Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Paulus agu hi Timotéus, mendi di Kristus Yésus. Latang te sanggéd ata nggeluk ata nai ca anggit agu hi Kristus Yésus oné Pilipi agu latang te diakon agu sanggéd ata lami weki serani.

2Widang agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng Ema dité agu oné-mai Mori Yésus Kristus, loréng méuy.

Wali Di’a Agu Ngaji

3Néténg kali nuk méug, aku wali di’a kamping Mori Keraéng.

4Cembes kéta nai daku oné néténg ngaji latang te sanggés taung méu.

5Aku wali di’a kamping Mori Keraéng ali nai ca anggit de méu te ba Keréba Di’a, pu’ung du leso laring cain dengkir te ho’on.

6Weki run kéta Mori Keraéng ata pu’ungn gori hitu latang te méu. Itu tara imbin laku te Hia kolé te pandé ruda olon gori hitu dengkir du leso cai kolén hi Kristus Yésus.

7Bo tu’ung naun te aku nuk nenggituk latang te sanggés taung méu, ai méu manga oné nai dakum. Céwén kolé, méu cama-cama agu aku tiba widang de Mori Keraéng, te ho’on du aku rémé oné buig ko danong du be pé’ang-mai buig te kambé agu te ndengn Keréba Di’a hitu.

8Pecing le Mori Keraéng te aku kembung kéta méuk, ného momang agu mohas di Kristus Yésus.

9Ho’oy ngaji daku latang te méu: “Nahé momang de méu tambang bekan oné Mori Keraéng agu haé ata, agu tambang bekan pecing ata molord agu nuk ata nggalasn.”

10Landing hitu, méu ngancéng pilé nia ata di’an kudut nggeluk mosés agu toé manga celas du leso mai kolén hi Kristus.

11Mosé de méu penong molor le pandé de weki run hi Yésus Kristus, wiga ngancéng bong agu naring Mori Keraéng.

Saka-si Di Paulus Oné Bui

12Asé-ka’én, ngoéng daku paka pecing le méu apa ata jari oné weki daku ho’o ga, kali te tambang beka Keréba Di’a.

13Cemoln ga si’ang taung latang te sanggéd ata lami mbaru de raja agu sanggéd ata bana oné béndar ho’o, te aku oné buik landing hi Kristus.

14Céwén kolé dod asé-ka’é ata imbi Mori Keraéng tambang kéta imbid landing bui daku ho’o, wiga tambang kolé harat nai te wéwa reweng de Mori Keraéng.

15Manga ata wéro keréba latang te hi Kristus ali kodo agu léwang tau, maik manga kolé ata wéro keréba latang te Hia ali nai di’a.

16Isé so’o wéro keréba latang te hi Kristus ali momang, ai pecing lisé te gori daku cé’é ho’ok kudut kambé Keréba Di’a.

17Maik situt iwod wéro keréba hi Kristus ali nuk weki rud agu ali get toé molor. Bet disé, ali hitu ngancéng tambang mendo susa daku oné bui.

18Maik, toé manga co’on! Ai koném po nenggitu, keréba kin hi Kristus laing salang molor ko salang toé molor, nisang kin nai daku. Nisang naig daku ho’o,

19ai pecing laku du cemoln sanggéd taung so’o, aku tiba selamak ali ngaji de méu agu campé de Nai di Yésus Kristus.

20Ai ata kembung agu bengkes kéta laku te aku oné sanggéd cao-ca toé manga cau ritakg. Ai ného du wangkan, nenggitu kolé te ho’on keréba laku bong di Kristus oné wekig ali harat nai du mosé ko du matag.

21Nenggo’oy cau daku: moség latang te hi Kristus, agu matag ngong ontong.

22Landing émé mosék oné lino ho’o aku ngancéng gori ata manga betua laingn, maik toé pecing laku niay ata pilé dakun.

23Nai daku do’ong nggere-olo, dungki nggere-musi: Aku nanang ngo te ka’éng cama agu hi Kristus, ai hitu muing ata céwé di’an.

24Maik céwé mésé kolé sékékn ka’éng oné lino ho’o, latang te di’a de méu.

25Ata tu’ungn kéta: Aku te ka’éng cama-cama kolé agu sanggés méu, kudut tambang mberes agu nisang nais oné imbi.

26Ali hitu, angos de méu latang te hi Kristus Yésus tambang don landing aku, émé aku kolé nggere-oné méuk.

Toing Kudut Seber Oné Imbi

27Mosé de méu paka helek lorong Keréba Di’a di Kristus. Wiga, émé maik aku, ita laku; agu émé toé maik aku, dengé kin laku te méu cedek kis hesés oné nai ca anggit agu tuka ca léléng te rébok latang te imbi hitut todo oné mai Keréba Di’a.

28Néka kéta manga rantang agu ata balis. Rani nai situ de méu te ciri tanda ampus latang te ata bali, maik ciri tanda selamak latang te méu, ai rani nai hitu mai oné-mai Mori Keraéngn.

29Ai Mori Keraéng poli widangn oné méu, toé hanang latang te imbi oné hi Kristus, maik latang te cukung susa kolé latang te Hia.

30Ného danong ita le méu co’oy mpingn seber daku, nenggitu kolé te ho’on dengé kin le méu mpingn seber daku hitu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel