Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

Mori Yésus Doét Lata Nasarét (Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)

1Poli hitu Mori Yésus ngo nitu main agu cai oné béo Run, ngai ata nungkun lut Hias.

2Du leso Sabat, Hia pu’ung toing oné mbaru ngaji agu lawa do nitu lenget taungs du dengé toing Diha agu mai taéd: “Nia maid kéta Diha sanggéd apa situ? Nggalas apa kéta kolé situt téing oné Hias? Agu sanggéd tanda lenget situ, co’os Liha pandéd?

3Toé weli Hia ata tukang hajuy, anak di Maria, asé-ka’én hi Yakobus, hi Yosés, hi Yudas agu hi Simon? Agu toé weli weta Diha manga cama-cama agu ites?” Itug kali majan lisé agu doét Hias.

4Og kali mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Cengata nabi hiang lata nia-nia kaut wan, maik toé oné béo run, oné bahi-réha haé kilon agu oné mbarun.”

5Hia toé manga pandé can koé tanda lenget nitu, bo pandé ina pisa taus ata beti le témba limé Diha bétan isé.

6Hia lenget koléy ali toé imbi disé.

Mori Yésus Wuat Campulusua Rasul (Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)

(6-6b) Itu kali Mori Yésus lako léok béoy cang agu toing atan.

7Hia bénta isét campulusua rasul situ agu wuat isé sua-suas. Hia téing isé kuasa te mbér sangged jing da’at,

8agu pedé oné isé kudut néka ba apa-apa oné salang, bo dongkar, roti kolé néka, bokong kolé néka,

9ngancéng paké sendal, landing néka paké suan baju.

10Mai kolé taé Diha ngong isé: “Émé oné ca osang méu poli tibas oné ca mbaru, ka’éng nitum dengkir méu kolé oné mai mbaru hitus.

11Agu émé manga ca osang ata toé tiba méu agu émé isé toé ngoéngd te séngét méus, kolé nitu mais agu péntang kaut kebok situ wa wa’is latang te langi agu isé.”

12Og kali ngod isé te ba keréba kudut sanggén ata tesérs

13agu isé mbér do jing da’at agu doés do kolé ata beti le mina agu pandé ina isé.

Alan Hi Yohanés Cebong (Mat 14:1-12; Luk 9:7-9)

14Hi raja Hérodés kolé dengé taung tombo ngasang de Mori Yésus ai pecing taung lata ngasang Diha agu mai taé data: “Hi Yohanés Cebong poli to’o kolé oné mai ata matan agu itu tara mangan do kéta kuasa oné hia.”

15Ata iwod nggo’o taéd: “Hia hitu hi Elia!” Ata iwon kolé nggo’o taéd: “Hia hitu cengata nabi cama ného isét nabi-nabi médé.”

16Du dengén li Hérodés tombo hitu, mai taén: “Toé ta, hia hitu hi Yohanés hiot poli kepu bokakn laku agu to’o koléy.”

17Ali weki run muing hi Hérodés, jera ata kudut deko hi Yohanés agu pengkut hia oné bui landing manga raja di Hérodias, wina de asé-ka’én hi Pelipus, ai hi Hérodés poli roko hian te ciri winan.

18Ai hi Yohanés poli dé’it renti hi Hérodésn: “Toé kéta kopn hau emi wina de asé-ka’ém!”

19Ali hitu hi Hérodias rangkat kétay agu hi Yohanés agu mek kin te ala hia, maik toé ngancéng,

20ai hi Hérodés, sengang kolé agu hi Yohanés, ai pecing liha te hi Yohanés cengata ata molor agu nggeluk, wiga kémbén liha. Maik émé séngét liha toing di Yohanés, mbu-mbek kin nain, maik lélak kin te séngét hia.

21Cemoln ga cain sokor di’a latang te hi Hérodias du hi Hérodés pandé ramé leso dadingn latang te gatang pegawé-pegawé mésé agu kepala tentera agu sanggéd ata tu’a oné tana Galiléa.

22Du hitu anak molas di Hérodias ngo oné sa’éy, agu hia pandé nisang nai di Hérodés agu sanggéd mekan.

23Mai taé de raja ngong ata molas hitu: “Apa kaut ata tegi de hau, téing kauts laku, koném waga cecupun tana ho’ot perénta daku!”

24Anak hitu ngo réi oné endén: “Apa ata di’an tegi daku?” Mai walé de endén: “Tegi ulu di Yohanés Cebong!”

25Itug kali gélang-gélangn hia ngo nggere-oné raja agu tegin: “Ngoéng daku, paka ho’o muing lité téing oné akun ulu di Yohanés Cebong lobo kepar.”

26Itu kali wéong kéta nain raja, maik landing poli wadan agu ali sanggéd mekan, hia toé gorin te doét.

27Raja gélang-gélang jera cengata pegawén agu perénta kudut emi ulu di Yohanés. Ata hitu ngoy agu poka bokak di Yohanés oné bui.

28Hia ba ulu hitu oné kepar agu téing oné anak molas hitu agu anak molas hitu téing agu endén.

29Du dengén alan hi Yohanés le ata nungkun, mais isé téti rapun, agu boaky lisé.

Mori Yésus Téing Hang Lima Sebu Ata (Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Yoh 6:1-13)

30Poli hitu sanggéd rasul kolés, impung agu Mori Yésus agu tombo oné Hia sanggéd ata poli gori agu toing disé.

31Itu kali mai taé Diha ngong isé: “Mai ga, ngo oné osang ata lingotn, kudut hanang koéd, agu asi cekoén!” Ai do bail ata haluk pé’ang oné, wiga latang te lompong kaut toé manga lingad.

32Os ngod isé te hedong, léti wangka nggere-oné osang ata lingotn.

33Maik du ngod isé, do kéta ata ita isé agu pecing nggere-nias ngod. Wajo kaut lako loléng sanos, rodo tuad maid ata do oné mai sanggéd béndar nggere-oné osang hitu wiga cai olos.

34Du wa’un Mori Yésus ita Liha nunggu-nengger kéta lawa do, itug kali wéong kéta nain ali momang isé, ai isé cama ného jimbal siot toé manga ata lamid. Itug kali pu’ungn Hia toing do kéta oné isé.

35Du manén tana ga, mais ata nungku nggere-oné Hia agu mai taéd: “Osang ho’o lingot kétay agu manég tana.

36Co’om jera kolés ga, kudut isé ngancéng weli hang oné béo-béo agu mukang ata ruis cé’é ho’o.”

37Maik mai walé Diha: “Méu paka téing hang ata do so’o!” Mai kolé taé disé agu Hia: “Ma’ut, lami kétas tau weli roti ata améng sua ratus dinar te cakong isé?”

38Maik mai taé Diha ngong isé: “Pisa mongkod roti ata manga oné méu? Damangs di lélod!” Poli nggo’o lélod lisé, mai taéd: “Lima mongkod roti agu suad ikang.”

39Og kali jeras Liha lawa do situ kudut lonto néténg liups lobo remang lebo.

40Agu du poli emid Liha lima mongkod roti agu suad ikang situ,

41Hia conga nggere-éta awangy agu wan berkak, itu kali pu’il sanggéd roti situ agu téings Liha oné ata nungkun, kudut pati oné lawa do situ; nenggitu kolé ikang situt sua mongkod, pati kéta taung oné sanggéd lawa do situ.

42Agu sanggéd isé hang wiga becur kéta taungs.

43Poli hitu ligots lisé ropo roti situt récid campulusua rotod, toé bilang nitus ikang ata récid.

44Ata hangd roti situ manga lima sebud ata rona.

Mori Yésus Lako Lobo Waéy (Mat 14:22-33; Yoh 6:16-21)

45Poli hitu Mori Yésus jera muings Liha ata nungkun paka léti wangka agu ngo olos nggere-sina Bétsaida, lari nggitun Hia jera lawa do situ kolé taung.

46Woko poli bécang Hia agu isén, Hia ngo nggere-éta goloy te ngaji.

47Du wiég tana, wangka hitu manga oné bahi-réha sanoy, maik Mori Yésus ka’éng hanang koén pé’ang tana masa.

48Du itas Liha hempe-hut kétas bisé wangkad wajo le pamper buru olo mai, niat ongga telu le wié, Hia mai oné isé, lako lobo waéy agu Hia kudut lagé iséy.

49Du itan lisé Hia lako lobo waéy, bet disé poti, wiga isé ciék da’ats,

50ai sanggéd isé ita kéta taung Hia, agu isé rantang taungs. Maik gélang-gélang mai taé Diha ngong isé: “Néka simpung! Aku ho’o, néka rantang!”

51Og kali Hia ngo nggere-oné wangka, cumang agu isé, agu lik kolég buru. Isé lenget kétas agu bules taung nukd,

52koném po poli mantén lisé tanda lenget roti hitu, toé kin nipu lisé, agu nai disé ngegil kid.

Mori Yésus Pandé Ina Ata Beti Oné Genésarét (Mat 14:34-36)

53Du caid besina, Mori Yésus agu ata nungkun wa’u oné Génésaréts agu asi nitus.

54Du pé’angd oné mai wangka, gélang kéta pecingn lata Mori Yésus.

55Itu kali mburuk kétas isé nggere-oné temu tana hitu agu pu’ung muing berotongd sangged ata beti nggere-oné Mori Yésus, nia kaut wan mangan Hia.

56Nia kaut liba Diha, oné sangged béo, oné sanggéd béndar ko oné sanggéd mukang peher lata sanggéd ata beti oné amba, agu tegi oné Hia, kudut isé sendo koés am tamat te cabi lindi juba Diha. Agu sanggéd ata situt cabi Hia ina kéta taungs.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran