Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 7 >> 

Perénta De Mori Keraéng Agu Adak Yahudi (Mat 15:1-20)

1Manga cangkalin ca liups ata Parisi agu pisa taus ata pecing Taurat oné mai Yérusalém mai cumang Mori Yésus.

2Ita lisé te manga pisa taus ata nungku Diha hang déméng limé sakid, ngong toé olong samo liméd.

3Ai sanggéd ata Parisi cama ného ata Yahudi, toé ngancéng hangs émé toé olong samo liméd, ai isé lorong ruku éta mai empod;

4agu émé kolé oné mai ambad toé rodo hangs, émé toé olong samos. Do kolé wintuk bana ata cau disé, ného rapang nawi cangkil, gelo agu kembokang.

5Ali hitu ata Parisi agu ata pecing Taurat situ réi oné Hia: “Co’o tara ata nungku Dité toé mosé lorong wintuk de adak disé empo dité, maik hang déméng limé sakid?”

6Mai walé Diha agu isé: “Getok tu’ung curup di nabi Yésaya latang te méu, oé ata pisik! Ai nggo’o tulisn: Wa’u so’o hiang Aku éta lobo wiwird, maik naid tadang kid oné mai Aku,

7oké bod sanggéd taung suju disé agu Aku, ngai toing hitut toing disé pandé lata manusia.

8Adak de Mori Keraéng kebang le méu kudut cau kéta adak de manusia.”

9Mai kolé curup de Mori Yésus agu isé: “Cedek tu’ung méu te doét Adak de Mori Keraéng, kudut méu ngancéng kémbéng adak de rus.

10Ai hi Musa poli taén: Hiang ga emam agu endém! agu: céing ata mawang eman ko endén paka matay.

11Maik mai taé de méu: Émé manga cengata ata curup agu eman ko agu endén: Apa kaut ata manga oné aku, ata ngancéng te tinu méu, poli taungs bolad laku te takung -- ngong takung agu Mori Keraéng --

12itu kali méu te sendo hia te pandé hitu-ho’o te tinu eman agu endén.

13Le wintuk hitu reweng de Mori Keraéng le méu toé pingay, hanang lut kaut adak hitut cau de méu. Agu do kolé wintuk bana nenggitu, ata pandé de méu.”

14Og kali Mori Yésus bénta kolé ata do agu curup oné isé: “Sanggés taung méu séngét Akum agu na’a koé oné nais:

15Apa kaut pé’ang mai ata ngo nggere-oné weki data, toé pandé rinek hia laingy, maik apa ata losa oné mai weki data hituy kali ata pandé rinek laing hia.”

16[Céing ata manga tilun te séngét, séngét ga!]

17Du poli ngo nggere-oné mbarun Hia te hedong oné mai ata don, ata nungku Diha réi agu Hia betuan rapang hitu.

18Mai walé Diha: “Toé kolé pecing le méu betuan? Toé pecing le méu te sanggéd cao-ca situt mai pé’ang maid nggere-oné weki data, toét pandé rinek laing hia,

19ai toé lako pala naiy maik oné tukay wan, poli hitu losa oné jambangy?” Le hitu kudut toing Liha te sanggéd hang toé manga irengd.

20Mai kolé taé Diha: “Apa ata losa oné mai weki data, hitut pandé rinek hia laing,

21ai situt oné mai, mai oné mai nai data, losa sanggéd nuk da’at, loma ata, tako, ala ata,

22ngoéng ata, kanang-kanang akun, gauk da’at, sehak, belek da’at, mét tau, mbécik, mésé nai, sembutar.

23Sanggéd pandé da’at so’o, tua oné mai naid agu hitus ata pandé rinek atad.”

Iné Wai Siro-Fénisia Ata Imbiy (Mat 15:21-28)

24Og kali Mori Yésus téti nitu main agu ngo nggere-oné tana Tirus. Hia ngo oné ca mbaru, agu toé ngoéngn te pecing lata, maik cai Diha toé kong lépéngn.

25Manga ca endé ata anak molasn hena le jing da’aty, gélang dengén cai Diha, og kali main agu suju wa wa’i Diha.

26Inéwai hitu cengata ata Yunani oné mai Siro-Fénisia. Tegi liha oné Mori Yésus te mbér jing da’at hitu oné mai anakn.

27Itu kali mai taé de Mori Yésus ngong Hia: “Kong olong becurs di anak koé, ai toé patun emi roti ata poli améng latang te anak koé agu peké nggere-oné acuy.”

28Maik mai walé de inéwai hitu: “Tu’ung Mori, maik acu hitut wa ngaung méja kolé hang rewok roti situt pa’u de anak koé.”

29Og kali mai taé de Mori Yésus ngong inéwai hitu: “Landing le curupm hitu, ngo muingh ga, ai jing da’at hitu poli losan oné mai weki de anakm.”

30Inéwai hitu kolé nggere-oné mbarun, ita liha anakn hitu halas kin éta lobo wongka, agu jing da’at hitu polig losan.

Mori Yésus Pandé Ina Ata Nenteng

31Poli hitu Mori Yésus legong kolé tana Tirus agu lako palé Sidon ngo nggere-oné sano Galiléa, oné bahi-réha tana Dékapolis.

32Cai nituy, dadé lata oné Hia cengata ata nenteng agu dopel agu tegi oné Hia, kudut témba koé limé Diha bétan ata hitu.

33Agu du poli kentong dion hia le Mori Yésus oné mai ata do, wiga hanang koéd isé, Hia puci limé rempan nggere-oné tilu data hitu, poli hitu loa ipo Diha agu cabi lema data hitu.

34Rémé nggitun, cang agu conga nggere-éta awangn, Mori Yésus do’éng nai mésén agu curup oné hia: “Éfata!” ngong cengka ga!

35Og kali léngan tilu data hitu agu du hitu muing kedok kolé cawi leman, wiga getas kéta curupn.

36Mori Yésus pedé agu sanggéd ata manga nitu, kudut néka tombo agu ata céi-céing kaut. Maik koném ré’ing ného nia kaut isé Liha, danga-danga molé lisé tombon.

37Isé lenget agu nganga ca béka mu’ud agu mai taéd: “Hia pandé di’a taung sanggén cao-ca, ata nenteng pandé nilors Liha, ata dopel pandé curups Liha.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran