Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 16 >> 

To’on Mori Yésus (Mat 28:1-10; Luk 24:1-12; Yoh 20:1-10)

1Woko laun leso Sabat, hi Maria Magdaléna agu hi Maria endé di Yakobus agu hi Salomé, ngo weli mina bengés latang te ba oné boa agu luma rapu de Mori Yésus.

2Agu du gula ucap leso laring cain minggu hitu, woko par leso ngos isé oné boa.

3Isé curup cama taud: “Rambéng céi ité to’ong kudut nggoling watu hitu oné mai para boan?”

4Maik woko ruis nitus isé, ita lisé, watu mésé hitu polig walékn.

5Itu kali ocokd isé nggere-oné boa agu ita lisé cengata ata reba ata paké juba bakoky, lonto kin oné cupu wanang. Isé ného wetér kétas,

6maik ata reba hitu taé agu isé: “Néka rantang! Méu kawé Mori Yésus ata Nasarét hiot poli pépék lata du panggol. Hia poli to’o kolén. Hia toég manga cé’é ho’on. Lélo kaut! Ho’o osang loling Hia lisé.

7Maik ngom kali ga, tombo taung agu ata nungku Diha agu hi Pétrus: ‘Hia pado olo kin nggere oné Galiléa itu po méu; nitu di kudut ita si’ang Hia le méu, cama ného apa ata poli tombo Diha agu méu.’”

8Og kolé pé’angd isé, agu losi oné mai boa hitud ai ndéwer kéta wekid agu rantang da’ats. Isé toé kéta manga tombo agu céi ko céi kaut ai rantang kétas. (Ketu kaut lisé tombon sanggéd pédé situ agu hi Pétrus agu haé reban. Poli hitu le weki run Mori Yésus lut ata nungku Diha, wéro tombo ho’o oné temu tana lino, pu’ung awo mai parn haéng kolépn salé, wéron tombo nggeluk ata toé kéta ngancéng moran latang te selamak tédéng lén hitu).

Pisa Ngkalin Mori Yésus Toto Wekin Agu Wuat Ata Nungkun; Mori Yésus Héndéng Nggeréta Surga

9Du poli to’o kolén Mori Yésus, gula ucap kéta leso laring cain minggu hitu, olong kéta toto wekin agu hi Maria Magdaléna. Oné mai hia hitu mbér dé’it le Mori Yésus pitud jing.

10Og ngon inéwai hitu te tombo agu isét laséng lako cama mtaungs agu Mori Yésus, isét du hitu lari walu agu rétang kid.

11Maik du dengén lisé, te Mori Yésus mosé koléy agu poli itan liha, toé imbiy lisé.

12Poli hitu Hia toto wekin ba tara banay oné isét sua oné mai ata nungkun, du isé lari lako nggere-pé’ang béndar.

13Og kali koléd isé agu tombo taung oné haé rebad situt iwod, maik isé so’o kolé toé kin imbis.

14Turung cemoln Hia toto wekin oné isét campulu-ca situ, du isé lari lompongd, agu Hia renti isé ali toé imbi agu teger naid, ali toé imbi lisé, sanggéd isét poli ita Hia du poli to’o kolén.

15Itu kali mai taé Diha agu isé: “Ngom ga, oné temu tana lino, keréba ga Injil oné sanggén ata.

16Céing kaut ata imbi agu cebongs, kudut tiba selamaks, maik céing ata toé imbi, kudut tiba wahéngs.”

17Tanda-tanda so’o kudut loréng sanggéd ata imbi: “Isé ngancéng mbér jings le ngasang Daku, isé kudut curup le papé curup werus,

18isé ngancéng cau ulars, agu koném inung rasungs, isé toé manga hena le copél; isé te témba liméd lobo ata beti agu ata situ kudut inas.”

19Du poli curup nenggitun Mori Yésus agu isé, héndéng Hia nggere-éta Surga, agu lonto du racap wanang de Mori Keraéng.

20Og kali ngod isé ba keréba Injil oné temu tana lino, agu weki run Mori, campé agu tukeng reweng hitu le tanda lenget situt loréng isé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel