Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 5 >> 

1Ai pecing lami, émé ndéi ka’éng dité oné lino ho’o rongkasy, Mori Keraéng poli améng osang éta Surga latang te ité, osang baté ka’éng tédéng lén ata toé pandé le limé de manusia.

2Lawang ka’éng oné ndéi ho’od, ité manga gesard, ai ité nanang te ka’éng oné osang éta Surga,

3ai ali hitu, ité papé cecad agu toé repéng lari lacod.

4Ai lari ka’éng oné ndéi ho’o, ité manga gesard ali mendo situt denet, ai ité nanang paké ceca situt weru, maik toé loak situt mangad, wiga weki dité hitut mosé dokong kodel le weki hitut mosé tédéng lén.

5Mori Keraéng ata mengkek ité latang te mosé tédéng lén, agu widang Liha Nai Nggeluk luing te pa’arn.

6Landing hitu nai dami temer kin. Noing lami, lawang rémé manga oné weki ho’o, ami tadang kigm oné mai Mori Keraéng.

7Mosé dami ho’o, mosé landing le imbi, toé landing apa ata ita le mata.

8Nai dami temer kin agu céwé ngoéng hésing oné mai weki ho’o, kudut ka’éng agu Mori Keraéng.

9Landing hitu kolé ami wuli-weki kudut ami henan oné nai Diha, koném lari ka’éng oné weki ho’o ko ami ka’éng be pé’angn.

10Ai sanggéd taung ité paka ngo oné seriga beté-bicar di Kristus, kudut néténg ata tiba apa ata naun te tiba liha lorong agu pandén oné mosé ho’o, ata di’ad ko ata da’atd.

Gori de Keturu Latang Te Pandé Hambor

11Pecing lami, apa betuan hiang Mori Keraéng, ali hitu ami wuli-weki kudut pandé imbi ata. Mori Keraéng pecing tu’ung nai dami, agu bengkes daku, méu kolé pecing tu’ung ami oné nais.

12Ali nggo’o toé kudut naring kolé weki rug ami, maik ami ngoéng te téing sokor agu méu kudut pandé angos ami, kudut méu ngancéng dungkang agu ata siot mésé-nai landing le tarad, toé landing le gaukd.

13Ai émé ami ného ata wédolkm, hitu latang te Mori Keraéng, agu émé ami ného ata molor, hitu latang te méu.

14Ai momang di Kristus kuasa amiy, ai ami poli ita salangn, émé cengata poli matan latang te sanggén ata, ngong sanggéd isé situ polig matad.

15Hi Kristus poli matan latang te sanggén ata, kudut isét mosé, toég mosé latang te weki rud kanang, maik latang te Hia hitut poli matan agu poli to’o kolén latang te isé.

16Landing hitu, ami kolé toé wolo belar de cengata lorong wolo de manusia. Émé ami poli dé’it wolo belar hi Kristus lorong wolo de manusia, te ho'on ami toé kolé wolo belar nenggitu kamping Hia.

17Jari, céi ata manga oné hi Kristus, hia ata dédék weru: Hiat mangan laun ga, agu hitut weru polig cain.

18Sanggéd taung so’o oné mai Mori Keraéng ata le tongka di Kristus poli hambor ité agu Hia agu poli imbin gori keturu latang te hambor hitu oné ami.

19Ai oné hi Kristus, Mori Keraéng pandé hambor lino agu weki run Hia, agu toé manga bilangd lagé disé agu Hia poli imbi keréba pandé hambor hitu oné ami.

20Jari, ami ho’o ata wuat li Kristus, néhot Mori Keraéng toing méu lut ami. Le ngasang di Kristus ami tegi oné méu: Téi koé wekis te hambor agu Mori Keraéng.

21Hi Kristus ata toé hena le ndékoky, maik Mori Keraéng poli pandé Hia hena le ndékoky landing ité, kudut oné Hiat ité hambort le Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran