Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

Tesern Hi Saulus

1Lari nggitun, nai di Saulus rémé kéta ruan te ngerek agu kudut mbelé ata nungku de Mori Yésus. Hia ngo cumang agu Imam Mésé

2agu tegi surak kuasa kudut ba diha oné mbaru-mbaru ngaji data Yahudi, oné Damsyik, kudut émé cumang agu ata rona ko iné-wai ata lorong Salang de Mori Yésus, hia ngancéng deko agu sorok isé nggere-oné Yérusalém.

3Lari lakon hia nggere-oné Damsyik, du ruis cai oné béndar hitu, rodo tuan néra éta mai awang léok hia.

4Hia cembary, agu dengé reweng ata curup oné hia: “Oé Saulus! Saulus, co’o tara wahéng Akum hau?”

5Mai walé di Saulus: “Céing néng ité Mori.” Mai walén: “Aku Mori Yésus hitut wahéng de hau.

6Maik to’oh ga, agu ngoh oné béndar. Nitu manga ata taé agu hau, apa ata paka pandé de hau.”

7Haé lako diha kolé lenget taungs, ai isé kolé dengé reweng hitu, maik toé manga ita atan.

8To’o wa mai hi Saulus agu hesé, itu kali wukas matan, maik toé ngancéng ita apa-apay; isé paka todang hia nggere-oné béndar Damsyik.

9Tédéng telu leso hia toé ngancéng ita apa-apay, agu tédéng du hitu kolé hia toé hangy agu toé inungy.

10Oné Damsyik manga cengata ata nungku de Mori Yésus, ngasangn hi Ananias. Mori taé agu hia oné itang diha: “Ananias!” Mai walén: “Ho’ok aku Mori!”

11Mai taé de Mori Yésus: “Hesé ga, agu ngoh ga oné salang ata ngasangn ‘Salang Helek’ agu kawé oné mbaru di Yudas cengata ata oné mai Tarsus ngasangn hi Saulus. Hia lari ngajin

12agu oné uréng, hia ita cengata, ngasangn hi Ananias ngo oné agu témba limén oné sa’i diha, kudut hia ngancéng ita koléy.”

13Mai taé di Ananias: “Mori, oné mai sanggéd ata, dengé laku ata hitu do kéta pandé da’atn kamping ata lut Ité oné Yérusalém.

14Céwén kolé cé’é ho’o hia manga kuasan oné mai imam-imam kepala kudut deko sanggéd ata caro ngasang Dité.”

15Maik reweng de Mori Yésus agu hia: “Ngoh ga, ai ata ho’o poli lirn latang te Aku, kudut ba keréba ngasang Daku oné ranga de wa’u-wa’u bana agu oné raja-raja agu sanggéd ata Israél.

16Weki rug Aku te toi oné hia, do kéta susa ata paka tanggong liha ali ngasang Daku.”

17Og kali ngo nitun hi Ananias agu ocok oné mbaru hitu. Hia témba limén bétan sa’i di Saulus, mai taén: “Asé-ka’é daku Saulus, Mori Yésus hitut poli toto wekin agu hau oné salang hitut lagém, poli jera aku mai cé’é hau, kudut hau ngancéng ita koléh agu penong le Nai Nggeluk.”

18Du hitu muing néhot loda kaut sawot matan wiga hia ngancéng ita koléy. To’o hia, itug kali cebong le waé seranin.

19Du poli hangn hia, mberes kolé wekin.

Hi Saulus Oné Réha Sanggéd Asé-Ka’én

(9-19b) Hi Saulus pisa leso ka’éngn oné réha sanggéd ata nungku oné Damsyik.

20Du hitu hia ba keréba di’a latang te Mori Yésus oné mbaru-mbaru ngaji agu tombo te Mori Yésus hitu Anak de Mori Keraéng.

21Sanggéd ata situt dengé tombo hitu, lenget taungs agu mai taéd: “Cala hia ho’op ata kudut mbelé céing kaut ata caro ngasang de Mori Yésus oné Yérusalém? Agu toé weli mai cé’é ho’o diha kudut deko agu sorok isé oné ranga de imam-imam kepala?”

22Maik kérong di Saulus tambang mésén agu hia pandé bules nai de sanggéd ata Yahudi situt ka’éng oné Damsyik, ai hia téing tanda te Mori Yésus hitu Mésias.

23Pisa leso poli hitu, ata Yahudi bantangs kudut nanéng te mbelé hi Saulus.

24Maik nuk da’at hitu pecing li Saulus. Wié-lesod sanggéd ata Yahudi lami taungs lewang béndar, kudut ngancéng mbelé hia.

25Koném nenggitu ca wié, ata nungkun dadé hia agu ulur le roto éta mai tembok béndar.

26Du cain hi Saulus oné Yérusalém, nanéng kudut neki-ca agu ata nungku, maik sanggéd isé rantang taungs, ai toé imbi lisé, hia kolé cengata ata nungku.

27Maik hi Barnabas tiba hia agu dadé hia oné ranga de rasul-rasul agu tombo taung agu isé, co’o hi Saulus cumang agu Mori Yésus oné beréha salang agu Mori Yésus tombo agu hia agu co’o mberes diha toing ata oné Damsyik le ngasang de Mori Yésus.

28Hi Saulus ka’éng cama-cama agu isé oné Yérusalém agu séméngak kétay toing atan le ngasang de Mori Yésus.

29Hia kolé tombo agu réi sina-cé’é agu ata Yahudi situt curup Yunani, maik isé wuli kudut mbelé hia.

30Du pecing apa hitu le asé-ka’é situt ca imbis, isé dadé hia oné Kaisaréa, agu nitu main wuat hia nggere-oné Tarsus.

31Tédéng pisa wulang sanggéd weki serani oné tana Yudéa, Galiléa, agu Samaria meler kétas. Ata serani situ hiang kéta Mori Keraéng agu tambang kolé bekad ali campé de Nai Nggeluk.

Hi Pétrus Pandé Ina Hi Énéas Agu Pandé Mosé Kolé Hi Dorkas

32Du hitu hi Pétrus lako léok-béo, ngo néténg tanay. Hia cénggo koléy oné ata nggeluk situt ka’éng oné Lida.

33Nitu cumang liha hi Énéas, ata alo ntaung’g halas kin oné wongka tokon, ai pékoy.

34Mai taé di Pétrus: “Énéas, Mori Yésus Kristus pandé ina hau, to’o ga agu hidi di’a wongka tokom!” Du hitu muing to’on ata hitu.

35Sanggéd ata Lida agu Saron ita hia, itug kali holés nggere-oné Mori Keraéng.

36Oné béndar Yopé manga cengata ata nungku iné-wai, ngasangn hi Tabita – oné curup Yunanin hi Dorkas. Iné-wai hitu do kéta pandé di’an, agu téi reco.

37Maik du hitu betiy agu rowan. Du poli cebong, rapun loling oné lo’ang étay.

38Ai Lida hitu ruis agu Yopé, ata nungku situt dengé hi Pétrus manga oné Lida, jera lisé sua taus ngo siro hia agu tegi: “Gélang koé mai oné béo dami.”

39Itug kali mengkekn hi Pétrus agu ngo cama-cama agu isé. Du cain nitu, dadé hia lisé nggere-éta lo’ang. Sanggéd iné-wai luang mai hesé ruis hi Pétrus, cang agu rétangd, isé toi oné hia, sanggéd baju agu ceca situt pandé di Dorkas du hia lari mosé cama-cama agu isén.

40Maik hi Pétrus jera isé ngo pé’ang taungs, itug kali tikuln agu ngaji. Poli hitu holés nggere-oné rapu hitu agu mai taén: “Tabita, to’oh ga!” Itug kali wukad mata di Tabita agu du ita hi Pétrus, hia to’o agu lontoy.

41Hi Pétrus cau limén agu campé hia kudut hesén. Poli hitu béntas liha sanggéd ata nungku agu sanggéd iné-wai luang, itu kali toto agu isén, te iné-wai hitu mosé koléy.

42Tombo hitu wéro-émbon oné temu tana Yopé agu do ata ciri imbis oné Mori Keraéng.

43Poli hitu hi Pétrus remo béhéngn ka’éng oné Yopé oné mbaru di Simon, cengata tukang luit.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel