Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1Nem are sabellunna Are Raja Paska, Isa meyos ka Betania. E jadhiya bengkona Lazarus se bi’ Isa epaodhi’ pole saellana mate.

2E bengkona Lazarus jareya Isa eka’-angka’e, eladine Marta. Lazarus ban moy-tamoyya toju’ ngakan abareng ban Isa.

3Saellana jareya Miriyam nyander, ngeba mennya’ ro’om narwastu, bannya’na satengnga liter, se argana ce’ larangnga. Mennya’ jareya eselen ka padana Isa, laju ekessot bi’ obu’na. Ro’omma mennya’ jareya daddi sabengko.

4Sala settongnga moredda Isa se anyama Yudas Iskariyot — iya areya se e budhi arena akiyanat ka Isa — ngoca’,

5"Aponapa mennya’ ro’om paneka me’ ta’ ejuwal bai, mon gun tello ratos pesse salaka paju; pessena ekenneng bagi ka oreng mesken."

6Yudas ngoca’ kantha jareya banne polana aba’na mekkere oreng mesken, tape polana aba’na maleng; pesse andhi’na se sabarengngan se epateggu’ ka aba’na seggut ekala’e.

7Tape Isa adhabu, "Dina, ra, panneng babine’ jareya! Sengko’ emennya’e polana eparanta’a se ekoburragiya.

8Oreng mesken salanjangnga badha e antarana ba’na, tape Sengko’ enja’."

9Bannya’ oreng Yahudi se ngedhing ja’ Isa badha e Betania, daddi laju padha entar ka jadhiya. Banne pera’ terro tatemmowa ban Isa, tape terro nangaleyana keya Lazarus se epaodhi’ pole bi’ Isa.

10Jareya sababba mam-imam kapala amaksod mateyana Lazarus keya;

11sabab daddi dadalanna bannya’ oreng Yahudi ta’ endha’ noro’ reng-oreng jareya pole sarta laju parcaja ka Isa.

12Kalagguwanna reng-oreng se bannya’ se entar araya’agiya Are Raja Paska padha ngedhing ja’ Isa teppa’na badha e dhalem parjalanan meyosa ka Yerusalim.

13Daddi reng-oreng jareya ngala’ dhaunna palma, laju entar ngamba’ Isa sambi rak-soragan, "Molja’agi Allah! Moga Allah aberkadi se rabu bit asmana Pangeran. Moga Allah aberkadi Rato Isra’il!"

14Isa manggi hemar se gi’ ngodha, laju etetene. Daddi kalakon apa se etoles e dhalem Alketab:

15"Ta’ osa tako’, pottre Siyon! Rowa’ abas Ratona rabu, netene hemar se gi’ ngodha!"

16E bakto jareya red-moredda Isa gi’ ta’ ngarte ka jareya kabbi. Tape saellana Isa emolja’agi kalaban sedana, reng-oreng jareya buru padha enga’ ja’ Isa se epakantha jareya bi’ reng-oreng gella’ la badha e dhalem Alketab.

17Reng-oreng se hadir teppa’na Isa adikane Lazarus sopaja kalowar dhari koburanna ban epajaga saellana mate, nyaksene kadaddiyan jareya.

18Jareya sababba bannya’ oreng entar ka Isa, sabab reng-oreng jareya ngedhing ja’ Isa jareya se mabadha kaajiban jareya.

19Daddi reng-oreng Farisi padha saleng ngoca’, "Sampeyan ban kaula ta’ bisa apa-ponapa. Oladi saos, ka’issa’, oreng sadunnya ngereng Isa ganeka!"

20E antarana reng-oreng se entar ka Yerusalim abakteya ka Allah e bakto paraya’an jareya badha keya pan-barampan Yunani.

21Reng-oreng jareya nyander ka Filipus, se asalla dhari Betsaida e Galilea, laju ngoca’, "Taretan, manabi kengeng, kaula terro apanggiya sareng Isa."

22Daddi Filipus entar abala ka Andreyas, ban se kadhuwa jareya laju mator ka Isa.

23Dhabuna Isa ka reng-oreng se badha e jadhiya, "La napa’ baktona Pottrana Manossa eagungngagiya.

24Sengko’ ngoca’a sabendherra: Gandum sabuter tanto paggun sabuter, kajabana mon gandum jareya etamen e dhalem tana laju mate. Mon gandum jareya la mate, buru ngasellagi gandum sabannya’na.

25Sapa se ngaemane odhi’na bakal kaelangana odhi’na. Tape sapa se baji’ ka odhi’na e dunnya reya bakal pagguna meyara odhi’na jareya kaangguy odhi’ se saongguna tor langgeng.

26Oreng se aladinana Sengko’ kodu noro’ Sengko’, sopaja Tang pangladin bisa’a apolong ban Sengko’ neng e Tang kennengngan. Ban sapa se aladine Sengko’ bakal ehormadana bi’ Tang Rama."

27"Sateya Tang ate arassa ketter; apa se ekoca’agiya Sengko’ sateya? Apa Sengko’ kodu ngoca’, ‘Rama, nyo’ona palopot abdidalem dhari sa’at ka’dhinto’?’ Tape Sengko’ dhateng parlo ngadhebbana sa’adda kasangsara’an reya.

28Rama, agungngagi asmaepon Junandalem!" E bakto jareya pas badha sowara dhari langnge’, "Bi’ Sengko’ Salerana la eagungngagi, ban gi’ eagungngagiya pole."

29Oreng se bannya’ se badha e jadhiya ngedhing sowara jareya. Ca’na reng-oreng jareya, "Arowa galudhuk!" Tape badha keya se ngoca’, "Banne, arowa malaekat se abu-dhabu ka Isa jareya!"

30Isa laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Sowara jarowa ekaedhing banne kaangguy kaparlowanna Sengko’, tape kaangguy kaparlowanna ba’na.

31Sateya la napa’ ka baktona dunnya reya ehakime, sateya se neggu’ kobasa e dunnya bakal epagulu’a.

32Tape Sengko’ reya, mon Sengko’ la epatenggi e attassa bume, sakabbiyanna oreng bi’ Sengko’ etarega ka Sengko’."

33Se adhabu kantha jareya noduwagiya baramma carana se seda’a.

34Ca’na reng-oreng se bannya’ jareya ka Isa, "Menorot Buku Hokom kaula, Rato Panyalamet badhi odhi’ salanjangnga. Panjennengngan me’ adhabu Pottrana Manossa kodu epatenggi e attassa bume? Pasera Pottrana Manossa gapaneka?"

35Dhabuna Isa, "Pera’ kare sakejja’ terrang jareya se badha’a e antarana ba’na. Daddi, mara terros ajalan pongpong terrang jareya gi’ badha, me’ olle ba’na ta’ ekenneng papetteng. Oreng se ajalan e pettengnga ta’ tao ja’ entara dha’ emma.

36Paparcaja ka terrang jareya, saabidda terrang jareya gi’ badha e ba’na, me’ olle ba’na daddi na’-ana’na terrang." Samarena adhabu kantha jareya, Isa laju nyengla dhari jadhiya ban ta’ kasokan ngaton pole ka reng-oreng jareya.

37Maske la bannya’ kaajiban se epabadha Isa e adha’na reng-oreng jareya, tape reng-oreng jareya ta’ parcaja ka Salerana.

38Daddi bendher se edhabuwagi Nabbi Yesaya, "Adhu, GUSTE, pasera se parcaja ka berta se etotorragi abdidalem? Ka pasera eduduwagiya kobasana Pangeran paneka?"

39Daddi reng-oreng jareya ta’ bisa parcaja, sabab Yesaya la adhabu keya, "Allah adhabu,

40‘Bi’ Sengko’ reng-oreng jareya epabuta matana, epatopo pekkeranna; sopaja matana ta’ nangale’e, ban pekkeranna ta’ ngarte. Sopaja reng-oreng jareya ta’ abali ka Sengko’, saellana jareya bi’ Sengko’ pas epabaras.’"

41Yesaya adhabu kantha jareya polana la ngoladi kaagunganna Isa, ban abu-dhabu parkara Salerana.

42Maske kantha jareya, bannya’ oreng, la’-mala’ e antarana para pangobasa Yahudi, se padha parcaja ka Isa. Tape reng-oreng jareya ta’ bangal ngako rang-terrangan, sabab tako’ ta’ ebagi maso’ ka kennengnganna kabakteyan bi’ reng-oreng Farisi.

43Reng-oreng jareya asennengngan ealem manossa etembang eargai bi’ Allah.

44Isa laju adhabu epakaja, "Oreng se parcaja ka Sengko’ banne parcaja ka Sengko’, tape parcaja ka se ngotos Sengko’.

45Ban oreng se nangale’e Sengko’, nangale’e se ngotos Sengko’.

46Sengko’ dhateng ka dunnya reya menangka terrang me’ olle oreng se parcaja ka Sengko’ ta’ sampe’ neng e pettengnga.

47Oreng se ngedhing ka Tang pangajaran tape ta’ atoro’ ka pangajaran jareya, banne Sengko’ se ahakimana. Sabab Sengko’ dhateng banne ahakimana dunnya, tape masalamedda.

48Oreng se nolak Sengko’ ban ta’ ngedhingngagi Tang oca’ la badha se ahakime. Apa se ekoca’agi Sengko’, jareya se ahakime oreng jareya e Are Keyamat.

49Sabab Sengko’ ca’-ngoca’ banne dhari Tang karep dibi’; Rama se ngotos Sengko’, jareya se makon ka Sengko’ apa se kodu ekoca’agi Sengko’.

50Ban Sengko’ tao ja’ papakonna jareya madhateng odhi’ se saongguna tor langgeng. Daddi Sengko’ notorragi apa se eajarragi Rama ka Sengko’."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran