Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 3 >> 

Keturu Reké Weru

1Asa weli ga, pu’ung kolék ami te naring weki-rugm ko? Ko, sékék kéta ami ného ata bana toto surak naring latang te méu ko oné-mai méu?

2Méup surak naring dami ata tulis oné nai dami, ata baé agu ngancéng bacang le sanggén ata.

3Ai poli si’angn te méuy surak di Kristus ata tulis ali keturu dami, toé tulis ali tinta, maik ali Nai Nggeluk oné mai Mori Keraéng hitut mosé, toé kolé wetik oné watu lempé, maik oné weki, ngong oné nai de manusia.

4Nenggitu mésén imbi dami oné Mori Keraéng lut hi Kristus.

5Weki-rug kaut ami, toé ngancéng bilang te gori ho’o landing le mberes de rug ami; toé! Maik tara ngancéngn lami ali gori de Mori Keraéng.

6Hiap kolé ata widang mberes oné ami te ciri ata keturu laing latang te reké weru. Reké weru hitu toé oné-mai adak situt tulis, maik oné-mai Nai Nggeluk. Ai adak situt tulis pandé mata, maik Nai Nggeluk te pandé mosé.

7Reké manga situt titong nggere-oné mata, danong wetik oné watu lempé. Maik du téid, mengit de Mori Keraéng loréng kin agu hi Musa. Ai koném po sagém koléy, néra ranga di Musa cili-celap kin wiga mata data Israél toé ta’ong te lélon. Émé reké manga mai agu mengit nenggitu mésén,

8céwé mésén kolé mengit hitut loréng reké weru ata widang le Nai Nggeluk!

9Ai émé reké manga te titong nggere-oné mata hitu mengitn, céwé mengitn kolé reké weru hitut titong nggere-oné selamak.

10Bo ata tu’ungn, apa ata bilang mengitn danong toé kéta manga betuad, émé tandik agu mengit hitut béta-mai sanggéd cao-ca so’o.

11Ai émé situt sagém loréng agu mengits, céwé mésé kolé situt toé sagém loréng agu mengits.

12Ali ami manga bengkes nenggitugm, itu tara wingker agu mberes kéta ami te pandé.

13Ami toé ného hi Musa hitut tadu rangan, kudut mata disét Israél néka ita moran néra de Mori Keraéng hitut sagém.

14Maik nuk disé poli ciri dempul. Ai dengkir leso ho’on rédung hitu ngai tadu ranga disén, émé bacang lisé reké manga hitu. Ai hanang oné nai ca anggit agu hi Kristus, rédung te tadu ranga hitu pandé si’angn.

15Ngot dengkir leso ho’on, du nia kaut isé bacang buku di Musa, manga kin rédung ata tadu nai disé.

16Maik émé céing kaut ata holés nggere-oné Mori Keraéng, rédungn hitu te wéngkas oné-mai hian.

17Ai Mori Keraéng hitu Nai, agu nia kaut manga nai de Mori Keraéng, nitu mangan céla mosé.

18Sanggéd taung ité ho’o toé manga rédung rangad, ai sereméng mengit de Mori Keraéng. Mengit hitu mai oné mai Mori Keraéng, itu tara ité rémé célungd te ciri cama agu gambar Diha, oné mengit hitut tambang mésén.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran