Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 8 >> 

Mori Yésus Pandé Ina Ata Bokéy (Mr 1:40-45 Luk 5:12-16)

1Du poli kolén Mori Yésus éta mai golon, dod ata lako londang, lut Hia.

2Itu kali main cangata ata boké wa ranga Diha, suju agu io Hiay agu mai taén: “Mori, émé gorid ité, pandé ina koé beti daku.”

3Itu kali losn limé de Mori Yésus, asur ata hitu, agu mai taén: “Gorig Aku, inah ga.” Du hitu muing inan boké data hitu.

4Maik taé de Mori Yésus ngong hia: “Nuk dé, néka toi apa ho’o agu céing kaut, maik ngoh ga, toto wekim agu imam agu téing takung ata baté wuat di Musa, ai hitu tandan te pecing lisé.”

Mori Yésus Pandé Ina Mendi De Cengata Kepala Serdadu Oné Kapérnaum (Luk 7:10 Yoh 4:46-53)

5Du Mori Yésus ngo nggeroné béo Kapérnaum, mai cengata kepala de serdadu te cumang Hia, te tegi agu Hia:

6“Mori, mendi daku halas kin oné mbaru, ai pékoy agu kélo-balé tu’ung mosén.”

7Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Aku ngok te pandé inan.”

8Maik walé de kepala serdadu hitu agu Hia: “Mori, toé kéta remok aku te tiba Ité oné mbaru daku, maram ca gewékn kaut reweng Dité, toé te toé ina muing beti de mendi daku hitu.

9Ai weki rug kaku ata bewa-mai perénta datak agu bewa-mai aku manga kolé serdadu ata merik pangkatd. Agu émé nggo’o kaut taé daku ngong cengatan serdadu hitu: Ngoh! Ngo kauty, agu émé nggo’o kolé taé daku ngong cengatan: Mai! Mai kauty, ko latang te mendi rug: pandé ho’o, pandé kauty liha.”

10Du dengé le Mori Yésus reweng de serdadu hitu, lenget kétay agu mai taén ngong isét lut Hia: “Moro matan, imbi mésé ného nggo’o toé dé’it dengé Laku oné mai ata Israél.

11Aku taé agu méu: Dod ata te mai awo mai agu salé mai agu lonto hang cama-cama agu hi Abraham, hi Ishak agu hi Yakub oné Surga.

12Maik sanggéd anak mbaru hitu, te péncar nggeroné nendép tuil da’at, nitu de manga rétang-rembo agu kérek ngis.”

13Itu kali mai taé de Mori Yésus ngong kepala serdadu hitu: “Koléh ga, agu jari taung hitut imbim.” Wiga du hitu muing di’an mendi de kepala serdadu hitu.

Mori Yésus Pandé Ina Inang Di Pétrus Agu Dod Kolé Ata Bana (Mr 1:29-34; Luk 4:38-41)

14Du cain oné mbaru di Pétrus, ita le Mori Yésus, inang di Pétrus halas kin, ai beti pémpang.

15Itu kali cau limén liha inéwai hitu, agu rémé nggitun mora muing pémpangn. Itug to’on agu ris Hian.

16Du wiég tana, dadé dod ata nggeroné Mori Yésus, ata hena le jing da’at, maik ca mu’u kaut curup de Mori Yésus mbér jing situ, agu pandé ina isét hena le beti situ.

17Hitus dé cai wad te rapakn curup hiot caing le nabi Yésaya: “Hia ata polad lendé dité, agu ata tanggongd beti dité.”

Paté Lut Mori Yésus (Luk 9:57-62)

18Du ita le Mori Yésus ata do baling mai Hia, jera Liha te lako be sina mais.

19Itu kali main ata pecing Taurat agu mai taén ngong Hia: “Tuang Guru, aku kudut lut Iték nggerenia kaut ngo Dité.”

20Taé de Mori Yésus agu Hia: “Serigala manga liangn agu kaka lélap manga cewon, maik Anak Manusia kali toé kéta manga osangn latang te bérit sa’in.”

21Manga ca ata bana, hia cengata oné mai ata nungkun, mai taén agu Hia: “Mori, sendo koék aku Lité te boak emag!”

22Maik mai taé de Mori Yésus agu hia: “Lut Aku, kong isét mata boak cama ata matad.”

Pandé Likn Buru Warat (Mr 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Itu kali léti perahu Mori Yésus agu ata nungkun kolé lut Hias.

24Rodo tuan kaut buru warat oné sano hitu, wiga wangka disé géréng té kandon le bombang, maik toko kin Mori Yésus.

25Og kali mai data nungkun te kéngko Hia, taéd: “Campé Mori, copél tité ho’o ga.”

26Mai taé Diha agu isé: “Co’o tara rantangs, méu ho’ot toé danga imbi?” Itu kali to’on Mori Yésus agu kentay Liha warat agu sano hitu. Itu kali letét kétay sano hitu.

27Lengét kétas ata situ, mai taéd: “Céi kéta Hia ho’o, wiga warat agu sano lorong kaut le perénta Dihas?”

Pandé Ina Sua Taus Ata Hena Le Jing (Mr 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Du cai besinad, oné tana data Gadara, mai sua taus ata oné mai boa ata hena le jings, te cumang Mori Yésus. Ata situ ngancéng copél laing, wiga toé manga cengatan ata cung te lako salang hitu.

29Isé situ ciéks taéd: “Te co’og ami Lité, oé Anak de Mori Keraéng? Cala mai Dité kudut wahéng ami bebolon cai wié leson?”

30Toé tadang nitu main, manga ca okas ela, rémé oncor kawé hangd.

31Itu kali jing da’at situ tegi agu Hia, mai taéd: “Émé mbér ami Ité, jera koé ami ngo boné ela do siokm.”

32Taéd Mori Yésus ngong isé: “Ngom ga!” Itu kali pé’angd agu ngo oné ela situ. Itu kali woncekd sanggéd ela do situ oné téngku nggerewa sano agu mata boné waés.

33Og kali losid sanggéd ata lami ela situ agu du caid oné béndar tombo kéta taung lisé, nggitu kolé latang te ata do siot hena le jings.

34Kedang kéta taungs lawa oné béndar hitu te ngo cumang Mori Yésus agu du poli cumangn lisé Hia, soka lisé, kudut Hia ledong tana ata ka’éng diséy.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran