta’ mate’e ommadda akantha se mate’e so-mosona.

8PANGERAN ngokom ommadda kalaban mowang reng-oreng jareya ka nagara manca; eojuk ngangguy angen jahat dhari temor.

9Tape sa-dusana Isra’il pera’ bisa esapora mon mezbana ba-dibana egilis epaalos epakantha kapor. Padupa’an ban lambangnga Dewi Asyera kodu eancor kabbi.

10Kottha se badha bintengnga rowa la seppe, eonduri akantha ra-ara se kosong. Ebin ngamba ban arendhu e jadhiya sambi matadha’ un-dhaun dhari ka-cangkana kajuwan.

11Mon ca’-ranca’na la kerreng ban potong, babine’an entar ka jadhiya, ca’-ranca’ jareya epakompol ekakaju. Bangsa jareya ta’ ngarte pa-apa, daddi bi’ Allah Panceptana la ta’ ekaneserre ban ta’ ekataresnae pole.

12E bakto jareya PANGERAN bakal makompola bangsana gan settong dhari Songay Efrat sampe’ ka batessa Messer. Reng-oreng jareya bakal epalaena akantha bigina gandum se epalaen dhari sekkemma.

13E bakto jareya tarompet se raja bakal epamonyeya ngolok reng-oreng Isra’il se ebuwang ka Asyur ban Messer, epabaliya ka kennengnganna pole. Reng-oreng jareya bakal dhatengnga ka Yerusalim abakteya ka PANGERAN e gumo’na se socce.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran