Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 9 >> 

1(8-23) Tape ta’ salanjangnga nagara jareya ngadhebbana karekongan. Dhaera se ekennengnge ku-suku Zebulon ban Naftali tao ekababa’agi bi’ PANGERAN. Tape e bakto se bakal dhatengnga, Pangeran bakal aparenga kahormadan ka saantero dhaera dhari Tase’ Tengnga ka temor sampe’ ka temorra Songay Yordan, la’-mala’ sampe’ ka Galilea se ekennengnge oreng manca.

2(9-1) Bangsa se odhi’ e pettengnga nangale’e sonar se tera’. Se enneng e dhalem jang-bajanganna maot etera’e sonar se terrang.

3(9-2) Guste, sareng Junandalem reng-oreng gapaneka eparenge kasennengngan se talebat rajana, eparenge kaperagen kantos padha asorak ce’ gumbirana. Reng-oreng gapaneka perak lantaran Junandalem ce’ saena, akadi oreng se perak e bakto makompol hasella tamennanna otabana se gi-magi barang rampasan.

4(9-3) Junandalem manyengla ban-gibanna se berra’ sareng kol-pekolla dhari bauna. Junandalem makala bangsa se nyeksa sareng merres ommattepon Junandalem. Akadi gi’ jaman dhimen e bakto Junandalem makala tantara Midian.

5(9-4) Sapatuna tantara se bak-gadabagan sareng kalambina se buddhak dhara, bakal obusa ekello’ apoy.

6(9-5) Settong na’-kana’ la lahir kaangguy sengko’ ban ba’na; sengko’ ban ba’na eparenge pottra lalake’ kasorang. Kana’ jareya se mimpina sengko’ ban ba’na. Kana’ jareya enyamae: "Panasehat se Bicaksana," "Allah se Parjuga," "Rama se Langgeng," "Rato Kataremtemman".

7(9-6) Kana’ jareya bakal marenta’a menangka rato toronanna Daud, kakobasa’anna talebat rajana. Nagarana taremtem ban rajja saterrossa. pamarenta’anna adhasarragi ka hokom ban kaadilan sateya ban salanjangnga. PANGERAN Se Mahakobasa tanto alampa’agi jareya kabbi.

8(9-7) PANGERAN la nantowagi okoman ka karaja’an Isra’il.

9(9-8) Bangsa Isra’il ban Samaria bakal taowa kabbi ja’ PANGERAN se alampa’agi jareya. Sateya reng-oreng jareya sombong ban angko, oca’na,

10(9-9) "Dhong-geddhong dhari bata la padha robbu, tape sengko’ kabbi padha agabaya dhong-geddhong anyar dhari bato. Ka-bungkana ara la epoger, tape bi’ sengko’ kabbi eganteyana kaju comara Libanon se paleng bagus."

11(9-10) PANGERAN maguli atena mosona reng-oreng jareya sopaja padha’a alaban ka reng-oreng jareya.

12(9-11) Bangsa Siria e temor ban bangsa Filistin e bara’ nyargep Isra’il. Tape PANGERAN gi’ duka ban paggun ngokom.

13(9-12) Bangsa Isra’il gi’ ta’ atobat keya maske la eokom bi’ PANGERAN Se Mahakobasa; reng-oreng jareya gi’ ta’ atobat keya ka Salerana.

14(9-13) Daddi pera’ e dhalem saare PANGERAN ngokom para pamimpin Isra’il ban ra’yadda. Cethak ban bunto’na eketthok kabbi.

15(9-14) Cethagga iya areya reng-oreng towa se ehormadi oreng, bunto’na iya areya para nabbi se aberri’ pangajaran se sala.

16(9-15) Para pamimpinna bangsa jareya mimpin ra’yat ka jalan se sala sarta masalbut ra’yat jareya.

17(9-16) Bangsa jareya la mortad ban bejjat, cacana jahat kabbi. Daddi e antarana ngangodhadan tadha’ settonga se epalopot bi’ Pangeran. Pangeran ta’ neser ka dha-randha ban ka na’-kana’ jatim. Maske la kantha jareya tape PANGERAN gi’ duka ban teptep ngokom.

18(9-17) Kajahadanna bangsa jareya rabbang akantha apoy se makatonon sarta mamosna ombut se bannya’ dhurina. Parabbangnga akantha alas se katonon se makalowar okos se bul-ngebbul ka attas.

19(9-18) Sabab PANGERAN Se Mahakobasa talebat dukana, okomanna akantha apoy se bar-galabaran ban bangsa jareya akantha parodhibanna se eabi’ tadha’ karena. Tadha’ oreng settonga se mekkere otaba neser ka taretanna.

20(9-19) Sanagara jareya oreng ngakan sabarang se ekenneng kakan, tape paggun ta’ kennyang. La’-mala’ reng-oreng jareya ngakan ca-kancana dibi’!

21(9-20) Oreng Manasye ban oreng Efraim saleng serrang, saellana laju areng-bareng nyerrang Yehuda. Maske kantha jareya PANGERAN gi’ paggun duka ban gi’ paggun madhateng okoman.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel