Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

Paté Téing Reco

1“Nuk di’a, néka kéta pandés lut perénta de agamam oné ranga data, kudut pala ita lisé, ai émé nenggitu, méu toé delék lahén oné mai Emas hitut manga éta Surga.

2Jari, émé méu téing reco haé atas, néka gégang kéta le méu cama ného pandé data pisik oné mbaru-mbaru ngaji agu oné ciko-ciko kudut palang naring lata. Aku taé agu méu: Moro matan, isé polig tiba lahén.

3Maik émé téing recos, néka baé le limé léom, apa hitut pandé le limé wanang.

4Porong recom hitu téing céhay kaut, wiga Emam hitu kanang ata itan apa te téing le hau agu téing kolé Liha lahén.”

Paté Ngaji (Luk 11:2-4)

5“Agu émé ngaji méu, néka ného ngaji data pisik. Isé ngoéng étan ngajid cang agu heséd oné mbaru-mbaru ngaji agu oné salang mésé, kudut pala ita latas. Aku taé agu méu, moro matan, isé polig manga lahén.

6Maik émé ngajim, ngo oné lo’angm, tadu di’a para agu ngaji oné Emam ata ka’éng oné paté cehay. Wiga Emam ata itad situ oné paté ceha, agu téing lahén agu méu.

7Nenggitu kolé oné ngajim, ketu kaut, néka ndar kéta ného ngaji data siot toé pecing Mori Keraéng. Nuk disé le do go’étn oné ngaji tara sendod.

8Jari, méu néka ného isém, ai Emam pecing taung apa ata sékék de méu du toéd tegi le méu agu Hia.

9Itu tara ngaji nenggo’o: Ema dami éta Surga, Nggeluk koé ngasang Dité,

10Cai koé perénta Dité, Jari koé ngoéng Dité Oné lino ného éta Surga.

11Téing koé ami leso ho’o, Mosé nai te ami ata daingn

12Agu ampong koé ndékok dami, ného ami ampong ata pandé sala agu ami;

13néka dadé ami nggeroné damang, Maik tadang koé sanggéd da’at. [Ai Ité Morin perénta agu kuasa agu bong dengkir lén. Amén.]

14Ai émé ampongs le méu sala data, Emas hitu éta Surga te ampong kolé méuy.

15Maik émé toé ampongs le méu sala data, Emas kolé toé ampongs sala de méuy.”

Paté Puasa

16“Agu méu émé puasam, néka sango rangas, ného pandé data pisik. Isé caling tarad kudut pala ita lata te isé lari puasad. Aku taé agu méu: moro matan, isé polig tiba lahén.

17Maik émé puasa méu, rono di’a ulus agu baki di’a rangas,

18kudut néka baé lata te méu lari puasas, maik le Emas kali, hitut manga oné paté cehay. Wiga Emas ata ita taung pandé oné céha situ agu téing lahén agu méu.”

Paté Ligot Wéang

19“Néka ligots le méu wéang oné lino, oné lino kotos agu ta’i upas te pandé da’at agu ata tako, rongkas agu takos lisé.

20Maik ligot le méu paéng de Surga; éta Surga koto agu ta’i upa toé ngancéng te pandé da’ats agu ata tako, toé ngancéng te rongkas agu takos.

21Ai nia wan naad wéangm, nitu koléy mangan naim.

22Mata hitu culu de weki. Émé di’ad matam gérak taung sanggén wekim.

23Maik émé da’at matam, nendep taung wekim. Émé néra oné wekim sagém, lengn kéta de tuiln oné nendep hitu.

24Méu toé ngancéng ciri mendi de sua mori. Ai émé nenggituy jogot dé ho’o ca, ho’o ca ga momangy, ko sundur agu ho’o cengata, ho’o cengata ga toé lélo calay. Méu toé ngancéng lut Mori Keraéng, ngai deming kin wéang.”

Latang Te Simpung (Luk 12:22-31)

25“Landing hitu Aku taé agu méu: Néka simpung latang te mosém, latang te hang ko inung, néka simpung laing kolé latang te wekim, latang apa te pakés. Toé weli mosé hitu céwé mésén, itu pong hang bara, agu weki céwé mésén, itu pong wéngko weki?

26Lélo kaut kaka lélap éta awang toé manga po’ong agu toé manga akod, agu toé manga nongko bokong oné joréngd, maik téing hang kid le Emas éta Surga. Toé weli méu ata céwé mésén kéta, itu po kaka lélap situ?

27Céing weli oné mai méun ata soho kaut le simpungn ngancéng tambang cepagat mosén?

28Agu co’o tara simpung laing le méu latang te wéngko wekis? Lélo damang wéla wangkung hitut todo oné umay, agu toé ciwal agu bom tiling lawéy,

29maik Aku taé agu méu: hi Salomo agu taung bombang boran toé manga paké di’an cama agu can koé oné mai wéla wangkung situ.

30Jari, émé nggituy sélék le Morin remang pé’ang uma ata leso ho’os mangad agu diang longgo oné apis, toé weli Hia te sélék méu céwé di’an kéta kolé, oé méut toé danga imbi?

31Landing hitu méu néka simpung agu mai taés, apa kétag te hang dami? Apa kétay te inung dami? Le pai kétay wéngko wekigm?

32Taung situ kawé le sangged uku siot toé pecing Mori Keraéngs. Maik pecing le Emam hitu éta Surga sanggéd sékék de méu situ.

33Maik olong kawé di perénta de Mori Keraéng agu molorn, wiga situt ce dod ata tambang kauts oné méus.

34Landing hitu néka simpung le méu latang te leso diang, ai diang manga agu susan. Susa ca leso remo latang te leso ca.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel