Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Ai ngoéng daku, kudut pecing le méu, nenggitu mendon cangkar hitut pandé laku latang te méu agu latang te isét oné Laodikia agu latang te sanggén taung, siot toéd pecing tu’ung akus,

2kudut lémbu koé nai disé, agu isé neki cas oné momang wiga isé tiba sanggéd bora agu imbi merti agu pecing pété ceha de Mori Keraéng ngong hi Kristus,

3ai oné Hia cehad sanggéd bora de mbeko agu nggepuk.

4Apa ho’o taé laku, boto manga ata adong méu ali curup ata di’a-di’ad.

5Ai koném po weki rug aku toé manga oné bahi-réha méuk, maik oné naig aku cama laing agu méu kig agu lélo ali nisang nai, mosé de méu hitut inos agu mberes de imbi de méu oné hi Kristus.

Peno Mosé Oné Hi Kristus

6Méu poli tiba hi Kristus Yésus, Mori dité. Landing hitu poro mosé de méu kong kin oné Hiam.

7Poro méu kali waké caler oné Hiam agu pandé maju oné Hiam, poro méu tambang mberes oné imbis, ného hitut poli toingn oné méu agu poro nai de méu peno ali wali di’a.

8Jengkek di’a-di’am, boto manga ata pandé wa-nai de méu ali filsafat hitut linga agu adong lorong toing hitut wa-way agu nai-nai de lino, maik toé lorong hi Kristus.

9Ai oné Hiay ka’éng lorong weki sanggéd peno de nai-di’a,

10agu méu poli peno oné Hias. Hiay tu’a de sanggéd pemerénta agu data cau kuasa.

11Oné Hia méu poli sunats, toé ali sunat hitut pandé le manusia, maik ali sunat di Kristus hiot loak weki hitut ndékok,

12ai cama agu Hia méu boak oné cebong le waé serani agu oné Hia méu lut to’o kolé lorong imbi de méu oné gori kuasa de Mori Keraéng, hitut poli pandé to’o kolé Hia oné-mai ata mata.

13Méu kolé koném po danong matam ali manga lagés méu, agu ali toéd sunatm lorong wekis, poli pandé mosé kolé le Mori Keraéng cama laing agu Hia, du Hia poli ampong taungs sanggéd lagé disé,

14ali koso surak raung hitut ali léti de maduk, mangkong agu ngetek ité. Agu situ pandé moras Liha ali pakus oné haju panggol:

15Hia poli lencer sanggéd pemerénta agu ata cau kuasa, agu pandé isé ciri lélo laings lata do oné ontong Diha lobo isé.

Kawé Koém Apa Situt Éta

16Landing hitu néka ondang ata beté-bicar méu, latang te hang agu inung ko latang te leso ramé wulang weru ko leso Sabat.

17Sanggéd taung so’o hanang nénu dé apa situt paka mai, maik tomingn hi Kristus.

18Néka ondang le méu ontong de méu génggél lata siot pisik kasi-asi naid, agu suju oné malékats ko pandé éro-éros ita agu toé manga comongn pandé mésé weki ru ali nuk de lino,

19kali po hia toé ndeng caun oné Sa’i, nia main sanggén weki hitut ligéng agu pongo, ciri ca ali ceki agu wungkut, todo lorong agu pandé todon oné-mai Mori Keraéng.

20Émé méu poli mata cama-camas agu hi Kristus agu lélo ngoéng oné-mai nai de lino, co’o tara méu pandé koda wekis oné do tarad wintuk, néhot méu ngai mosé kis oné lino:

21néka cau ho’o, néka la’it hitu, néka cégong ho’o;

22sanggéd taung situ hanang latang te ceca ata ngancéng ampusd ali paké agu hanang lorong perénta agu toing de manusia.

23Koném po itad penong ali mbeko agu suju pandé le rud ného kasi-asi nai, wahéng weki rud, sanggéd ator so’o toé manga betua laingd, hanang latang te pandé nisang mosé oné lino.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran